Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan skal du forberede deg til eksamen i norsk for yrkesfag?

Før du skal ha norskeksamen, bør du bruke god tid til å forberede deg. Det aller viktigste er å bli kjent med oppgavetypene og øve deg på å svare slik du skal gjøre på selve eksamensdagen.
Ung, voksen elev sitter ved en pult og smiler. Hun har ei skriveblokk foran seg og en penn i hånda. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Steg 1: Bli kjent med oppgavene som kommer

Det aller første du bør gjøre, er å sette deg inn i hvilke ulike oppgaver som kommer til eksamen. For hvis oppgava spør deg om noe du ikke forstår, kan du bli veldig stressa! Å vite hva som venter deg, er rett og slett en vaksine mot eksamensnerver.

To ulike oppgavetyper

Til eksamen vil du få tre oppgaver som er delt inn slik:

 1. ei leseoppgave

 2. ei skriveoppgave med vedlegg

 3. ei skriveoppgave uten vedlegg

1) Leseoppgava

I leseoppgava skal du vise at du kan forstå tekst. Denne oppgava ber deg lese en tekst og svare kort for å vise at du har forstått innholdet. Den kan også be deg peke på virkemidler i teksten.

Oppgava ber deg bruke cirka 250–300 ord i svaret ditt.

To eksempler

Eksempel 1: Se en reklamefilm

Du skal se reklamefilmen Minus 5 – De tapte krigsårene (2020) fra Forsvaret og deretter svare på oppgave a, b og c. Se gjerne filmen flere ganger.

 1. Hvem er avsender av reklamefilmen, og hva er formålet? Begrunn svaret med eksempler fra filmen.

 2. I reklamefilmen er det brukt kontrast som virkemiddel. Beskriv noen av kontrastene. Hva tror du avsender ønsker å oppnå ved å bruke dette virkemiddelet? Hvilken retorisk appellform mener du er mest brukt i reklamefilmen? Begrunn svaret ditt med eksempler fra filmen.

 3. Reflekter over hva slags påvirkningskraft en slik reklamefilm kan ha på ulike målgrupper.

Svaret bør samla sett være på 250–300 ord.

Eksempel 2: Les et utdrag fra en roman

Vedlegg: Utdrag fra romanen Anna. En fabel om klima og miljø  (2013) av Jostein Gaarder

 1. Hva snakker Anna og psykiateren om? Forklar med egne ord.

 2. Gjør rede for hvordan psykiateren blir beskrevet i teksten. Bruk tre eksempler fra teksten som viser hvordan han blir beskrevet. Hvordan tolker du psykiateren ut fra personbeskrivelsene i teksten?  

 3. Kan samtalen med psykiateren være til hjelp for Anna? Begrunn svaret ditt. 

Svaret bør samla sett være på 250-300 ord.

Kilde

Utdanningsdirektoratet (2021). Eksempeloppgaver i norsk, yrkesfag vg2. https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/eksempeloppgaver/eksempeloppgaver-norsk-yrkesfag-vg2/ (Krever passord).

2) Skriveoppgava uten tekstvedlegg

I skriveoppgava uten tekstvedlegg får du oppgitt ei oppgaveformulering å svare på. I svaret ditt skal du vise at du kan skrive en tekst med god struktur og tekstbinding.

Du kan få oppgaver som handler om utdanningsprogrammet ditt eller oppgaver der du blir bedt om å skrive innenfor en viss sjanger.

Oppgava ber deg bruke cirka 400–600 ord i svaret ditt.

Tre eksempler

Eksempel 1: Skriv skjønnlitterært

Skriv en tekst der du bruker språklige og litterære virkemidler. Teksten skal handle om klima og miljø, og den skal foregå i framtida. Du kan for eksempel skrive ei kort fortelling eller begynnelsen på en roman. Lag tittel selv.

Skriv cirka 400–600 ord.

Eksempel 2: Skriv et formelt brev

Se for deg at du er verneombud på arbeidsplassen din og er vitne til at arbeidsgiver bryter HMS-reglene.

Skriv et formelt brev eller en formell e-post til Arbeidstilsynet der du gjør rede for to–tre brudd på HMS-reglene på arbeidsplassen din. Forklar hvilke konsekvenser disse brudda kan ha. Ta utgangspunkt i eget utdanningsprogram eller det framtidige yrket ditt.

Ikke bruk ditt eget navn i brevet/e-posten, men lag deg et oppdikta navn.

Skriv cirka 400–600 ord.

