Hopp til innhold

Fagstoff

Gloseliste til leksjon 11

Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

第十一课:生词

Dì shíyī kè: shēngcí

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

体育锻炼

體育鍛鍊

tǐyù duànliàn

n

idrett; sport; fysisk aktivitet; kroppsøving

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

他喜欢参加体育锻炼。// 他喜歡參加體育鍛鍊

Tā xǐhuan cānjiā tǐyù duànliàn.

Han liker å drive med fysisk aktivitet.

2

下课以后,学生们都去做体育锻炼。// 下課以後,學生們都去做體育鍛鍊
Xiàkè yǐhòu, xuéshēngmen dōu qù zuò tǐyù duànliàn.

Etter timen drar alle elevene for å være med på fysisk aktivitet.

3

体育锻炼对身体有好处。// 體育鍛鍊對身體有好處。
Tǐyù duànliàn duì shēntǐ yǒu hǎochù.

Idrett er bra for helsa.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

体育

體育

tǐyù

n

idrett; sport; fysisk aktivitet; kroppsøving

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我们今天下午有两节体育课。// 我們今天下午有兩節體育課。  

Wǒmen jīntiān xiàwǔ yǒu liǎng jié tǐyùkè.

Vi har to timer med kroppsøving i ettermiddag.

2

小王特别喜欢体育。// 小王特別喜歡體育
Xiǎo Wáng tèbié xǐhuan tǐyù.

Lille Wang liker sport særdeles godt.

3

新来的体育老师喜欢的体育跟我不一样。// 新來的體育老師喜歡的體育跟我不一樣
Xīn lái de tǐyù lǎoshī xǐhuan de tǐyù gēn wǒ bù yíyàng.

Den nye kroppsøvingslæreren liker ikke de samme idrettene som meg.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

锻炼

鍛鍊

duànliàn

v

å trene; å trimme

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我从二十岁一直锻炼到今天,身体不错。// 我從二十歲一直鍛鍊到今天,身體不錯。  

Wǒ cóng èrshí suì yìzhí duànliàn dào jīntiān, shēntǐ bú cuò.

Jeg har trent fra jeg var 20 og helt fram til i dag, jeg har ganske god helse.

2

如果你身体不好,就必须得锻炼。// 如果你身體不好,就必須得鍛鍊
Rúguǒ nǐ shēntǐ bù hǎo, jiù bìxū děi duànliàn.

Hvis du ikke har god helse, er du nødt til å trimme.

3

我很喜欢去山上滑雪、锻炼身体。// 我很喜歡去山上滑雪、鍛鍊身體。
Wǒ hěn xǐhuan qù shānshàng huáxuě, duànliàn shēntǐ.

Jeg liker godt å dra til fjells for å gå på ski og trene.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

体育场

體育場

tǐyùchǎng

n

idrettsplass; stadion

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

妈妈每天晚上都去体育场锻炼身体。// 媽媽每天晚上都去體育場鍛鍊身體。  

Māma měi tiān wǎnshang dōu qù tǐyùchǎng duànliàn shēntǐ.

Mamma drar til idrettsplassen hver kveld for å trene.

2

今天下午体育场有足球比赛。// 今天下午體育場有足球比賽。
Jīntiān xiàwǔ tǐyùchǎng yǒu zúqiú bǐsài.

I ettermiddag er det fotballkamp på stadion.

3

你想和我一起去体育场跑步吗?// 你想和我一起去體育場跑步嗎?
Nǐ xiǎng hé wǒ yìqǐ qù tǐyùchǎng pǎobù ma?

Har du lyst å være med meg til idrettsplassen for å løpe?

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

棒球

bàngqiú

n

baseball

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

今天下午体育场有棒球比赛。// 今天下午體育場有棒球比賽。

Jīntiān xiàwǔ tǐyùchǎng yǒu bàngqiú bǐsài.

I ettermiddag er det baseballkamp på stadion.

2

美国人很喜欢看棒球,我却看不懂。// 美國人很喜歡看棒球,我卻看不懂。
Měiguórén hěn xǐhuan kàn bàngqiú, wǒ què kànbudǒng.

Amerikanere liker godt å se på baseball, men jeg forstår meg ikke på det.

3

学生们的棒球服很好看。// 學生們的棒球服很好看。
Xuéshēngmen de bàngqiúfú hěn hǎokàn.

Baseballuniformene til studentene er veldig fine.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

(比)赛

(比)賽

(bǐ)sài

n/v

konkurranse; kamp; oppgjør; spill; å konkurrere

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

你觉得今天下午的棒球怎么样?// 你覺得今天下午的棒球怎麼樣?

