Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Analyseredh karakteerem Christina

Vihkielommes filmesne leah karakteerh, jïh guktie karakteerh ovmessie tsiehkine dåemiedieh. Dorjehtæjjah tjuerieh karakteeride spealadidh juktie vuartasjæjjide eadtjalgehtieh jïh tsevtsieh. Maj-Doris Rimpi båeries karakteerem Christina spealede åenehkes-filmesne Stoerre vaerie.
Maj-Doris Rimpi. Foro

Åvtelen vaestedh, tjoerh åenehks-filmem Stoerre vaerie vuejnedh.

Laavenjasse

Analyseredh karakteerem Christina

  1. Maam Christinan bïjre tuhtjh rïhpestimmie-sceenesne?
  2. Maam Christina baerneben jïh aahkoven bïjre tuhtjh?
  3. Buerkesth guktie Christina juvlemisnie dåemede?
  4. Guktie Christina skearkege filmen tjïrrh?
  5. Maam vïenhth vijriebasse Christinine heannede?
CC BY-SASkrevet av Tina Andersson Jensen. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 09.01.2019

Læringsressurser

Saemien filmestudije-aarkh