Hopp til innhold

Fagstoff

I Shanghai

Ma Hong og Li Meiyu i Shanghai. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ma Hong og Li Meiyu gjør seg klare for sightseeing i Shanghai.

I Shanghai

0:00
-0:00

在上海

李美玉:

上海有很多好玩的地方。我们先去上海环球金融中心,怎么样?

马红:

环球金融中心是什么样的地方?

李美玉:

环球金融中心是一个摩天大厦,是上海第二高楼,在上面一百层的地方可以看到整个上海的面貌。你怕高吗?

马红:

一点也不怕!我们就先去那边吧,听起来很不错。

李美玉:

然后去南京西路吧。

马红:

南京西路有什么好玩的?

李美玉:

南京西路是很繁华的购物街,有各种各样的商店,要不要去?

马红:

好,我喜欢逛商店。我们晚上做什么呢?

李美玉:

晚上我带你到豫园去吃上海最有特色的小笼包,那边也有很多卖小纪念品的商店,特别热闹!

马红:

太好了!我们快走吧!打车去!对面有车。

李美玉:

好的!哎呀,我一点儿现金都没有,得先去取钱,那里有一个取款机。

(在出租车上)

师傅:

两位好!去哪里?

李美玉:

师傅,你好!我们要去环球金融中心。到那边大概要多长时间?

师傅:

现在很堵,起码要半个小时吧!

马红:

哇,那么久。

李美玉:

没关系,我们一边坐车一边看风景!

Kinesisk tradisjonell

在上海

李美玉:

上海有很多好玩的地方。我們先去上海環球金融中心,怎麼樣?

馬紅:

環球金融中心是什麼樣的地方?

李美玉:

環球金融中心是一個摩天大廈,是上海第二高樓,在上面一百層的地方可以看到整個上海的面貌。你怕高嗎?

馬紅:

一點也不怕!我們就先去那邊吧,聽起來很不錯。

李美玉:

然后去南京西路吧。

馬紅:

南京西路有什麼好玩的?

李美玉:

南京西路是很繁華的購物街,有各種各樣的商店,要不要去?

馬紅:

好,我喜歡逛商店。我們晚上做什麼呢?

李美玉:

晚上我帶你到豫園去吃上海最有特色的小籠包,那邊也有很多賣小紀念品的商店,特別熱鬧!

馬紅:

太好了!我們快走吧!打車去!對面有車。

李美玉:

好的!哎呀,我一點兒現金都沒有,得先去取錢,那裡有一個取款機。

(在出租車上)

師傅:

兩位好!去哪裡?

李美玉:

師傅,你好!我們要去環球金融中心。到那邊大概要多長時間?

師傅:

現在很堵,起碼要半個小時吧!

馬紅:

哇,那麼久。

李美玉:

沒關系,我們一邊坐車一邊看風景!

Nøkkelord

什么样 – shénmeyàng – hva slags

纪念品 – jìniànpǐn – suvenir

摩天大厦 – mótiān dàshà – skyskraper

特别 – tèbié – svært

楼 – lóu – (fleretasjes) bygg

热闹 – rènào – livlig

层 – céng– etasje

对面 – duìmiàn – på andre siden (av gata)

上面 – shàngmian – på toppen av

取钱 – qǔqián – å ta ut penger

整个 – zhěnggè – hele

取款机 – qǔkuǎnjī – minibank

面貌 – miànmào – utseende

位 – wèi – målord for personer (høflig)

怕 – pà – å være redd (for)

师傅 – shīfu – mester (tiltaleform)

一点也不 – yìdiǎn yě bù – ikke i det hele tatt

起码 – qǐmǎ – i det minste

听起来 – tīngqǐlái – høres ut (som at)

小时 – xiǎoshí – time

繁华 – fánhuá – livlig; travel

久 – jiǔ – lenge

购物街 – gòuwùjiē – handlegate

一边…一边… – yìbiān ... yìbiān … – samtidig som …, så ...

逛商店 – guàng shāngdiàn – å kikke i butikkvinduene

风景 – fēngjǐng – landskap

有特色 – yǒu tèsè – spesiell; egenartet

Tekst skrevet med pinyin:

Zài Shànghǎi

Lǐ Měiyù:

Shànghǎi yǒu hěn duō hǎowán de dìfang. Wǒmen xiān qù Shànghǎi huánqiú jīnróng zhōngxīn, zěnmeyàng?

Mǎ Hóng:

Huánqiú jīnróng zhōngxīn shì shénmeyàng de dìfang?

Lǐ Měiyù:

Huánqiú jīnróng zhōngxīn shì yí ge mótiān dàshà, shì Shànghǎi dì èr gāo lóu, zài shàngmian yìbǎi céng de dìfang kěyǐ kàndào zhěnggè Shànghǎi de miànmào. Nǐ pà gāo ma?

