Hopp til innhold

Fagstoff

Miljø som inspirerer til lek

Miljøene, både inne og ute, skal være inspirerende og lagt til rette for ulike former for lek. Det er viktig at miljøene speiler barn og unges interesser, alder og utviklingsnivå. Det er også viktig å endre miljøene slik at de ikke alltid ser like ut, og å sette av god tid til lek.
Et rom som er fullt av store plastbelagte puter og madrasser som barn kan leke med. To barn leker i putehaugen, det ene er midt i et høyt hopp over putene. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Voksnes ansvar

Det er de voksne i barnehagen, skolen/SFO, boligen eller klubben som bestemmer tiden for lek. Det er dere som bestemmer hvilke rom som skal brukes, hvordan rommene skal innrettes, hvor barn og unge kan leke inne og ute, og hvilket materiell de kan bruke. De ansatte har stor makt over barn og unges lekemiljø.

Derfor er det svært viktig at du som barne- og ungdomsarbeider husker at lek er viktig, og at du vet hvordan du skal tilrettelegge for inspirerende og inkluderende lekemiljøer.

For å kunne vite hvordan du skal tilrettelegge lekemiljøene, er det viktig at du observerer barn i lek. Hva liker barna å leke med, hva liker de å gjøre sammen, når blir de kreative, og når opplever du at de er i et inkluderende lekemiljø?

Når du har observert hva barna liker å leke med, må du og de andre ansatte organiserer lekemiljøene (ute og inne), sette av tid og finne inspirerende lekemateriell som fremmer lek på barns premisser.

Inspirerende lekemiljø ute og inne

Verdiene og kunnskapen vår og holdningen vi har til leken, viser seg i det miljøet vi tillater barna å ferdes i. Vi sier da at miljøet kommuniserer tankene våre om lekens egenverdi. På hvilken måte er det synlig i de ulike institusjonene at vi prioriterer leken? Hva trengs for å skape et inspirerende og inkluderende lekemiljø? Er det samsvar mellom det vi sier vi gjør, og det rommet/miljøet faktisk viser?

Uansett om du jobber i barnehage, skole/SFO, bolig eller klubb, har du som ansatt plikt til å være med på å utforme miljøene slik at alle barn og unge får muligheten til å delta i lek. FNs barnekonvensjon er ratifisert i norsk lov, og artikkel 31 i barnekonvensjonen påpeker nettopp dette at barn må ha full mulighet til lek. Lek anerkjennes som en viktig del av barn og unges liv.

Endringer i lekemiljøet

Lekemiljøet må hele tiden være i endring, fordi leken er i endring. Du vil fort oppdage at barnas og gruppenes behov og interesser forandrer seg. I tillegg utvikler du og kollegaene dine kompetansen deres på lek. Derfor er det viktig at vi gjør endringer og tilpasser lekemiljøet til barnegruppa hele tiden.

Det finnes ingen fasit på hvordan lekemiljøet skal være, her er det bare å prøve seg fram. Hva er det barna i lekegruppe leker med for tiden? Hvor befinner barna seg i lekeutviklingen sin, og hva vil stimulere barnet til maksimal lek? Det å jobbe med lekemiljøet er en kontinuerlig prosess, du må hele tiden følge barns utspill på hva de liker å leke med.

Ung kvinnelig ansatt sitter sammen med tre barn i en barnehage. De sitter på gulvet og har en rekke forskjellige leker rundt seg, blant annet tegnesaker, en stableleke, klosser og kosedyr. I bakgrunnen er det et lite leketelt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tid til leken

Du og kollegaene dine må være bevisst på å sette av rikelig med tid til at barna, på eget initiativ og basert på sine egne interesser, får skape og utvikle sin egen lek. De må få mulighet til å fordype seg i leken uten innblanding og avbrytelser av andre, voksenstyrte aktiviteter.

Å få nok tid til lek kan være utfordrende å få til i den organiserte institusjonsverden. Mye handler om å bevisstgjøre de ansatte om at lek er viktig for barn og unge. Den leken som skjer spontant og fri, gir barn følelsen av lykke og glede.

Flere forskere på lek har uttrykt bekymring for at barnehager og skoler/SFO blir for opptatt av formell læring, og at leken på barnas premisser kommer i bakerste rekke. I tillegg påpeker de at særlig gutter i skolen trenger lengre sammenhengende perioder med uforstyrret lek.

Lekemateriell

Når du kommer ut i praksis, vil du oppdage at bruken av lekemateriell varierer mellom de ulike institusjonene. Noen institusjoner bruker så å si ingen penger på innkjøp av lekemateriell, men lager selv leker av gjenbruks- eller naturmateriell. Andre institusjoner bruker mer penger til innkjøp av pedagogisk materiell. Uansett skal du og kollegaene dine strukturere og organisere lekemateriell slik at det inspirerer barna til lek og frister dem til å ta i bruk ulike typer lekemateriell.

Som ansatte må vi ha pedagogisk fantasi ved at vi finner materiell som barn og unge kan leke lenger og mer intensivt med, og får større glede av. Da må vi også være bevisst på hva som er bærekraftig. Trenger vi å kjøpe inn dyre, flotte plastleker, eller kan vi ta i bruk natur- eller gjenbruksmateriell? Samtidig skal vi ikke ødelegge naturen ved for eksempel å brekke av greiner eller hindre bekken i å flyte naturlig.

Eksempel fra en barnehage

Ei gruppe barn tar i bruk planker som nytt lekemateriell. En ansatt spør barna hva planker kan brukes til. "Det ser du vel?" sier en. "Her har jeg laget gjerdet, så hestene ikke kan stikke av. Der har vi bygd en låve til alle dyra. Hvis du åpner opp taket, så kan du se dyrene som bor der." Et annet barn sier "Jeg har laget en vei." To barn som går på planker, passerer og sier: "Vi er på skitur." Et barn kommer rett bak dem og sier: "Her kommer jeg på skøyter, for disse er kortere." Da snur det første barnet seg mot den ansatte, tar armene ut til sidene, vrir håndflatene oppover og sier: "Der ser du, egentlig så kan plankene brukes til alt."

Utfordringer til deg

  1. Hvilke tanker har du om lek?
  2. Hvordan skulle din drømmebarnehage/drømme-SFO sett ut for å skape et inspirerende og inkluderende lekemiljø?
  3. Hvordan vil du sørge for at barna får medvirke til et godt lekemiljø?

Kilder

Myhre, K. & Jensen, T. (2021, 6. januar). "Wow! Her vil jeg leke!" Barnehageforum. https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=6221

Balci, S. (2016, 20. september). – Barna får for liten tid til lek. https://forskning.no/pedagogiske-fag-barn-og-ungdom-oslomet/barna-far-for-liten-tid-til-lek/396569

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 31.03.2022

Læringsressurser

Varierte lekemiljøer og voksenrollen i lek