Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Stoerre vaerie

Vuartesjh åenehks-filmem «Stoerre vaerie» jïh vaestedh laavenjasside.
Båeries nyjsenæjja vaeresne. Guvvie.

Laavenjassh

 1. Gusnie jïh gåessie heannede?

 2. Gie åejvie-almetje jallh gïeh åejvie-almetjh? Gïeh dah mubpieh almetjh?

 3. Tjaelieh åenehkslaakan dahkoen bïjre.

  • Mij heannede?

  • Guktie aalkoe?

  • Guktie galhkuve?

 4. Heannadimmieh öörnegen mietie båetieh? Buerkesth.

 5. Mij lea filmen teema?

 6. Gaavnh ov-vaantoem? Buerkesth.

 7. Buerkesth filmen nommem.

 8. Maam åenehks-filmen bïjre tuhtjh? Sïjhth filmem vuartasjidh? Man åvteste, man åvteste ih?

 9. Sïjhth åenehks-filmem mubpide juvnehtidh? Man åvteste, man åvteste ih?

 10. Guktie saemien kultuvre vååjnesasse båata filmesne? Gaavnh vuesiehtimmieh.

 11. Maam filmen dahkoe mijjese soptseste tïjjen bïjre?

CC BY-SASkrevet av Helen Blind Brandsfjell.
Sist faglig oppdatert 21.06.2023

Læringsressurser

Saemien filmestudije-aarkh