Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

På jakt etter fremmede arter

Fremmede arter kan være en trussel mot det biologiske mangfoldet. Få oversikt over mulige problemer, og gå på jakt etter fremmede arter der du bor.
Andefugl med rødt nebb og fargerik fjærdrakt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaver

Les Artsdatabankens artikkel Hva er en fremmed art? og svar på spørsmålene.

 1. Hva er en fremmed art?
 2. Hva er en regionalt fremmed art?
 3. Hvordan kommer fremmede arter seg til Norge?
 4. Hvordan kan klimaendringer påvirke utbredelsen av fremmede arter?
 5. Hva kan vi gjøre for å begrense utbredelsen av fremmede arter?
 6. På hvilke måter kan fremmede arter være en trussel for arter som forekommer naturlig hos oss?

Finn fremmede arter der dere bor

Bruk kartet på Miljøatlas når dere jobber med oppgavene.

 1. Finn eksempler på fremmede arter i nærheten av der dere bor.
 2. Bruk informasjonen om de ulike artene som ligger i kartet. (Klikk på navnet på arten og videre på lenka som ligger ved "Listestatus", for å få opp artens risikovurdering.)

  1. Velg ut noen av artene, og finn ut hvilken trussel de utgjør.
  2. Forsøk å finne arter som sprer seg på ulike måter.
 3. Lag en oversikt over det dere finner ut. Den kan for eksempel inneholde følgende:

  • norsk og vitenskapelig navn
  • naturlig utbredelse
  • utbredelse i Norge
  • risikokategori
  • spredningsvei
  • ekspansjonshastighet (hvor raskt har arten potensial til å spre seg?)
  • økologisk effekt
  • klimaeffekter
 4. Er det noen av artene dere kan hjelpe til med å bekjempe? Undersøk om det finnes informasjon om dette på kommunens hjemmeside, eller ta kontakt med kommunen.
 5. Finnes det eksempler på fremmede arter som er "ønsket" i Norge? Hvem er det i så fall som bestemmer hva som er ønsket og ikke?
 6. Spre kunnskap om fremmede arter ved å dele det dere har funnet ut. Kanskje dere kan lage noe som egner seg til deling i sosiale medier eller på skolens infoskjermer?

Let etter fremmede arter der dere bor

Et tiltak for å bekjempe spredning av fremmede arter er å hindre at artene etablerer seg. Da må vi vite hvor artene er.

 • Planlegg en ekskursjon der dere leter etter fremmede arter, og kartlegg forekomsten. Ta kontakt med kommunen der dere bor, eller der skolen ligger, og spør om de har behov for hjelp til noe konkret.
 • Dere kan også legge opp til å bekjempe fremmede arter. Koordiner dette med kommunen. Det er blant annet strenge regler for hvordan man skal håndtere fremmede planter som man har samlet inn.
 • Bruk appen Artsorakel som hjelp når dere skal finne ut hvilke arter dere har funnet.
 • Registrer gjerne funnene dere gjør, på nettsida Artsobservasjoner. Det er viktig at observasjoner dokumenteres med gode bilder, slik at de som skal bruke informasjonen senere, kan være trygge på at artsbestemmelsene dere har gjort, er riktige.

Kilder

Artsdatabanken. (2019, 1. desember). Regionalt framande artar. https://www.artsdatabanken.no/Pages/241515/Regionalt_framande_artar

Miljødirektoratet. (2019, 29. mai). Fremmede arter. https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/arter/fremmede-arter/

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 11.08.2023

Læringsressurser

Økologi