Hopp til innhold

Fagstoff

Lekens betydning for læring og utvikling

Lek er barns egen måte å lære, bearbeide og skape noe nytt på. Leken legger grunnlaget for å utvikle kunnskap og ferdigheter. Å leke er en måte å lære seg livets spilleregler på, samtidig som det er en kilde til glede.
To små jenter og fire teddybjørner er på piknik i hagen. De har dekket på et lite bord med duk. Den ene jenta skjenker leke-kaffe i koppen til den ene bamsen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lekens verdi

Barn leker ikke for å lære, men fordi det er gøy. De leker fordi det å leke gir følelsen av glede, velvære og livslyst i hverdagen. For barn er leken selve livet, og barn lever her og nå. I tillegg vil barn gjennom å leke få allsidige erfaringer som legger grunnlaget for læring, vekst og utvikling. På den måten kan vi si at leken bidrar til å forme oss og gjør oss til den vi er.

Erfaringer

Barn lærer best når de selv er aktive, gjennom å erfare og utforske verden på sin måte og i sitt tempo. I lek deltar barnet med hele seg. De bruker både hode og kropp, sanser og følelser. Lek er en prosess der barna er til stede, nysgjerrige og undrende på omgivelsene. De er aktive, og de anstrenger seg for å få til det de ønsker. De undersøker og prøver ut mulige løsninger, og de får nye erfaringer som gir ny forståelse og ny kunnskap.

Leken er med på å danne grunnlaget for barns evne til refleksjon, konsentrasjon, innsatsvilje og kreativitet. Å være i lek gir barna mange og varierte erfaringer som bidrar til at de utvikler forståelse for omverdenen og den sosiale verden. I leken prøver barn ut ulike roller og ulike sider ved seg selv.

Barn som ikke får delta i regelmessig lek, er dårligere rustet til å møte viktige sider i livet enn barn som har disse erfaringene.

Sosiale og språklige erfaringer

Å leke med andre bidrar til at barna får erfaringer med hvordan de skal være sammen med andre, og hvordan de skal kommunisere. De får erfaringer med å vise omtanke og sette grenser for seg selv. De lærer seg hva som fungerer, og hva som ikke er hensiktsmessig.

Det å leke sammen med andre er å samhandle og samarbeide. Lek innebærer forhandlinger. Hva skal vi gjøre, og hvordan skal vi gjøre det? Gjennom å leke får barna erfaringer med å tilpasse seg til andre, men også erfaring med å hevde seg selv i dette samspillet slik at egne ønsker og måter å gjøre det på kommer fram. De får erfaring med når det er viktig å hevde seg selv, og når det er lurt å trekke seg tilbake og la andre lede eller bestemme. For å klare dette må de kunne ta andres perspektiv og vise omtanke, forståelse og ta hensyn til andres behov og ønsker. Slik får barna gjennom leken erfaring med å se andres perspektiv og vise empati, samtidig som de får en forståelse av den sosiale verden.

Språk utvikles gjennom bruk. I lek bruker barnet språket til å planlegge leken. Gjennom språket uttrykker de sine idéer, ønsker og meninger om hva de skal leke, og hvordan de skal leke. Underveis bruker de språket for å lage fortellinger slik at leken drives videre. De skaper dialog og bruker språket til å løse problemer som oppstår. Når de bruker språket til å sette ord på ting i leken, utvikler de ordforrådet og begrepsforståelsen. Gjennom leken får barna altså mange og varierte erfaringer med å bruke språket, noe som bidrar til stadig utvikling av språket.

Kognitiv erfaring

I lek utforsker barna. Når du utforsker noe, vet du ikke svaret på forhånd, men du ønsker å finne svaret eller løsningen. Du må tenke og reflektere over hva du kan gjøre, og hvordan du kan gjøre det. Her må du kanskje lage deg flere teorier om mulige løsninger og teste ut disse. Dette gjør at du også må bruke fantasien din.

Du eksperimenter og prøver ut og vurderer om det du har tenkt ut, fungerer slik du tenkte. Underveis vil du kanskje feile og må derfor starte på nytt. Da må du reflekterer over det du har gjort, for så å prøve på nytt på en litt annen måte. Dette gjør du helt til du er fornøyd og har funnet ut av det du utforsket. På den måten kan vi si at lek gir barnet erfaring i å bruke tanker og refleksjoner som gir ny forståelse og kunnskap. Samtidig bidrar leken til at barna får erfaring med å konsentrere seg og holde på med noe over lengre tid.

Motorisk erfaring

Barn deltar i lek med hele kroppen. De har en kroppslig væremåte, og det er gjennom kropp og bevegelse de blir kjent med seg selv og omverdenen. Når barna bruker kroppen i varierte bevegelser i leken, får de mange motoriske erfaringer, i ulike miljøer og til alle årstider. I leken bestemmer barna selv hvordan de skal utføre bevegelser, hva de skal gjøre, hvor de skal gjøre det, og med hvem. De tester ut kroppens muligheter og øver seg på ulike kroppslige ferdigheter ved å leke. Barna opplever mestring gjennom bevegelse. Dette bidrar til at de gjennom å leke får større kroppslig bevissthet og kontroll.

Lek byr på mange muligheter til å bruke kroppen. I lek vil barna gjøre erfaringer både med finmotorikk, de små muskelgruppene, og grovmotorikk, de store muskelgruppene. De bruker de små muskelgruppene for eksempel når de skal åpne opp en eske eller tegne et ansikt på dragen. De store muskelgruppene bruker de når de skal hoppe, løpe, krype eller klatre.

Følelsesmessig erfaring

Lek gir barna opplevelser som påvirker følelsene. På den måten gir leken barna erfaringer med ulike følelser. Det kan være alt fra glede, fryd og spenning til noe som kan være trist eller litt skummelt. De opplever også følelsen av å mestre og å lykkes. Det er gode erfaringer som legger grunnlag for å styrke barns identitet og selvoppfatning. Det bidrar til at barn styrker troen på seg selv og at de kan noe.

I lek får barn mulighet til å hanskes med en rekke følelsesmessige utfordringer som skuffelsen når man mislykkes. Dette er mikronederlag i hverdagen, som ikke er farlig, men som gir barna erfaringer med disse følelsene. Dermed får barna også erfaring med hvordan de kan gjenopprette balansen, eller komme tilbake til en bedre tilstand der de har det bra.

Gjennom å leke får barn også mulighet til å bearbeide følelsene sine på sin egen måte. Når barn opplever noe vondt eller vanskelig, kan de i lek leke ut følelsene og uttrykke det de føler, på sin egen måte. Slik kan de også i lek forberede seg på ubehagelige situasjoner som kan komme senere.

En liten gutt med øks hogger på en staur ute i skogen. I bakgrunnen sitter flere små barn sammen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utfordringer til deg

  1. Hva betyr det at lek legger grunnlaget for kunnskap og ferdigheter?
  2. Hva betyr det at barna gjør erfaringer gjennom lek? Hvilken betydning har erfaringer for barnet?
  3. Hvorfor tenker du at det å leke er viktig for barn?

Kilder

Brønstad, E. S. (2019). Lekens egenverdi. I M. H. Frønes & V. Glaser (Red.). Praksisbok for barnehagelærerstudenten (s. 91–102). Universitetsforlaget.

Öhman, M. (2012). Det viktigste er å få leke. Pedagogisk forum.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 20.12.2020

Læringsressurser

Lek og lekens betydning