Hopp til innhold

Fagstoff

Viktige sikkerhetsfaktorer ved transportoppdrag

Her skal vi se på noen faktorer som har betydning for å kunne gjennomføre et transportoppdrag på en sikker måte.
Bil med for stort lass. foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Organisering

Hvordan transportoppdragene organiseres, har stor betydning for sikkerheten. Med organisering mener vi om transportmiddelet er egnet, om de involverte har tilstrekkelige kunnskaper, og om det er tid til å gjennomføre oppdraget på lovlig vis.

Du kan oppleve at transportoppdrag blir utført med utstyr som ikke er egnet for oppgaven. I kampen om oppdrag kan noen være villige til å «prøve seg». Befrakterne vil gjerne skaffe last, og det er ikke alltid de kjenner transportmiddelet. I slike tilfeller er ditt faglige skjønn viktig.

Kunnskap

All transport av gods og passasjerer krever kunnskaper. Noen typer gods krever i tillegg spesielle kunnskaper. Dette kan være farlig gods (ADR-gods) eller annet gods som er vanskelig og krever spesiell behandling.

Grønnsaker og andre lett bedervelige matvarer (ATP-gods) er eksempler på slikt gods. En viktig del av organiseringen av en transport er derfor å sørge for at de som er involvert i transporten, har de nødvendige kvalifikasjonene for å gjennomføre den.

Transporttid

Vi vet fra undersøkelser at transporttida er viktig enten det gjelder persontransport eller godstransport. I tilfeller der selve transporten er en del av produktet, er det annerledes. En som reiser med hurtigruta, for eksempel, betaler gjerne for opplevelsen også.

For godstransport er kort transporttid viktig, da kort transporttid gir lavere kapitalkostnader for den tida godset befinner seg på transportmiddelet. Tidsfristene er korte for alle transportformene. For veitransporten blir korte transporttider regnet for å være et konkurransefortrinn.

Tidspress

I dagens samfunn, med stort press på effektivitet, er persontransporten på veien også under tidspress. Passasjerene vil ikke sitte på bussen lenger enn nødvendig. Busselskapet ønsker å utnytte sjåførenes arbeidstid best mulig. Derfor er rutetidene knappe, og forsinkelser kan lett oppstå hvis kjøreforholdene endrer seg.

Yrkessjåfører vil derfor ofte være under tidspress, noe vi vet kan føre til en stressende arbeidsdag og over tid også til helseplager.

Her er transporttida mindre viktig.

Relatert innhold

Denne oppgava tar for seg viktige tema som sikring av last, håndtering av skader på gods, fraktdokumentasjon og håndtering av farlig gods.

CC BY-SASkrevet av Per Haukeberg. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 17.12.2018

Læringsressurser

Trafikksikkerhet