Hopp til innhold

Fagstoff

Lærerveiledning – LilleStortinget

Rollespillet kan gjennomføres på mange måter. Uansett er det viktig med gode forberedelser.
Lærer hjelper elever i klassrommet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvilke elever skal være med?

Rollespillet LilleStortinget kan gjennomføres i én klasse, på ett trinn, på tvers av trinn, og til og med på tvers av skoler. Det er uansett naturlig å involvere samfunnskunnskapklasser.

For de skolene som har klasser med politikk og menneskerettigheter, kan det være fint å gi regjeringsoppdraget til disse elevene, mens selve LilleStortinget bør bestå av elever i samfunnskunnskap.

Skoler med mediefag kan fint gi disse elevene i oppdrag å ta ansvar for mediedekning. Man ikke ha mediedekning, men det gir en fin dynamikk i det politiske arbeidet når politikerne må svare for seg til media.

Forslag til fordeling av roller (fullt rollespill)

Forslag til fordeling av roller (fullt rollespill)

Dere bør ta utgangspunkt i den parlamentariske situasjonen som gjelder i Norge. Dette forslaget baserer seg på situasjonen høsten 2020 med Høyre, Venstre og KrF i regjering.

På LilleStortinget

 • 169 representanter

  • 5 i presidentskapet
  • 12 komitéledere
  • 3 parlamentariske ledere (regjeringsparti)
  • 6 partiledere / parlamentariske ledere (opposisjonsparti)
  • 143 som bare er representanter
 • 9 politiske rådgivere for de parlamentariske lederne

Dette krever 178 elever, noe som skulle tilsvare cirka 7 samfunnskunnskapsklasser. For å få det til å gå opp kan dere justere antall politiske rådgivere eller antall representanter. Et fullskala rollespill krever altså en ganske stor skole, eller at flere skoler samarbeider.

Hvis man må redusere antallet representanter, bør man også redusere antall departementer og komiteer (se under). Husk at antallet representanter alltid må være et oddetall.

I regjeringen

 • 1 statsminister
 • 12 statsråder
 • 13 statssekretærer

En klasse i politikk og menneskerettigheter kan få ansvar for regjeringen. Her kan man justere antallet gjennom at noen har flere statssekretærer eller ved at man slår sammen departementer (se under).

Hvis skolen ikke har klasser med politikk og menneskerettigheter, kan disse rollene fylles av elever i samfunnskunnskap. Da bør man ha en søknadsprosess i god tid før rollespillet, der man velger ut de mest engasjerte og egnede elevene til disse rollene.

Regjeringen starter arbeidet med forberedelser i god tid før rollespillet skal gjennomføres.

Praktisk arbeidsgruppe

Det kan være nyttig å ha en gruppe elever som har mer praktiske oppgaver knyttet til for eksempel klargjøring og rydding av lokale, kopiering og stemmetelling. Noen elever har kanskje av ulike grunner liten lyst til å delta i selve rollespillet. Det er allikevel viktig at alle får være med og oppleve og lære av det som skjer i LilleStortingets sal.

Forslag til fordeling av roller (lite rollespill)

Forslag til fordeling av roller (lite rollespill)

Dersom dere vil gjennomføre rollespillet i én klasse, bør dere begrense dere til én eller to komiteer. Komiteene kan ta for seg flere fagområder, slik at det ikke begrenser rollespillet for mye. De parlamentariske lederne deltar i komiteene. I et større rollespill vil disse være fritatt fra komitéarbeidet.

Dere bør også begrense dere til for eksempel tre partier. Her har vi tatt utgangspunkt i at ett parti sitter i regjering og to partier utgjør opposisjonen på LilleStortinget.

På LilleStortinget

 • 15–17 representanter

  • 2 i presidentskapet
  • 2 komitéledere
  • 1 parlamentarisk leder (regjeringsparti)
  • 2 partiledere / parlamentariske ledere (opposisjonsparti)
  • 8-10 som bare er representanter

I regjeringen

 • 1 statsminister
 • 2 statsråder
 • 3 statssekretærer

Ressursene til LilleStortinget tar utgangspunkt i et mye større rollespill, men med noen justeringer vil det være mulig å bruke de samme ressursene til et rollespill i én klasse.

Dere kan ta utgangspunkt i ønskeskjemaet under når elevene skal ønske seg roller i LilleStortinget. De som vil søke på roller i regjeringen, kan bruke søknadsskjemaet under.

Filer

Departementer og komiteer

Det er praktisk at departementene og komiteene har like navn, selv om det ikke alltid er slik i virkeligheten. I planleggingen av LilleStortinget er det viktig å fastsette hvilke departementer og komiteer som skal være med. Her må man ta hensyn til hvor mange som er med i rollespillet og hvilke saker som kan engasjere. Dere har mulighet til å slå sammen fagområder eller utelate noen helt. Det er naturlig å involvere elevene som har fått ansvaret for regjeringen i dette arbeidet.

