Hopp til innhold

Fagstoff

Gjennomsnittlig og momentan vekstfart

Dersom du har vokst 32 cm på fire år, hvor mye har du da vokst i gjennomsnitt per år? Og hvor raskt vokste du i starten av disse fire årene?

Gjennomsnittlig vekstfart

Eksempel på gjennomsnittlig vekstfart: kroppshøyde

Foto av to gutter som står rygg mot rygg og sammenligner hvor høye de er.

Som 13-åring var Nils Henrik 149 cm høy. Da han var 17, var han 181 cm. Hvor mye vokste Nils Henrik i denne perioden i gjennomsnitt per år?

Gjennomsnittlig vekst per år

Vi må dele den totale veksten på antall år.

181 cm-149 cm17 år-13 år=32 cm4 år=8cmår

Gjennomsnittlig vokste Nils Henrik 8 cm per år. Vi kaller dette for den gjennomsnittlige vekstfarten til Nils Henrik.

Gjennomsnittlig vekstfart – grunnleggende definisjon

Den gjennomsnittlige vekstfarten sier hvor mye en størrelse y endrer seg per enhet x.

Tenk over

Kan vi finne ut hvor høy Nils Henrik var da han var 14 år?

Forklaring

Vi kan ikke ut ifra disse opplysningene vite nøyaktig hvor høy Nils Henrik var da han var 14 år. Men vi kan bruke den gjennomsnittlige vekstfarten til å regne ut hvor høy han tilnærmet var.

Siden han i gjennomsnitt vokste 8 cm per år, ville høyden hans da han var 14 år, være tilnærmet 157 cm.

149 cm+8 cm=157 cm

Hva har vi brukt som forutsetning i utregningen i boksen over?

Forutsetning

Vi har antatt at Nils Henrik vokste like mye hvert år, altså 8 cm per år. Slik var det sikkert ikke i virkeligheten, for ofte vokser barn og ungdom mye det ene året, mens det neste året vokser de nesten ingenting.

I eksempelet over er størrelsen y høyden til Nils Henrik målt i cm og x er tida målt i år. Hva blir den gjennomsnittlige vekstfarten til Nils Henrik dersom vi måler høyden y i mm og bruker måned som enhet på x?

Gjennomsnittlig vekst per måned

320 mm4·12 mnd=6,7mmmnd

Gjennomsnittlig vokste Nils Henrik 6,7 mm per måned. Dette er den gjennomsnittlige vekstfarten til Nils Henrik når vi måler i millimeter per måned.

Gjennomsnittlig vekstfart grafisk

Vi skal nå se hvordan gjennomsnittlig vekstfart ser ut grafisk.

Tegn informasjonen om alderen til Nils Henrik som to punkter i et koordinatsystem der vi har alderen målt i år på x-aksen og høyden målt i cm på y-aksen.

Høydeutviklingen til Nils Henrik
Illustrasjon av et koordinatsystem der to punkter er tegnet inn. Det er punktet med koordinatene 13 og 149 og punktet med koordinatene 17 og 181.

Øverst på siden regnet vi ut den gjennomsnittlige vekstfarten med regnestykket

181 cm-149 cm17 år-13 år=32 cm4 år

Vi finner også igjen tallene i regnestykket i koordinatsystemet i boksen over. Hvor?

Svar

Vi finner tallene som koordinatene til de to punktene.

Illustrasjon av et koordinatsystem der to punkter er tegnet inn. Det er punktet med koordinatene 13 og 149 og punktet med koordinatene 17 og 181. Den rette linja gjennom punktene er tegnet inn. Stigningstallet til den er 8, og stigningen er tegnet inn. Både den loddrette forskjellen mellom punktene, 32, og den vannrette, 4, er markert.

Vi tegner ei linje gjennom de to punktene, se figuren. Det vannrette, stiplede linjestykket har lengde x lik forskjellen i x-verdi mellom de to punktene. Det betyr at

x=17-13=4

Tilsvarende har det loddrette linjestykket lengde y lik forskjellen i y-verdi mellom de to punktene. Vi får tilsvarende at

y=181-149=32

Det betyr at den gjennomsnittlige vekstfarten kan uttrykkes som yx.

Tenk over

Studer figuren over. Hvilken betydning har forholdet yx i tillegg til å være den gjennomsnittlige vekstfarten til Nils Henrik mellom 13 og 17 år?