Nǐ juéde jīntiān xiàwǔ de bàngqiúsài zěnmeyàng?

Hva synes du om baseballkampen i ettermiddag?

2

明天我们全班同学都会去看足球比赛。// 明天我們全班同學都會去看足球比賽
Míngtiān wǒmen quán bān tóngxué dōu huì qù kàn zúqiú bǐsài.

I morgen kommer hele klassen til å dra for å se på fotballkamp.

3

我们比赛一下,看谁跑得最快。// 我們比賽一下,看誰跑得最快。
Wǒmen bǐsài yíxià, kàn shéi pǎo de zuì kuài.

La oss konkurrere og se hvem som løper raskest.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse


lán

n

blå

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我妹妹今天穿一件裙子。// 我妹妹今天穿一件裙子。  

Wǒ mèimei jīntiān chuān yí jiàn lán qúnzi.

Lillesøstera mi har på seg en blå kjole i dag.

2

下了一个星期的雨了,我很想念天。// 下了一個星期的雨了,我很想念天。
Xià le yí gè xīngqī de yǔ le, wǒ hěn xiǎngniàn lántiān.

Etter en uke med regn savner jeg den blå himmelen.

3

挪威国旗有红色、白色和色。// 挪威國旗有紅色、白色和色。
Nuówēi guóqí yǒu hóngsè, báisè hé lánsè.

Det norske flagget består av rødt, hvitt og blått.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse


duì

n

lag; gruppe; klubb; mannskap

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

足球明天要去美国比赛。// 足球明天要去美國比賽。  

Zúqiúduì míngtiān yào qù Měiguó bǐsài.

Fotballaget skal dra til USA og konkurrere i morgen.

2

你是蓝还是红的足球迷?// 你是藍還是紅的足球迷?
Nǐ shì lánduì háishi hóngduì de zúqiúmí?

Er du tilhenger av det blå laget eller det røde laget?

3

我明天跟登山一起去攀岩。// 我明天跟登山一起去攀岩。
Wǒ míngtiān gēn dēngshānduì yìqǐ qù pānyán.

I morgen skal jeg klatre sammen med fjellklatrerlaget.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

队员

隊員

duìyuán

n

medlem av lag, gruppe, klubb

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

王恒是蓝队的队员。// 王恆是藍隊的隊員

Wáng Héng shì lánduì de duìyuán.

Wang Heng er medlem av det blå laget.

2

消防队员都很勇敢。// 消防隊員都很勇敢。
Xiāofáng duìyuán dōu hěn yǒnggǎn.

Brannmenn er veldig modige.

3

姚明是中国篮球队的队员。// 姚明是中國籃球隊的隊員
Yáo Míng shì Zhōngguó lánqiúduì de duìyuán.

Yao Ming er med på det kinesiske landslaget i basketball.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse


zhòng

v

å treffe

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

王鹏打了棒球。// 王鵬打了棒球。

Wáng Péng dǎzhòng le bàngqiú.

Wang Peng traff baseballen.

2

运动员打了五枪了三枪。// 運動員大了五槍了三槍。
Yùndòngyuán dǎ le wǔ qiāng zhòng le sān qiāng.

Idrettsutøveren traff blink med 3 av 5 skudd.

3

你这次说了,今天居然不下雨。// 你這次說了,今天居然不下雨。
Nǐ zhè cì shuōzhòng le, jīntiān jūrán bú xiàyǔ.

Denne gangen traff du med dine antakelser, overraskende nok regner det ikke i dag.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

全垒打

全壘打

quánlěidǎ

n/v

strike

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

最后一个球是个全垒打。// 最後一個球是個全壘打

Zuìhòu yí ge qiú shì ge quánlěidǎ.

Det siste slaget var en strike.

2

全垒打不容易。// 全壘打不容易。
Quánlěidǎ bù róngyì?

Det er vanskelig å treffe en strike.

3

虽然你打了十次全垒打,但是你们队还是输了比赛。// 雖然你打了十次全壘打,但是你們隊還是輸了比賽。
Suīrán nǐ dǎ le shí cì quánlěidǎ, dànshì nǐmen duì háishi shū le bǐsài.

Selv om du slo ti strikes, så tapte likevel laget ditt kampen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelsebàng

tv

ypperlig; kjempebra

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

中国女足踢球踢得太了。// 中國女足踢球踢得太了。  

Zhōngguó nǚzú tīqiú tī de tài bàng le.

Det kinesiske kvinnefotballandslaget spilte ypperlig.

