Hopp til innhold

Fagartikkel

Kjennetegn ved lek

Selv om lek kan være vanskelig å definere, er det ingen tvil om at det å leke gir oss en følelse av glede, nytelse og spenning. De fleste forskere på lek er også enige om at det er noen kjennetegn som kan fungere som kriterier for det barna definerer som lek.

Tre barn leker ute med vann, sand og søle. Foto.

Lek er en naturlig del av barns liv.

Kjennetegn ved lek

Når vi skal beskrive lekens kjennetegn, kobles disse kjennetegnene til den verdien leken har for barnet. Lekens egenverdi er den gode følelsen barnet får når det er i en leketilstand eller lekestemning. Det å leke er en måte å ha det godt inni seg på, og det gjør at barnet får en lykkefølelse. Barnet får en følelse av å ha det bra her og nå.

Lekens egenverdi for barnet henger sammen med en følelse av glede, nysgjerrighet, opplevelse av kompetanse, å kunne bestemme selv, å finne sine egne kreative uttrykk i leken, opplevelse av samhørighet med andre, og at det i leken finnes en slags flyt. Det er dette som bidrar til at det å leke skaper trivsel for barnet, samtidig som det også er denne følelsen eller tilstanden som bidrar til at de vil fortsette å leke.

Å leke er moro, det medfører usikkerhet, det gir utfordringer og samtidig også fleksibilitet. Det å leke er gøy i seg selv. Barn leker ikke for å oppnå noe annet, de leker fordi det er gøy å leke.

Det er barnets egen opplevelse i lek, som i mange tilfeller er skjult for oss, som bestemmer om barnet er i lek. Det er derfor ikke tilstrekkelig å observere ytre lekelignende handlinger for å kunne si at barnet leker. Kjennetegn på lek er altså den tilstanden barna kommer i når de leker, eller den følelsen og opplevelsen de har når de leker.

Glede og nytelse

Barn leker fordi det er moro og spennende. Det gir en følelse av glede og nytelse. Vi kan se at barn som leker, er avslappet og glade i ansiktet. De har det gøy. Når barn er i lekemodus, kan vi blant annet observere at de har innovervendt eller nedsenket blikk, stemmeforandringer og aktiv og spent kropp.

Å leke oppleves som frihet. Det er noe vi gjør fordi vi har lyst til å gjøre det. Den tilstanden av glede, fryd og spenning du opplever når du leker, gjør at du vil søke deg til leken for å oppnå denne følelsen igjen. Derfor kan vi si at det er denne opplevelsen som driver barnet til å leke.

Selvbestemmelse

I leken bestemmer barna selv. De bestemmer selv hvor, når og på hvilken måte leken skal foregå. Denne opplevelsen av selvbestemmelse og kontroll gjør at barna opplever at de kan leke uten ytre krav om å prestere. Derfor føler de seg fri i leken. De kan styre etter egne regler, ta initiativ og la fantasien føre dem framover.

Barna lager regler som gjelder for denne leken. Reglene må følges av alle som deltar, men de kan likevel endres etter hvert som leken utvikler seg. Det viktigste er at det er de som deltar i leken, som bestemmer dette. På den måten har de som leker, styringen og regien.

Samhørighet

Lek er en måte å være sammen på. Lek gir en opplevelse av samhørighet, fordi vi leker med vennene våre og bygger et felleskap, et vi. Vi er sammen om dette. Vi gjør dette sammen.

Å kjenne seg akseptert og føle tilknytning til et fellesskap har stor betydning for at barnet opplever seg selv som verdifull. Det er viktig å ha det bra, her og nå og sammen med andre. Å få venner i lek og kjenne at noen vil leke med deg, skaper gode følelser hos barnet og bidrar til glede og trivsel.

Gjennom å leke undersøker barna hvordan de kan være sammen med andre. De utforsker hvordan de kan tilpasse seg de andre i leken, når de bør bidra, hevde seg eller når de bør holde seg tilbake og la andre slippe til. Det krever at de også må ta andres perspektiv og se når andre må bestemme.

Opplevelse av kompetanse

Det å leke gir barna en opplevelse av at de kan og får til noe som de selv ønsker å få til. I lek er de aktive og deltakende i handlingene, og de har et ønske om og anstrenger seg for å få det til. Det handler ikke om å nå forutbestemte mål, men mål som skapes underveis i leken av de som leker. I leken er de nysgjerrige, utforsker og prøver ut nye løsninger.

