Hopp til innhold

Fagstoff

Bruttolønn, nettolønn og skatt

Lønn er betaling for utført arbeid. Det vanlige er å få utbetalt lønn en gang i måneden, som et fast beløp pluss eventuelle tillegg. Når du har lønnet arbeid, er det viktig å forstå begreper som bruttolønn, nettolønn og skatt. Det er også nyttig å kunne beregne månedslønn og timelønn.

Årslønn, månedslønn og timelønn

Mange arbeidstakere i Norge har avtale med sine arbeidsgivere om ei fast årslønn. Det er da en forutsetning at det blir arbeidet et bestemt antall arbeidstimer. I Norge er det vanlig med 37,5 timer per uke.

Ut fra årslønna regner vi ut månedslønn som årslønn dividert på 12. Arbeidstakeren får lønn hver måned han eller hun arbeider, men ikke når det er ferie. Da får han eller hun feriepenger i stedet.

Vi kan også beregne ei timelønn ut fra årslønna. Da må vi først regne ut hvor mange arbeidstimer det er per år. Et eksempel på hvordan vi kan gjøre dette, er at vi multipliserer 37,5 arbeidstimer per uke med 52 uker per år, noe som gir 1 950 timer per år. Antall timer per måned blir da 1 950 timer per år dividert med 12 måneder per år, som er lik 162,5 timer per måned.

Eksempel på beregning av månedslønn og timelønn

Per har ei årslønn på 564 000 kroner. Regn med 1 950 arbeidstimer i et arbeidsår. Finn månedslønn og timelønn.

Vi setter dette opp i et regneark, for eksempel i regnearkprogrammet Microsoft Excel eller Google Regneark. Du finner grunnleggende opplæring i bruk av regneark på sida Regnearkkurs: Lønn og sparing.

Det er vanlig å skille mellom inndata og utdata i regneark. Inndata er informasjon som vi kan endre ved nye beregninger, mens utdata er beregninger som gjøres ut fra de registrerte inndataene.

Utklipp fra et regneark. Inndata er Årslønn i kroner på 564000, Antall måneder, som er 12, og Antall timer, som er 1950. Utdata er Månedslønn i kroner på 47000 og Timelønn i kroner på 289,23. Skjermutklipp.

Bildet viser beregning av månedslønna og timelønna til Per i Microsoft Excel. Som inndata registrerer vi årslønn, antall måneder og antall timer.

I utdatadelen beregner vi månedslønn ved å dele årslønna på antall måneder, som er 12. Timelønna beregner vi ved å dele årslønna på antall timer, som er 1 950 kroner. Vi ser at Per har ei månedslønn på 47 000 kroner, mens timelønna er på 289,23 kroner.

Utklipp fra et regneark. Inndata er Årslønn i kroner på 564000, Antall måneder, som er 12, og Antall timer, som er 1950. Utdata er Månedslønn i kroner, med formelen er lik B 2 skråstrek B 3, og Timelønn i kroner, med formelen er lik B 2 skråstrek B 4. Skjermutklipp.

Det er alltid viktig å bruke cellereferanser i formlene der det er mulig. Dersom vi skal finne månedslønnen for ei annen årslønn, kan vi bare skrive inn den nye årslønna i celle B2. Da vil regnearket automatisk regne ut den nye månedslønna, slik at nye inndata fører til endring av utdata. Her har vi vist formlene som er brukt i eksempelet.

Når du løser oppgaver med regneark på prøver og på skriftlig eksamen og leverer digitalt, kan du bli bedt om å ta med en kopi av regnearket der formlene blir vist.

Utklipp fra et regneark. Inndata er Årslønn i kroner på kr 564000, Antall måneder, som er 12, og Antall timer, som er 1950. Utdata er Månedslønn i kroner på kr 47000 og Timelønn i kroner på kr 289,23. Skjermutklipp.

Regnskapsnummerformat

For å få resultatet til å se bedre ut i regnearket kan vi slå på regskapsnummerformat. For å få til det markerer vi cellene som inneholder en pengesum og trykker på knappen med et pengesymbol på. Denne knappen er på verktøyraden øverst i regnearket. Da får vi resultatet som er vist i regnearket med regnskapsnummerformat.

Hvorfor kan vi for eksempel ikke skrive rett inn kr 564 000 for årslønna i celle B2? (Prøv gjerne!)

Svar

Dersom vi skriver inn tekst sammen med selve tallet for årslønna, vil innholdet i cella bli oppfattet som tekst. Regnearket kan ikke regne med tekst, så vi får feilmelding i cellene der vi har formler der celle B2 er en del av formelen.

Filer

Bruttolønn, nettolønn og skatt

Innledning

Den lønna som står i avtalepapirene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, kaller vi . Arbeidstakeren får ikke utbetalt bruttolønna. Arbeidsgiveren trekker fra skatt, som blir betalt inn til det offentlige. Vi sier at det blir gjort et forskuddstrekk av skatt.

Først når skatt og eventuelle andre fradrag (se nedenfor) er gjort, får arbeidstakeren utbetalt resten, som vi kaller .

Arbeidsgiveren kan også trekke innbetaling til pensjonssparing og fagforeningskontingent automatisk. Når arbeidsgiveren gjør dette for arbeidstakeren, skal disse summene trekkes fra bruttolønna før forskuddstrekket blir regnet ut og til slutt trukket fra.

Skattetrekk av lønnsinntekter

Skattemyndighetene utsteder skattekort til arbeidstakere. Her går det fram hvor mye av lønna som skal trekkes i skatt. Tidligere måtte arbeidstaker levere skattekortet til arbeidsgiver. Nå kan arbeidsgiver hente skattekortet digitalt på Altinn (altinn.no). Skattemyndighetene kan utstede tre ulike typer skattekort:

  • Frikort: Tjener du mindre enn 60 000 kroner i året (gjelder for 2021), trenger du ikke betale skatt. Du kan da bestille frikort hos Skatteetaten.

  • Prosentkort: På skattekortet står det oppgitt en prosentsats som viser hvor stor del av lønna arbeidsgiver skal trekke i skatt.

  • Tabellkort: De fleste arbeidstakere har et tabellkort. Tabellkortet inneholder en tabell som viser hvor mye som skal trekkes i skatt.

Eksempel på beregning av nettolønn

Olav har ei fast månedslønn på 40 000 kroner. Han blir trukket 27 prosent i skatt, og arbeidsgiver trekker 450 kroner hver måned til fagforeningen Olav er medlem av.

Vi setter opp et regneark for å beregne nettolønna til Olav.

Utklipp fra et regneark. Inndata er månedslønn på kr 40 000, Fagforeningskontingent på kr 450 og Skattetrekk, prosent på 27. Utdata er Trekkgrunnlag for skatt på kr 39550, Skatt på kr 10678,50 og Nettolønn på kr 28871,50. Skjermutklipp.

Vi har lagd et inndataområde der vi skriver inn opplysningene. Som i det forrige eksempelet har vi slått på regnskapsnummerformat på cellene som inneholder et kronebeløp (vi har ikke skrevet "kr" inn i disse cellene). Vi har også unngått å skrive prosenttegn inn i cella med "Skattetrekk, prosent", for da kan cella automatisk få såkalt prosentformat, som kan medføre at tallet vi skriver inn, blir delt på 100.

Utklipp fra regneark som viser formlene som er benyttet for beregning av nettolønn. På linje 7 står det er lik B 2 minus B 3. På linje 8 står det er lik B 7 asterisk B 4 skråstrek 100. På linje 9 står det B 7 minus B 8. Skjermutklipp.

I området for utregninger beregner vi trekkgrunnlag for skatt i celle B7 ut fra bruttolønn og fagforeningskontingenten. Husk at automatisk trekk av fagforeningskontingent er skattefritt. Så regner vi ut skatten i celle B8 og beregner nettolønna i celle B9 ved å trekke "Skatt" fra "Trekkgrunnlag for skatt".

Regnearket er lagd slik at vi kan endre månedslønn, fagforeningskontingent eller skattetrekk og automatisk få utført nye beregninger.

Filer

Overtidstillegg

Når noen arbeider utover avtalt arbeidstid, kan de få overtidstillegg. Overtidstillegget er ofte et fast tillegg i prosent, som varierer etter når på døgnet overtida er, eller om det er helg eller helligdag.

Eksempel

Utklipp fra et regneark. Inndata er Månedslønn i kroner på kr 42175, Antall timer per måned, som er 162,5, Overtidstillegg i prosent, som er 40 og 100, og Antall timer med de ulike prosentvise tillegg, altså 40 prosent og 100 prosent, som er henholdsvis 5 og 7. Utregninger er Timelønn på kr 259,54, Fast månedslønn på kr 42175, Overtidslønn med 40 prosent tillegg, som er kr 1816,77, og Overtidslønn med 100 prosent tillegg, som er kr 3633,54. Ut fra dette beregnes samlet lønn, som er kr 47625. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ellinor har ei fast månedslønn på 42 175 kroner. Antallet timer per måned er 162,5. En måned arbeidet Ellinor 5 timer overtid med 40 prosent tillegg i timelønna og 7 timer overtid med 100 prosent tillegg i timelønna.

På bildet ser du beregning av Ellinors samlede bruttolønn. I utregningen av overtidslønna er det brukt vekstfaktor slik at overtidslønna blir funnet direkte. I celle B14 skal tallene i cellene B11 til og med B13 legges sammen. Vi kan gjøre det ved å legge sammen de tre cellene over med formelen =B11+B12+B13 i celle B14. I stedet for å skrive inn hver celle som skal legges sammen, kan vi bruke funksjonen SUMMER() slik:

=SUMMER(B11:B13)

Dette ser ikke veldig mye enklere ut enn den første formelen, men tenk deg at det for eksempel er 50 celler som skal summeres.

Tips: Bruk verktøyknappen for summering i regnearket når du skal lage formelen i stedet for å skrive den inn manuelt.

Dersom du ønsker å se formlene som er brukt i dette eksemplet, kan du åpne regnearket i lenka nedenfor.

Filer

Laptop og eple. Foto.

Viktig å kunne om regneark

Vis innhold

Celleadresser

Adressen til ei celle finner vi ved å se på navnet på kolonnen og nummeret på raden tabellcella står i. For eksempel er B2 adressen til cella der månedslønna står i eksempelet ovenfor.

Utregninger og formler

Utregninger i regneark skal begynne med likhetstegnet =.

De fire regneartene pluss, minus, gange og dele er +, -, * og /. (Dette er helt likt som i programmeringsspråket Python.)

Når vi skal regne ut 2 opphøyd i tredje, 2³, skriver vi

=2^3

Vi kan lage formler ved å referere til celleadresser. Dersom vi ønsker å multiplisere innholdet i celle B2 med innholdet i celle B3 og få resultatet i celle B7, må vi gå til celle B7 og skrive

=B2*B3

Regnskapsnummerformat

Vi kan slå på regnskapsnummerformat på celler som inneholder pengeverdier. Da vil det i cellene automatisk stå "kr" først, og tallet får to desimaler.

Inndataområde

Dersom vi er flinke til å lage et inndataområde i regnearket vårt, er det lett å gjøre endringer på tallene der og se hva slags endringer dette fører til nedover i regnearket. Dette gjør at vi bruker flere celler i regnearket enn det vi egentlig trenger for å løse oppgaven, men det har sine fordeler.

SUMMER-funksjonen

Denne funksjonen legger sammen innholdet av cellene i et område, for eksempel alle cellene loddrett fra og med celle B1 til og med celle B8. Dette gjøres slik:

=SUMMER(B1:B8)

Tegnet kolon i formelen betyr at det kommer et intervall eller et område. Funksjonen har en egen verktøyknapp som vi kan bruke, i stedet for å skrive SUMMER inn manuelt. Det er også mulig å markere cellene som skal summeres (som område).


CC BY-SASkrevet av Bjarne Skurdal, Olav Kristensen, Stein Aanensen og Vibeke Bakken.
Sist faglig oppdatert 08.09.2021

Læringsressurser

Lønn og sparing