2

那家中餐馆的黑椒牛柳非常。// 那家中餐館的黑椒牛柳非常
Nà jiā zhōngcānguǎn de hēijiāo niúliǔ fēicháng bàng.

Pepperbiffen på den kinesiske restauranten er utrolig god.

3

学生们的中文说得很。// 學生們的中文說得很
Xuéshēngmen de zhōngwén shuō de hěn bàng.

Elevene snakker kjempebra kinesisk.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

加油

jiāyóu

v

kom igjen!; stå på!; ta i!

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

观众大声地叫着"加油!" // 觀眾大聲地叫著"加油!"

Guānzhòng dàshēng de jiàozhe "jiāyóu!"

Publikum ropte høyt «Stå på!»

2

丽丽,加油,快一点跑。// 麗麗,加油,快一點跑! 

Lìli, jiāyóu, kuài yìdiǎn pǎo.

Kom igjen, Lilly, løp fortere.

3

我们得加油,快一点完成搬家的任务。// 我們得加油,快一點完成搬家的任務。
Wǒmen děi jiāyóu, kuài yìdiǎn wánchéng bānjiā de rènwù.

Vi må stå på og skynde oss å bli ferdig med flyttingen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

激动

激動

jīdòng

tv

oppbrakt; opphisset; spent; (svært) glad; begeistret

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

你怎么那么激动呀?// 你怎麼那麼激動呀?  

Nǐ zěnme nàme jīdòng ya?

Hvorfor er du så oppbrakt?

2

儿子赢了比赛,妈妈很激动。// 兒子贏了比賽,媽媽很激動
Érzi yíng le bǐsài, māma hěn jīdòng.

Mor ble utrolig glad da sønnen hennes vant konkurransen.

3

他见到女朋友的时候很激动。// 他見到女朋友的時候很激動
Tā jiàndào nǚpéngyou de shíhòu hěn jīdòng.

Han er veldig glad når han treffer kjæresten.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

紧张

緊張

jǐnzhāng

tv

nervøs; urolig; anspent

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

看他们打棒球她很紧张。// 看他們打棒球她很緊張

Kàn tāmen dǎ bàngqiú tā hěn jǐnzhāng.

Hun blir veldig anspent når hun ser på at de spiller baseball.

2

我有点儿紧张,因为面试马上就要开始。//我有點兒緊張,因為面試馬上就要開始。
Wǒ yǒudiǎnr jǐnzhāng, yīnwèi miànshì mǎshàng jiù yào kāishǐ.

Jeg er litt nervøs fordi intervjuet begynner veldig snart.

3

王宏对中文考试紧张得不得了。// 王宏對中文考試緊張得不得了。
Wáng Hóng duì zhōngwén kǎoshì jǐnzhāng de bùdéliǎo.

Wang Hong er forferdelig nervøs for kinesiskprøven.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

足球

zúqiú

n

fotball

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这个足球队踢得好棒!// 這個足球隊踢得好棒!  

Zhè ge zúqiúduì tī de hǎo bàng!

Dette fotballaget spiller så bra!

2

我很喜欢看足球比赛,特别是世界杯。// 我很喜歡看足球比賽,特別是世界杯。
Wǒ hěn xǐhuan kàn zúqiú bǐsài, tèbié shì shìjièbēi.

Jeg liker å se fotballkamper, spesielt VM.

3

我觉得踢足球太辛苦了,我更喜欢看。// 我覺得踢足球太辛苦了,我更喜歡看。
Wǒ juéde tī zúqiú tài xīnkǔ le, wǒ gèng xǐhuan kàn.

Jeg synes det er for anstrengende å spille fotball, jeg liker bedre å se på.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse


dào

adv

tvert imot; derimot; faktisk

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

妈妈喜欢中餐,我觉得西餐更好吃。// 媽媽喜歡中餐,我覺得西餐更好吃。  

Māma xǐhuan zhōngcān, wǒ dào juéde xīcān gèng hǎochī.

Mor liker kinesisk mat, men jeg synes tvert imot at vestlig mat smaker bedre.

2

他夏天喜欢去徒步,我觉得攀岩更有意思。// 他夏天喜歡去徒步,我覺得攀岩更有意思。
Tā xiàtiān xǐhuan qù túbù, wǒ dào juéde pānyán gèng yǒu yìsi.

Han liker å gå på tur om sommeren, men jeg synes derimot at klatring i fjellet er enda mer interessant.

3

我觉得那个电视剧很好看,妹妹觉得它没什么意思。// 我覺得那个電視劇很好看,妹妹覺得它沒什麼意思。
Wǒ juéde nà ge diànshìjù hěn hǎokàn, mèimei dào juéde tā méi shénme yìsi.

