Hopp til innhold

Fagstoff

Likviditetsbudsjett

Hva er egentlig likviditet? Du skulle gjerne ha betalt tilbake et lån til foreldrene dine, men du har ikke fått lønn enda. Når du ikke kan betale til avtalt tid, har du dårlig likviditet. I bedrifter bruker vi likviditetsbudsjettet til å kontrollere at vi har penger til å betale regningene.
En mann holder en diger magnet som trekker til seg penger. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Innbetalinger og utbetalinger

Mens et resultatbudsjett inneholder inntekter og kostnader, er det innbetalinger og utbetalinger som vises i likviditetsbudsjettet.

Inntekter får vi når en kunde kjøper et produkt fra oss. Innbetalingen fra kunden kan komme samtidig, eller senere. I en butikk betaler de fleste med kort, og da får vi innbetalingen samtidig som inntekten. Ved kjøp på nett kan kunder velge å betale på kreditt, altså å vente med å betale. Hvis kunder betaler med for eksempel ti dagers kreditt, vil det si at innbetalingen kommer ti dager senere enn inntekten.

Vi har det tilsvarende forholdet mellom kostnader og utbetalinger. Vi kjøper produkter fra leverandørene våre, og dette er da en kostnad. Vi betaler regningen først på forfallsdato, og dette kan være ti, tjue eller tretti dager etter at vi har mottatt produktene. Derfor er datoen for kostnadsføring og datoen for utbetaling ofte forskjellig.

Likviditetsbudsjettet viser bedriftens beholdning av likvide midler (bank- og kassebeholdning), og dermed bedriftens betalingsevne. Å ha kontroll på inn- og utbetalingene er spesielt viktig i en bedrift med store sesongvariasjoner.

Refleksjonsspørsmål

Hvorfor er det viktig med god kontroll på pengene i en bedrift med store variasjoner i inn- og utbetalingene?

Noen vil hevde at likviditetsbudsjettet er viktigere enn resultatbudsjettet. Det viser nemlig om bedriften har penger nok til å betale regningene sine etter hvert som de forfaller.

Arbeidet med likviditetsbudsjettet

Vi utarbeider gjerne likviditetsbudsjettet i et digitalt regneark, for eksempel i Excel. Utgangspunktet for likviditetsbudsjettet er det månedsfordelte resultatbudsjettet.

Eksempel på likviditetsbudsjett

Likviditetsbudsjett

januar

februar

mars

inngående beholdning første dag i md.

653 000

95 000

395 000

innbetalinger fra kunder

1 100 000

1 800 000

– utbetaling til vareleverandør

715 000

720 000

– utbetaling til lønn

583 000

580 000

– utbetaling til andre faste kostnader

110 000

150 000

– utbetaling til mva., låneavdrag osv.

250 000

50 000

= +/– innbetalingsoverskudd/-underskudd

–558 000

300 000

= utgående beholdning siste dag i md.

95 000

395 000

Innbetalinger

Øverste rad i likviditetsbudsjettet heter inngående beholdning. Her legger du inn sum pengebeholdning (penger på konto).

De neste kolonnene er innbetalinger fordelt på tolv måneder (i kolonner). Kontantsalg vil komme som en innbetaling i samme måned som i resultatbudsjettet. Kredittsalg, derimot, vil komme senere. Ved for eksempel salg med tretti dagers kreditt vil det salget bedriften har i januar, gi tilsvarende innbetalinger i februar.

Husk at mens inntektene føres uten merverdiavgift, må vi legge den til på innbetalingene. Innbetalingene i likviditetsbudsjettet skal vise hva som kommer inn på konto hos bedriften.

Utbetalinger

Du setter opp et tilsvarende oppsett for utbetalinger til leverandører. Betalingsbetingelsene er her ofte ti eller tretti dager, og det betyr at du kan vente ti eller tretti dager med å betale. Ved tretti dagers betalingsfrist vil utbetalingen komme i måneden etter kostnaden.

Også når det gjelder utbetalinger, er det viktig å huske på at merverdiavgift skal være med, i motsetning til ved kostnader, som ikke inkluderer merverdiavgift.

Du fortsetter med andre faste kostnader, som lønn og utbetalinger av andre kostnader og avgifter. Lønn er litt komplisert, for utbetalingen til ansatte er ikke lik lønnskostnaden, den er mindre. Dette er fordi skatt og arbeidsgiveravgift er en del av lønnskostnaden, men det medfører ingen utbetaling til den ansatte. Skatt og arbeidsgiveravgift medfører derimot en utbetaling til myndighetene annenhver måned.