Forklaring

Vi ser av figuren at den gjennomsnittlige vekstfarten er det samme som stigningstallet til den rette linja gjennom de to punktene.

På figuren har vi tegnet linja ved hjelp av kommandoen "Linje" eller den tilsvarende verktøyknappen. Så har vi brukt kommandoen (eller verktøyknappen) "Stigning" for å finne at stigningstallet til linja er 8.

Gjennomsnittlig vekstfart mellom to punkt

Den gjennomsnittlige vekstfarten fra et punkt x1,y1 til et punkt x2,y2, er det samme som stigningstallet a til den rette linja gjennom punktene.

a=yx=y2-y1x2-x1

Gjennomsnittlig vekstfart til en funksjon

Nå antar vi at høyden h til Nils Henrik kan modelleres med funksjonen

hx=-x2+38x-176 ,    Df=12,18

der x er alderen i år. Hvordan finner vi nå hvor fort Nils Henrik vokste i gjennomsnitt fra han var 13 til han var 17?

Gjennomsnittlig vekst til Nils Henrik med CAS

Vi finner y-koordinatene til de to punktene ved å regne ut h13 og h17.

Skjermutklipp av CAS-utregning med GeoGebra. På linje 1 er funksjonen h av x er lik minus x i andre pluss 38 x minus 176 skrevet inn. På linje 2 er a regnet ut som parentes h av 17 minus h av 13 parentes slutt delt på parentes 17 minus 13 parentes slutt. Svaret er a er lik 8.
Gjennomsnittlig vekst til Nils Henrik grafisk

Vi tegner funksjonen h. Så skriver vi inn punktene 13,h13 og 17,h17 i algebrafeltet. Deretter tegner vi den rette linja mellom de to punktene med linjeverktøyet (eller kommandoen "Linje") og finner stigningstallet til linja med verktøyet "Stigning".

Illustrasjon av et koordinatsystem. Grafen til funksjonen h av x er lik minus x i andre pluss 38 x minus 176 er tegnet inn. To punkter på grafen er tegnet inn. Det er punktet med koordinatene 13 og 149 og punktet med koordinatene 17 og 181. Den rette linja gjennom punktene er tegnet inn. Stigningstallet til den er 8, og stigningen er tegnet inn.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dette er nesten samme figur som lenger opp på siden. Forskjellen er at punktene er regnet ut fra en funksjon, mens lenger opp hadde vi oppgitt punktene direkte.


Gjennomsnittlig vekstfart til en funksjon oppsummert

Illustrasjon av en prinsippskisse av gjennomsnittlig vekstfart.
Åpne bilde i et nytt vindu

Den gjennomsnittlige vekstfarten for en funksjon f(x) når x vokser fra x1 til x2, er lik stigningstallet a til sekanten gjennom punktene x1, fx1 og x2, fx2.

a=ΔyΔx=fx2-fx1x2-x1

En sekant er ei rett linje som skjærer en krum kurve i minimum to punkter.

Momentan vekstfart

Vi antar fortsatt at høyden til Nils Henrik følger funksjonen

hx=-x2+38x-176 ,    Df=12,18

Illustrasjon av et koordinatsystem. Grafen til funksjonen h av x er lik minus x i andre pluss 38 x minus 176 er tegnet inn. To punkter på grafen er tegnet inn. Det er punktet med koordinatene 13 og 149 og punktet med koordinatene 17 og 181. Den rette linja gjennom punktene er tegnet inn. Stigningstallet til den er 8, og stigningen er tegnet inn.

Tenk over

Vi så i eksempelet over at Nils Henrik vokste i gjennomsnitt 8 cm per år fra han var 13 til han var 17. Kan du ut ifra grafen si noe om når i denne perioden han vokste raskest?

Forklaring

Nils Henrik vokser raskest der grafen er brattest. I perioden mellom 13 og 17 år er grafen brattest når x=13.

Hvor raskt vokste han egentlig per år akkurat da? For å svare på det kan du bruke GeoGebra-simuleringen nedenfor, der du kan dra i den svarte glideren for å flytte på punktet til høyre og observere endringen i stigningstallet til linja. Dersom simuleringen ikke vises, kan du laste den ned nedenfor.

