Hopp til innhold

Fagstoff

Innvandrere i Norge

I Norge har vi en rekke minoriteter som har kommet hit av forskjellige årsaker, og i dag er vi et flerkulturelt samfunn. Vi skal se litt på disse årsakene og eksempler på de største gruppene minoriteter i landet.
Tre tenåringsgutter med forskjellig kulturell bakgrunn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Innvandring

En innvandrer er en person som har opphold og bor i Norge, men er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre. Av alle innvandrere i Norge er det per 1. januar 2020 nesten 50 % som kommer fra europeiske land. De fleste som ikke kommer fra Europa, kommer fra Asia. 33,5 % av innvandrere i Norge kommer fra land i Asia.

Folk har og har hatt forskjellige grunner til å innvandre til Norge, og vi skal se litt på forskjellige begreper knyttet til innvandring.

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandrere er personer som har lovlig opphold i Norge for å jobbe. Norge har historisk sett hatt arbeidsinnvandring fra langt tilbake i tid, men i 1975 ble innført en lov som midlertidig stoppet arbeidsinnvandringen, selv om det ble gjort unntak for spesialister. Etter 2000 har vi fått en oppmykning av reglene, og vi har fått flere arbeidsinnvandrere de siste tjue årene. Dette skjedde særlig etter at ti østeuropeiske land ble med i EU i 2004. Gjennom EØS-samarbeidet kan land innenfor EU/EØS fritt reise til andre land for å jobbe. Skal man være i mer enn tre måneder, må man søke spesielt om opphold for arbeid.

Arbeidsinnvandring er en av årsakene til at vi har mange innvandrere fra Europa.

Flyktninger

Flyktninger er personer som har fått asylstatus eller som har fått opphold etter FNs flyktningkonvensjon. Flyktningkonvensjonen sier at alle mennesker har rett til å søke beskyttelse i et annet land, og at flyktninger ikke kan returneres til land der de vil bli forfulgt.

Flyktninger og flyktningstatus henger tett sammen med neste punkt om asylsøkere og asyl.

Asylsøkere og asyl

Asylsøkere er personer som søker om asyl og beskyttelse som flyktning. Man er asylsøker frem til UDI (Utlendingsdirektoratet) har avgjort søknaden.

Asyl som begrep betyr fristed mot forfølgelse, og er en status som gis til flyktninger som frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell gruppe. Det er staten, ved UDI, som tar beslutningen om en asylsøker kan få asyl. De kan også gi asyl i Norge ved å hente personer fra flyktningleirer.

Hvor kommer innvandrere i Norge fra?

Per 1.1.2020 bor det nær 800 000 innvandrere i Norge. Det tilsvarer 14.7 % av befolkningen. Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

I dag er det klart flest innvandrere fra Polen. De fleste av disse har kommet som arbeidsinnvandrere. Over 100 000 innvandrere kommer fra Polen. Det er til sammenlikning 40 000 litauere i Norge, og Litauen er på andreplass på listen over antall innvandrere. På de neste plassene finner vi Somalia, Sverige, Pakistan og Syria.

Norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre er en egen kategori i statistikken. Definisjonen her er personer som er født i Norge av utenlandsfødte foreldre og som i tillegg har fire utenlandsfødte besteforeldre. Det er i dag (2020) 188 757 norskfødte med innvandrerforeldre. Det er økning fra året før, og det er ikke så rart. Jo lenger innvandrere blir i Norge, jo flere norskfødte med innvandrerforeldre får vi. I tillegg er det i dag en rekke barnebarn av innvandrere, da flere av minoritetsgruppene som kom tidlig har fått flere ledd med etterkommere.

Det fins flest norskfødte med innvandrerforeldre fra Pakistan. Deretter følger de med foreldre fra Somalia, Polen og Irak.

Kilder

CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi.
Sist faglig oppdatert 11.06.2020

Læringsressurser

Majoritet og minoritet i Norge og Sápmi