Hopp til innhold

Fagstoff

Internasjonal mediepolitikk i en globalisert medievirkelighet

Mediepolitikken varierer fra land til land. I autoritære regimer er mediene et verktøy for myndighetene. I demokratier skal mediene kontrollere statsmakten. Internasjonal mediepolitikk handler også om å regulere innflytelsen til globale teknologiselskaper.
Illustrasjon av to menn i dress som gliser og holder hver sin store bunke med pengesedler i ei hånd, mens de i den andre hånda holder hver sin hånddukke. Dukkene krangler og slåss med hvert sitt skilt med "YES!" og "NO!" som påskrift. Tegningen illustrerer næringslivets makt i politikken.
Åpne bilde i et nytt vindu

Politikkens områder

handler om forholdet mellom medier og myndigheter. Den handler også om offentlige støtteordninger og regulering av virksomheten til mediebedrifter og distribusjonsselskaper.

Mediepolitikk kan i tillegg bli ført gjennom politiske signaler som fanges opp av medier og . Slike signaler kan føre til at selv regulerer virksomheten sin.

Mediene som verktøy for eller korrektiv til statsmakten

Autoritære regimer oppfatter gjerne mediene som et viktig verktøy for myndighetene. regimer ser derimot mediene som viktige korrektiver til statsmakten.

I de nordiske landene spiller mediene en rolle som korrektiv til myndighetene og som talerør for "vanlige folk" og svake grupper i samfunnet. Mediene har også ansvar for at flest mulig slipper til i . Det er denne oppfatningen av som ligger til grunn for det som blir kalt "den nordiske medievelferdsstaten".

I et land som Nord-Korea er mediene bare et verktøy som myndighetene bruker til å styre hva slags informasjon befolkningen skal få tilgang til, og hvordan de skal forstå det som skjer rundt om i verden.

Tekstversjon av nordkoreansk nyhetsinnslag

Nyhetsanker i studio (med høy og dramatisk stemme)

Det er toppen av dårskap av USA, og gruppen av nikkedukker, å forsøke å herse med Nord-Korea ved hjelp av atomdrevne hangarskip. Vi er klare til å håndtere et hvert angrep fra atomdrevne hangarskip og enda kraftigere våpen. Vi har aldri før følt oss så desperate i det å rettferdiggjøre å bygge opp militær makt. Vi er urokkelige i at fred kun kan bevares ved hjelp av våpenmakt. En gal kjøter fortjener å bli pisket hardt. Og de som invaderer oss, vil få oppleve smerte. USA, og nikkedukkene av forrædere, vil bli holdt ansvarlig for å ha eskalert spenningen på den koreanske halvøya, samt resten av Nordøst-Asia, og for å ha tilintetgjort den regionale freden og sikkerheten med sine krigsmanøvre.

Avstand til eller kontroll med mediene?

I vårt land, og mange andre vestlige land, er mediepolitikken opptatt av å skape avstand mellom medier og myndigheter for å ivareta medienes samfunnskritiske .

I mer autoritære regimer ønsker myndighetene å knytte mediene sterkere til seg gjennom både eierskap og lover som regulerer hva slags innhold det er lov å publisere.

En offisielt uttalt mediepolitikk kan være forskjellig fra den mediepolitikken myndighetene faktisk fører. Russiske myndigheter hevder for eksempel at landet har en fri presse, selv om virkeligheten er en annen. Det er dokumentert at tv-selskapene får detaljerte instrukser om hvordan de skal rapportere nyheter, og hva de ikke skal nevne.

Mediemangfold fremmer ytringsfrihet og medborgerskap

Den som eier en mediebedrift eller et distribusjonsselskap, har makt til å avgjøre hvilken informasjon du og jeg får tilgang til. Derfor har mange stater lover som regulerer hvor stor andel en eier kan eie av det samlede mediemarkedet. Begrunnelsen er at er viktig for å sikre at borgerne har tilgang til variert informasjon og reell ytringsfrihet.

Både i Norden og i flere andre vesteuropeiske land blir mediene oppfattet som demokratiske institusjoner og arenaer for den offentlige samtalen. Europarådet viser til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 10 om ytringsfrihet som en begrunnelse for at det er en offentlig oppgave å fremme mediemangfold.