Forslag til departementer og komiteer

Forslag til departementer og komiteer

 • Arbeids- og sosialdepartementet/komiteen
 • Barne- og familiedepartementet/komiteen
 • Finansdepartementet/komiteen
 • Helse- og omsorgsdepartementet/komiteen
 • Justis- og beredskapsdepartementet/komiteen
 • Klima- og miljødepartementet/komiteen
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet/komiteen
 • Kultur- og kunnskapsdepartementet/komiteen
 • Nærings-, landbruks- og fiskeridepartementet/komiteen
 • Olje- og energidepartementet/komiteen
 • Samferdselsdepartementet/komiteen
 • Utenriks- og forsvarsdepartementet/komiteen

Dersom dere skal gjennomføre rollespillet i bare én klasse, er dere nødt til å begrense antallet departementer og komiteer til et minimum, samtidig som dere passer på å ikke utelukke saker som vil engasjere elevene. Det er derfor spesielt viktig at elevene involveres i planleggingen.

Forslag til tidsplan

Forslag til tidsplan

September: Elevene blir introdusert til rollespillet. Søknader til roller i Regjeringen skrives.

Oktober– november: Rollene i Regjeringen bestemmes og offentliggjøres. Regjeringen starter sitt forberedelsesarbeid.

Januar: Søknader og ønsker til roller på LilleStortinget skrives. Proposisjonene publiseres.

Mars: Sett av en uke til forberedelse og gjennomføring. Hvis flere fag er involvert, kan man bruke de vanlige timene på ukeplanen og ikke oppløse timeplanen før selve rollespillet starter.

 • Mandag: Kickoff. Utdeling av roller.
 • Tirsdag–onsdag: Elevene forbereder seg ved å sette seg inn i rollespillet, rollene sine og partiet sitt. De bør også øve på å ta ordet.
 • Torsdag–fredag: Gjennomføring av rollespillet. Program utarbeides av skolen (se forslag under).

Forarbeid med regjeringen

Uansett om det er elever fra samfunnskunnskap eller politikk og menneskerettigheter som tar regjeringsansvaret, vil det være nødvendig at disse gjør et grundig forarbeid sammen med den ansvarlige læreren.

Når regjering, statssekretærer og politiske rådgivere er på plass, skal de legge den politiske plattformen. Elevene kan for eksempel idémyldre ulike saker i mindre grupper, gjerne statsrådene sammen med sin statssekretær. Alle saker blir skrevet ned på tavla og fordelt mellom de ulike departementene. Det er viktig at regjeringsapparatet diskuterer de ulike sakene og blir enige om felles standpunkter og hvilke saker de ønsker å fokusere på i spillets politiske plattform. Hvert departement bør ha rundt to til fire saker, avhengig av hvor mange statsråder det er og hvor stort rollespillet er.

Statsråden, sammen med sin statssekretær, skriver sakene i et proposisjonsark. Disse dokumentene er rammeverket for rollespillet. Proposisjonene bør gjøres tilgjengelig i god tid før rollespillet, slik at alle deltakere i spillet kan sette seg godt inn i dem.

Basert på det politiske programmet skal statsministeren skrive trontalen som holdes på åpningen av LilleStortinget.

Materiell

En del materiell må trykkes opp eller gjøres tilgjengelig digitalt på forhånd. Her har vi laget forslag. Noen kan brukes som de er, mens det vil være nødvendig å tilpasse en del av dokumentene.

 • Liste over departementer og komiteer (se forslag over).
 • Liste over partier med antall mandater og navn på de parlamentariske lederne.
 • Program (se fil under). Hver skole bør gjøre lokale tilpasninger med for eksempel å legge inn romfordeling.
 • Voteringsskjema (se fil under). Deles ut til de parlamentariske lederne, én til hver i partigruppa.
 • Skjema til komitéinnstilling (se fil under). Deles ut på komitéledermøtet.

Filer

Lærernes oppgaver under selve spillet

Lærerne som er involvert i LilleStortinget bør fordele sine ansvarsområder, slik at de er til god støtte for elevene. I et stort rollespill vil kanskje rundt 10 lærere være involvert.

TIPS: Det kan være lurt å opprette en digital chatte-kanal, der man kan kommunisere med de elevene man har ansvar for. Her kan dere gi tips underveis og svare på spørsmål.

HUSK! Som lærere skal dere bare være til støtte. Dere skal ikke styre spillet.

Forslag til fordeling av ansvar
 • Hovedansvarlig: holder tale ved åpningen og har oversikt over alt som skal skje
 • Ansvarlig for presidentskapet: er med presidentskapet i planlegging og gjennomføringen av LilleStortinget
 • Ansvarlig for regjeringen: er med regjeringen i planlegging og gjennomføringen av LilleStortinget, kan for eksempel være læreren i faget politikk og menneskerettigheter
 • Ansvarlige for regjeringspartiene (1–2 lærere): holder infomøte for de parlamentariske lederne (sammen med ansvarlig for opposisjonspartiene) og bistår i partigruppearbeidet
 • Ansvarlig for opposisjonspartiene (1–2 lærere): holder infomøte for de parlamentariske lederne (sammen med ansvarlig for regjeringspartiene) og bistår i partigruppearbeidet
 • Ansvarlig for komitéarbeidet (1–2 lærere): holder infomøte for komitéledere og bistår i komitéarbeidet
 • Praktisk ansvarlig: har ansvar for at det praktiske rundt gjennomføringen av rollespillet er på plass (stoler i salen, mikrofoner osv.) Her kan det være kjekt å ha med en gruppe elever i en praktisk arbeidsgruppe.
CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen, Anna Kristina Lejdelin, Atle Oanes og Eirik Sundquist Torp.
Sist faglig oppdatert 18.06.2020

Læringsressurser

Rollespillet "LilleStortinget"