Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Karl Ove, Gunnlaug og fedrene deres

I denne oppgava skal du møte 2000-tallets mest kjente romanfigur. Karl Ove Knausgård skrev 3600 sider om seg selv og ble internasjonalt kjent for det. Du skal lese et utdrag fra bind 4 av romanserien og sammenligne det med Sagaen om Gunnlaug Ormstunge.

Hva skal du gjøre?

I denne oppgava skal du

 • utforske og sammenligne to tekster som er skrevet med 1000 års mellomrom
 • øve deg på å bruke fagbegreper om litteratur
 • reflektere over hvordan tekstene speiler sin samtid
 • diskutere hvordan mannsrollen har forandra seg på 1000 år

Gode strategier når du skal sammenligne tekster:

 • Selv om du skal sammenligne to tekster, bør du sette deg inn i hver tekst grundig før du går i gang med sammenligningsperspektivet. Da vil du enklere kunne peke på både likheter og forskjeller.
 • Lag skriftlige oversikter for deg selv som både viser likheter og forskjeller.
 • Konsentrer deg først om å forstå temaet i tekstene. Deretter kan du sette deg inn i formen.
 • Bruk fagbegreper.

Del 1: Min kamp

Utdraget under er fra fjerde bok i romanserien. Karl Ove er blitt ungdom og bor sammen med faren sin. Vi møter Karl Ove, faren og stemora.

Relatert innhold

Utdrag fra romanen Min kamp 4 av Karl Ove Knausgård.

A) Jobb aleine. Du skal skrive ned svar på spørsmålene under:

Les utdraget fra Min kamp 4 grundig, minst tre ganger.

 • Etter at du har lest teksten for første gang – hva mener du er motivet i denne teksten? (Hva skjer i dette utdraget?)
 • Etter at du ha lest teksten for andre gang – hvordan syns du forholdet mellom far og sønn virker i teksten?
 • Etter at du ha lest teksten for tredje gang – hva mener du er temaet i teksten?

B) Gå sammen i par og sammenlign svara deres:

 • Nå er det interessant å se om dere har lagt merke til det samme. Fortell hverandre hva dere har skrevet på de tre punkta over.
 • I tillegg: Bli enige om ett sitat fra utdraget som deres syns er viktig for å forstå temaet i utdraget.

C) I plenum:

 • Hvert par forteller klassen hva de har kommet fram til.
 • Les opp sitatet dere har valgt og forklar hvorfor dere valgte akkurat dette.

Del 2: Sagaen om Gunnlaug Ormstunge

Utdraget (under) er fra første del av sagaen. Sagahelten blir først presentert, deretter leser vi om en uenighet mellom faren, Illuge, og sønnen.


Utdrag fra Sagaen om Gunnlaug Ormstunge

Om Gunnlaug er det sagt, at han ble tidlig voksen og stor og sterk; han hadde vakkert, lysebrunt hår, sorte øine og et godt ansikt, men nesen kunne vært penere. Han var midjesmal og bredskuldret og meget velbygget. Av lynne var han arrogant og ærekjær, stri og hard støtt og en god skald, glad i å gjøre nidviser, — derfor ble han kalt Gunnlaug Ormstunge. Hermund var mer vennesæl og var rent som en høvding å se til. Da Gunnlaug var femten år gammel, ba han faren om utrustning til en reise; han sa han ville fare utenlands og se andre folks skikker. Illuge bonde drog på det, — det var ulikt å sende ham utenlands, for det var snaut han rådde med ham her hjemme, sa han. Kort etter dette gikk Illuge bonde ut tidlig en morgen og fikk se at stabburet stod åpent; noen varesekker var lagt ut, og likeens kløvgreier. Som han stod og undret seg, kom det én leiende med fire hester. Det var Gunnlaug. Han sa: «Det er meg som har lagt ut sekkene». Illuge spurte, hvorfor han det hadde gjort. Han svarte at det var til reisen hans. «Til den får du ingen hjelp av meg», sa Illuge, «og ingensteds skal du reise, før jeg vil»; og dermed kastet han varesekkene inn igjen. Da red Gunnlaug av gårde og kom til Borg om kvelden; Torstein bonde ba ham være der, og det tok han imot.

Gå gjennom denne teksten på samme måte som dere gjorde med utdraget fra Min kamp:

 1. Les først grundig aleine
 2. Sammenlign svara deres i par
 3. Diskuter i plenum

Del 3: Sammenlign innholdet i tekstene

Nå har dere jobba grundig med motiv og tema i hver tekst. Da er dere klare for å sammenligne dem.

Tips til sammenligninga

Legg merke til konflikten i tekstene. I sagaen er det en åpen konflikt mellom far og sønn. Men hvordan vil dere karakterisere konflikten i Min kamp?

