Hopp til innhold

Fagstoff

Forskningsrapporten

Forskningsrapporten skal formidle kunnskapen forskeren eller forskerne har kommet fram til i løpet av forskningsprosjektet.
jente som ser tankefull ut. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Klar og etterprøvbar formidling

Forskerne må oppfylle visse krav ved formidling og publisering av resultatene: De skal skrive klart og entydig, slik at en så langt som mulig unngår misforståelser. De skal også begrunne resultatene og diskutere forhold som ikke passer med konklusjonene.

Presentér problemstillingen

En forskningsrapport bør inneholde en innledning der problemstillingen presenteres og der dere begrunner de valgene dere har tatt. Det er viktig å gjøre det helt klart for leseren hva som er problemstillingen som undersøkes. Dersom problemstillingen er knyttet til lokale forhold, kan dere ikke regne med at alle leserne kjenner til disse forholdene. Problemstillingen bør derfor presenteres på en slik måte at utenforstående som ikke kjenner stedet, kan forstå den.

Generelt bør dere også reflektere omkring problemstillingen. Den bør begrunnes og diskuteres, og eventuelt settes i sammenheng med hva dere allerede vet om emnet fra før. Ta med henvisninger til faglitteratur eller andre kilder som har vært til hjelp eller inspirasjon.

Beskriv forskningsopplegget

Dere skal også beskrive forskningsopplegget og hvordan innsamlingen av datamaterialet har blitt gjort, for det er dette resultatene deres bygger på. Her kan dere med fordel beskrive hvilke valg og problemer som oppstod underveis i prosessen og hvordan dere løste disse. Spørreskjema, intervjuguider og liknende skal være vedlegg til rapporten.

Presentér og diskutér det empiriske materialet

Deretter bør dere presentere det empiriske materialet og diskutere hvordan det belyser problemstillingen, og hvordan det eventuelt støtter eller svekker framsatte hypoteser. Materialet kan presenteres på ulike måter, avhengig av om det er kvalitative eller kvantitative data dere tar utgangspunkt i. I gjennomgangen av de ulike analyseteknikkene finner dere noen eksempler på hvordan dere kan presentere ulike slags data. Hovedformålet er imidlertid det samme uansett forskningsopplegg: Det empiriske materialet skal brukes til å belyse problemstillingen(e).

Presentasjon av empiri i kvantitative undersøkelser

 • Både antall personer som svarte og svarprosenten skal være med.
 • Beskriv hvordan materialet er bearbeidet og analysert.
 • Tabeller gir mer presis informasjon enn grafiske framstillinger. Brukes grafisk framstilling, er det en fordel om dere også setter inn den relative fordelingen (prosentfordelingen) i grafikken.
 • Tabeller og grafikk må være forståelige, de må ha en topptekst, og det må gå klart fram om tallene er prosentuert (relativ fordeling) eller om de viser faktisk fordeling (antall enheter).
 • Alle tabeller og resultater som er med i hovedteksten, skal kommenteres. Dersom dere vil ta med mange tabeller eller presentere alle resultatene, kan disse tas inn som et vedlegg til slutt i rapporten.

Velg en interessant tittel

Tittelen på forskningsrapporten bør henge tett sammen med problemstillingen. Dere trenger imidlertid ikke bruke hele problemstillingen som tittel. Prøv istedenfor å finne en kort og interessevekkende tittel som samtidig er dekkende for innholdet.

Forslag til struktur på forskningsrapporten

 • Presentasjon av tema og problemstilling(ene) dere har valgt å undersøke, og en forklaring på hvorfor dere har valgt dette temaet. Eventuelt presentasjon av hypoteser.
 • Forskningsopplegget
  • Valg av metode
  • Empirisk materiale (hvordan det er samlet inn, bearbeidet osv.)
 • Teoretisk perspektiv eller annen forskning på temaet
 • Presentasjon og drøfting av funn
 • Oppsummering og konklusjon
 • Litteraturliste
 • Vedlegg
  • Spørreskjema, intervjuguide og liknende
  • Eventuelt utfyllende kvantitative analyser av materialet som ikke er diskutert i rapporten
  • En komplett liste over kvalitative kilder som analysen bygger på
CC BY-NC-NDRettighetshaver: Holbergprisen i skolen, UIB
Sist faglig oppdatert 06.03.2018

Læringsressurser

Dokumenter, rapporter og presenter