Hopp til innhold

Fagartikkel

Styringsnivåene

Norge styres av staten, fylkene og kommunene. Men hvem har ansvaret for hva?

Tre hus inni hverandre. Det største med påskriften "stat", det mellomste "fylke" og det minste "kommune". Illustrasjon.

Tre styringsnivåer

I Norge har vi tre styringsnivåer:

 1. Staten
 2. Fylkeskommunene
 3. Kommunene

Staten består av Stortinget, regjeringen og , og er det nasjonale styringsorganet. Fylkeskommunene utgjør de regionale styringsorganene, mens kommunene kaller vi for de lokale styringsorganene.

Staten har hovedansvar for politikk og lovgivning på alle områder, men har delegert myndigheten på en del områder til de regionale og lokale styringsorganene. I tabellen under ser du en oversikt over oppgavene kommunene og fylkene har fått delegert. Statens oppgaver på de ulike områdene er svært mange, så her har vi bare ført opp noen eksempler.

Område

Kommune

Fylke

Stat

Utdanning

 • Barnehage
 • Grunnskole
 • Skolefritidsordning
 • Spesialundervisning for funksjonshemmede
 • Videregående skole
 • Voksenopplæring
 • Læreplaner
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Universiteter
 • Høyskoler

Helse og sosial

 • Allmennlegetjeneste
 • Legevakt
 • Skolehelsetjeneste
 • Jordmortjeneste
 • Hjemmehjelp og hjemmesykepleie
 • Alders- og sykehjem
 • Barnevern
 • Sosialhjelp (NAV)
 • Tannhelsetjeneste
 • Integrering av innvandrere gjennom bl.a. opplæring, sysselsetting og forebygging av negativ sosial kontroll.
 • Sykehus
 • Arbeid, trygd og pensjon (NAV)

Samferdsel og tekniske oppgaver

 • Lokale veier
 • Vann, kloakk og renovasjon
 • Brann- og feiervesen
 • Forvaltning og planmyndighet
 • Lokalt miljøvern
 • Fylkesveier
 • Vegvesenet
 • Skoleskyss
 • Trafikksikkerhetsarbeid
 • Riksveier
 • Europaveier
 • Jernbane
 • Luftfart
 • Kystverket
 • Post
 • Strømnettet
 • Statens kartverk

Kultur og fritid

 • Kirker og kirkegårder
 • Fritidsklubber
 • Folkebiblioteket
 • Fylkesbibliotek
 • Kulturminner
 • Nasjonalbiblioteket
 • NRK
 • Nationaltheatret
 • Den Norske Opera og Ballett

Næringsliv og landbruk

Ønsker som regel å legge til rette for næringsutvikling, men har ingen lovpålagte oppgaver.

 • Etablerertilskudd

Setter rammer for og gir tilskudd til:

 • næringslivet
 • fiskeri
 • landbruk

Driver statlige virksomheter, f.eks.:

 • Statskog
 • Statkraft
 • Enova
 • Mesta
 • Equinor (67% statlig)
 • Telenor (54% statlig)

Andre oppgaver

 • Lager lover
 • Utenrikspolitikk
 • Forsvar
 • Politi
 • Domstoler
 • Arbeidstilsynet
 • Mattilsynet
 • Skatteetaten
 • Bistand
 • Klimapolitikk
 • Miljøvern
Sist faglig oppdatert 10.03.2020
Skrevet av Leonhard Vårdal, Jan-Arve Overland og Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Det norske demokratiet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter