Hopp til innhold

Fagstoff

Analyse av sammensatte tekster

Hvilke spørsmål stiller du når du skal analysere en sammensatt tekst? De fleste tekster består av flere meningsskapende elementer. Hva du bør legge vekt på i analysen, er avhengig av hva slags uttrykksformer som er brukt.

1. Få et overblikk over teksten

Begynn med helheten og det å plassere teksten i en sammenheng:

 • Hvem er avsender?

 • Hva handler teksten om?

 • Hva er formålet med teksten?

 • Hva slags sjanger tilhører teksten? Har teksten elementer fra flere sjangere?

 • Når ble teksten publisert?

 • Hva slags medium eller kanal er teksten skapt og publisert i?

 • Hvem er målgruppa?

2. Tekstelementer

Når du analyserer sammensatte tekster, bør du se på hva slags uttrykksformer som er brukt. Beskriv de visuelle, verbale, auditive og/eller interaktive elementene som teksten består av.

Ikke alle punkta under er relevante for alle tekster, så du må velge ut de som passer til teksten du jobber med.

Forklar hva slags egenskaper de ulike elementene har, og hva slags funksjon de får i teksten. Dominerer noen av elementene?

Visuelle elementer

At noe er visuelt, vil si at det består av synsinntrykk og bilder.

 • Beskriv , bilder, og .

 • Hvilke elementer legger du merke til først? Hvordan er plassering og fargebruk med på å lede blikket ditt?

 • Hvordan bidrar de ulike visuelle elementene til å uttrykke og understreke innholdet i teksten?

 • Finner du bruk av kontraster eller symboler?

Relatert innhold

En bildeanalyse består av tre trinn: beskrivelse, analyse og tolkning.

Illustrasjon av flere mennesker som er alene i hver sin båt ute på vannet, med verbalteksten: "Jeg vet godt hvordan jeg skal være alene, jeg vil bare vite hvem som skal være alene sammen med meg." Oppslag i ei bildebok.

Verbaltekst

Verbal betyr ord. Her skal du se nærmere på hvordan språket er brukt i teksten:

 • Hva slags ord er brukt for å beskrive temaer i teksten? Er ordvalget nøytralt, eller er det valgt spesielt negativt eller positivt lada ord?

 • Hva slags språkfunksjoner finner du? Er teksten informativ, ekspressiv eller appellativ?

 • Argumenterer teksten? Hva er argumentene, og hvordan fungerer de? Er det brukt åpen eller skjult argumentasjon?

 • Hvordan vil du beskrive stil og tone i språket? Er språket for eksempel formelt, personlig, ungdommelig eller poetisk?

 • Hva slags språklige virkemidler er brukt i teksten, og hva slags funksjon har de? Eksempler på slike virkemidler er kontraster, gjentakelser, språklige bilder, over- eller underdrivelser.

Relatert innhold

Om forskjellen mellom direkte og indirekte argumentasjon, og hvordan disse to begrepene forholder seg til de retoriske fagbegrepene etos, logos og patos.

Auditive elementer

Auditiv betyr noe som vi kan høre.

 • Hva slags auditive elementer er i bruk i teksten?

 • Beskriv musikk, lydeffekter og stemmebruk, og se på hva slags funksjon disse har i teksten.

 • Understreker de auditive elementene det verbale innholdet, eller blir de en kontrast til dette?

 • Skaper de stemning eller assosiasjoner?

Relatert innhold

Lyd kan skape bilder eller være med på å fylle ut de bildene du ser. Her kan du lære hvordan lyd kan brukes som virkemiddel i ulike medieproduksjoner.

Interaktive elementer

Noen tekster gir rom for dialog eller at motakeren kan ta valg underveis. Eksempler på interaktive elementer er kommentarfelt, dele- og "like"-knapper, spillbarhet og lenker til annet innhold.

 • Hvilke interaktive elementer er i bruk i teksten?

 • Hvordan bidrar de interaktive elementene til innholdet i teksten?

3. Samspillet mellom elementene

Vurder hvordan samspillet mellom elementene bidrar til å skape mening i teksten:

 • Dominerer ett eller flere elementer?

 • Hvordan bidrar måten de ulike elementene er satt sammen på, til å skape innhold og formidle budskapet i teksten?

 • Forsterker eller utfyller elementene hverandre, eller motsier de hverandre?

Relatert innhold

4. Vurder og kommenter helheten

Til slutt oppsummerer du og reflekterer rundt teksten som helhet igjen.

 • Hvordan vil du oppsummere tematikken i teksten etter å ha sett nærmere på detaljene?

 • Kan du plassere temaet og teksten i en kontekst?

 • Hvordan vurderer du denne teksten? Oppnår den det som er formålet med teksten?

 • Når budskapet fram til mottakerne og målgruppa på en god måte?

Relatert innhold

Hvordan kan du analysere gatekunst? Her finner du en mal og en modelltekst for å vise hvordan du kan jobbe med en sammensatt tekst der bildet dominerer.

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker og Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 10.02.2022

Læringsressurser

Bildeanalyse og bilder i kontekst