Hopp til innhold

Oppgave

Sameblod

Vuartesjh biehkiem filmeste Sameblod jïh vaestedh laavenjasside.

LK06

1. laavenjasse

Tjaelieh åenehkslaakan boelhketjen dahkoen bïjre.

  • Guktie boelhketje bigkeme?
  • Guktie aalkoe?
  • Guktie galhkuve?

2. laavenjasse

Heannadimmieh kronologeles öörnegen mietie?

3. laavenjasse

Mah vuajnoeh boelhketjisnie?

4. laavenjasse

Magkeres ov-vaantoe boelhketjisnie?

5. laavenjasse

  • Gie åejvie-almetje jallh gïeh åejvie-almetjh?
  • Gïeh dah mubpie almetjh?

6. laavenjasse

Gusnie jïh gåessie dahkoe?

7. laavenjasse

Buerkesth filmen nommem.

8. laavenjasse

Mij lea filmen teema?

9. laavenjasse

  • Maam boelhketjen bïjre tuhtjh ?
  • Sïjhth filmem vuejnedh? Man åvteste, man åvteste ij??
  • Sïjhth boelhketjem mubpide juvnehtidh? Man åvteste - man åvteste ij?
Sist oppdatert 09.01.2019
Skrevet av Helen Blind Brandsfjell

Læringsressurser

Saemien filmestudije-aarkh