Filer

Når vi flytter det svarte punktet til det overlapper det blå, får vi at stigningstallet til linja blir 12. Det betyr at da Nils Henrik var 13 år, vokste han med en fart av 12 cm per år. Merk at dette gjelder bare da han var 13 år, eller når x=13. Vi kaller dette for den momentane vekstfarten til Nils Henrik – og til funksjonen h – når x=13.

Når de to punktene overlapper, er ikke linja lenger en sekant som skjærer grafen i to punkter, men en tangent til grafen i punktet 13,h13. Er du enig i at tangenten er like bratt som grafen akkurat i tangeringspunktet? Dette er definisjonen på en tangent.

Momentan vekstfart, definisjon

Illustrasjon av et koordinatsystem. Grafen til funksjonen h av x er lik minus x i andre pluss 38 x minus 176 er tegnet inn. Punktet med koordinatene 13 og 149 er tegnet inn og ligger på grafen til h. Linja gjennom punktet og som tangerer grafen til h i punktet, er tegnet inn. Stigningstallet til den er 12, og stigningen er tegnet inn.
Åpne bilde i et nytt vindu

Den momentane vekstfarten til en funksjon i et punkt på grafen er stigningstallet til tangenten til grafen i dette punktet.

Merk også at både gjennomsnittlig og momentan vekstfart får måleenheten cm/år eller cm per år, altså måleenheten på y-aksen delt på måleenheten på x-aksen.

Vi kan bruke den momentane vekstfarten til en funksjon som en tilnærming til hvor mye funksjonen vokser når x øker med 1 enhet. I eksempelet her kan vi si at fra Nils Henrik var 13 til han ble 14, vokste han cirka 12 cm siden den momentane vekstfarten til funksjonen når x=13, er 12.

Vi skal vise hvordan vi finner den momentane vekstfarten til funksjonen (og Nils Henrik) når x=14 både, grafisk og ved regning.

Momentan vekstfart grafisk

Skjermutklipp fra GeoGebra som viser at verktøyet "Tangenter" ligger som femte valg under knappen for verktøyet "Normal linje".

Vi har fulgt oppskriften nedenfor da vi lagde bildet i boksen over, bortsett fra at vi tegnet tangenten i punktet 13,h13, ikke 14,h14.

  • Vi tegner funksjonen ved å skrive den inn i algebrafeltet.

  • Vi tegner punktet 14,h14 ved å skrive nettopp dette i algebrafeltet.

  • Vi tegner tangenten til grafen i punktet ved å velge verktøyet "Tangenter", se bildet, klikke på punktet og deretter klikke et sted på grafen til h.

  • Vi finner stigningstallet til tangenten ved å velge verktøyet "Stigning" og klikke på tangentlinja. Dette stigningstallet er den momentane vekstfarten til grafen i punktet 14,h14.

Ved å følge disse punktene skal du få at stigningstallet til tangenten er 10. Den momentane vekstfarten til funksjonen når x=14, er derfor 10. Det betyr at da Nils Henrik var 14 år, vokste han med 10 cm per år.

Momentan vekstfart med CAS

Skjermutklipp av CAS-utregning med GeoGebra. På linje 1 er funksjonen h av x kolon er lik minus x i andre pluss 38 x minus 176 skrevet inn. På linje 2 er det skrevet Stigning parentes Tangent parentes 14 komma, h parentes slutt parentes slutt. Svaret er 10.

Vi finner den momentane vekstfarten med CAS enklest på denne måten:

  • Skriv inn funksjonen i CAS.

  • Vi kombinerer kommandoene "Stigning" og "Tangent" ved å sette tangentkommandoen sammen med den aktuelle x-verdien og navnet på funksjonen inn i kommandoen "Stigning". Resultatet blir stigningstallet til tangenten, som er den momentane vekstfarten til funksjonen i tangeringspunktet.

Kommentar: Vi kan også finne tangenten først og deretter bruke kommandoen "Stigning" hvis vi foretrekker å gjøre det på to linjer. Et tredje alternativ er å bare bruke kommandoen "Tangent". Det kan vi gjøre siden vi kan lese ut stigningstallet direkte fra likningen til tangenten.

CC BY-SASkrevet av Bjarne Skurdal, Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 13.02.2023

Læringsressurser

Ikke-lineære funksjoner