Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Mitt strålende nabolag

Radon er en usynlig og radioaktiv gass som siver opp fra berggrunnen. Undersøk forekomsten av radon der du bor.

Om kartet

Fargede rektangler med forklarende tekst. Illustrasjon.

Kartet viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatte enn andre. Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og geologiske forhold.

Kartet kan ikke brukes til å forutsi radon-konsentrasjonen i enkeltbygninger. Hvis du vil ha sikker kunnskap om radon i en bygning, er du nødt til å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift samt av kvaliteten på radon-forebyggende tiltak. Dette er et regionalt kart som ikke er ment til bruk på tomtenivå.

I områder markert med høy aktsomhet er det beregnet at minst 20 % av boligene har radon-konsentrasjoner over øvre anbefalte grenseverdi på 200 Bqm3 i første etasje.

Kilde: Norges Geologiske Undersøkelse

Finn ut

 1. Hvilke faktorer avgjør hvilken aktsomhetskategori et område tilhører? (Å være aktsom betyr å være forsiktig eller oppmerksom.)
 2. Hvor mye bidrar radon til den årlige dosen av radioaktivitet en person i Norge utsettes for i løpet av ett år? Hvorfor er bidraget til radon usikkert?
 3. Beskriv radonfaren i kommunen der du bor. Er faren lik i hele kommunen? Beskriv og kommenter radonfaren i nabolaget der du bor. Finn ut hva som forårsaker eventuelle forskjeller innad i kommunen.
 4. Hvilke tiltak mot radonstråling kan være relevante i ulike boligtyper i kommunen din? Gi en begrunnelse for tiltakene.
 5. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler alle å måle radonnivået i boligen sin. Målinger bør gjennomføres
  • i oppholdsrom
  • om vinteren
  • med en varighet på minst to måneder

  Finn ut hvorfor målingene bør gjennomføres slik.

 6. Tenk deg at du jobber i teknisk etat i en kommune med mange områder der man må vise særlig høy aktsomhet med tanke på radonstråling. Lag en informasjonsside om radon på kommunens hjemmeside der du gir relevant informasjon til innbyggerne i kommunen.
  Drøft hva en slik side bør inneholde, og lag innholdet som skal være på siden.

Relatert innhold

Kilder

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. (u.å.). Radon. Hentet 27. oktober 2020 fra https://dsa.no/radon

Miljøstatus. (2020, 28. april). Radon. Hentet 27. oktober 2020 fra https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/straling/radon/

Norges Geologiske Undersøkelse. (u.å.). Radon aktsomhet. Hentet 27. oktober 2020 fra http://geo.ngu.no/kart/radon/


CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 23.10.2020

Læringsressurser

Stråling og helse