Hopp til innhold

Oppgave

Kampanje fra Forsvaret

Forsvaret har med jevne mellomrom omdømmekampanjer. Vi skal undersøke hvordan virkemidlene endrer seg alt etter hvilke uttrykksformer de bruker. Arbeid sammen om å sammenlikne to sammensatte tekster: en annonse og en reklamefilm.

Soldater fra Telemark Bataljon redder ut "skadde" markører under en øvelse. Tre menn i kamuflasjedrakter bærer en "skadd" person mellom seg. En fjerde soldat går foran til høyre i bildet med et gevær i hendene. Foto.

Diskuter:

Hva vet dere om Forsvaret, og hvilke verdier forbinder dere med militæret?

Oppgave

Forsvaret lanserte kampanjen: "For alt vi har. Og alt vi er" for første gang i 2012. Foto, logo og verbaltekst ble brukt i seks ulike annonser. Senere har de brukt enda mer sammensatte uttrykk. I 2018 kom filmen Fantastiske ingenting, og i 2021 kom Det var en gang et land. I denne oppgava skal dere sammenligne en av annonsene fra 2012 med en av reklamefilmene.

Tekstgrunnlag:

Velg en av seks annonser:
PDF-filer er tilgjengelige på Kreativt Forum sin nettside: Omdømmekampanje Forsvaret (2012)

Velg en YouTube-video:
Fantastiske ingenting (2018) eller Det var en gang et land (2021)

Gruppearbeid

Samarbeid i grupper på 4 elever.

Del 1: Valg av tekst og presentasjon av tekstene

Bli enige om hvilken annonse og hvilken reklamefilm dere vil analysere. Samarbeid om å beskrive avsender, budskap, formål med kampanjene, og hvem som er målgruppa for tekstene.

Del 2: Analyser tekstene hver for seg

To elever samarbeider om å analysere en annonse. Dere kan bruke dokumentasjonsverktøyet under som støtte.

De andre to elevene samarbeider om å analysere en av reklamefilmene. Bruk gjerne dokumentasjonsverktøyet under som hjelp.

Del 3: Hele gruppa samarbeider om å sammenligne de to tekstene

 1. Gruppa presenterer analysene fra del 2 for hverandre.

 2. Finn ut hva de to tekstene har felles, og hva som er ulikt. Bruk gjerne et venn-diagram til å systematisere.

Venndiagram. Illustrasjon.

Venndiagram

 1. Vurder hvordan valg av uttrykksmåter påvirker hvilke virkemidler som er brukt.

 2. Hvilken av de to tekstene mener dere når best fram til målgruppa si? Begrunn svaret.

Del 4: Gruppa presenterer sammenlikninga av de to tekstene for klassen

 1. Oppsummer sammenlikninga av tekstene i del 3.

 2. Presenter hva dere fant ut, og hvordan dere vurderer kommunikasjonen i de to tekstene for resten av klassen.

Del 5: Retorisk analyse

Velg om du vil skrive en retorisk analyse av annonsen eller reklamefilmen gruppa di valgte og bygg videre på gruppearbeidet. Bruk gjerne punkta under til å skape en god struktur i analysen din.

Den retoriske situasjonen

Når du skal gjøre rede for den retoriske situasjonen til en tekst, skal du vurdere den konteksten den kom ut i.

 • Hvem sier hva til hvem?
  Presenter avsenderen, og hvordan de formidler budskapet sitt til målgruppa si.

 • I hvilken anledning er teksten skapt?
  Presenter konteksten. Flett gjerne inn begrepet kairos, der du vurderer tidspunktet teksten blir sendt ut og publisert i.

Appellformene: etos, patos og logos

Vurder hvordan virkemidlene i teksten kan kobles til de retoriske appellformene:

Etosappell

 • Innledende etos: Hva slags oppfatning har du av Forsvaret fra før? Begrunn hvorfor.

 • Avleda etos: Hva slag inntrykk får du av Forsvaret gjennom kampanjen? Styrker eller svekker de etosen sin? Begrunn hvorfor.

 • Endelig etos: Hva slags helhetsinntrykk av Forsvaret sitter du igjen med til slutt?

Patosappell

Hvilke virkemidler blir brukt til skape engasjement og til å spille på følelsene til mottakerne?

Logosappell

 • Har teksten saksinformasjon og argumenter som spiller på fornuft og sannsynlighet?

 • Hvordan er argumentasjonen bygd opp?

 • Er argumentasjonen holdbar og relevant?

Vurder topos

Topos handler om hvor avsender finner argumenter for å overbevise. Bruker Forsvaret oppfatninger det er enighet om som utgangspunkt for kampanjen sin?

 • Hvilke verdier og holdninger formidler kampanjen, og hvorfor har Forsvaret valgt å framstille det slik?

 • Deler du eller folk flest tekstens verdier og oppfatninger?

 • Er dette argumenter vi vanligvis tar for gitt, og går det an å se det på flere måter?

Konklusjon og vurdering

Oppsummer helhetsinntrykket av teksten.

 • Virker teksten overbevisende?

 • Når avsenderen mottakergruppa si?Sist faglig oppdatert 01.03.2022
Skrevet av Inger Gilje Sporaland

Læringsressurser

Bildeanalyse og bilder i kontekst

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell