Hopp til innhold

Fagstoff

Fra kompetansemål til læringsmål

Elevene har krav på å vite hvorfor de gjør noe, og hva som kreves. Men det er krevende for oss lærere å gjøre om kompetansemålene i læreplanen til konkrete og klare læringsmål.
Barn leker og lærer ute. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forskning viser at elever som har klare læringsmål:

  • utvikler en mer anvendt og dypere kunnskap enn elever som har prestasjonsmål
  • får økt motivasjon
  • føler kontroll over egen læring
  • gis grunnlag for medelevvurdering og egenvurdering

Refleksjon

Hvordan utvikler du læringsmål for dine elever?

Kompetansebegrepet

Det nye kompetansebegrepet kan hjelper oss et stykke på veg.

"Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning."
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 11)

Kompetansebegrepet består av 3 viktige nøkkelord:
kunnskap (å vite), ferdigheter (å gjøre) og forståelse (å forstå).

Følgende spørsmål hjelper oss i planleggingen:

Kunnskap: Hva skal elevene vite?
Ferdigheter: Hva skal elevene kunne gjøre?
Forståelse: Hva skal elevene forstå?

Forståelse

La oss tenke oss at dere jobber med første verdenskrig i historie og dette kompetansemålet:

  • drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning

Du har i første omgang følgende forslag til hva du ønsker at elevene skal forstå: "Jeg ønsker at elevene virkelig skal forstå den første verdenskrig."

Utsagn av denne typen sier lite om hva elevene dine skal få av forståelse når det gjelder første verdenskrig.

Å analysere læreplanmålene er krevende når det kommer til forståelse. Det er ikke slik at kunnskap og ferdigheter automatisk leder til forståelse.

La oss gå tilbake til eksempelet vi begynte med. Neste skritt kan være at du formulerer det slik:
"Jeg ønsker at elevene skal forstå årsakene til den første verdenskrig."

Det samme er problemet her. Her får du fram målet mer detaljert, men ikke hva elevene skal ha med seg videre med tanke på disse årsakene.

Hva ønsker du at elevene skal ha med seg av forståelse angående disse årsakene, og hvorfor er det viktig? Som svar på dette spørsmålet ender du opp med denne formuleringen: "Jeg ønsker at elevene skal forstå at det er flere årsaker til utbruddet av den første verdenskrig – blant annet …"
Det ble bedre.

Det er viktig at læringsmålene er forstått, klart synlige 24/7, at elevene vet hvor de kan finne dem, og at de vet hvilke kriterier som gjelder for suksess.

Til refleksjon

I hvilken grad kan tilnærmingen som vi her presenterer, være til nytte for deg videre?

Øvelse

Velg et kompetansemål fra den nye læreplanen.

Diskuter hva som kan anses som viktige kunnskaper (hva elevene skal vite) innenfor dette kompetansemålet, og hvilke ferdigheter (hva elevene skal kunne gjøre) elevene må mestre for å lykkes.

Drøft deretter hva som kan regnes som bevis for forståelse innenfor dette kompetansemålet, og hva som kun vil være en indikasjon på at elevene bare har overflatiske eller ustrukturerte kunnskaper.
(Fjørtoft, 2015, s. 76)

Kilder

Black, Paul, & Wiliam, Dylan. (1998). Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment. Phi Delta Kappan, 80(2), 139-44.

Erickson, H.L. (2007). Concept-Based Curriculum and Instruction for the Thinking Classroom. Thousand Oaks: Sage.

Fjørtoft, H. (2015). Effektiv planlegging og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. Landslaget for norskundervisning.

Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf

Wiggins, G. og McTighe, J. (2005). Understanding by Design (expanded 2nd ed). New Jersey: Pearson Merril Prentice Hall.

CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 15.04.2020

Læringsressurser

Planlegg læring