Jeg synes den tv-serien er veldig spennende, men lillesøster synes tvert imot at den ikke er noe særlig morsom.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

不如

bùrú

konj

underlegen i forhold til; det er bedre å ...

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我觉得足球很无聊,不如棒球有意思。// 我覺得足球很無聊,不如棒球有意思。

Wǒ juéde zúqiú hěn wúliáo, bùrú bàngqiú yǒu yìsi.

Jeg synes fotball er kjedelig, baseball er morsommere.

2

西餐不如中餐好吃。
Xīcān bùrú zhōngcān hǎochī.

Vestlig mat er ikke så god som kinesisk mat.

3

听音乐不如看电影。// 聽音樂不如看電影。
Tīng yīnyuè bùrú kàn diànyǐng.

Å høre på musikk kan ikke måle seg med å se på film.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

体育运动

體育運動

tǐyù yùndòng

n

idrett; sport

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

他很喜欢体育运动。// 他很喜歡體育運動

Tā hěn xǐhuan tǐyù yùndòng.

Han elsker idrett.

2

体育运动对身体有好处。// 做體育運動對身體有好處。
Zuò tǐyù yùndòng duì shēntǐ yǒu hǎochù.

Å drive med idrett er bra for helsa.

3

你喜欢看什么体育运动?// 你喜歡看什麼體育運動
Nǐ xǐhuan kàn shénme tǐyù yùndòng?

Hva slags sport liker du å se på?

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

运动

運動

yùndòng

n/v

idrett; sport; (kropps)øvelser; å bevege seg

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

妈妈对运动一点儿也不感兴趣,不喜欢看,也不喜欢做。// 媽媽對運動一點兒也不感興趣,不喜歡看,也不喜歡做。 

Māma duì yùndòng yìdiǎnr yě bù gǎn xìngqù, bù xǐhuan kàn, yě bù xǐhuan zuò.

Mamma er ikke interessert i idrett i det hele tatt, hun liker verken å se på eller å drive med det.

2

我们今天去公园运动一下吧。// 我們今天去公園運動一下吧。
Wǒmen jīntiān qù gōngyuán yùndòng yíxià ba.

La oss dra til parken i dag og bevege oss litt.

3

在美国,棒球是大家都喜欢的一种体育运动。// 在美國,棒球是大家都喜歡的一種體育運動
Zài Měiguó, bàngqiú shì dàjiā dōu xǐhuan de yì zhǒng tǐyù yùndòng.

I USA er baseball en sport som alle liker.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse


mán

adv

(dialekt) ganske; temmelig; nokså

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

滑雪比赛有意思的。// 滑雪比賽有意思的。 

Huáxuě bǐsài mán yǒu yìsi de.

Skirenn er ganske morsomt.

2

你的眼睛漂亮的。// 你的眼睛漂亮的。
Nǐde yǎnjing mán piàoliang de.

Øynene dine er temmelig vakre.

3

我觉得和你在一起,我快乐的。// 我覺得和你在一起,我快樂的。
Wǒ juéde hé nǐ zài yìqǐ, wǒ mán kuàilè de.

Jeg er temmelig lykkelig når jeg er sammen med deg.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

长跑

長跑

chángpǎo

v/n

å løpe langdistanse; langdistanseløp

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

王宏练长跑已经有五年了。// 王宏練長跑已經有五年了。 

Wáng Hóng liàn chángpǎo yǐjīng yǒu wǔ nián le.

Wang Hong har trent på langdistanseløp i fem år.

2

王祥是一名长跑运动员。// 王祥是一名長跑運動員。
Wáng Xiíng shì yì míng chángpǎo yùndòngyuán.

Wang Xiang er en langdistanseløper.

3

我不太喜欢长跑,太累了。// 我不太喜歡長跑,太累了。
Wǒ bú tài xǐhuan chángpǎo, tài lèi le.

Jeg liker ikke så godt å løpe langdistanse, for det er så slitsomt.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

下坡

xiàpō

vo

å renne eller gå nedoverbakke

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

妈妈下坡往家走去。// 媽媽下坡往家走去。 

Māma xiàpō wǎng jiā zǒu qù.

Mamma gikk nedoverbakke hjem.

2

跑着下坡一定要小心!// 跑著下坡一定要小心!
Pǎozhe xiàpō yídìng yào xiǎoxīn!

Du må være forsiktig når du springer ned bakken.