Hensyn til forbrukere og like konkurransevilkår

I liberalistiske samfunn, som USA, er det hensynet til forbrukerne som styrer behovet for statlige reguleringer av mediemarkedet. I et markedsliberalistisk samfunn skal staten bare sikre at folk kan velge fritt mellom et mangfold av medieprodukter som markedet tilbyr.

Når staten av og til griper inn, er det først og fremst ut fra hensyn til det som blir ansett som konkurransevridende virksomhet. For eksempel har USA fremmet et lovforslag som skal hindre plattformselskaper i å særbehandle sine egne produkter.

Stater og statsledere som aktive medieeiere

Autoritære ledere ønsker å kontrollere mediene. I østeuropeiske land har staten de siste årene gått sterkere inn på eiersiden. I Russland er de to største tv-selskapene statseide, og det statlige gasselskapet Gazprom eier tv-selskapet NTV. I Polen har et statskontrollert oljeselskap kjøpt et av landets største medieselskaper.

I Tsjekkia eier statsminister Andrej Babîs en tredjedel av de private medieselskapene. Partileder og tidligere statsminister i Italia, Silvio Berlusconi, eier mange italienske medieselskaper. Han har brukt eierskapet sitt aktivt til å påvirke den italienske opinionen.

Tenk over

Hvordan ville du ha reagert dersom statsminister Støre brukte pengene sine til å kjøpe TV 2 og Aftenposten?

Hvorfor er det viktig for demokratiet at det er avstand mellom politikerne og mediene?

Illustrasjon av nettadresser som strømmer ut fra et verdenskart på en dataskjerm.
Åpne bilde i et nytt vindu

Regulering av distribusjon

I Norge finnes det en lov som gjør at kringkastingsselskaper må ha for å distribuere innhold. Tv-selskaper som får konsesjon, får også en plikt til å gjøre innholdet tilgjengelig for ulike distributører.

Men global distribusjon av medieinnhold har de siste årene blitt svært lønnsomt. Det kan være vanskelig for en stat å regulere virksomheten til globale selskaper og nettplattformer som har hovedbase i et annet land.

Kampen om det mest attraktive innholdet er stor. Da er det vanskelig for små, nasjonale medieselskaper å nå opp i konkurransen. Det gjelder blant annet rettighetene til å sende fra sportsarrangementer som Premier League, VM og OL. I dag blir sportsrettigheter kjøpt opp av store globale distribusjonsselskaper, og innholdet blir lagt bak betalingsmurer.

Regulering av sosiale medier

Myndigheter over hele verden diskuterer også hvordan de skal forholde seg til de globale sosiale . Kina og Russland har valgt å stenge eller begrense tilgangen til USA-eide sosiale medier. De tilbyr i stedet innbyggerne statskontrollerte alternativer.

Også i USA og Europa går diskusjonen høyt om offentlig regulering av sosiale medier. Mange er skremt av hvordan sosiale medier ble brukt til å spre i forbindelse med den amerikanske presidentvalgkampen i 2016 og 2020.

Finn ut

  • Hvordan begrunner russiske myndigheter at de stenger tilgangen til Twitter?

  • Hvorfor hevder den amerikanske presidenten Joe Biden at Facebook har bidratt til å ta livet av folk?

Aktuelle kilder:

Artikkel, NRK, 2021: Kamp om internett i Russland: – Sensuren merkes, skruene strammes til

Artikkel, NRK, 2021: Biden: – Desinformasjon på Facebook tar livet av folk

The Digital Services Act

EU jobber for tiden med et lovforslag som kalles Digital Services Act (forordning om digitale tjenester). Loven skal gjøre det enklere å få fjernet innhold i sosiale medier, men også enklere å klage på ubegrunnet fjerning. Loven skal dessuten tvinge de store selskapene til å gi mer innsyn i hvordan blir brukt, og til å vurdere risikoen produktene deres kan utgjøre.