Hvilken av fedrene framstår som mest omsorgsfull? Hvorfor?

Hvem av sønnene viser mest følelser utad?

Sammenlign hva Karl Ove forteller om hvordan han oppfører seg overfor faren og stemora, og hva han sier om tankene og følelsene sine.

Legg spesielt merke til avslutninga fra utdraget til Min kamp. Hvorfor tror dere Karl Ove begynner å gråte når han tenker "Likte han meg"? Hva sier det om de følelsene han har for faren sin?

Hva kan være motivet for at Gunnlaug ønsker å reise i viking?

A) Jobb i par og fyll ut skjemaet under:

B. I plenum:

 • Fire par viser fram og forteller hva de har skrevet. Det første paret tar likhetene i tekstene, det andre ulikhetene, det tredje sammenligninga av sønnene og det fjerde sammenligninga av fedrene.
 • La klassen komme med positive kommentarer og innspill etter hver framføring.

Del 4: Sammenlign formen i tekstene

Nå skal dere gå over til å studere hvordan tekstene er skrevet, altså det som er utdragenes form. Her skal dere øve spesielt på

 • å bruke norskfaglige begreper om litteratur
 • å vise hvordan form og tema henger sammen

A) Hvilken synsvinkel er brukt?

 1. Jobb først aleine. Les gjennom de to utdragene og skriv ned det du mener er det riktige navnet på synsvinkelen i tekstene. Om du er i tvil om begrepene, så les gjennom artikkelen om synsvinkler under.
 2. Sammenlign svaret ditt med tre andre i klassen. Om dere har ulike svar, bør dere diskutere tekstene sammen og komme fram til det dere mener er riktig svar. Begrunn ved å bruke sitater.
 3. Hvilken funksjon har synsvinkelen i de to tekstene? Diskuter dette ved å svare på disse spørsmålene:

  • En av tekstene er fortalt av en personal forteller, mens den andre har en autoral forteller. Hva har valg av synsvinkel å si for hvem sine tanker vi får tilgang til?
  • Vi får bare innsyn i følelsene til en av karakterene. Hva har det å si for hvordan vi oppfatter historiene og karakterene?

Relatert innhold

B) Framstillingsformer: referat, scene og skildring

 1. Jobb først aleine: Nå skal du se på hvilke framstillingsformer som blir brukt i tekstene. Det er vanlig at de fleste historier blir fortalt med en veksling mellom referat, scene og skildring. Men noen tekster kan ha mer av det ene enn det andre. Marker alle steder i de to tekstene som er fortalt med

  • handlingsreferat
  • tankereferat
  • scenisk framstilling
  • naturskildring
  • direkte personskildring
  • indirekte personskildring

  Relatert innhold

 2. Gå sammen i par. Sammenlign svara deres.
 3. Diskuter i firergrupper:

  • Hvilke av framstillingsformene dominerer i de ulike tekstene?
  • Hvilke framstillingsformer mangler helt?
  • Hvordan henger valg av synsvinkel sammen med valg av framstillingsformer?
  • I Min kamp 4 blir vi stort sett kjent med faren gjennom indirekte personskildring. Hvordan framstår han i replikkene og handlingene sine?
  • Påstand: "Gunnlaug blir skildra både direkte og indirekte". Finn eksempler på dette i teksten.

Del 5: Tekst i kontekst

Jobb først aleine. Skriv ned alle momenter du tenker kan være relevant som svar på spørsmålene under:

 • Både Gunnlaug og Karl Ove er tenåringer, men de lever på henholdsvis 900- og 1900-tallet. Synes du disse to tenåringene virker som de er typiske for sin tid?
 • Kunne Karl Ove vært en sagahelt? Hvorfor (ikke)?
 • Utdraget har vist at tenåringen Karl Ove er full av følelser. Likevel forsøker han å skjule dem for faren og stemora. Betyr det at mannsrollen ikke har forandra seg på 1000 år? Er det lov for gutter i dag å gråte?
 • Hvilken rolle spiller ære for de fire mannlige karakterene du har møtt i utdragene?

Del 6: Skriv om tekstene

Hvordan ville sagaen vært om den ble fortalt av en personal forteller? Og hvordan ville Min kamp framstått om vi leste om den stille konflikten mellom far og sønn gjennom en autoral forteller?

Velg ei av oppgavene under:

 1. Skriv om utdraget fra Gunnlaug Ormstunge. Nå skal fortelleren være personal. Synsvinkelen ligger hos Gunnlaug.
 2. Skriv om utdraget fra Min kamp 4. Synsvinkelen skal være autoral.

Les tekstene høyt for hverandre. Hvem synes deres lykkes best med å skrive om tekstene med ny forteller og ny synsvinkel?

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 13.01.2021

Læringsressurser

Kjønnsroller i tekster