3

滑雪下坡很好玩儿,很让人激动。// 滑雪下坡很好玩兒,很讓人激動。
Huáxuě xiàpō hěn hǎowánr, hěn ràng rén jīdòng.

Å renne i nedoverbakke på ski er veldig morsomt og spennende.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

还可以

還可以

hái kěyǐ

uttr

helt greit

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

看滑雪比赛还可以,但是滑冰不好看。// 看滑雪比賽還可以,但是滑冰不好看。 

Kàn huáxuě bǐsài hái kěyǐ, dànshì huábīng bù hǎokàn.

Det er helt greit å se på skirenn, men det er ikke morsomt å se på skøyter.

2

她的中文说得还可以,就是有一点外国口音。// 她的中文說得還可以,就是有一點外國口音。
Tāde zhōngwén shuō de hái kěyǐ, jiùshì yǒu yìdiǎn wàiguó kǒuyīn.

Hun snakker greit kinesisk, hun har bare litt utenlandsk aksent.

3

你的男朋友长得还可以,挺帅的。// 你的男朋友長得還可以,挺帥的。
Nǐde nánpéngyou zhǎng de hái kěyǐ, tǐng shuài de.

Kjæresten din ser ikke så verst ut, han er ganske kjekk.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

别人

biéren

n

andre (folk); de andre; man; folk flest

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这只狗是别人家的。// 這隻狗是別人家的。  

Zhè zhī gǒu shì biéren jiā de.

Denne hunden tilhører en annen familie.

2

我不喜欢别人用我的书和笔。// 我不喜歡別人用我的書和筆。
Wǒ bù xǐhuan biéren yòng wǒde shū hé bǐ.

Jeg liker ikke at andre bruker mine bøker og penner.

3

他觉得自己跳舞比看别人跳舞有意思。// 他覺得自己跳舞比看別人跳舞有意思。
Tā juéde zìjǐ tiàowǔ bǐ kàn biéren tiàowǔ yǒu yìsi.

Han synes det er morsommere å danse selv enn å se på andre danse.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

开始

開始

kāishǐ

v/n

å begynne; å starte; begynnelse; start

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我半年没运动了,都开始胖了。// 我半年沒運動了,都開始胖了。  

Wǒ bàn nián méi yùndòng le, dōu kāishǐ pàng le.

Jeg har ikke trent på et halvt år, jeg har allerede begynt å bli tjukk.

2

他的大学生活八月就开始了。// 他的大學生活八月就開始了。
Tāde dàxué shēnghuó bāyuè jiù kāishǐ le.

Studentlivet hans starter nå i august.

3

快开电视,我要看足球赛的开始。// 快開電視,我要看足球賽的開始

Kuài kāi diànshì, wǒ yào kàn zúqiúsài de kāishǐ.

Skynd deg og skru på tv-en, jeg vil se starten på fotballkampen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

起来

起來

qǐlái

v/k

å begynne; å stå opp

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我们该起来给老人让座。// 我們該起來給老人讓座。  

Wǒmen gāi qǐlái gěi lǎorén ràng zuò.

Vi bør reise oss og tilby setene til de gamle.

2

如果你再不运动,就会胖起来了。// 如果你再不運動,就會胖起來了。
Rúguǒ nǐ zài bú yùndòng, jiù huì pàngqǐlái le.

Hvis du ikke begynner å trene, kommer du til å begynne å bli tjukk.

3

她一看爱情片他就哭起来。// 她一看愛情片就哭起來
Tā yī kàn àiqíngpiān jiù kūqǐlái.

Med en gang hun ser på en kjærlighetsfilm, begynner hun å gråte.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

得了吧

déle ba

uttr

gi deg!; kom igjen!

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

你胖? 得了吧。// 你胖? 得了吧

Nǐ pàng? Déle ba.

Du tjukk? Nå får du gi deg.

2

你担心中文考试?得了吧,你肯定没问题。// 你擔心中文考試?得了吧,你肯定沒問題。 
Nǐ dānxīn zhōngwén kǎoshì? Déle ba, nǐ kěndìng méi wèntí.

Er du bekymret for kinesiskprøven? Gi deg, det er definitivt null problem for deg.

3

你明天要去长跑?得了吧,我没见过你跑步。// 你明天要去長跑?得了吧,我沒見過你跑步。
Nǐ míngtiān qù chángpǎo? Déle ba, wǒ méi jiànguo nǐ pǎobù.

Skal du løpe langdistanse i morgen? Kom igjen, jeg har aldri sett deg løpe.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

继续

繼續

jìxù

v

å fortsette; å gå videre; å videreføre

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

午饭后,老师们继续开会。// 午飯後,老師們繼續開會。  

Wǔfàn hòu, lǎoshīmen jìxù kāihuì.

Etter lunsj fortsetter lærerne møtet.

2

我开始跑步两周了,打算继续下去。// 我開始跑步兩周了,打算繼續下去。
Wǒ kāishǐ pǎobù liǎng zhōu le, dǎsuàn jìxù xiàqù.

Jeg begynte å løpe for to uker siden, og jeg har tenkt å fortsette.

3

你唱歌唱得非常好听,继续!// 你唱歌唱得非常好聽,繼續
Nǐ chànggē chàng de fēicháng hǎotīng, jìxù!

Du synger så fint, fortsett!

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

下去

xiàqù

k

å fortsette

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我们快快乐乐地生活下去吧。// 我們快快樂樂地生活下去吧。  

Wǒmen kuàikuài lèlè de shēnghuóxiàqù ba.

La oss glade og lykkelige leve videre.

2

如果你这样一直往东走下去就快到奥斯陆了。// 如果你這樣一直往東走下去就快到奧斯陸了。
Rúguǒ nǐ zhèyàng yìzhí wǎng dōng zǒuxiàqù, jiù kuài dào Àosīlù le.

Hvis du fortsetter østover slik som nå, så kommer du snart fram til Oslo.

3

你讲的故事好精彩,继续讲下去吧。// 你講的故事好精彩,繼續講下去吧。
Nǐ jiǎng de gùshi hǎo jīngcǎi, jìxù jiǎngxiàqù ba.

Historien din er virkelig flott, fortsett og fortell.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

要不(然)

yàobù(rán)

konj

ellers; hvis ikke; i motsatt fall

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

打网球太累,要不我们练习瑜伽吧。// 打網球太累,要不我們練習瑜伽吧。  

Dǎ wǎngqiú tài lèi, yàobù wǒmen liànxí yújiā ba.

Det er for slitsomt å spille tennis, hva med om vi trener yoga?

2

学中文太难,要不你还是学习德文吧。// 學中文太難,要不你還是學習德文吧。
Xué zhōngwén tài nán, yàobù nǐ háishi xuéxí déwén ba.

Det er for vanskelig å lære kinesisk, du kan jo heller studere tysk.

3

生病了得去看医生,要不然病会越来越重。// 生病了得去看醫生,要不然病會越來越重。
Shēngbìng le děi qù kàn yīshēng, yàobùrán bìng huì yuèlái yuè zhòng.

Du må gå til legen når du er syk, hvis ikke blir sykdommen mer og mer alvorlig.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

跑步

pǎobù

v

å løpe; å drive med løping; å jogge

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

跑步对身体健康非常有益。// 跑步對身體健康非常有益。 

Pǎobù duì shēntǐ jiànkāng fēicháng yǒuyì.

Å drive med løping er veldig bra for helsa.

2

跑步我不喜欢,我们还是踢足球吧。// 跑步我不喜歡,我們還是踢足球吧。
Pǎobù wǒ bù xǐhuan, wǒmen háishi tī zúqiú ba.

Jeg liker ikke å jogge, la oss heller spille fotball.

3

学生们每天早上都得跑步三十分钟。// 學生們每天早上都得跑步三十分鐘。
Xuéshēngmen měi tiān zǎoshang dōu děi pǎobù sānshí fēnzhōng.

Studentene må løpe 30 minutter hver morgen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

辛苦

xīnkǔ

tv

hard; tung; strevsom; anstrengende; krevende

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我觉得打棒球很辛苦。// 我覺得打棒球很辛苦

Wǒ juéde dǎ bàngqiú hěn xīnkǔ.

Jeg synes det er veldig anstrengende å spille baseball.

2

妈妈辛苦都是为了我。// 媽媽辛苦都是為了我。
Māma xīnkǔ dōu shì wèile wǒ.

Mor har det strevsomt bare for min skyld.

3

这个工作他辛苦地干了好几个星期。// 這個工作他辛苦地乾了好幾個星期。
Zhè ge gōngzuò tā xīnkǔ de gàn le hǎo jǐ ge xīngqī.

Han har jobbet hardt i denne jobben i flere uker.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

坚持

堅持

jiānchí

v

å fortsette med; å ikke gi seg; å stå fast ved; å fastholde

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我要坚持每天去跑步! // 我要堅持每天去跑步! 

Wǒ yào jiānchí měi tiān qù pǎobù!

Jeg skal fortsette med å jogge hver dag!

