Hopp til innhold

Fagstoff

Mobbing og trakassering

Mobbing, trakassering og diskriminering som er knyttet til arbeidsplass og skole, kan gi store helseproblemer. Her får du en innføring i hva vi mener med begrepene. Hva kan gjøres for å hindre slik krenkende atferd?

Hva er mobbing?

Mobbing blir brukt om situasjoner der en person over lengre tid blir utsatt for negativ behandling fra andre personer i nærmiljøet, og der den som blir rammet, har vanskelig med å forsvare seg mot handlingene.

Uenighet og konflikter mellom personer kan være mobbing, eller de kan utvikle seg til det. Ofte begynner mobbing i det små og utvikler seg litt etter litt.

I arbeidsmiljøloven brukes ikke begrepet mobbing direkte, men det dekkes av begrepet trakassering.

Arbeidsmiljøloven om krenkende atferd

Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven handler om mer enn mobbing. Mobbing, vold, rasisme og diskriminering er bare eksempler på «krenkjande ord eller handlingar». Loven gjelder også andre former for krenkende ord eller handlinger, for eksempel negative, enkeltstående utsagn om utseende, klær, tro, dialekt osv.

Mobbing

En person blir mobbet når han eller hun gjentatte ganger og over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Diskriminering

Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonshemning, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Diskrimineringen kan være både direkte og indirekte.

Rasisme

Rasisme omfatter diskriminering på grunn av «rase», hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav.

Kvinne med skulende blikk i forgrunnen og mann med hodet i hendene i bakgrunnen. foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mobbeoffer må tas på alvor

Undersøkelser viser at mobbing kan pågå i flere år uten at noen gjør noe med det. Utsiktene for mobbeofferet er ikke gode dersom ingen griper inn i tide for å stanse trakasseringen.

Mange mobbeofre er blitt spurt om hvilken hjelp de fikk da de henvendte seg til kollegaer, ledere eller tillitsvalgte. De fleste av dem opplevde at det var liten hjelp å få. Noen framhever spesielt at ingenting ble gjort fra ledelsens side.

Personer som opplever å bli utsatt for mobbing, vold, rasisme eller ulike former for diskriminering, skal kunne stole på at skolen eller arbeidsplassen tar problemene deres på alvor.

Både skolen og arbeidsgiveren skal, eventuelt i samarbeid med andre myndigheter, iverksette nødvendige tiltak for å stanse slik mobbing og diskriminering.

Opplæringsloven § 9a–3 andre ledd:

«Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.»

Relatert innhold

Mobbing, trakassering og diskriminering som er knyttet til arbeidsplass og skole, kan gi store helseproblemer. Hva kan gjøres for å hindre slik atferd?

CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 04.03.2017

Læringsressurser

HMS for arbeidsgiveren