Mange har stilt spørsmål ved om det skal være lovlig for Facebook å distribuere innhold fra gratis samtidig som plattformen selv håver inn penger på reklamen som omslutter disse produktene. Det er også blitt reist spørsmål om hvem som skal ha skatteinntektene av de verdiene som disse selskapene skaper.

Bilde av en dommerklubbe i mørkt tre med gullfarget bånd som står på et bord med et EU-flagg i bakgrunnen.
Åpne bilde i et nytt vindu

Overnasjonale reguleringer

Nasjonale reguleringsordninger har bare makt over virksomheten til nasjonale medie- og distribusjonsselskaper. I en tid da mediemarkedet er dominert av store globale aktører, har mange derfor tatt til orde for overnasjonale reguleringsordninger.

En overnasjonal reguleringsordning er en reguleringsbestemmelse som gjelder for flere stater.

EU har blant annet fastsatt flere som regulerer innhold og distribusjon av medieinnhold. Norge er knyttet til EU via EØS-avtalen, og direktivene har derfor også påvirket lover og regelverk i Norge.

Illustrasjon av en digitalt tegnet, lysende menneskeskikkelse som viser muskler foran en mørk bakgrunn.
Åpne bilde i et nytt vindu

Digital suverenitet

EU har et politisk mål om å på sikt gjøre Europa mindre avhengig av teknologi og digitale tjenester fra resten av verden. Politisk blir dette omtalt som digital suverenitet. Med økt satsing på egen utvikling av digital teknologi, kunstig intelligens og skytjenester skal det bli mulig for europeiske land å lage politiske spilleregler for den globale internettøkonomien.

Regjeringen Støre fastslo i Hurdalsplattformen (2021) at den norske regjeringen vil ta grep i kampen mot globale teknologigiganter og de store konkurranseutfordringene disse skaper for norske mediebedrifter. Regjeringen vil også sikre at det er åpenhet rundt måten de globale selskapene bruker data på, og arbeide for at selskapene må betale skatter og avgifter i de landene de opererer i.

Kilder

Institutt for samfunnsforskning (2021, 14. september). Hva er medienes rolle i den digitale offentligheten? Hentet 15. desember 2021 fra https://www.samfunnsforskning.no/aktuelt/nyheter/2021/hva-er-medienes-rolle-i-den-digitale-offentlighete.html

Iversen, M. H. (2016, 23. februar). Flammen og fellesskapet: om den norske medievelferdsstaten. Morgenbladet. https://www.morgenbladet.no/portal/2016/02/23/flammen-og-fellesskapet-om-den-norske-medievelferdsstaten/

Kulturdepartementet (2012). Medieeierskapsutredningen 2012. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kud/styrer_raad_utvalg/medieavdelingen/medieeierskapsutredningen_2012.pdf

Medietilsynet (2021, 13. oktober). Hurdalsplattformen: Redaktørstyrte medium som føresetnad for ytringsfridom og demokrati. NTB. https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/hurdalsplattformen-redaktorstyrte-medium-som-foresetnad-for-ytringsfridom-og-demokrati?publisherId=89456&releaseId=17917936

Moe, H. (2012). Det underforståtte i mediepolitikken. Nordicom-Information 34(1), 23–35. https://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/353_moe.pdf

Utenriksdepartementet (2019, 3. september). Halvårsrapport fra IKT- og forvaltningsområdet, vår 2019. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/halvarsrapport-fra-ikt--og-forvaltningsomradet-var-2019/id2667302/

Stavrum, K. L & Iversen, I. A. (2021, 8. mars). Hvem skal ha ansvaret for sosiale medier? Aftenposten. Hentet 15. desember 2021 fra https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/mB3elg/hvem-skal-ha-ansvaret-for-sosiale-medier

Aale, P. K. & Byhring, P. (2019, 7. april). I et tiår har de formidlet Putins versjon av sannheten. Her er dokumentasjonen som viser hvordan Kreml styrer mediene. Aftenposten. Hentet 15. desember 2021 fra https://www.aftenposten.no/verden/i/P3KP67/i-et-tiaar-har-de-formidlet-putins-versjon-av-sannheten-her-er-dokumen

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 14.12.2021

Læringsressurser

Internasjonal mediepolitikk