Mǎ Hóng:

Yìdiǎn yě bú pà! Wǒmen jiù xiān qù nèibiān ba, tīngqǐlái hěn búcuò.

Lǐ Měiyù:

Ránhòu qù Nánjīng xīlù ba.

Mǎ Hóng:

Nánjīng xīlù yǒu shénme hǎowán de?

Lǐ Měiyù:

Nánjīng xīlù shì hěn fánhuá de gòuwùjiē, yǒu gèzhǒng-gèyàng de shāngdiàn, yào bu yào qù?

Mǎ Hóng:

Hǎo, wǒ xǐhuan guàng shāngdiàn. Wǒmen wǎnshang zuò shénme ne?

Lǐ Měiyù:

Wǎnshang wǒ dài nǐ dào Yùyuán qù chī Shànghǎi zuì yǒu tèsè de xiǎolóngbāo, nàbiān yě yǒu hěn duō mài xiǎo jìniànpǐn de shāngdiàn, tèbié rènao!

Mǎ Hóng:

Tài hǎo le! Wǒmen kuài zǒu ba! Dǎchē qù! Duìmiàn yǒu chē.

Lǐ Měiyù:

Hǎode! Āiyā, wǒ yìdiǎnr xiànjīn dōu méi yǒu, děi xiān qù qǔqián, nàlǐ yǒu yí ge qǔkuǎnjī.

(Zài chūzūchē shàng)

Shīfu:

Liǎng wèi hǎo! Qù nǎlǐ?

Lǐ Měiyù:

Shīfu, nǐ hǎo! Wǒmen yào qù Huánqiú jīnróng zhōngxīn. Dào nàbiān dàgài yào duōcháng shíjiān?

Shīfu:

Xiànzài hěn dǔ, qǐmǎ yào bàn ge xiǎoshí ba!

Mǎ Hóng:

Wā, nàme jiǔ.

Lǐ Měiyù:

Méi guānxi, wǒmen yìbiān zuòchē yìbiān kàn fēngjǐng!

有特色

Verbet 有 yǒu kan stå foran en del abstrakte nomen og gjøre dem om til tilstandsverb (adjektiv). I denne leksjonen blir nomenet 特色 tèsè – «særpreg»; «egenart» gjort om til tilstandsverbet 有特色 yǒu tèse – «spesiell»; «egenartet». Vi har fra tidligere lært tilstandsverbet 有意思 yǒu yìsi – «interessant», der nomenet 意思 yìsi er gjort om til et tilstandsverb med 有 yǒu på samme viset.

Vis tekst på norsk

Tekst skrevet på norsk:

I Shanghai

Li Meiyu:

Det er mange morsomme steder i Shanghai. Hva med om vi først drar til Shanghai World Financial Center?

Ma Hong:

Hva slags sted er World Financial Center?

Li Meiyu:

World Financial Center er en skyskraper, det er den nest høyeste bygningen i Shanghai. På toppen, i 100. etasje, kan man se hvordan hele Shanghai ser ut. Er du redd for høyder?

Ma Hong:

Jeg er ikke redd i det hele tatt! La oss først dra dit, det høres veldig bra ut.

Li Meiyu:

Deretter kan vi dra til Vestre Nanjing-gate.

Ma Hong:

Hva er det for noe morsomt på Vestre Nanjing-gate?

Li Meiyu:

Vestre Nanjing-gate er en travel handlegate med all slags butikker, skal vi dra dit?

Ma Hong:

OK, jeg liker å se i butikker. Hva skal vi gjøre i kveld, da?

Li Meiyu:

I kveld tar jeg deg med til Yu-hagen for å spise xialongbao, som er Shanghais mest egenartede mat. Der er det også mange butikker som selger små suvenirer, det er fullt av liv og røre der!

Ma Hong:

Så bra! La oss skynde oss av gårde! Vi tar taxi! Det er taxier på andre siden av gata.

Li Meiyu:

Greit! Uff, jeg har ingen kontanter i det hele tatt, jeg må først dra og ta ut penger, der borte er det en minibank.

(I taxien):

Taxisjåfør:

God dag! Hvor skal dere?

Li Meiyu:

God dag, mester sjåfør! Vi skal til World Financial Center. Omtrent hvor lang tid tar det dit?

Taxisjåfør:

Det veldig tett trafikk nå, så det tar vel i det minste en halv time!

Ma Hong:

Oi, så lenge.

Li Meiyu:

Det går greit, vi kan se på utsikten mens vi kjører!

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted.
Sist faglig oppdatert 29.08.2018

Læringsressurser

Leksjon 3: I Shanghai