Hopp til innhold

Fagstoff

Matloven

I januar 2004 trådte lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) i kraft. Alle som jobber på et serveringssted, må følge en del lover og regler for å sikre at det produseres trygg mat. De viktigste reglene finnes i matloven, næringsmiddelhygieneforskriften og internkontrollforskriften.
Mattilsynet på besøk på et kjøkken. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Formålet med loven (§ 1)

"Formålet med loven er å sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta miljøvennlig produksjon."

Ansvarsplassering

Det er virksomheten selv som har ansvaret for å forebygge fare, varsle helsemyndigheter og iverksette tiltak ved mistanke om helsefarlig mat. Virksomheten må rette seg etter bestemmelsene i loven og ha et eget internkontrollsystem.

Virksomheten er også ansvarlig for å gi alle ansatte nødvendig opplæring i matlovens bestemmelser.

Trygg mat

Matloven har et forbud mot å omsette mat som ikke er trygg. Også drikkevann og innsatsvarer som brukes i matproduksjonen, skal være trygge. For å skape god mattrygghet er det et viktig prinsipp i loven at man skal kunne spore hvor produktene kommer fra. Flere store matskandaler i Europa og andre deler av verden har ført til strengere kontroll. Hvis noen blir syke av maten, skal det være mulig å finne ut hvor maten har kommet fra.

Den ansvarlige for virksomheten skal ha opplysninger om alle som har levert næringsmidler til virksomheten, og kunne gjøre disse opplysningene tilgjengelige for Mattilsynet hvis de ber om det. Det er for eksempel viktig å ta vare på fakturaer, siden de kan inneholde dokumentasjon på sporbarhet.

Merking av mat

Virksomheten har ansvar for at all mat som er merket, inneholder riktig informasjon om varen. Eventuell markedsføring av og reklame for et produkt skal være korrekt og ikke villedende for forbrukerne.

Mattilsynet

Det er Mattilsynet som passer på at matloven følges, og de har ifølge loven rett til å komme på tilsyn. Hvis det oppstår forhold som gjør at næringsmidler kan bli helseskadelige, kan virksomheten få pålegg eller beskjed om å stenge hele eller deler av produksjonen. Hvis bedriften ikke retter seg etter pålegg fra Mattilsynet, kan bedriften bli pålagt å stoppe all produksjon i inntil seks måneder. Bedriften kan også risikere å få bøter hvis de ikke retter feil innen tidsfristen.

Straffeansvar

Hvis man bryter bestemmelsene i matloven med forsett eller på grunn av uaktsomhet, risikerer man å bli straffet med bøter og/eller fengsel i inntil ett år. Ved spesielt grove lovbrudd kan man få fengsel i inntil to år.

Sentrale forskrifter til matloven fra lovdata.no

Forskrift om næringsmiddelhygiene

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen

Forskrift om matinformasjon til forbrukerne

Husk

  • En forskrift inneholder utfyllende regler knyttet til teksten i selve loven.
  • Lover er ofte generelle. I praktisk arbeid bruker vi gjerne forskriften når vi skal finne ut hvilke regler som gjelder.
CC BY-SASkrevet av Jannike Gausdal.
Sist faglig oppdatert 27.05.2021

Læringsressurser

Regelverk for butikker og serveringssteder