Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Demoforsøk: Flammefarger

Lag et flott fargeshow ved å brenne salter med metallioner som gir karakteristiske farger.

Flammefarger

Beskrivelse av filmen

Flammeprøver med tre ulike stoffer. Fra tre begerglass stiger det flammer. I det første begeret er det en liten, grønn flamme, i det andre er det en større, rosa-rød flamme, og i det siste begeret er det en stor, oransje flamme.

Hensikt

I dette forsøk skal du brenne løsninger av ulike salter for å få fram de karakteristiske fargene til metallionene som inngår i saltene. Denne metoden kan også brukes når man analyserer et salt, for å finne ut hvilket metallion som inngår i saltet.

Utstyr

Framgangsmåte

Gjennomfør forsøket i et avtrekksskap. Det er lettest å se flammefargene hvis det er mørkt i rommet.

  1. Lag 0,1 % løsninger av de ulike saltene ved å veie inn 0,1 g stoff som løses i 100 mL 70 % etanol.

  2. Tilsett litt av løsningene i et lite begerglass eller i ei keramikkskål.

  3. Tenn på løsningene med en lang fyrstikk.

Risikovurdering

Tabellen viser et utdrag av momenter for de ulike stoffene. Les databladene for de enkelte stoffene for detaljert informasjon om bruk, beskyttelsestiltak og avfallshåndtering.

Risikomomenter ved stoffene i forsøket

stoff

faresetninger

piktogram

avfallshåndtering

kobberklorid

Farlig ved svelging eller hudkontakt. Irriterer huden.
Gir alvorlig øyeskade.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Faresymbol for kjemikaler som er brannfarlige. Piktogrammet viser en flamme. Illustrasjon.
Faresymbol for helsefarlige kjemikaler. Piktogrammet viser et utropstegn. Illustrasjon.
Faresymbol for kjemikaler som er giftige for vannmiljøet. Piktogrammet viser en død fisk. Illustrasjon.
Behandles som farlig avfall.
litiumklorid

Farlig ved svelging.
Irriterer huden.
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Faresymbol for helsefarlige kjemikaler. Piktogrammet viser et utropstegn. Illustrasjon.
Behandles som farlig avfall.
strontiumkloridGir alvorlig øyeskade.
Faresymbol for etsende kjemikaler. Piktogrammet viser etsende kjemikaler som renner ut av to reagensglass. Illustrasjon.
Behandles som farlig avfall.
etanol

Meget brannfarlig væske og damp.
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Faresymbol for kjemikaler som er brannfarlige. Piktogrammet viser en flamme. Illustrasjon.
Faresymbol for helsefarlige kjemikaler. Piktogrammet viser et utropstegn. Illustrasjon.
Behandles som farlig avfall.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 22.08.2023

Læringsressurser

Demoforsøk