Hopp til innhold

Fagartikkel

Majoriteter og minoriteter

Majoritet betyr flertall og minoritet betyr mindretall, men hvem er det som er majoritet og minoriteter i Norge og de samiske områdene?

Fire venner av ulike etnisk bakgrunn står sammen på en t-banestasjon. Foto.

Definisjon på minoritet

Begrepet minoritet kan vise til forskjellige ting: man kan være en minoritet av blant annet seksuell, religiøs, språklig eller etnisk art. Vi skal i denne sammenhengen fokusere på grupper som blir sett på som etniske minoriteter i Norge og i de samiske områdene, også kalt Sápmi.

Minoritetsgrupper har en underordnet posisjon i samfunnet, men er ikke nødvendigvis i mindretall. Under i Sør-Afrika anså man den sorte befolkningen som minoritet, selv om de var majoritet rent tallmessig. (Døving, 2011, avsn. 6).

Mangfold

Norge er et mangfoldig samfunn. Her i landet vil du møte mennesker som hører til ulike yrker, sosiale lag og forskjellige etniske grupper.

I Norge vi har flere typer minoriteter, og fem av disse er nasjonale minoriteter. De er definert som etniske grupper som har lang tilknytning til landet: jøder, kvener, rom (sigøyner), romani (tater, reisende) og skogfinner.

Samene har status som urfolk. Urfolk er en befolkningsgruppe som har levd i områdene fra langt tilbake og lenge før statens grenser ble fastlagt. De skal helt eller delvis ha bevart sin tradisjonelle kultur og levesett.

En annen type minoriteter er folk som har kommet hit som flyktninger eller har innvandret av andre årsaker, for eksempel arbeidsinnvandring. 4,4 % av Norges befolkning har flyktningbakgrunn, mens det totale antallet innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er på 17,7 %. Av disse kommer 8,5 % fra Europa.

Minoriteter og makt

Et samfunn med ulike etniske grupper og forskjeller på hvordan de forholder seg til hverandre, kan bære preg av et ujevnt maktforhold. Det er ikke nødvendigvis gitt at alle gruppene har like mye de skulle ha sagt. Samtidig er det sagt at kvaliteten på et demokrati best kan måles ut fra hvordan demokratiet behandler sine minoriteter.

Når majoriteten er den styrende makt i et land, kan det påvirke minoritetens kultur og levesett. Det er ikke nødvendigvis sånn at alle aksepterer at minoritetene lever ut og viser fram sin kultur.

Tenk over

I hvilke sammenhenger kan det være vanskelig for minoriteter i Norge å leve ut sin kultur?

Majoriteten bestemmer

Selv om 17 % av befolkningen har innvandrerbakgrunn, er det ikke alle disse som har stemmerett ved stortingsvalg. Ved stortingsvalget i 2017 hadde 7 % av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn. Et annet viktig aspekt ved valgene er hvor stor andel minoriteter det er på partilistene. Kun fire prosent av stortingsrepresentantene har innvandrerbakgrunn.

Samene og samisk representasjon

Samene er Norge og Nordens urfolk, og har opp gjennom historien opplevd undertrykking og blitt underlagt fornorskning av den norske majoriteten. Samene har sitt eget folkevalgte organ, Sametinget, som er opprettet for å sikre den samiske befolkningen politisk representasjon og medvirkning. Sametinget ble opprettet i 1989.

Litteraturliste

Sist faglig oppdatert 11.02.2020
Skrevet av Inga Berntsen Rudi og Kai Arne Ulriksen

Læringsressurser

Majoritet og minoritet i Norge og Sápmi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter