Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kampanje fra Forsvaret

Forsvaret har med jevne mellomrom omdømmekampanjer. Vi skal undersøke hvordan virkemidlene endrer seg alt etter hvilke uttrykksformer de bruker. Arbeid sammen om å sammenlikne to sammensatte tekster: en annonse og en reklamefilm.
Soldater fra Telemark Bataljon redder ut "skadde" markører under en øvelse. Tre menn i kamuflasjedrakter bærer en "skadd" person mellom seg. En fjerde soldat går foran til høyre i bildet med et gevær i hendene. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Diskuter:

Hva vet dere om Forsvaret, og hvilke verdier forbinder dere med militæret?

Oppgave

Forsvaret lanserte kampanjen: "For alt vi har. Og alt vi er" for første gang i 2012. Foto, logo og verbaltekst ble brukt i seks ulike annonser. Senere har de brukt enda mer sammensatte uttrykk. I 2018 kom filmen Fantastiske ingenting, og i 2021 kom Det var en gang et land. I denne oppgava skal dere sammenligne en av annonsene fra 2012 med en av reklamefilmene.

Tekstgrunnlag:

Velg en av seks annonser:
PDF-filer er tilgjengelige på Kreativt Forum sin nettside: Omdømmekampanje Forsvaret (2012)

Velg en YouTube-video:
Fantastiske ingenting (2018) eller Det var en gang et land (2021)

Gruppearbeid

Samarbeid i grupper på 4 elever.

Del 1: Valg av tekst og presentasjon av tekstene

Bli enige om hvilken annonse og hvilken reklamefilm dere vil analysere. Samarbeid om å beskrive avsender, budskap, formål med kampanjene, og hvem som er målgruppa for tekstene.

Del 2: Analyser tekstene hver for seg

To elever samarbeider om å analysere en annonse. Dere kan bruke dokumentasjonsverktøyet under som støtte.

De andre to elevene samarbeider om å analysere en av reklamefilmene. Bruk gjerne dokumentasjonsverktøyet under som hjelp.

Del 3: Hele gruppa samarbeider om å sammenligne de to tekstene

 1. Gruppa presenterer analysene fra del 2 for hverandre.

 2. Finn ut hva de to tekstene har felles, og hva som er ulikt. Bruk gjerne et venn-diagram til å systematisere.

Venndiagram. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Vurder hvordan valg av uttrykksmåter påvirker hvilke virkemidler som er brukt.

 2. Hvilken av de to tekstene mener dere når best fram til målgruppa si? Begrunn svaret.

Del 4: Gruppa presenterer sammenlikninga av de to tekstene for klassen

 1. Oppsummer sammenlikninga av tekstene i del 3.

 2. Presenter hva dere fant ut, og hvordan dere vurderer kommunikasjonen i de to tekstene for resten av klassen.

Relatert innhold

En statisk tekst står stille, mens en dynamisk tekst er i bevegelse. Vi ser på hvordan dette påvirker bruken av virkemidler.

Reklame er et viktig hjelpemiddel for en produsent som ønsker å selge ei vare eller en tjeneste.

Del 5: Retorisk analyse

Velg om du vil skrive en retorisk analyse av annonsen eller reklamefilmen gruppa di valgte og bygg videre på gruppearbeidet. Bruk gjerne punkta under til å skape en god struktur i analysen din.

Den retoriske situasjonen

Når du skal gjøre rede for den retoriske situasjonen til en tekst, skal du vurdere den konteksten den kom ut i.

 • Hvem sier hva til hvem?
  Presenter avsenderen, og hvordan de formidler budskapet sitt til målgruppa si.

 • I hvilken anledning er teksten skapt?
  Presenter konteksten. Flett gjerne inn begrepet kairos, der du vurderer tidspunktet teksten blir sendt ut og publisert i.

Appellformene: etos, patos og logos

Vurder hvordan virkemidlene i teksten kan kobles til de retoriske appellformene:

Etosappell

 • Innledende etos: Hva slags oppfatning har du av Forsvaret fra før? Begrunn hvorfor.

 • Avleda etos: Hva slag inntrykk får du av Forsvaret gjennom kampanjen? Styrker eller svekker de etosen sin? Begrunn hvorfor.

 • Endelig etos: Hva slags helhetsinntrykk av Forsvaret sitter du igjen med til slutt?

Patosappell

Hvilke virkemidler blir brukt til skape engasjement og til å spille på følelsene til mottakerne?

Logosappell

 • Har teksten saksinformasjon og argumenter som spiller på fornuft og sannsynlighet?

 • Hvordan er argumentasjonen bygd opp?

 • Er argumentasjonen holdbar og relevant?

Vurder topos

Topos handler om hvor avsender finner argumenter for å overbevise. Bruker Forsvaret oppfatninger det er enighet om som utgangspunkt for kampanjen sin?

 • Hvilke verdier og holdninger formidler kampanjen, og hvorfor har Forsvaret valgt å framstille det slik?

 • Deler du eller folk flest tekstens verdier og oppfatninger?

 • Er dette argumenter vi vanligvis tar for gitt, og går det an å se det på flere måter?

Konklusjon og vurdering

Oppsummer helhetsinntrykket av teksten.

 • Virker teksten overbevisende?

 • Når avsenderen mottakergruppa si?

Relatert innhold

Hva betyr det retoriske begrepet "topos", og hvorfor er det nyttig?CC BY-SASkrevet av Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 01.03.2022

Læringsressurser

Bildeanalyse og bilder i kontekst