Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan skal vi lære naturfag?

Naturfag er et vidt fagfelt med mange ulike disipliner. Den viktige kunnskapen innenfor disse fagområdene er utviklet gjennom nitid arbeid over lang tid. Hvordan skal man kunne tilegne seg dette innenfor rammen av skolefaget naturfag?
En elev følger med på et forsøk med planter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lag struktur i kunnskapen

Det er en trøst i dette arbeidet at naturvitenskapene ikke bare har utviklet omfattende kunnskap, men også utarbeidet metoder for å bygge kunnskap på en strukturert måte. Naturvitenskapelige arbeidsmetoder er et begrep som gjerne nyttes om vitenskapenes egen kunnskapsbygging. Forskning har vist at det er mange paralleller mellom de naturvitenskapelige arbeidsmetodene og de mekanismene som gjør seg gjeldende i vårt eget læringsarbeid. God struktur i arbeidet er viktig!

Knytt sammenhenger med det du kan

Illustrasjon av tankekart.

For det første må alt læringsarbeid settes inn i en sammenheng. Når vi bygger ny erkjennelse, bygger vi på noe vi vet eller har erfart tidligere. Denne kjernen er vesentlig for det læringsutbyttet vi sitter igjen med. I naturfag vil dette si at vi må være bevisste på hvilken disiplin eller hvilket tema vi til enhver tid jobber med.

Ditt eget verdensbilde

Dernest handler læring om at vi bygger opp vår egen virkelighetsforståelse. Vår kunnskap er på sett og vis vårt eget ”verdensbilde”. Det å bygge en slik forståelse er ikke noe som kommer rekende på en fjøl, men det er en aktiv prosess der vi må legge inn innsats og engasjement. God læring forutsetter en aktiv tilnærming til stoffet – vi konstruerer vår egen kunnskap!

Hvordan ser verktøykassen din ut?

Fire elever poserer foran ei tavle.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et tredje element som har betydning, er hvordan vi tar inn informasjon og bearbeider den på best mulig måte. Her er det store individuelle variasjoner. Vi har alle ulike måter å nærme oss nytt stoff på, ulike innfallsvinkler, ulike måter å bruke sanser og erfaringer på i møte med "det ukjente". Det som er viktig, er at vi er bevisst på hva som gir oss størst utbytte. Liker du å høre nytt stoff, er lesing mest nyttig, eller er du avhengig av å ta på, handtere eller være i aktivitet som et ledd i din læring?

Vi snakker gjerne om å utvikle effektive læringsstrategier. Kort fortalt er en læringsstrategi din måte å organisere læringen på gjennom å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid. Refleksjon over den nyervervede kunnskapen din og bruken av den er et avgjørende moment i all læring.

Konkrete læringstips

Når du har klargjort grunnlaget for læringen er det på tide å komme i gang. I det konkrete læringsarbeidet vil denne enkle oppskriften kunne være til hjelp. Men husk – læring krever først og fremst en sterk bevissthet om hva som skal læres! Kjenner du læringsmålene?

 1. Før du starter – tenk igjennom:

  • Hvilket tema/område/emne skal du i gang med? Hva kan du om dette fra før?
  • Prøv å forutsi hva det handler om!
 2. Underveis i læringsprosessen

  • Skaff deg oversikt – studer sammendrag, overskrifter, rammer og bildetekster først! Bruk animasjoner, lydfiler og andre verktøy som et supplement til skriftlige framstillinger!
  • Spør deg selv underveis – hvem, hva, hvor, hvorfor osv. – vær aktiv!
  • Noter uttrykk, begrep og sentrale moment fra stoffet i egne notater eller ved "markeringer". Lag tankekart!
  • Prøv å tolke budskapet – for hvem er teksten skrevet? Hva vil forfatteren/designeren/fortelleren si?
 3. Etter gjennomgangen

  • Oppsummer - reflekter! Tenk gjennom og juster dine egne modeller!
  • Drøft med deg selv og med andre – stemte forventningene? Hva var nytt? Hva har du lært?

Relatert innhold

Tankekart kan være et godt verktøy for å oppsummere og pugge større tekster. .

CC BY-SASkrevet av Tor Magnus Hansen.
Sist faglig oppdatert 13.09.2018

Læringsressurser

Læringsråd