Periodisering

Periodisering vil si å plassere innbetalinger og utbetalinger i den måneden de hører hjemme i. Stort sett betales utgiftene i samme måned som de er ført som kostnad. Det vil si at beløpet som er ført som kostnad, blir likt det som føres som utbetaling i likviditetsbudsjettet.

Det er noen unntak. Du må ta hensyn til at husleien kanskje betales på forskudd for ett kvartal om gangen. Et kvartal er tre måneder. Det vil si at du betaler husleien for første kvartal i januar og husleie for andre kvartal i mars, og så videre.

Når det gjelder forsikring, betales den kanskje bare en gang i året, og den gjelder for et helt år fram i tid.

Du må også ta hensyn til at arbeidsgiveravgiften og forskuddstrekket betales for to måneder av gangen. For eksempel blir arbeidsgiveravgiften og forskuddstrekket for januar og februar betalt den 15. mars.

En slik tomånedersperiode kalles en termin. Det er da seks terminer i året. Neste termin er mars og april. Den terminen forfaller 15. mai. Tilsvarende går terminene ut året med forfall 15 dager etter en tomånedersperiode.

Merverdiavgift

Når du skal betale en leverandør for en levering, må du også inkludere merverdiavgift. I tillegg har bedriften du jobber for, et eget merverdiregnskap hvor inngående merverdi og utgående merverdiavgift blir regnet mot hverandre.

Skyldig merverdiavgift betales for to måneder av gangen. For eksempel betales for januar og februar den 10. april. (Denne avgiften følger tomånedersperiodene som over, men den forfaller til betaling én måned og ti dager etter en tomånedersperiode.)

Utbetalinger som ikke har en kostnad

Avdrag på lån er et eksempel på en utbetaling som ikke er ført som en kostnad i resultatbudsjettet. Andre eksempler er eierens privatuttak, utbytte til aksjonærer og investeringer. Hvis du skal kjøpe en bil eller investere i andre varige driftsmidler, er ikke dette kostnader, men det medfører utbetalinger som må med i likviditetsbudsjettet.

Kostnader som ikke er en utbetaling

Avskrivningen er ført som kostnad, men den medfører ikke utbetaling av penger. Vi kaller dette en ikke-betalbar kostnad (kalkulatorisk kostnad). Derfor hører den ikke hjemme i likviditetsbudsjettet.

Innbetalingsoverskudd

Når du tar innbetalingene minus alle utbetalingene, finner du innbetalingsoverskuddet. Dersom dette er negativt, kaller vi det et innbetalingsunderskudd.

Utgående beholdning

Til slutt summerer du kolonnene. Du starter med inngående beholdning, legger til innbetalingene, trekker fra alle utbetalingene, og legger til innbetalingsoverskuddet eller -underskuddet. Da finner du fram til utgående beholdning, og denne fører du som inngående beholdning for neste måned.

Utgående beholdning i likviditetsbudsjettet er den forventede saldoen på bedriftens bankinnskudd hver måned neste år. Du kan vise dette grafisk i Excel.

Hvis bedriften bruker , sammenstilles utregningen mot den.

Her ser vi en graf med månedene i året langs x-aksen og likviditet i form av bankinnskudd på y-aksen. Grafen viser utviklingen i likviditeten, som i dette eksempelet går oppover (bedrer seg) de tre første månedene. Deretter viser grafen at likviditeten går ned i fjerde måned, før den stiger igjen i to måneder. I den sjuende måneden faller likviditeten kraftig, for så å ta seg opp igjen til det samme nivået innen den ellevte måneden. I den siste måneden av året går den litt ned igjen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

I modellen under ser du hvordan de forskjellige tallene i resultatbudsjettet bygger på tall fra delbudsjetter. Delbudsjettene kan være salgsbudsjett, varekjøpsbudsjett og budsjett for indirekte kostnader, som alle gir informasjon til resultatbudsjettet i bedriften. Tallene blir videre brukt som utgangspunkt til likviditetsbudsjettet.

Figuren viser hvordan likviditetsbudsjettet blir satt opp med utgangspunkt i resultatbudsjettet som igjen blir satt opp på bakgrunn av ulike delbudsjetter. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
Mal for likviditetsbudsjett

Du kan laste ned mal for likviditetsbudsjett fra Altinn:

Altinn: Last ned dokumentmaler

CC BY-SASkrevet av Oddvar Torgersen, Cecilie Lund og Tone Hadler-Olsen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 18.12.2020

Læringsressurser

Budsjett