Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Les en modelltekst om reklamefilm

Hvordan skal du skrive et godt svar på leseoppgava i norsk for yrkesfag? Å lese og plukke fra hverandre et godt svar vil være til god hjelp når du skal skrive selv. Her skal du lese en modelltekst som handler om en reklamefilm for Chipotle.

Oppgave 1. Les en modelltekst

Før du setter i gang med å skrive svaret på oppgava, kan det være lurt å lese en modelltekst. En modelltekst er et godt svar på ei oppgave som likner den du skal løse. Det gjør at du får inspirasjon og enklere forstår hva som forventes av et godt svar på oppgava.

Modellteksten er en analyse av reklamefilmen Fugleskremselet for den amerikanske hurtigmatkjeden Chipotle.

a) Hvem er avsender av reklamefilmen, og hva er formålet?

Svaret ditt vil bli vurdert på følgende områder:

 • presentere forståelse av tekst

 • formalia

Svar:

Avsenderen av reklamefilmen Fugleskremselet er den amerikanske hurtigmatkjeden Chipotle. Hovedformålet med filmen er naturligvis å selge flere av egne produkter. Dette er en reklame for et produkt, og formålet med all produktreklame er å selge. Et sekundært formål kan være å kritisere industrialiseringa av jordbruket som har funnet sted de siste tiåra.

b) I reklamefilmen er det brukt kontrast som virkemiddel. Beskriv bruken av virkemiddelet. Hva tror du avsender ønsker å oppnå ved å bruke kontrast? Hvilken retorisk appellform mener du er mest brukt i reklamefilmen? Begrunn svaret ditt med eksempler fra filmen.

Svaret ditt vil bli vurdert på følgende områder:

 • presentere forståelse av tekst

 • fagspråk

 • formalia

Svar:

Det viktigste virkemiddelet i reklamen er kontrast. Filmen starter med å vise et fugleskremsel som går inn i en gigantisk fabrikk for å jobbe. I denne delen av videoen spilles det melankolsk musikk, og fugleskremselet ser trist ut. Det kommer tydelig fram at det gruer seg til å jobbe på den store fabrikken. Livet på fabrikken framstilles dermed som kaldt og fiendtlig. For eksempel blir arbeiderne fraktet inn til jobben på samlebånd. I denne delen av filmen blir masseproduksjonen av mat framstilt på en negativ måte. Filmen viser for eksempel hvor dårlig menneskene behandler dyr bare for å skape mye og billig mat til seg selv.

Kontrasten oppstår omtrent midt i filmen. Da kommer fugleskremselet hjem og får øye på en frisk og naturlig chili. Synet får fugleskremselet til å bryte ut i et smil. I tillegg blir musikken muntrere, noe som skal understreke budskapet: Naturlig mat er best. Filmen avsluttes med at fugleskremselet lager og selger mat på tradisjonelt vis, noe som sannsynligvis skal vise verdiene til Chipotle. Med dette virkemiddelet ønsker altså bedriften å framstå som at den bryr seg om både dyrevelferd og jordas framtid. Målet er å gi mottakerne positive assosiasjoner til restaurantkjeden når de skal velge et sted å spise.

I denne sammensatte teksten blir det brukt mye patos. Reklamen spiller på følelsene gjennom både bilder og musikk. Bildene i første del skal gi medlidenhet med dyrene i videoen og avsky for industrijordbruket. Når stemninga skifter midtveis, skal den muntrere musikken og bildene skape gode følelser for Chipotle, som ifølge denne filmen ønsker å lage naturlige produkter. Virkemiddelet kontrast bidrar altså til å styrke patos i reklamefilmen.

c. Reflekter over påvirkningskraften en slik reklamefilm kan ha på ulike målgrupper

Svaret ditt vil bli vurdert på følgende områder:

 • presentere forståelse av tekst

 • tekst i kontekst

 • formalia

Svar:

Denne reklamefilmen kan ha sterk påvirkningskraft på dem som er engasjert i dyrevern og økologisk mat. Det er det mange som er opptatt av i dag. Jeg tror også at når avsender bruker patos, kan det vise dem som ikke bryr seg om disse problemstillingene, at måten vi behandler naturen og dyrene på, ikke er riktig.

Samtidig tror jeg mange kan være skeptiske til om bildet Chipotle skaper av seg selv, er sant. Chipotle er en hurtigmatkjede som ønsker å selge mat til flest mulig for å tjene mye penger. Er det da egentlig sånn at de behandler naturen og dyrene så mye bedre enn andre? Disse spørsmålene vil nok mange stille. Kanskje er denne reklamen bare enda et eksempel på det som kalles "grønnvasking" – altså at en bedrift framstiller seg som mer miljøvennlig enn den er bare for å selge mer.

Likevel syns jeg det er positivt at Chipotle bryr seg som disse verdiene. Det kan påvirke andre hurtigmatkjeder til å vise det samme engasjementet for å holde følge med Chipotle.

Oppgave 2. Hvorfor er dette et godt svar?

Å lese modelltekster, slik som svaret over, er fint for å forstå hva som skal til for å svare godt på leseoppgava til eksamen. Men i tillegg bør du studere svaret nøyere for å forstå hvorfor det er godt. Du må rett og slett finne ut av

 • hva det er ved språk og innhold som gjør at svaret får høy måloppnåelse

 • hva du kan ta med meg fra dette svaret når du selv skal ha eksamen

A) Studer innholdet i oppgave a

Les spørsmål og svar til oppgave a (avsender og formål). Diskuter deretter med en medelev:

 1. Dette svaret er kort, men veldig presist. Hva betyr det at dette er et "presist" svar?

 2. Hvordan får skriveren til å være presis? (Hint: Studer ordet som hver setning starter med for å svare godt på spørsmålet.)

B) Studer innhold og språk i oppgave b

Les spørsmål og svar til oppgave b.

1) Jobb aleine

Les det første avsnittet. Marker deretter

 • hvilke setninger som beskriver bruken av kontrast (oppdrag 1 i oppgava)

 • hvilke setninger som viser hvilken funksjon virkemiddelet kontrast har

 • hvilke setninger som viser hva avsender ønsker å oppnå ved å bruke kontrast (oppdrag 2 i oppgava)

 • hvordan skriveren bruker eksempler fra teksten for å begrunne at det er appellformen patos som blir mest brukt

2) Diskuter med en medelev

 • Hvorfor er dette et godt svar på de to første oppdragene i oppgave b?

 • Hvordan bruker skriveren eksempler fra teksten for å begrunne at det er appellformen patos som blir mest brukt?

 • Hvordan klarer skriveren å kople sammen virkemiddel og appellform?

Tips

Legg merke til den gode koplinga mellom virkemiddelet kontrast og funksjonen virkemiddelet har. Når du beskriver bruken av et virkemiddel, bør du alltid både vise hvordan det blir brukt i en tekst og skrive om hvilken funksjon det har.

Legg også merke til at hele svaret henger sammen fordi det blir vist hvordan virkemiddelet kontrast forsterker appellformen patos i reklamefilmen.

3) Språk og struktur i svaret

En annen styrke ved svaret, i tillegg til innholdet, er språk og struktur. Diskuter med en medelev:

 • Hvordan skaper tredelinga av dette svaret en god struktur i teksten?

 • Hvordan bruker skriveren temasetningene (den første setninga i hvert avsnitt) for å vise leseren hva avsnittet skal handle om?

 • Strek under alle setningskoplere i svaret – altså ord og fraser som skaper flyt mellom både setninger og avsnitt.

C) Studer innhold i oppgave c

Diskuter med en medelev:

 • I svaret på oppgave c viser skriveren kunnskap om "tekst i kontekst". Det vil si at hen viser hvordan reklamefilmen speiler viktige tendenser i vår tid. Hvordan?

 • I tillegg viser skriveren evne til å tenke kritisk og å se saken fra ulike sider. Hvordan?

Oppgave 3. Oppsummer

Skriv en logg der du oppsummerer hva du kan ta med deg til egen skriving etter å ha lest og plukket fra hverandre denne modellteksten. Legg vekt på både språk og innhold. Dette er stikkord til hva du kan ta med i loggen:

 • Hvordan skal jeg strukturere svaret mitt?

 • Hvordan skal jeg skape flyt mellom setninger og avsnitt i teksten min?

 • Hvordan skal jeg svare presist på alle oppdragene i spørsmålene?

 • Hvordan, og hvorfor, skal jeg bruke fagbegreper?

 • Hvorfor er det så viktig å skrive om virkemiddelets funksjon?

 • Hvordan kan jeg kople sammen et virkemiddel med en appellform?

 • Hvordan skal jeg vise kunnskap om tekst i kontekst og evne til kritisk tenkning?

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 16.12.2021

Læringsressurser

Forbered deg til skriftlig eksamen