Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"VI RUS"

Like etter koronautbruddet i Danmark skrev den danske poeten Morten Søndergaard et dikt med tittelen "VI RUS". Det er et langdikt med henvisninger til mange tidligere pandemier. Spørsmålet er: Hvordan har forfattere og kunstnere framstilt frykten for pest og andre epidemier i kunst og litteratur?
Covid-19 virus. Illustrasjon.

Del 1: Husker du koronautbruddet?

Vinteren og våren 2020 ble verden rammet av koronaviruset. Diskuter i grupper. Husker dere

 • hva dere tenkte første gang dere hørte om viruset?

 • om dere var redde for at dere eller noen dere kjente skulle få korona?

 • hva dere gjorde da skolen ble stengt?

 • hvordan dere hadde det i perioden da koronaen førte til restriksjoner på sosialt samvær?

Del 2. Les og lytt til "VI RUS"

Finn diktet på nettsidene til den danske avisa Information (information.dk). Lytt til dikteren Morten Søndergaards innlesing av teksten (fra youtube.com) samtidig som du leser.

Etter lesinga:

 1. Hvordan synes du Morten Søndergaard beskriver livet like etter koronautbruddet?

 2. Hvordan er stemninga i diktet? Begrunn svaret ditt.

 3. Hvordan blir pesten personifisert i diktet? Marker alle personifiseringene.

 4. Tegn personifiseringa av koronaviruset slik Morten Søndergaard beskriver det.

Del 3: Epidemi som motiv i kunsthistorien

Under ser du ulike historiske kunstverk som framstiller epidemier. Trykk på fullskjermsvisninga nede til høyre i bildet.

I par:

Sitt sammen, se på bildene og noter ned:

 • Blir epidemien personifisert på noe vis i bildet? I så fall hvordan, og hva slags funksjon har denne personifiseringa?

 • Hvordan vil dere si stemninga er i bildet? Begrunn svaret.

 • Har bildet religiøse motiver og/eller symboler? I så fall hvilke?

I plenum:

Diskuter hvert bilde. Skriv ned alle parenes observasjoner og tanker om hvert bilde på et felles dokument eller på tavla.

I grupper + individuelt:

Sitt i grupper på fire. Bruk ca. 30 minutter på å sette dere inn i hvert deres av de fire første bildene i presentasjonen.

 1. Dødens dans av Michael Wolgemut (1493)

 2. Dødens triumf av Pieter Bruegel (1562)

 3. Utdeling av sakramentene til pestofrene i Milano av Pierre Mignard (1612-95)

 4. Humana Fragilitas av Salvator Rosa (1657)

Dere skal bruke internett til å finne ut av

 1. kunstverkets kulturelle kontekst. (Hvilken periode hører det til og hvilke kjennetrekk har det fra denne perioden?)

 2. kunstverkets historiske og/eller religiøse kontekst. (Er det et bilde av noe som har skjedd i historien? Eller er det kanskje religiøse motiver som står sterkest i maleriet?)

Avslutt med å presentere kunstverkets kontekst for hverandre.

Del 4: Lag en sammensatt tekst om epidemier i kunsten

Lag en sammensatt tekst der du sammenlikner framstillinga av epidemier i eldre kunst med framstillinga av koronaen i moderne kunst og litteratur. Du kan gjerne kombinere bilder, tekst og lyd.

Gode råd kan være å

 • kommentere noen utvalgte kunstverk og vise hvordan de framstiller epidemien.

 • kommentere og sammenlikne konteksten kunstverkene og tekstene kom ut i.

 • se på framstillinga av epidemien. Hvilken funksjon mener du denne framstillinga har?

 • lese opp dikt eller utdrag fra tekster som handler om epidemier.

Gode kilder:

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 09.06.2021

Læringsressurser

Pesten kommer