Hopp til innhold

Fagstoff

Arealsetningen for trekanter

Vi kan lage en generell formel for arealet av en trekant når vi kjenner to sider og vinkelen mellom dem.

Eksempel

Trekant A B C der vinkel A er 57 grader, A B er 60 meter og A C er 50 meter. Høyden h fra C ned på siden A B er markert. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi skal finne arealet av et trekantet lekeområde ABC hvor AB er 60 m, AC er 50 m og vinkel A er 57 grader.

Løsning

Vi kjenner arealformelen for en trekant: T=g·h2.

Høyden h deler trekanten i to rettvinklede trekanter. I den venstre rettvinklede trekanten blir høyden h motstående katet til vinkel A. Hypotenusen blir siden AC. Da kan vi sette opp

  sinA = Motstående katetHypotenus=hACsin57°=h50        h=50·sin57°

Når vi setter dette inn i arealformelen for trekanten, får vi

T=g·h2=60·50·sin57°2=12·60·50·sin57°1 300

Arealet av lekeområdet er 1 300 m2.

Formel for arealet

Se på eksempelet over og skriv ned med hele setninger hvordan vi regnet ut arealet til trekanten. Klikk på boksen nedenfor for å se forslag til tekst.

Forslag

I eksempelet over fant vi arealet av trekanten ved å multiplisere 12 med to sider i trekanten og med sinus til vinkelen mellom de to sidene.

Denne framgangsmåten kan brukes i alle lignende situasjoner. Vi kan da lage en generell formel for arealet av en trekant når vi kjenner to sider og vinkelen mellom dem.

Trekant A B C der siden liten a er motstående side til hjørnet stor A. Det er tilsvarende for de andre hjørnene. Høyden h fra hjørnet C ned på siden A B er tegnet inn. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Med samme framgangsmåte som i eksempelet over, får vi

sinA = hb        h=b·sinA

Vi får da at

       T = c·h2=c·b·sinA2=12·c·b·sinA

Hva skjer hvis vinkelen mellom de to sidene er større enn 90 grader?

Kan vi bruke formelen over uansett hvor stor vinkelen mellom de to aktuelle sidene er? Vi ser på en trekant hvor vinkelen u mellom de to sidene p og q er større enn 90 grader, slik som figuren til venstre nedenfor.

Trekant med to sider p og q der den mellomliggende vinkelen u er større enn 90 grader. Trekanten er tegnet én gang uten markert høyde og én gang med markert høyde og supplementvinkelen v til vinkel u. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi har også lagd en hjelpefigur der vi har tegnet inn høyden i trekanten når vi har valgt p som grunnlinje.

Bruk hjelpefiguren og finn en formel for høyden h i trekanten ut i fra vinkelen v og siden q.

Løsning

Vi kan da sette opp sinv=hq  h=q sinv

Vi har videre at  u+v=180°  v=180°-u

Vinklene 𝑢 og 𝑣 i trekanten over er dermed supplementvinkler som har samme sinusverdi. Da har vi altså at

sinv=sinu

Arealet av trekanten blir da

T=12p·h=12p·q sinv=12p·q sinu

Formelen for arealet vi kom fram til over, gjelder altså også her, og dermed for alle trekanter.

Vinkel i trekant. Illustrasjon.

Arealsetningen for trekanter

La 𝑢 være vinkelen mellom to sider p og q i en trekant.

Arealet av trekanten er gitt ved formelen

T=12p·q sinu

Eksempel

Regn ut arealet av trekant ABC når

AB = 4,5 cm, AC = 2,8 cm og A=101°

Trekant med to sider lik 2,8 centimeter og 4,5 centimeter og mellomliggende vinkel lik 101 grader.
Åpne bilde i et nytt vindu

Løsning

Her bruker vi arealsetningen direkte, og vi bruker GeoGebra til å regne ut arealet.

Arealet=12·AB·AC·sinA

12·4.5·2.8·sin101°1  6.18

Hvis vi vil, kan vi sette utregningen lik variabelen "Arealet" og ta med enhetene.

Arealet:=12·4.5 cm·2.8 cm·sin101°1  Arealet:=6.18 cm2

Arealet er 6,2 cm2.

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 23.01.2020

Læringsressurser

Trigonometri