Når vi utforsker, vet vi ikke svaret på forhånd. Vi blir kanskje usikre og ser etter muligheter, vurderer og foretar valg. Det å leke er fritt, trygt og godt, og det gjør at barna tør å utforske og eksperimentere mer enn om det ikke var på lek. Det er ikke så farlig om de feiler, fordi det skjer i lek. Kanskje feiler de og må tenke ut nye løsninger og prøve på nytt, helt til de kjenner at de er fornøyde eller får til det de ville. Det gir verdifull mestringsfølelse, og de øker også kompetansen sin. Følelsen av å lykkes gir ofte lyst til å fortsette med noe, og det vil være en drivkraft til å leke mer.

To gutter leker med lego, byggeklosser og Star Warsfigurer, på gulvet på et barnerom. Foto.

I lek blir du helt oppslukt. Du glemmer tid og sted og er til stede i øyeblikket.

Tilstand av flyt

I leken får barna være aktive med hele seg, både med tankene, kroppen og sansene. Når barn opplever at det er passende utfordringer, gir det opplevelse av mestring, og de blir konsentrert og dypt engasjert for å få det til. De er i en tilstand av flyt, der de blir helt oppslukt, de glemmer tid og sted. De er intenst til stede med hele seg. De er nysgjerrige og undrende til omgivelsene sine, materialene og til leken. Når barna glemmer seg selv, blir de også mindre selvkritiske. De er i stedet fokusert på det de gjør, og setter virkeligheten til side. De holder på fordi de ønsker det og klarer det, og de lar leken drive seg videre.

Spenning

Lek innebærer også elementer av usikkerhet. Undervis i leken kan det oppstå noe uventet, nye utfordringer som du må finne nye løsninger på. Hva skjer hvis vi gjør slik eller sånn? Det vet vi ikke på forhånd. Vi må prøve det ut og se hva som skjer. Det er denne spenningen som gjør det så spennende å leke. Og når vi finner ut noe nytt, vil vi også få en ny forståelse eller ny kunnskap.

Fantasi og improvisasjon

Fantasi er en magisk evne til å styre oss bort fra virkeligheten. I leken bruker du fantasien din til å omdanne virkeligheten til det du måtte ønske.

Lek har ingen forutbestemte mål og kan derfor ikke planlegges på forhånd. Leken utvikler seg etter hvert som barna leker. Å leke er å improvisere. I leken skaper barna noe nytt i øyeblikket, alene eller sammen med andre. De bruker kroppen og tingene rundt seg, lyd og sang, bevegelser, ord og fortellinger. Leken kan derfor ta uventede retninger, og barna står fritt til å bruke fantasien og improvisere underveis. Dette er også noe av det som gjør det så spennende og morsomt å leke.

Utfordringer til deg

  1. Tenk tilbake til du selv var barn. Hvilke kjennetegn ved lek husker du som viktig fra din lek?
  2. Hvordan kan minnene og erfaringene dine fra du selv var barn være til hjelp i rollen som barne- og ungdomsarbeider?
  3. Hva betyr det at lek er en tilstand?
  4. På hvilke måter bidrar lek til at barn opplever å være en del av et fellesskap?

Kilder

Brønstad, E. S. (2019). Lekens egenverdi. I M. H. Frønes & V. Glaser (Red.). Praksisbok for barnehagelærerstudenten (s. 91–102). Universitetsforlaget.

FNs konvensjon om barns rettigheter (2013). Generell kommentar nr. 17 (2013) om barnets rett til hvile, fritid, lek, fritidsaktiviteter, kulturliv og kunstnerisk virksomhet (art. 31). https://www.regjeringen.no/contentassets/1376fac2fe2a427389f9f94b52acdefc/crc-c-gc-17_en_nor.pdf

Steinsholt, K. & Næss, S. A. (2016). Motstrøms. Åpninger i retning av en levende pedagogikk. Fagbokforlaget.

Sundsdal, E. & Øksnes, M. (2015). Til forsvar for barns spontane lek. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 1. (1–11). http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v1.89

Öhman, M. (2012). Det viktigste er å få leke. Pedagogisk forum.

Sist faglig oppdatert 18.12.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Lek og lekens betydning

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter