Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tjaeleme-maalle: Filme-analyse

Tjaeleme-maalle mij datnem viehkehte aktem filme-analysem tjaeledh.

Relatert innhold

Interaktijve filmestudije-aarkh saemien filmi bïjre. Maahta filmide aaj vuejnedh Sveerjesne jïh Såevmesne.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal og Sissel Stokkedal.
Sist faglig oppdatert 16.01.2019

Læringsressurser

Saemien filmestudije-aarkh