2

你一定要坚持你自己的观点。// 你一定要堅持你自己的觀點。
Nǐ yídìng yào jiānchí nǐ zìjǐ de guāndiǎn.

Du må absolutt stå fast ved dine egne synspunkter.

3

我得坚持和我女儿说中文。// 我得堅持和我女兒說中文。
Wǒ děi jiānchí hé wǒ nǚ’ér shuō zhōngwén.

Jeg må fortsette å snakke kinesisk med dattera mi.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

轻松

輕鬆

qīngsōng

tv

lett; avslappet; bedagelig

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

有没有什么轻松一点的运动?// 有沒有什麼輕鬆一點的運動?  

Yǒu méi yǒu shénme qīngsōng yìdiǎn de yùndòng?

Finnes det en litt lettere idrett?

2

我总是觉得暑假过得很轻松。// 我總是覺得暑假過得很輕鬆
Wǒ zǒngshì juéde shǔjià guò de hěn qīngsōng.

Jeg synes alltid at vi har det veldig bedagelig i sommerferien.

3

爸爸的工作不轻松,很辛苦。// 爸爸的工作不輕鬆,很辛苦。
Bàba de gōngzuò bù qīngsōng, hěn xīnkǔ.

Pappas jobb er ikke lett, den er veldig hard.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

减肥

減肥

jiǎnféi

vo

å slanke seg

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

你这么瘦,不要减肥。// 你這麼瘦,不要減肥

Nǐ zhème shòu, bú yào jiǎnféi.

Du er så tynn, du må ikke slanke deg.

2

我要减肥,得坚持每天锻炼身体。// 我要減肥,得堅持每天鍛鍊身體。
Wǒ yào jiǎnféi, děi jiānchí měi tiān duànliàn shēntǐ.

Jeg vil slanke meg, jeg må fortsette med å trene hver dag.

3

如果你每天只坐在這兒,怎麼減肥?// 如果你每天只坐在這兒,怎麼減肥
Rúguǒ nǐ měi tiān zhǐ zuò zài zhèr, zěnme jiǎnféi?

Dersom du bare sitter her hver dag, hvordan skal du kunne slanke deg?

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

瑜伽

yújiā

n

yoga

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我最喜欢的两个运动是瑜伽和跑步。// 我最喜歡的兩個運動是瑜伽和跑步。  

Wǒ zuì xǐhuan de liǎng ge yùndòng shì yújiā hé pǎobù.

Mine favoritt-treningsformer er yoga og løping.

2

瑜伽能让身体很柔软。// 瑜伽能讓身體很柔軟。
Yújiā néng ràng shēntǐ hěn róuruǎn.

Yoga kan få kroppen din til å bli myk.

3

瑜伽都是慢慢的动作,很轻松,很舒服。// 瑜伽都是慢慢的動作,很輕鬆,很舒服。
Yújiā dōu shì mànmàn de dòngzuò, hěn qīngsōng, hěn shūfu.

Yoga består av bare sakte bevegelser, det er veldig avslappende og behagelig.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

动作

動作

dòngzùo

n

bevegelse

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

瑜伽的动作很慢,但是对身体有益。// 瑜伽的動作很慢,但是對身體有益。  

Yújiā de dòngzuò hěn màn, dànshì duì shēntǐ yǒuyì.

Bevegelsene i yoga er sakte, men det er bra for helsa.

2

我最喜欢看的电影是动作片。// 我最喜歡看的電影是動作片。
Wǒ zuì xǐhuan kàn de diànyǐng shì dòngzuòpiān.

Jeg liker best å se på actionfilmer.

3

这个舞蹈的动作对我来说太难了,我做不了。// 這個舞蹈的動作對我來說太難了,我做不了。
Zhè ge wǔdǎo de dòngzuò duì wǒ lái shuō tài nán le, wǒ zuòbùliǎo.

Bevegelsene i denne dansen er for vanskelige for meg, og jeg klarer ikke å utføre dem.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

健康

jiànkāng

tv/n

sunn; frisk; helse; sunnhet

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

你父母的身体还健康吗? // 你父母的身體還健康嗎?  

Nǐ fùmǔ de shēntǐ hái jiànkāng ma?

Har foreldrene dine god helse?

2

练瑜伽对身体健康很有益。// 練瑜伽對身體健康很有益。
Liàn yújiā duì shēntǐ jiànkāng hěn yǒuyì.

Å trene yoga er bra for helsa.

3

得有健康才能快乐。// 得有健康才能快樂。
Děi yǒu jiànkāng cái néng kuàilè.

