Hopp til innhold

Fagartikkel

Energi, energikilder og energibruk

For å dekke behovet vårt for energitjenester har vi tilgang til energi fra flere kilder. Her får du lære mer om hva energi er, hvordan energi oppstår, og hvordan energi kan utnyttes.

Elektrisitet

I hverdagen brukes elektrisitet i en rekke sammenhenger. Vi er vant med å bruke elektrisk strøm til lys, oppvarming og elektriske motorer på ulike redskaper. Strøm brukes også mer og mer til drift av elektriske biler, gressklippere og påhengsmotorer. Dette er bare noen av eksemplene som kan trekkes fram.

Noen metoder for produksjon av elektrisk energi er meget gamle. Menneskene framstilte elektrisitet for første gang ved å gni et skinn mot rav.

Solen som energikilde

Med unntak av atomenergi har de fleste utnyttbare energiformene solen som opprinnelig kilde. Solvarme får havvann til å fordampe, og dampen blir til nedbør når den avkjøles. Dette evige kretsløpet gjør det mulig å produsere vannkraft. Luft som varmes opp av solen, skyver på kald luft og skaper vind og derigjennom også bølger i vann.

Ved hjelp av fotosyntese omgjør planter sollys og karbondioksid til karbohydrater og oksygen. Slik dannes de karbonforbindelsene som gjør det mulig å utnytte trevirke som brensel. I sin tid var dette også kilden for dannelse av fossile brensel (kull, olje og gass), men denne utviklingen har tatt over hundre millioner år.

Den tilgjengelige energien kommer fra sola som elektromagnetisk stråling. Idet den treffer jorda, blir den omdannet til andre energityper. De forskjellige energitypene kan omdannes til nyttbar energi på forskjellige måter og med forskjellig virkningsgrad.

Kvalitetsnivå

Ulike energityper karakteriseres med et kvalitetsnivå avhengig av i hvilken grad vi kan benytte oss av den gitte energien. Energi med høyt kvalitetsnivå er elektrisk energi, mens termisk energi har lavt kvalitetsnivå. Det er umulig å overføre all energi fra en type med lavere kvalitet til en med høyere. Det vil derfor alltid være energitap når vi benytter varme til å produsere elektrisk energi.

Tilgang på energi

Et moderne samfunn er avhengig av sikker tilgang på energi. Energi er nødvendig for å drive maskiner og prosesser, som i neste omgang brukes til produksjon av varer og tjenester som mat, klær, hus, transport og helse. Vi trenger dessuten energi til oppvarming av bygninger, til belysning og til å kjøle inneluft på varme dager.

Vi henter den energien vi trenger, fra forskjellige kilder med ulike egenskaper. Noen er fornybare, andre ikke. Utnyttelsen av kildene kan føre til forurensing av miljøet rundt oss. Det kan være utslipp av klimagasser, men også estetisk forurensning, støv eller andre påvirkninger av nærmiljøet. Det er god miljøpolitikk å benytte energi som skader miljøet minst mulig.

All energiproduksjon har som mål å dekke menneskelige behov. Forskjellige ENØK-tiltak går ut på å redusere sluttbrukerens energibehov.

Effektiviseringer knyttet til rehabilitering og nybygging er tiltak som gir virkninger i et langsiktig perspektiv. Målet må være å redusere energibruken så godt det lar seg gjøre uten at levestandarden blir redusert.

Sist faglig oppdatert 06.09.2018
Skrevet av Industriskolen

Læringsressurser

Elektrisitet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter