Hopp til innhold

Øvelse

Laavenjassh: Symbolh

Saemien symbolh jïjnje åtnalgovveme. Daennie laavenjassesne edtjh bïhkedidh gustie vïenhth symbolide veedtjeme jïh maam sijhtieh symboligujmie soptsestidh.

LK20LK06
Sist oppdatert 10.12.2018
Skrevet av Liv Karin Joma

Læringsressurser

Gïeleviehkie-dïrregh