Hopp til innhold

Fagartikkel

Filosofiens disipliner

I filosofien stiller en i utgangspunktet spørsmål ved alle sider av virkeligheten. Det finnes derfor en rekke ulike disipliner innenfor filosofien som fokuserer på ulike områder.

LK20
Statue av naken mann som sitter. Han støtter hodet med den ene hånden. Foto.

Tradisjonelt har det vært vanlig å dele opp filosofien i fem ulike deler:

 • erkjennelsesteori
 • etikk
 • metafysikk
 • estetikk
 • logikk

Erkjennelsesteori – Hva er viten?

Erkjennelsesteori eller epistemologi utforsker hva vi kan vite. På skolen får vi kunnskap, men hva vil det si å ha kunnskap om et tema? Hva er kunnskap? Av og til hender det at den kunnskapen vi lærer på skolen ikke stemmer, men hvordan kan vi skille mellom det som er sant og det som er usant? Erkjennelsesteorien undersøker hvordan vi kan oppnå kunnskap om verden, og hvordan vi med sikkerhet kan vite at noe er sant.

Etikk – hva er rett og galt?

Etikk utforsker moralen, hva som er rett og galt, godt og ondt, og hvordan vi burde leve. Hver dag blir vi stilt overfor rekke ulike situasjoner der vi må avgjøre hva som er moralsk riktig å si og gjøre. I etikken reflekterer vi over hva som begrunner disse moralske valgene. En utforsker også hvordan ulike etiske prinsipper kan anvendes i konkrete situasjoner. I etikken stiller en også mer grunnleggende spørsmål: Hvor kommer moralen fra? Finnes det moralske sannheter? Er moralen basert på følelser eller fornuft?

Metafysikk – Hva er virkeligheten?

Metafysikk undersøker virkelighetens struktur og vesen. Er den fysiske virkeligheten som omgir oss det eneste som eksisterer, eller finnes det en annen virkelighet som vi ikke kan se? I metafysikken stiller en spørsmål som: Hva er tid? Hva er bevissthet? Har mennesket fri vilje? Siden metafysikken stiller de mest grunnleggende spørsmålene om virkeligheten, undersøker metafysikken hva som ligger til grunn for alle de andre disiplinene innen filosofien.

Estetikk – Hva er skjønnhet?

Estetikk undersøker hva skjønnhet er. Den utforsker hva kunst er og hvordan vi vurderer den. I bredere forstand utforsker estetikken hvordan vi sanser og opplever oss selv og verden rundt oss. Vi er hele tiden omgitt av objekter som vi bedømmer som vakre eller stygge, behagelige eller ubehagelige. Hvorfor blir vi så sterkt påvirket av disse objektene? Hvorfor synes vi noe er vakkert og noe annet er stygt? Kan kunsten være en kilde til sannhet, og kan den gjøre oss til bedre mennesker? Dette er noen av spørsmålene en utforsker innen estetikken.

Logikk – Hva er tenkningens lover?

Logikken utforsker reglene og prinsippene for rasjonell argumentasjon. Hva kjennetegner et gyldig eller ugyldig resonnement? Hvordan kan en slutte seg fra en ting til noe annet? Siden all filosofi er basert på rasjonell argumentasjon, er logikken en del av alle filosofiske undersøkelser. Logikken er filosofiens verktøy.

Andre disipliner

Det er flere andre disipliner eller underkategorier i filosofien i tillegg de fem vi allerede har nevnt. Filosofer er ikke enige om hvilke disipliner som er de viktigste eller om hvordan filosofien bør deles opp.

Her er noen eksempler på andre filosofiske disipliner:

 • politisk filosofi: studerer samfunnets organisering og andre politiske spørsmål
 • språkfilosofi: studerer språkets struktur og egenart
 • vitenskapsfilosofi: studerer vitenskapens metoder og resultat på en kritisk måte
 • feministisk filosofi: studerer filosofiske spørsmål ut fra et feministisk perspektiv
 • religionsfilosofi: studerer religiøse fenomener og spørsmål
 • bevissthetsfilosofi: studerer bevisstheten
 • eksistensfilosofi: studerer grunnleggende vilkår for menneskets eksistens

Trenger du mer fordypning? Se artikkel om filosofiens disipliner på snl.no.

Viktige begreper:

Sist oppdatert 10.02.2022
Skrevet av Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Hva er filosofi?