Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh: Symbolh

Saemien symbolh jïjnje åtnalgovveme. Daennie laavenjassesne edtjh bïhkedidh gustie vïenhth symbolide veedtjeme jïh maam sijhtieh symboligujmie soptsestidh.

CC BY-SASkrevet av Liv Karin Joma.
Sist faglig oppdatert 10.12.2018

Læringsressurser

Gïeleviehkie-dïrregh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter