Hopp til innhold

Fagstoff

Et godt arbeidsmiljø?

En leder som støtter, inspirerer og motiverer betyr mye for et godt arbeidsmiljø. Men hva kjennetegner egentlig et godt arbeidsmiljø, og hva sier lovverket om arbeidsmiljø?
De ansatte er framstilt som planter, og lederen farer omkring og vannar dem. Illustrasjon
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidsmiljø og arbeidsmiljøloven

I 1977 fikk Norge en ny lov om arbeidsmiljø, og denne loven avspeiler tanker omkring bedriftskultur, trivsel på arbeidsplassen og det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet. Norge er et av landene i verden som har gått lengst i lovgivning på dette området.

Lovens formål er nedfelt i § 1-1¹ og skal blant annet:

 • sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger
 • sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet
 • legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon

Dette er et utdrag av punktene som sier noe om formålet, før loven går mer i detalj videre. Den er en av våre viktigste lover, og også en lov som skaper mye politisk debatt og engasjement.

Loven tar også for seg hvilke krav som stilles til både det psykososiale og det fysiske arbeidsmiljøet.
Både arbeidsgiver og arbeidstaker har plikt til å følge loven.

Tidligere var det nok det fysiske arbeidsmiljøet som fikk mest oppmerksomhet, men i dag er vi like mye opptatt av det psykososiale arbeidsmiljøet. Det fysiske arbeidsmiljøet handler blant annet om inneklima, støy og fysiske belastninger, mens det psykososiale handler om for eksempel at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering og vold, og at arbeidstakers integritet ivaretas.

I tillegg tar arbeidsmiljøloven for seg en rekke andre rettigheter og plikter - både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø?

Hvis du stiller spørsmålet "hva er et godt arbeidsmiljø for deg?" til en rekke forskjellige mennesker, vil du muligens oppdage at vi har en del til felles om hva vi tenker på med et godt arbeidsmiljø, men også at vi assosierer mye forskjellig om det. Men det er noen faktorer som kjennetegner et godt arbeidsmiljø, ifølge STAMI – Statens arbeidsmiljøinstitutt ², som for eksempel

 • god organisering og planlegging av arbeidet
 • balanse mellom krav i jobben og det å kunne kontrollere sin egen arbeidssituasjon
 • balanse mellom innsats og belønning, og det å få anerkjennelse, oppmerksomhet og ros
 • rettferdig lederskap, ledelse som er støttende

For deg som skoleelev er skolen på mange måter arbeidsplassen din, og du har også rett til å ha et godt arbeidsmiljø. Punktene ovenfor kan vi også relatere til skolehverdagen. En form for timeplan, å vite når du skal ha prøver, hvor mye arbeid og muligheten til å kunne styre en del av arbeidet selv, å få ros og bli sett av både medelever og lærere og rettferdige lærere – det er med på å skape et godt arbeidsmiljø i "jobben" din som elev.

Retten til et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen er også nedfelt i opplæringslovens § 9a-1. Opplæringsloven kan sees på som elevenes egen arbeidsmiljølov.

Hva som er et godt arbeidsmiljø kan variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. Arbeidsplasser er like unike og ulike som menneskene som arbeider der, og hver arbeidsplass kan ha sin egen kultur. Noen arbeidsplasser har tiltak som trening i arbeidstida og kake på fredager, og det er tiltak som er med på å øke trivsel, helse og fellesskapsfølelse. Likevel viser forskning at selv om dette er fint, er det viktigste hvordan vi jobber, som beskrevet i punktene over.

Stresset ansatt i et hamsterhjul og avslappet ansatt i et annet. Tegning.
Åpne bilde i et nytt vindu

Organisasjonsteorier og arbeidsmiljø

Hvis vi tar utgangspunkt i hva vi mener kjennetegner et godt arbeidsmiljø i dagens samfunn, kan vi diskutere dette opp mot ulike organisasjonsteorier, og dessuten se på hvordan synet på arbeid og produksjon har endret seg gjennom ulike tidsepoker. Husk: organisasjonsteorier er idéer om hva organisasjoner er, hvordan de fungerer, hvordan de er bygd opp og hvordan de ledes.

Taylors utgangspunkt for scientific management var produksjon i industrisamfunnet, og samlebåndsproduksjon. Hvis du arbeidet ved et samlebånd hver dag og utførte samme arbeidsoperasjonen kontinuerlig – hva ville det medført for deg som arbeidstaker, sett i lys av hva et godt arbeidsmiljø er?

Eller hvis du arbeidet ved en arbeidsplass som er inspirert av human relations som retning, eller en arbeidsplass som er opptatt av å skape det de mener er en god organisasjonskultur?

Du kan gjenkjenne flere elementer fra flere teorier i en organisasjon - poenget er å deretter se på hvordan det påvirker både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet på en arbeidsplass.

Nyttige begreper og uttrykk:

 • arbeidsmiljø
 • fysisk arbeidsmiljø
 • psykososialt arbeidsmiljø
 • arbeidsmiljøloven
Kilder

¹Arbeidsmiljøloven

²Det handler om arbeidet! Brosjyre

CC BY-SASkrevet av Leonhard Vårdal og Kristin Sundstrøm.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Organisering og betydning av arbeid