Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Programmering med variabler, operatorer og funksjonen print()

Bruk en programmeringseditor når du skal løse disse oppgavene.

Før du gjør disse oppgavene, bør du ha gått gjennom artikkelen Variabler, operatorer og funksjonen print().

AP-10 (Oppvarming)

a) Koding

Hva skriver du i Python dersom du vil gi variabelen test verdien 8?

Fasit

test = 8

b) Koding

Hva skriver du i Python dersom du vil gi variabelen test verdien "testverdi"?

Fasit

test = "testverdi"

c) Koding

Hva skriver du i Python dersom du vil regne ut 2·3 og sette resultatet inn i variabelen produkt?

Fasit

produkt = 2 * 3

d) Koding

Hva skriver du i Python dersom du vil regne ut verdien av brøken 32 og sette resultatet inn i variabelen broek? (Det kan være lurt å unngå skandinaviske bokstavar som æ, ø og å i variabelnavn.)

Fasit

broek = 3 / 2

e) Koding

Lag et program der du tester om alle kommandoene over fungerer ved å bruke print() til å skrive ut innholdet av variablene.

AP-11

Ta utgangspunkt i programmet som regner ut arealet av et rektangel i artikkelen Variabler, operatorer og funksjonen print(). Vi ønsker at programmet heller skal regne ut arealet av en trekant med grunnlinje lik 8 og høyde lik 6.

a) Algoritme

Skriv ned algoritmen til et slikt program. Bruk algoritmen til rektangelprogrammet som utgangspunkt.

Tips

Vi trenger formelen for arealet av en trekant. Den kan du finne i artikkelen Arealformler.

Vis løsningsforslag

Algoritmen kan se slik ut:

 • Sett grunnlinja av en trekant lik 8.
 • Sett høyden av trekanten lik 6.
 • Multipliser grunnlinja og høyden, divider med 2, og kall svaret areal.
 • Skriv resultatet til skjermen.

b) Koding

Lag programmet etter algoritmen i oppgave a). Bruk helst logiske navn på variablene i programmet. For eksempel bør variabelen som inneholder lengden av grunnlinja hete grunnlinje.

Vis løsningsforslag

Programmet kan se slik ut i Python:

grunnlinje = 8
hoyde = 6
areal = grunnlinje*hoyde/2
print(areal)

Kommentar: Vi valgte variabelnavnet hoyde i stedet for "høyde", for det er ikke sikkert alle programmeringseditorer takler skandinaviske bokstaver i variabelnavn. Dette kan du teste ut med den programmeringseditoren du bruker.

AP-12

En bruker som kjører programmet i den forrige oppgaven uten å se koden, vil ikke skjønne stort av hva programmet gjør. Programmet bør "fortelle" at tallet som blir skrevet ut på skjermen, er arealet av trekanten. Vi ønsker å skrive om programmet slik at det lager en utskrift på skjermen som sier at "Arealet av trekanten er" og deretter selve arealet.

a) Algoritme

Skriv ned algoritmen til dette programmet.

Vis løsningsforslag

Algoritmen kan se slik ut:

 • Sett grunnlinja av en trekant lik 8.
 • Sett høyden av trekanten lik 6.
 • Multipliser grunnlinja og høyden, divider med 2, og kall svaret areal.
 • Skriv til skjermen "Arealet av trekanten er" pluss arealet.

b) Koding

Endre på programmet i forrige oppgave etter algoritmen i a).

Vis løsningsforslag

Programmet kan se slik ut i Python:

grunnlinje = 8
hoyde = 6
areal = grunnlinje*hoyde/2
print(f"Arealet av trekanten er {areal}.")

Her har vi brukt en såkalt f-streng ved utskriften til skjermen med print()-setningen.

AP-13

Vi ønsker nå å endre programmet slik at det i tillegg forteller noe om målene på trekanten det regnes på, altså hvor stor grunnlinja og høyden i trekanten er.

a) Algoritme

Skriv ned algoritmen til et slikt program.

Vis løsningsforslag

Algoritmen kan se slik ut:

 • Skriv til skjermen "Dette programmet regner ut arealet av en trekant med grunnlinje lik 8 og høyde lik 6.".
 • Sett grunnlinja av en trekant lik 8.
 • Sett høyden av trekanten lik 6.
 • Multipliser grunnlinja og høyden, divider med 2, og kall svaret areal.
 • Skriv til skjermen "Arealet av trekanten er" pluss arealet.

b) Koding

Endre på programmet i forrige oppgave etter algoritmen i a).

Vis løsningsforslag

Programmet kan se slik ut i Python:

print("Dette programmet regner ut arealet av en trekant "
"med grunnlinje lik 8 og høyde lik 6.")
grunnlinje = 8
hoyde = 6
areal = grunnlinje*hoyde/2
print(f"Arealet av trekanten er {areal}.")

c) Koding

Anta at alle målene på trekanten er i centimeter. Endre programmet slik at vi får med enhetene på lengdene og på arealet.

Tips

For å lage kvadratcentimeter på kortform, kan du prøve å kopiere 2-tallet i cm² (eller kopiere hele benevningen cm²).

AP-14

Vi ønsker nå å lage et program som regner ut høyden i trekanten når vi kjenner arealet og grunnlinja i trekanten.

a) Algoritme

Velg passende mål på arealet og grunnlinja, og skriv ned algoritmen til et slikt program. Husk å ta med forklarende setninger i algoritmen slik at en bruker som ikke ser programkoden, skjønner hva programmet gjør.

Tips

Formelen for arealet A av en trekant med grunnlinje g og høyde h er

A=g·h2

For å regne ut høyden h må vi snu på formelen slik at den kommer på formen  h=. Du kan få hjelp til dette på siden Formelregning.

