Hopp til innhold

Fagstoff

Planlegging av læringsaktiviteter

Det er mange hensyn å ta når du planlegger hvilke læringsaktiviteter elevene skal gjennomføre for å gi elevene de kunnskaper, ferdigheter og forståelse som læringsmålene peker mot. Ikke minst er det viktig at du tenker gjennom hvilke verktøy og teknologier du og elevene skal bruke.
Ung mann svømmer under vann. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er læringsaktiviteter? Jo, det er de aktivitetene som elevene skal gjennomføre for å oppnå læringsmålene. Eksempler på slike læringsaktiviteter kan være å skrive, å lese, å lytte, å formulere spørsmål, å samtale, å diskutere, å bruke verktøy, å lage noe, også videre. Læringsaktiviteter kan løses på mange måter – hvordan skal aktiviteten gjennomføres for at det skal foregå læring?

En svømmetur

På mange måter planlegger vi for en svømmetur sammen med elevene. Les dette utdraget og reflekter over dine egne svømmeturer i og utenfor skolen:

For at ein læringsprosess skal bli vellukka, må eleven ønskje å lære - på same måte som at symjeturen blir mykje betre om du verkeleg har lyst til å bade, framfor om nokon brutalt hiv deg ute på djupna. Det er derfor viktig å freiste eleven uti, medan han framleis står på trygg grunn. Han må bli provosert, engasjert eller rørt på noko vis, og vidare inn i prosessen må han få lov til å eige problemstillinga si sjølv. Han må ønskje å bade! Når han skal vidare ut på djupna, altså når vi stuper uti eit ukjent fagstoff, må han bli trygga om at han har dei verktøya han treng, og samtidig vite at det er ein badevakt som kan hjelpe han om han blir utrygg - ein lærar med faglege redningsvestar. Dei teknikkane, verktøya og strategiane elevane får av oss, må dei igjen kunne klare å bruke, for til slutt greie å komme seg på land/hamn igjen. Då kan dei sjå tilbake på kva dei har erfart, opplevd og lært der ute på djupna. Forhåpentleg tør dei leggje ut på nok ein symjetur neste gong, endå betre rusta til den endelege langdistansen som dei må gjennomføre heilt på eiga hand (...).
(Talsethagen og Nyhus, 2019, s. 133)

Fagfornyelsen 2020 setter fokus på

 • samarbeid
 • aktive elever
 • dybdelæring
 • kreativitet
 • elevene som produsenter hvor de deler, skaper og publiserer sin kunnskap ved bruk av teknologi
 • aktivitetene er knyttet opp mot elevenes virkelige verden, som inkluderer et problem fra virkeligheten eller til og med mot et virkelig publikum

Hjelpespørsmål

Følgende hjelpespørsmål kan hjelpe deg videre i planleggingen med dette som fokus:

 • Hvordan vil du avdekke og aktivere elevenes forkunnskaper og knytte lærestoffet til eksisterende kunnskap?
 • Hvordan vil du skape et læringsbehov hos elevene ved å presentere noe som vekker undring og behov for forklaring, slik at de er hektet på kroken og holder fast på interessen?
 • Hvordan vil du hjelpe elevene med å skreddersy læringsprosessen ut fra egne behov, interesser og muligheter?
 • Hvordan vil du vise relasjon til verden rundt elevene?
 • Hvordan vil du legge til rette for at elevene kan undersøke?
 • Hvordan vil du variere læringsaktivitetene (lese, skrive, snakke, lytte, beskrive, forklare, argumentere, praktiske aktiviteter, samarbeid, individuelt arbeid)?
 • Hvordan vil du la elevene kommunisere sin kompetanse?
 • Hvordan vil du utfordre elevenes forklaringer ved å stille åpne spørsmål?
 • Hvordan vil du formidle fagstoff og begreper?
 • Hvordan vil du gi eksempler og forklaringer (modellere)?
 • Hvordan vil du bygge bro til andre deler av faget eller til andre fag?
 • Hvordan vil du utfordre elevene gjennom å stille utdypende spørsmål?
 • Hvilke læremidler og ressurser for læring (både analoge og digitale) vil du bruke?
 • Hva skal du bruke ulike teknologier til?

Bruk av ulike teknologier

Det er mange ulike læringsaktiviteter som kan gjennomføres ved bruk av ulike teknologier:

 • eksperimentering ved bruk av nettbasert teknologi
 • undersøkelser ved bruk av nettbasert teknologi
 • kunnskapsproduksjon ved bruk av nettbasert teknologi
 • kommunikasjon ved bruk av nettbasert teknologi; diskusjon, refleksjon etc.
 • bygge læringsfellesskap ved bruk av nettbasert teknologi til samarbeid og sosial interaksjon
 • skrive ved bruk av nettbasert teknologi
 • modellering ved bruk av nettbasert teknologi
 • visualisering ved bruk av nettbasert teknologi

Refleksjon

Hvilken nytte kan du ha av disse hjelpespørsmålene?

Kilder

Fiskum, K. og Korsager, M. (2017). 5E-modellen i utforskende undervisning. Oslo: Naturfagsenteret. Hentet 09.03.2020 fra
https://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=2049135

Jahnke, I. (2016). Digital Didactical Designs. Teaching and Learning in CrossActionSpaces. New York: Routledge.

Talsethagen, A.S. og Nyhus, J.Ø. (2019). Skrape i overflata eller drukne i djupet? Eit forsøk på å forstå djupnelæring. I Blikstad-Balas og Solbu (red.) (2019). Det (nye) nye norskfaget. s. 124 - 143. Bergen: Fagbokforlaget. Landslaget for norskundervisning (LNU)

Wiggins, G. og McTighe, J. (2005). Understanding by Design (expanded 2nd ed). New Jersey: Pearson Merril Prentice Hall.

CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 15.04.2020

Læringsressurser

Planlegg læring