Eksempel 3: Beskriv ei arbeidsoppgave

En vg1-elev som tar samme utdanningsprogram som deg, skal utføre ei praktisk arbeidsoppgave som er vanlig i yrkesfaget ditt.

Skriv en tekst der du på en presis måte beskriver hvordan denne eleven skal utføre arbeidsoppgava. Det skal komme tydelig fram i teksten hva som er utgangspunktet for arbeidsoppgava, hvilket utstyr eleven eventuelt må bruke, og hvordan hen kan utføre arbeidet. Bruk relevant fagspråk og eksempler fra eget utdanningsprogram. Lag ei passende overskrift.

Anbefalt antall ord: 400–600.

Kilde

Utdanningsdirektoratet (2021). Eksempeloppgaver i norsk, yrkesfag vg2. https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/eksempeloppgaver/eksempeloppgaver-norsk-yrkesfag-vg2/ (Krever passord).

3) Skriveoppgava med tekstvedlegg

Skriveoppgava med tekstvedlegg likner på mange måter leseoppgava. Som i leseoppgava skal du vise at du har lest og forstått innholdet i et vedlegg.

Men i tillegg får du ei ekstra oppgave som ber deg reflektere selvstendig over temaet i vedlegget. Her er det viktig at du viser evne til å formidle egne tanker og resonnementer på en klar måte. Teksten din bør ha god struktur med innledning, hoveddel og avslutning. Du bør også bruke avsnitt på en hensiktsmessig måte.

Oppgava ber deg bruke cirka 400–600 ord i svaret ditt.

Tre eksempler

Eksempel 1: Reflekter over hvordan en arbeidsplass kan bli mer klimavennlig

Vedlegg: Bjartnes, J. mfl. (2009). Grøne innkjøp. Klimavennlige handlinger på arbeidsplassen. Gyldendal Arbeidsliv.

Les teksten "Grøne innkjøp".

Ta utgangspunkt i vedlegget og skriv en tekst der du først gjør rede for hva grønne innkjøp betyr. Reflekter deretter over hvordan en arbeidsplass innenfor utdanningsprogrammet ditt kan bli mer klimavennlig. 

Lag overskrift selv. 

Anbefalt antall ord: 400–600

Eksempel 2: Reflekter over hvordan en artist kan øke forståelsen for det samiske

Les tekstvedlegget "Jeg lever med følelsene utenpå kroppen".

Gjør rede for hva Ella Marie Hætta Isaksen sier om å være samisk i et samfunn der norsk kultur er i majoritet. Reflekter over hvordan artister som Hætta Isaksen kan bidra til en økt forståelse av hva samisk kultur er.

Skriv cirka 400–600 ord.

Eksempel 3: Reflekter over kulturmøter og TV-serien Norsk-ish

Se utdrag fra TV-serien Norsk-ish.

Skriv en tekst der du først gjør greie for hvordan utdraget fra TV-serien framstiller et møte mellom ulike kulturer. Reflekter deretter over hvorfor kulturmøter kan skape utfordringer.   

Lag overskrift selv. 

Skriv cirka 400–600 ord.

 Kilde

Utdanningsdirektoratet (2021). Eksempeloppgaver i norsk, yrkesfag vg2. https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/eksempeloppgaver/eksempeloppgaver-norsk-yrkesfag-vg2/ (Krever passord).

Steg 2: Hvordan svare godt på leseoppgava?

Lærer hjelper elever i klasserommet. En lærer står overfor to elever og peker på et ark med en blyant. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er det egentlig som forventes av deg når du skal svare på leseoppgava? Finn ut av dette ved å

 • lese og diskutere oppgava med andre i klassen

 • lese og diskutere vurderingskriterier

 • lese og diskutere gode modelltekster

 • øve deg på å skrive et godt svar på en av eksempeloppgavene

 • få tilbakemelding av medelever og lærere

Ressursene under inneholder både øvinger, modelltekster og oppgaver som skal hjelpe deg med å stille forberedt til leseoppgava.

Relatert innhold

Steg 3: Hvordan svare godt på skriveoppgavene?

Vi foreslår at du følger de samme råda som i steg 2 når du skal forberede deg til skriveoppgavene. Under finner du ressurser som skal hjelpe deg med det:

Relatert innhold

Steg 4: Oppsummer styrkene og svakhetene dine

Hånd med penn som skriver på et ark. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skriv en eksamenslogg der du noterer deg

 1. hva du får til og bør fortsette med når eksamen kommer

 2. hva du bør øve mer på til eksamen

 3. hvordan du tror eksamensdagen blir

CC BY-NC-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 16.12.2021

Læringsressurser

Forbered deg til skriftlig eksamen