Du må ha god helse for å kunne være lykkelig.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

有益

yǒuyì

tv

gunstig; fordelaktig; nyttig; verdifull

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我想做对健康比较有益的运动。// 我想做對健康比較有益的運動。

Wǒ xiǎng zuò duì jiànkāng bǐjiào yǒuyì de yùndòng.

Jeg har lyst til å drive med trening som er forholdsvis gunstig for helsa.

2

多看书对学习有益。// 多看書對學習有益
Duō kànshū duì xuéxí yǒuyì.

Å lese masse er bra for studiene.

3

听中文音乐对学中文很有益。// 聽中文音樂對學中文很有益
Tīng zhōngwén yīnyuè duì xué zhōngwén hěn yǒuyì.

Å høre på kinesisk musikk er nyttig for å lære kinesisk.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

僵硬

jiāngyìng

tv

stiv; ubøyelig

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

昨天跑步了,今天我的两条腿好僵硬。// 昨天跑步了,今天我的兩條腿好僵硬

Zuótiān pǎobù le, jīntiān wǒde liǎng tiáo tuǐ hǎo jiāngyìng.

I går jogget jeg, så i dag er jeg skikkelig stiv i beina.

2

我的身体太僵硬了,做不了瑜珈。// 我的身體太僵硬了,做不了瑜珈。
Wǒde shēntǐ tài jiāngyìng le, zuòbùliǎo yújiā.

Kroppen min er for stiv, så jeg klarer ikke å trene yoga.

3

那个男孩子的动作太僵硬了。// 那個男孩子的動作太僵硬了。
Nà ge nánháizi de dòngzuò tài jiāngyìng le.

Den gutten har stive bevegelser.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse


de

tv

(markerer adverbial funksjon på foregående uttrykk)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

瑜伽你得慢慢练习。// 瑜伽你得滿滿練習。  

Yújiā nǐ děi mànmàn de liànxí.

Yoga må du trene sakte.

2

王菲激动讲在国外的生活和学习。// 王菲激动讲在國外的生活和學習。
Wáng Fēi jīdòng de jiǎng zài guówài de shēnghuó hé xuéxí.

Wang Fei fortalte entusiastisk om livet og studiene i utlandet.

3

她一边走路一边快乐唱歌。// 她一邊走路一邊快樂唱歌。
Tā yìbiān zǒulù yìbiān kuàilè de chànggē.

Hun sang glad og lykkelig mens hun spaserte.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

柔软

柔軟

róuruǎn

tv

myk; smidig

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

她每天练瑜伽,现在身体很柔软。// 她每天練瑜伽,現在身體很柔軟

Tā měi tiān liàn yújiā, xiànzài shēntǐ hěn róuruǎn.

Hun trener yoga hver dag, og nå er kroppen hennes veldig smidig.

2

这件裙子非常柔软,穿起来应该很舒服。// 這件裙子非常柔軟,穿起來應該很舒服。
Zhè jiàn qúnzi fēicháng róuruǎn, chuānqǐlái yīnggāi hěn shūfu.

Denne kjolen er veldig myk, den er nok veldig behagelig å ha på seg.

3

她睡在柔软的床上。// 她睡在柔軟的床上。
Tā shuì zài róuruǎn de chuángshàng.

Hun sover i den myke senga.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

肚子

dùzi

n

mage

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

姐姐肚子饿的时候,就要马上吃饭。// 姐姐肚子餓的時候,就要馬上吃飯。  

Jiějie dùzi è de shíhou, jiù yào mǎshàng chīfàn.

Når storesøster er sulten, må hun spise med en gang.

2

昨天我去看医生了,因为我肚子很疼。// 昨天我去看醫生了,因為我肚子很疼。
Zuótiān wǒ qù kàn yīshēng le, yīnwèi wǒ dùzi hěn téng.

I går dro jeg til legen fordi jeg hadde veldig vondt i magen.

3

如果你每天坚持运动,一个月后肚子就会小一点。// 如果你每天堅持運動,一個月後肚子就會小一點。
Rúguǒ nǐ měi tiān jiānchí yùndòng, yí ge yuè hòu dùzi jiù huì xiǎo yìdiǎn.

Hvis du fortsetter med å trene hver dag, kommer magen din til å være litt mindre om en måned.

Liste over forkortelser

adv – adverb
k – komplement
konj – konjunksjon
kov – koverb
n – nomen
tv – tilstandsverb
uttr – uttrykk
v – verb
vo – verb-objekt

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård og Teresa Li Xiang.
Sist faglig oppdatert 31.10.2018

Læringsressurser

Leksjon 11: Idrett