Hopp til innhold

Fagstoff

Bærekraftig energiproduksjon

Om en energiproduksjon skal kalles bærekraftig, kan den ikke ha utslipp av klimagasser, og den kan heller ikke skade naturmiljøet for kommende generasjoner.
Bølgeenergianlegg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bærekraftsbegrepet

Ordet bærekraftig har blitt mye brukt de siste årene, og betydningen kan variere etter hva man ønsker å formidle. I naturfag bruker vi bærekraftig om en utvikling som fyller dagens behov uten å redusere kommende generasjoners mulighet til å dekke sine behov. Ren energi for alle er ett av FNs mål for bærekraftig utvikling.

Ikoner for de 17 temaene i FNs bærekraftsmål. Grafikk.
Vannkraftverk med en foss lagt i rør. Foto.

Energiproduksjon – overføring av energi

I et vannkraftverk overføres i vannmassene til i turbinene, som genererer elektrisk energi.

Kraftverket har altså ikke produsert energi, men overført den til en form vi lettere kan gjøre nytte av.

Er vannkraft bærekraftig?

Vi liker å tenke at vannkraften vi har i Norge, er bærekraftig, men det er ingen tvil om at økosystemene betalte en for høy pris for utbyggingen. Dalfører ble demmet opp, og elver og fosser ble tørrlagt. Arter som var avhengige av vannføringen, forsvant sammen med naturopplevelsene for oss mennesker.

Demonstranter i telt og lavoer har skrevet «Elva skal leve!» i snøen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når man skal avgjøre om en energiform er bærekraftig, må man altså vurdere mer enn klimagassutslippene fra produksjonen.

Noen vil kanskje bli overrasket over at stadig flere tar til orde for at kjernekraft er energikilden vi må satse på for å dekke verdens energibehov på en bærekraftig måte.

Vannkraft

 • Det er fornybart fordi vannets kretsløp sørger for evig tilførsel av vann.
 • Det gir minimale klimagassutslipp.
 • Utbyggingen gir svært negative konsekvenser.

Vind og bølgekraft

 • Det er fornybart fordi sola sørger for evig forflytting av luftmasser, som gir vind og bølger.
 • Gravitasjonen og jordas rotasjon gir tidevann og bølger på havet.
 • Det gir minimale klimagassutslipp.
 • Det har negative konsekvenser for dyre- og plantelivet og gir støy og forringelse av naturopplevelser.
Vindturbiner i havet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Varmekraft

Kullkraftverk med mye damp. Foto.
 • Det er fornybart dersom man bruker sola som energikilde (solfanger).
 • Det er ikke-fornybart dersom man bruker fossile energikilder eller overskuddsvarme.
 • Solfangeranlegg er ofte svært store, og kan ha negative konsekvenser for økosystemene i nærområdet.
 • Fossil energi gir store klimagassutslipp.
 • Bruk av overskuddsvarme fra fabrikkanlegg er bærekraftig.

Kjernekraft

 Atomkraftverk med utslipp av vanndamp. Foto.
 • Det er ikke-fornybart fordi grunnstoffene som brukes, finnes i begrensede mengder.
 • Det gir minimale klimagassutslipp.
 • Det gir små inngrep i naturen i forhold til de enorme mengdene energi som produseres.
 • Radioaktivt avfall må lagres på en forsvarlig måte i flere tusen år.

Bærekraftig og fornybart – er det mulig?

Vannkraft og vindkraft er fornybart, men kan ikke kalles bærekraftig når man ser på de negative konsekvensene det har for naturen. Solenergi regnes som fornybart, selv om sola har begrenset levetid. Likevel er også store solcelle- og solfangerparker negative inngrep i naturen, og er i så fall ikke bærekraftig. Atomkraft er ikke fornybart, men vi har store mengder brensel som kan gi bærekraftig energi i lang lang tid framover. Et atomkraftverk trenger mye mindre arealer enn for eksempel vindkraftverk, men legger fremdeles beslag på naturområder. Finnes det overhodet en form for energiforsyning som er både bærekraftig og fornybar?

Ungdommer med snakkebobler rundt kjernekraftverk. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Nina Mari Wagner.
Sist faglig oppdatert 19.03.2020

Læringsressurser

Energi og bærekraft