Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tekstanalyse av videoen Lenge leve fellesskapet

Saker som setter søkelyset på diskriminering og ulike former for rasisme, kan påvirke samfunnsdebatten. NRK-produksjonen Lenge leve fellesskapet handler om rasisme og diskriminering. I denne oppgaven skal du lage en tekstanalyse av videoen.

Hva er tekstanalyse?

Når du lager en tekstanalyse, altså analyserer et medieuttrykk, plukker du det fra hverandre for å undersøke enkeltdeler og finne ut hvordan de er satt sammen, og hvordan de fungerer som helhet.

Hvorfor analysere medieuttrykk?

Bruk relevant fagterminologi for å forklare og tolke kommunikasjonen i medieuttrykket. Videre kan du reflektere over for eksempel hvilken påvirkningskraft budskapet har på både enkeltindivider og samfunn.

Les mer om analyse av medieuttrykk her

Tre grunner til å lære seg tekstanalyse

Analysere for å produsere

De som lager medietekster, utvikler seg gjennom å lære av hverandre. De ser på andres produksjoner med "analyseblikket" og plukker opp tips og ideer de kan ha nytte av i eget arbeid. Du som er under utdanning, kan også lære mye om å skape tekst ved å studere teknikker som brukes av profesjonelle.

Analyse og produksjon er naturligvis to sider av samme sak. Mens vi i analysen plukker tekster fra hverandre, arbeider vi i produksjon med å sette tekster sammen: Rødfargen på filmheltinnens kjole velges ut for at den skal være et blikkfang i mengden på dansegulvet. Den tvetydige tittelen på hovedoppslaget i nettavisen er konstruert for at leseren skal bli nysgjerrig og klikke seg videre. Ingenting er tilfeldig – gode tekstskapere vet hvilke virkemidler som finnes, og hvordan de kan brukes.

Likevel hender det jo at publikum oppfatter medieteksten på en annen måte enn det som var tenkt. Dette kan være katastrofalt hvis det dreier seg om en nyhetssak på TV, men det kan være en berikelse og gi en ekstra dimensjon til en kunstnerisk film.

Analysere for å forske

En annen grunn til å analysere medietekster er at vi ønsker å finne ut hva som ligger innebygd i dem av kunnskaper og verdier, hvordan de brukes, og hvordan de påvirker enkeltmennesker og samfunn. Her er vi inne på medieforskernes domene. En medieforsker har en problemstilling eller et knippe med spørsmål som hun ønsker å finne svar på. Tekstanalysen er hennes forskningsmetode.

La oss si at hun ønsker å finne ut hvordan amerikanske såpeserier framstiller kvinners forhold til yrkeslivet. Det kan hun for eksempel gjøre ved å ta for seg en rekke filmer og kartlegge hvilket yrke de kvinnelige rollefigurene har. På denne måten avdekker hun verdier som ligger innebygd i filmene, og kan reflektere over hvordan dette kan påvirke norske tenåringer, som ofte ser på slike serier.

Analyse til skolebruk

Når du selv får i oppgave å analysere en medietekst, kan du kombinere de to tilnærmingene.

Det finnes ingen analyseoppskrift for mediefaget. Tekstene er svært ulike, og derfor vil de kreve ulik tilnærming. I noen tilfeller vil det være mest interessant å studere innhold og form, slik du gjør i norskfaget: Hva er budskapet i teksten, og hvilke virkemidler bruker man for å formidle dette budskapet?

I andre tilfeller vil det være interessant å se på hvilken påvirkningskraft teksten – eller denne typen tekster – har på enkeltmennesker og samfunn. Et eksempel her kan være reklamefilmer, som selvfølgelig har til hensikt å fremme salg, men som i tillegg er med på å skape "forbrukersamfunnet". Vi kan også snu dette på hodet: Hva sier denne medieteksten om det samfunnet som den er en del av? Hvilke verdier bærer den med seg – mer eller mindre åpenlyst?

Andre ganger ønsker du å se på brukere av medietekster som mer enn bare passive mottakere. Da kan du stille spørsmål om hvordan medieteksten kan brukes. Kan for eksempel dramaserier på TV fungere som folkeopplysning?

1. Forarbeid

Se NRK-produksjonen Lenge leve fellesskapet, og reflekter over disse spørsmålene i små grupper:

 1. På hvilken måte setter videoen søkelyset på ulike spørsmål knyttet til diskriminering og rasisme?
 2. Hvorfor er det viktig at allmennkringkasteren NRK tar opp spørsmål om rasisme og diskriminering? Trekk linjer til medienes samfunnsoppdrag.
 3. Hvilken påvirkningskraft har videoer som dette?

2. Skriv tekstanalysen

Ved hjelp av relevant fagterminologi skal du forklare prosessen bak videoen Lenge leve fellesskapet. Du skal analysere medieuttrykket for å finne ut hvilke elementer det består av, hvordan det er bygd opp, og hvilke virkemidler som brukes. Du skal også gå inn på hvilke verdier videoen formidler, og hvilken påvirkningskraft den har. Til slutt skal du reflektere over hva denne videoen sier om sin egen samtid, og trekke linjer til utfordringene samfunnet har når det gjelder rasisme og diskriminering i dag.

Skriv tekstanalysen som en helhetlig tekst. Vis til konkrete eksempler.

Sirkler, bokstaver og lydbølger over et menneskeansikt. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Spørsmål som kan være til hjelp i analysen av videoen:

 • Hvem er avsenderen?
 • Hva er avsenderens hensikt eller mening med dette medieuttrykket?
 • Hvem er målgruppa?
 • Hvilket tema står sentralt i dette medieuttrykket?
 • Hvordan er produktet bygd opp? Gå inn på komposisjon og dramaturgi. Vis til konkrete eksempler.
 • Hva er budskapet i videoen?
 • Hvilke virkemidler brukes for å få fram budskapet i videoen?
 • Hvilken effekt har bruken av kjendiser i denne produksjonen?
 • Hvilken påvirkningskraft har videoen på deg?
 • Hvordan kan denne videoen påvirke samfunnsdebatten når det gjelder utfordringer med rasisme og diskriminering?
 • Hva sier videoen om sin egen samtid?

3. Kvalitetssjekk

Før du leverer inn analysen, trenger den en kvalitetssjekk. Jobb sammen med en medelev: Du leser teksten til medeleven din, og omvendt. Gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger.

 • Peker analysen på budskap, målgruppe og tema på en forståelig måte?
 • Går analysen inn på komposisjon, dramaturgi og virkemidler?
 • Brukes fagterminologi på en bevisst og selvstendig måte?
 • Peker analysen på hvilken påvirkningskraft dette medieproduktet har?
 • Går analysen inn på hva videoen sier om sin egen samtid?
 • Se til slutt etter slurvefeil, dårlige formuleringer og svak flyt.
CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen og Trude Løvskar .
Sist faglig oppdatert 22.01.2021

Læringsressurser

Ytringsfrihet, pressefrihet og demokrati