Hopp til innhold

Fagstoff

Omsorg

Omsorg er når du bryr deg om et annet menneske og viser dette gjennom både holdninger og handlinger. Yrkene innen helse- og oppveksttjenestene kalles ofte omsorgsyrker, og som fagarbeider er omsorg for andre mennesker en viktig del av jobben din.
Kvinne i lys uniform gir omsorg til en eldre kvinne ved å holde henne i hendene og smile til henne. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er omsorg?

Vi både erfarer og utøver omsorg i hverdagen. Det kan være at du ser et barn som faller og gråter, da hjelper du barnet opp, tørker tårene og blåser på såret. Eller når en venn har opplevd noe trist og du gjerne vil trøste og støtte. Det kan også være når du hjelper læreren din med å rydde i klasserommet. Alt dette gjør du fordi du vil at den andre skal få det bedre. Slike situasjoner og reaksjoner kan være en form for omsorgsrefleks, og den bidrar til at du gjør riktige valg i omgang med medmennesker.

Vi har forskjellige erfaringer knyttet til omsorg, derfor vil vi ha ulike forklaringer på hva omsorg er. Vi forbinder ofte omsorg med å ta vare på, bry seg om eller vise omtanke og kjærlighet til et annet menneske. Vi knytter ofte begrepet til det å hjelpe og støtte et annet menneske.

Omsorg er en praktisk handling. Det er noe vi opplever og føler når andre gjennom ord og handling retter oppmerksomheten sin mot oss. Det er gjennom det du gjør, at du kan vise omsorg for et annet menneske.

Du føler omsorg

Du opplever noe som omsorg når du føler at du er ønsket og velkommen, at det betyr noe at du er der, og at andre aksepterer deg akkurat slik som du er. Du føler at de er oppmerksomme på deg og oppriktig interessert i deg. De lytter og prøver å forstå deg, og de respekterer tankene, meningene og følelsene dine. Du opplever at stemmen din teller, og at det du har å si, er viktig for fellesskapet. Du har mulighet til å påvirke. Du får hjelp, støtte og oppmuntring på en slik måte at du føler at andre vil at du skal mestre og lykkes. Du føler deg verdifull.

For å få brukere til å føle seg verdifulle må du være tilgjengelig og se den enkeltes behov og stille deg selv spørsmålet "Hva kan jeg gjøre for at du skal ha det godt og føle deg verdsatt?"

Et lite barn sitter på fanget til en kvinne. Kvinnen holder ei brødskive i hånda, barnet plukker på brødskiva og tar den ene hånda til munnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kroppslige og mellommenneskelig behov

Når du arbeider med mennesker, skal du bidra til at de får dekket de grunnleggende kroppslige behovene for mat, stell og søvn (fysiske behov). Du skal sørge for å sikre omgivelsene slik at de har det trygt og kan unngå skader. I tillegg skal du bidra til at brukerne får dekket de mellommenneskelige behovene sine (psykiske behov). Du skal handle slik at de føler seg verdifulle og har det bra med seg selv og dermed tør å delta i samhandling med andre, utvikle vennskap og oppleve å ha det godt i hverdagen.

Omsorg skapes når du involverer deg i møte med andre i de ulike praktiske handlingene du gjør for å ivareta de fysiske og psykiske behovene deres. Omsorgen oppleves gjennom stemningen, berøringen og varme blikk. For å utøve god omsorg når du gjennomfører praktiske handlinger, må du ta deg tid.

Gode relasjoner

Omsorg er en handling som inkluderer to parter, den som gir, og den som mottar. Omsorg er tosidig og må derfor besvares fra den som mottar omsorg.

Omsorg skjer i relasjonen mellom mennesker (det er en relasjonell handling). Relasjon er forholdet eller forbindelsene mellom mennesker, og omsorg er en verdifull relasjon. Det er bare mottakeren av omsorg som kan si eller uttrykke om det du gjør, oppleves og aksepteres som en omsorgsfull handling. Når du som omsorgsgiver lytter aktivt og tolker mottakerens signaler og uttrykk, kan du tilpasse handlingene dine slik at de blir bedre og oppfattes som omsorg. Når du tar initiativ til omsorg, er det viktig at du undersøker om det blir mottatt som omsorg.

For å kunne vise god omsorg i en omsorgsfull relasjon må du være fininnstilt på den andre. Det vil si at du både lytter til hva den andre sier, og prøver å oppfatte hva personen uttrykker gjennom kroppsspråk og atferd. For å innhente denne informasjonen bruker du alle sansene dine. Du må bli kjent med hele mennesket for å kunne se hvilke behov det har.

Utfordringer til deg

  1. Hva tror du menes med at omsorg er en del av jobben din som fagarbeider?

  2. Hva skal til for at du opplever omsorg fra andre?

  3. Hvordan kan omsorg fremme trivsel og mestring? Diskuter med en medelev.

Kilder

Tholin, K. R. (2014). Den betydningsfulle omsorgen. I V. Glaser, I. Størksen & M. B. Drugli (Red.), Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (s. 219–233). Fagbokforlaget.

Tholin, K. R. (2019). "Å være pålogget og aktivt til stede". Hvordan fremstiller framtidige barnehagelærere omsorg i barnehagen? Norsk pedagogisk tidsskrift 103(2–3), 133–144. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2019-02-03-06

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 10.10.2022

Læringsressurser

Samhandling og relasjoner