Vis løsningsforslag

Vi velger at grunnlinja i trekanten skal være 8 og arealet 24. Algoritmen kan se slik ut:

 • Skriv til skjermen "Dette programmet regner ut høyden av en trekant med grunnlinje lik 8 og areal lik 24.".
 • Sett grunnlinja av en trekant lik 8.
 • Sett arealet av trekanten lik 24.
 • Multipliser arealet med 2, divider med grunnlinja, og kall svaret høyde.
 • Skriv til skjermen "Høyden i trekanten er" pluss resultatet for høyden.

b) Koding

Lag programmet etter algoritmen i a). Test programmet, og prøv også med andre verdier for areal og grunnlinje.

Vis løsningsforslag

Programmet kan se slik ut i Python:

print("Dette programmet regner ut høyden i en trekant "
"med grunnlinje lik 8 og areal lik 24.")
grunnlinje = 8
areal = 24
hoyde = areal*2/grunnlinje
print(f"Høyden i trekanten er {hoyde}.")

AP-15

Vi ønsker nå å lage et program som regner ut arealet av et trapes når vi kjenner lengden av de to parallelle sidene og avstanden mellom dem.

a) Algoritme

Velg passende mål på de tre lengdene, og skriv ned algoritmen til et slikt program. Husk å ta med forklarende setninger i algoritmen slik at en bruker som ikke ser programkoden, skjønner hva programmet gjør.

Tips

Husker du formelen for arealet av et trapes? Hvis ikke, kan du se i artikkelen Arealformler.

Vis løsningsforslag

Vi velger at de to parallelle sidene i trapeset har målene 7 og 9. Vi velger avstanden mellom de to parallelle sidene lik 6. Algoritmen for å regne ut arealet kan se slik ut:

 • Skriv til skjermen "Dette programmet regner ut arealet av et trapes der de to parallelle sidene er 7 og 9 og avstanden mellom dem er 6.".
 • Sett parallell side nummer 1 i trapeset lik 7.
 • Sett parallell side nummer 2 i trapeset lik 9.
 • Sett avstanden mellom de to parallelle sidene lik 6.
 • Legg sammen de to parallelle sidene, divider resultatet med 2, multipliser med avstanden mellom de parallelle sidene, og kall svaret areal.
 • Skriv til skjermen "Arealet av trapeset er" pluss arealet.

b) Koding

Lag programmet etter algoritmen i a). Test programmet, og prøv også med andre verdier for de tre lengdene.

Vis løsningsforslag

Programmet kan se slik ut i Python:

print("Dette programmet regner ut arealet av et trapes "
"med parallelle sider lik 7 og 9 "
"og avstand mellom de parallelle sidene lik 6.")
parallell1 = 7
parallell2 = 9
avstand = 6
areal = (parallell1+parallell2)*avstand/2
print(f"Arealet av trapeset er {areal}.")

Kommentar: Vi valgte størrelsen på sidene i trapeset slik at arealet blir dobbelt så stort som arealet av trekanten i oppgavene over. Får du riktig svar med programmet ditt?

AP-16

Vi ønsker nå å lage et program som regner ut avstanden mellom de to parallelle sidene i et trapes når vi kjenner arealet og lengden av de to parallelle sidene i trapeset.

a) Algoritme

Velg passende mål på arealet og de to parallelle sidene, og skriv ned algoritmen til et slikt program. Husk å ta med forklarende setninger i algoritmen slik at en bruker som ikke ser programkoden, skjønner hva programmet gjør.

Tips

Formelen for arealet A av et trapes med parallelle sider a og b og avstand h mellom dem er

A=a+b·h2

For å regne ut avstanden h, må vi snu på formelen slik at den kommer på formen h=. Du kan få hjelp til dette i artikkelen Formelregning.

Vis løsningsforslag

Vi velger at de to parallelle sidene i trapeset skal være 7 og 9 og arealet 48. Algoritmen kan se slik ut:

 • Skriv til skjermen "Dette programmet regner ut avstanden mellom de to parallelle sidene i et trapes når de to parallelle sidene er 7 og 9 og arealet er 48.".
 • Sett den ene parallelle siden i trapeset lik 7.
 • Sett den andre parallelle siden i trapeset lik 9.
 • Sett arealet av trapeset lik 48.
 • Multipliser arealet med 2, divider med summen av de to parallelle sidene, og kall svaret avstand.
 • Skriv til skjermen "Avstanden mellom de to parallelle sidene er" pluss resultatet.

b) Koding

Lag programmet etter algoritmen i a). Test programmet, og prøv også med andre verdier.

Vis løsningsforslag

Programmet kan se slik ut i Python:

print("Dette programmet regner ut avstanden "
"mellom de to parallelle sidene i et trapes "
"når de parallelle sidene er 7 og 9 og arealet er 48.")
parallell1 = 7
parallell2 = 9
areal = 48
avstand = areal*2/(parallell1+parallell2)
print(f"Avstanden mellom de to parallelle sidene er {avstand}.")

AP-17

Hvorfor er programmene på denne siden upraktiske å bruke? Hva må gjøres for å bøte på dette?

Kommentar

Programmene regner bare med bestemte tall på de ulike størrelsene i figurene. Dersom vi ønsker å bruke andre tall på størrelsene, er den eneste måten å gå inn i programmet og endre tallene der.

En bruker av programmet har vanligvis ikke tilgang på programkoden. Derfor må programmene være slik at brukeren for eksempel kan velge hvor store grunnlinja og høyden i en trekant skal være i oppgave 5.1.12. Deretter skal programmet regne ut arealet av trekanten med disse tallene. Dette lærer du mer om i artikkelen Program som tar imot brukerdata: input().

CC BY-SASkrevet av Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 11.07.2022

Læringsressurser

Grunnopplæring