Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Analyseredh filmem Rebel

Elle-Máijá Tailfeather ovmessie teknihkh dokumentaare-filmesne nuhtjie. Dahkoe filmesne lea filme-darjojen fuelhkien bïjre jïh buerkeste guktie byjjenidh gosse eejhtegh göökte ovmessie aalkoealmetje-dåehkijste, akte saemie jïh mubpie blackfoot-almetje.
Pike som holder en lapp foran ansiktet.

Vuartesjh filmem Rebel (Bihttoš). Nuhtjh daam tjaeleme-maallem gosse datne filme-analysine barkah.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Sissel Stokkedal, Ragna Marie Tørdal og Tina Andersson Jensen.
Sist faglig oppdatert 04.04.2018

Læringsressurser

Saemien filmestudije-aarkh