Hopp til innhold

Fagstoff

Majoritet og minoritet

Majoritet betyr flertall og minoritet betyr mindretall, men hvem er det som er majoritet og minoriteter i Norge og de samiske områdene?
Fire venner av ulike etnisk bakgrunn står sammen på en t-banestasjon. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er majoritet og minoritet?

Ordet "majoritet" betyr flertall. I mange tilfeller betyr majoritet flertallet i et samfunn. Vi snakker gjerne om en majoritet i forhold til en eller flere minoriteter, noen som skiller seg ut fra flertallet på en eller flere måter.

Ordet "minoritet" betyr mindretall. Det kan vise til forskjellige ting: man kan være en minoritet av blant annet seksuell, religiøs, språklig eller etnisk art. Vi skal i denne sammenhengen fokusere på grupper som blir sett på som etniske minoriteter i Norge og i de samiske områdene, også kalt Sápmi.

Minoritetsgrupper har en underordnet posisjon i samfunnet i forhold til majoriteten, men de er ikke nødvendigvis i mindretall. Under i Sør-Afrika anså man den sorte befolkningen som minoritet, selv om de var flertall rent tallmessig. Den hvite befolkningen var den dominerende og ble ansett som majoritet. Dette er et eksempel på at begrepene majoritet og minoritet ofte handler om makt, og ikke antall.

Majoritet i Norge

"Den norske majoritetsbefolkningen" kan vise til litt ulike grupper i ulike sammenhenger. Snakker vi om seksuell legning, er majoriteten heterofil. Snakker vi om etnisitet, er majoriteten de som er lyse i huden og oppvokst i Norge med norsk familiebakgrunn. Når det gjelder kultur, er språket det som kanskje tydeligst skiller majoritet fra minoritet. De som har norsk som morsmål, er majoriteten.

Når det gjelder religion, har protestantisk kristendom tradisjonelt vært majoritetens religion i Norge. Dette er imidlertid et område som er i endring. Stadig færre er praktiserende og troende kristne. Undersøkelser viser for eksempel at 90 % av kristne studenter skjuler sin tro i mange sammenhenger. Dette kan tyde på at en del kristne i Norge oppfatter seg selv som en del av en religiøs minoritet. Allikevel kan vi si at majoriteten i Norge er preget av en kristen kultur. De fleste feirer jul og kjenner til sentrale historier i Bibelen, for eksempel.

Andre typiske trekk som vi ofte knytter til den norske majoritetskulturen, er høy grad av tillit, verdsetting av naturen og tro på demokratiet. Men også mer negative trekk som det å være lite åpne og utadvendte, og det å ikke unne andre suksess (den såkalte Janteloven). I det daglige er det som skiller majoritet fra minoritet kanskje mest de små tingene, som å kjenne til sosiale koder, språklige uttrykk og kulturelle referanser. Det kan for eksempel være det at man ikke setter seg ved siden av noen på bussen hvis det finnes andre ledige seter, eller at man vet hva Janteloven er.

Minoriteter i Norge

Norge er et mangfoldig samfunn. Her i landet vil du møte mennesker som hører til ulike yrker, sosiale lag og forskjellige etniske grupper.

I Norge vi har flere typer minoriteter, og fem av disse er nasjonale minoriteter. De er definert som etniske grupper som har lang tilknytning til landet: jøder, kvener, rom (sigøyner), romani (tater, reisende) og skogfinner.

Samene har status som urfolk. Urfolk er en befolkningsgruppe som har levd i områdene fra langt tilbake og lenge før statens grenser ble fastlagt. De skal helt eller delvis ha bevart sin tradisjonelle kultur og levesett.

En annen type minoriteter er folk som har kommet hit som flyktninger eller har innvandret av andre årsaker, for eksempel arbeidsinnvandring. 5,1 % av Norges befolkning har flyktningbakgrunn, mens det totale antallet innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er på 16 %. Av disse kommer 9,1 % fra Europa.

Majoritet, minoritet og makt

Et samfunn med ulike etniske grupper og forskjeller på hvordan de forholder seg til hverandre, kan bære preg av et ujevnt maktforhold. Det er ikke nødvendigvis gitt at alle gruppene har like mye de skulle ha sagt. Samtidig er det sagt at kvaliteten på et demokrati best kan måles ut fra hvordan demokratiet behandler sine minoriteter.

Når majoriteten er den styrende makt i et land, kan det påvirke minoritetens kultur og levesett. Det er ikke nødvendigvis sånn at alle aksepterer at minoritetene lever ut og viser fram sin kultur.

Tenk over

I hvilke sammenhenger kan det være vanskelig for minoriteter i Norge å leve ut sin kultur?

Selv om 16 % av befolkningen har innvandrerbakgrunn, er det ikke alle disse som har stemmerett ved stortingsvalg. Ved stortingsvalget i 2021 hadde 9 % av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn. Et annet viktig aspekt ved valgene er hvor stor andel minoriteter det er på partilistene. Kun 6 % av stortingsrepresentantene har innvandrerbakgrunn.

Samene og samisk representasjon

Samene er Norge og Nordens urfolk, og har opp gjennom historien opplevd undertrykking og blitt underlagt fornorskning av den norske majoriteten. Samene har sitt eget folkevalgte organ, Sametinget, som er opprettet for å sikre den samiske befolkningen politisk representasjon og medvirkning. Sametinget ble opprettet i 1989.

Kilder

Døving, C. A. (29.09.2023): Hva er en minoritet? HL-senteret. Hentet fra https://www.hlsenteret.no/undervisning/kunnskapsbasen/livssyn/minoriteter/hva-er-en-minoritet/hva-er-en-minoritet

Helgestad, L-H. (2018, 11. juni). Den største endringen i livssyns-Norge. Fri tanke. Hentet fra https://fritanke.no/den-storste-endringen-i-livssyns-norge/19.10842

Nustad, K.H. & Halleraker, G. (2019, 19. september). Studvest. Hentet fra https://www.studvest.no/kultur/undersokelse-91-prosent-av-kristne-studenter-er-ikke-apne-om-troen-sin/119419

Statistisk sentralbyrå (6.3.2023): Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, ssb.no. Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/innvandrere/statistikk/innvandrere-og-norskfodte-med-innvandrerforeldre

Statistisk sentralbyrå (14.12.2022): Innvandrere og stortingsvalget 2021, ssb.no. Hentet fra https://www.ssb.no/valg/stortingsvalg/artikler/innvandrere-og-stortingsvalget-2021

Relatert innhold

Sametinget har et spesielt ansvar for å arbeide med saker som angår den samiske delen av befolkningen.

CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi, Kai Arne Ulriksen og Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 15.11.2023

Læringsressurser

Majoritet og minoritet i Norge og Sápmi