Hopp til innhold

Fagstoff

Styringsnivåene

Norge styres av staten, fylkene og kommunene. Men hvem har ansvaret for hva?
Tre hus inni hverandre. Det største med påskriften "stat", det mellomste "fylke" og det minste "kommune". Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tre styringsnivåer

I Norge har vi tre styringsnivåer:

  1. Staten
  2. Fylkeskommunene
  3. Kommunene

Staten består av Stortinget, regjeringen og , og er det nasjonale styringsorganet. Fylkeskommunene utgjør de regionale styringsorganene, mens kommunene kaller vi for de lokale styringsorganene.

Staten har hovedansvar for politikk og lovgivning på alle områder, men har delegert myndigheten på en del områder til de regionale og lokale styringsorganene. I tabellen under ser du en oversikt over oppgavene kommunene og fylkene har fått delegert. Statens oppgaver på de ulike områdene er svært mange, så her har vi bare ført opp noen eksempler.

Område

Kommune

Fylke

Stat

Utdanning

Barnehage

Grunnskole

Skolefritidsordning

Spesialundervisning for funksjonshemmede

Videregående skole

Voksenopplæring

Læreplaner

Statens lånekasse for utdanning

Universiteter

Høyskoler

Helse og sosial

Allmennlegetjeneste

Legevakt

Skolehelsetjeneste

Jordmortjeneste

Hjemmehjelp og hjemmesykepleie

Alders- og sykehjem

Barnevern

Sosialhjelp (NAV)

Tannhelsetjeneste

Integrering av innvandrere gjennom bl.a. opplæring, sysselsetting og forebygging av negativ sosial kontroll.

Sykehus

Arbeid, trygd og pensjon (NAV)

Samferdsel og tekniske oppgaver

Lokale veier

Vann, kloakk og renovasjon

Brann- og feiervesen

Forvaltning og planmyndighet

Lokalt miljøvern

Fylkesveier

Vegvesenet

Skoleskyss

Trafikksikkerhetsarbeid

Riksveier

Europaveier

Jernbane

Luftfart

Kystverket

Post

Strømnettet

Statens kartverk

Kultur og fritid

Kirker og kirkegårder

Fritidsklubber

Folkebiblioteket

Fylkesbibliotek

Kulturminner

Nasjonalbiblioteket

NRK

Nationaltheatret

Den Norske Opera og Ballett

Næringsliv og landbruk

Ønsker som regel å legge til rette for næringsutvikling, men har ingen lovpålagte oppgaver.

Etablerertilskudd

Setter rammer for og gir tilskudd til:

næringslivet

fiskeri

landbruk

Driver statlige virksomheter, f.eks.:

Statskog

Statkraft

Enova

Mesta

Equinor (67% statlig)

Telenor (54% statlig)

Andre oppgaver

Lager lover

Utenrikspolitikk

Forsvar

Politi

Domstoler

Arbeidstilsynet

Mattilsynet

Skatteetaten

Bistand

Klimapolitikk

Miljøvern

Relatert innhold

Hva har kommunen ansvar for? Hvordan styres en kommune? Hvordan får kommunene inntekter?

CC BY-SASkrevet av Leonhard Vårdal, Jan-Arve Overland og Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 10.03.2020

Læringsressurser

Det norske demokratiet