Hopp til innhold

Fagstoff

Gloseliste til leksjon 8

Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

第八课:生词

Dì bā kè: shēngcí

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

问路

問路

wènlù

vo

å spørre om veien

Nr

Tekst

1

她在北京的时候常常去找人问路。// 她在北京的時候常常去找人問路

Tā zài Běijīng de shíhou chángcháng qù zhǎo rén wènlù.

Hun spør ofte om veien når hun er i Beijing.

2

李玉不喜欢找人问路。// 李玉不喜歡找人問路
Li Yù bù xǐhuan zhǎo rén wènlù.

Li Yu liker ikke å spørre om veien.

3

这一课我们学习怎么问路。// 這一課我們學習怎麼問路
Zhè yí kè wǒmen xuéxí zěnme wènlù.

I denne leksjonen lærer vi hvordan vi skal spørre om veien.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

王府井


Wángfǔjǐng

egn

Wangfujing (handlegate i Beijing)

Nr

Tekst

1

请问王府井怎么走?// 請問王府井怎麼走?  

Qǐngwèn Wángfǔjǐng zěnme zǒu?

Unnskyld, hva er veien til Wangfujing?

2

明天我和一个朋友去王府井逛街。// 明天我和一個朋友去王府井逛街。
Míngtiān wǒ hé yí ge péngyou qù Wángfǔjǐng guàngjiē.

I morgen skal jeg dra med en venn til Wangfujing og kikke i butikker.

3

王府井有很多不错的鞋店。// 王府井有很多不錯的鞋店。
Wángfǔjǐng yǒu hěn duō búcuò de xiédiàn.

På Wangfujing ligger det mange bra skobutikker.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

听说

聽說

tīngshuō

vo

å høre at; å få høre (om); å bli fortalt

Nr

Tekst

1

听说北京王府井有很多餐厅。// 聽說北京王府井有很多餐廳。 

Tīngshuō Běijīng Wángfǔjǐng yǒu hěn duō cāntīng.

Jeg har hørt at det er mange restauranter på Wangfujing i Beijing.

2

同学王红很喜欢李鹏。// 我同學王紅很喜歡李鵬。  
tīng tóngxué shuō Wáng Hóng hěn xǐhuan Lǐ Péng.

Jeg har blitt fortalt av klassekamerater at Wang Hong liker Li Peng veldig godt.

3

她找到新工作了?// 你她找到新工作了?
tīng shéi shuō tā zhǎodào xīn gōngzuò le?

Fra hvem har du hørt at hun har funnet seg en ny jobb?

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

书店

書店

shūdiàn

n

bokhandel

Nr

Tekst

1

这家书店有很多有意思的书。// 這家書店的有很多有意思的書。  

Zhè jiā shūdiàn yǒu hěn duō yǒu yìsi de shū.

Denne bokhandelen har mange interessante bøker.

2

周末我常常去逛书店。// 週末我常常去逛書店
Zhōumò wǒ chángcháng qù guàng shūdiàn.

I helgene går jeg ofte og kikker i bokhandler.

3

听说市中心有一家外文书店。// 聽說市中心有一家外文書店
Tīngshuō shìzhōngxīn yǒu yì jiā wàiwén shūdiàn.

Jeg har hørt at det ligger en bokhandel med fremmedspråklig litteratur i sentrum av byen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

新华书店

新華書店

Xīnhuá shūdiàn

egn

Xinhua bokhandel

Nr

Tekst

1

新华书店的书非常多。// 新華書店的書非常多。  

Xīnhuá shūdiàn de shū fēicháng duō.

De har svært mange bøker i Xinhua-bokhandelen.

2

大家都知道新华书店,你怎么没听说过?// 大家都知道新華書店,你怎麼沒聽說過?
Dàjiā dōu zhīdào Xīnhuá shūdiàn, nǐ zěnme méi tīngshuōguo?

Alle kjenner til Xinhua bokhandel, hvordan har det seg at du ikke har hørt om den?

3

我们去问问到新华书店怎么走。// 我們去問問到新華書店怎麼走。
Wǒmen qù wènwen dào Xīnhuá shūdiàn zěnme zǒu.

La oss gå og spørre om veien til Xinhua bokhandel.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

熟悉


shúxī

v/tv

å kjenne godt til; å være fortrolig med; å ha greie på

Nr

Tekst

1

我在伦敦很熟悉,我可以当你的导游。// 我在倫敦很熟悉,我可以當你的導遊。  

Wǒ zài Lúndūn hěn shúxī, wǒ kěyǐ dāng nǐde dǎoyóu.

Jeg er godt kjent i London, jeg kan være guiden din.

2

我对这里不熟悉,好像迷路了。// 我對這裡不熟悉,好像迷路了。
Wǒ duì zhèlǐ bù shúxī, hǎoxiàng mílù le.

Jeg er ikke kjent her, vi har visst gått oss vill.

3

妈妈很熟悉我写的字。// 媽媽很熟悉我寫的字。
Māma hěn shúxī wǒ xiě de zì.
Mamma kjenner veldig godt til de kinesiske tegnene jeg skriver.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

迷路


mílù

v

å gå seg vill

Nr

Tekst

1

我觉得我们好像迷路了。// 我覺得我們好像迷路了。  

Wǒ juéde wǒmen hǎoxiàng mílù le.

Jeg tror vi har gått oss vill.

2

在森林里迷路很让人紧张。// 在森林裡迷路很讓人緊張。
Zài sēnlínli mílù hěn ràng rén jǐnzhāng.

Å gå seg vill i skogen gjør en urolig.

3

我们昨天迷路了,找不到回家的路了。// 我們昨天迷路了,找不到回家的路了。
Wǒmen zuótiān mílù le, zhǎobudào huíjiā de lù le.

Vi gikk oss vill i går, vi fant ikke veien hjem.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

先生


xiānsheng

n

herre, herr

Nr

Tekst

1

先生,你知道去王府井怎么走吗?// 先生,您知道去王府井怎麼走嗎?  

Xiānsheng, nǐ zhīdào qù Wángfǔjǐng zěnme zǒu ma?

Herr ..., vet du veien til Wangfujing?

2

这位是我跟你说过的王先生。// 這位是我跟你說過的王先生
Zhè wèi shì wǒ gēn nǐ shuōguo de Wáng xiānsheng.

Dette er herr Wang, som jeg har fortalt deg om.

3

这位先生姓李。// 這位先生姓李。
Zhè wèi xiānsheng xìng Lǐ.

Denne herren heter Li til etternavn.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

路人


lùrén

n

forbipasserende; fremmed

Nr

Tekst

1

我们迷路了,只能找路人问路。// 我們迷路了,只能找路人問路。  

Wǒmen mílù le, zhǐ néng zhǎo lùrén wènlù.

Vi har gått oss vill, så vi kan ikke annet enn å finne en forbipasserende å spørre om veien.

2

走过来的那个路人有一点熟悉。// 走過來的那個路人有一點熟悉。
Zǒuguòlái de nà ge lùrén yǒu yìdiǎn shúxī.

Den personen som kommer gående der, virker litt kjent.

3

他不是普通的路人,是李静的男朋友。// 他不是普通的路人,是李靜的男朋友。
Tā bú shì pǔtōng de lùrén, shì Lǐ Jìng de nánpéngyou.

Han er ikke en vanlig forbipasserende, han er Li Jings kjæreste.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
nán

sto

sør

Nr

Tekst

1

到日本餐厅要往走。// 到日本餐廳要往走。  

Dào Rìběn cāntīng yào wǎng nán zǒu.

For å komme til den japanske restauranten må du gå sørover.

2

这条街从到北有十公里。// 這條街從到北有十公里。
Zhè tiáo jiē cóng nán dào běi yǒu shí gōnglǐ.

Denne gata er 10 kilometer lang fra sør til nord.

3

新华书店在王府井的边。// 新華書店在王府井的邊。
Xīnhuá shūdiàn zài Wángfǔjǐng de nánbian.

Xinhua bokhandel ligger sør på Wangfujing.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

麦当劳

麥當勞

Màidāngláo

egn

McDonald’s

Nr

Tekst

1

麦当劳在新华书店的北边。// 麥當勞在新華書店的北邊。  

Màidāngláo zài Xīnhuá shūdiàn de běibian.

McDonald’s ligger nord for Xinhua bokhandel.

2

我们每周六都去麦当劳吃午餐。// 我們每週六都去麥當勞吃午餐。
Wǒmen měi zhōu liù dōu qù Màidāngláo chī wǔcān.

Vi drar til McDonald’s for å spise lunsj hver lørdag.

3

不能经常吃麦当劳,你会长胖!// 不能經常吃麥當勞,你會長胖!
Bù néng jīngcháng chī Màidāngláo, nǐ huì zhǎngpàng!

Du kan ikke spise på McDonald’s ofte, du kommer til å legge på deg!

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelsekov

(avstand) fra; til; unna

Nr

Tekst

1

王府井我们这儿不远。// 王府井我們這兒不遠。  

Wángfǔjǐng wǒmen zhèr bù yuǎn.

Wangfujing er ikke langt herfra.

2

学校我家两公里。// 學校我家兩公里。
Xuéxiào wǒ jiā liǎng gōnglǐ.

Skolen ligger 2 kilometer fra hjemmet mitt.

3

电影院宿舍很近,但是我从来没去过。// 電影院宿舍很近,但是我從來沒去過。
Diànyǐngyuàn sùshè hěn jìn, dànshì wǒ cónglái méi qùguo.

Kinoen er veldig nær internatet, men jeg har aldri vært der.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelseyuǎn

tv

langt unna; fjern

Nr

Tekst

1

我家离书店一点儿也不。// 我家離書店一點兒也不

Wǒ jiā lí shūdiàn yīdiǎnr yě bù yuǎn.

Hjemmet mitt er ikke langt fra bokhandelen i det hele tatt.

2

挪威离中国很。// 挪威離中國很
Nuówēi lí Zhōngguó hěn yuǎn.

Norge ligger langt fra Kina.

3

她们住得不,经常一起喝茶、聊天。// 她們住得不,經常一起喝茶、聊天。
Tāmen zhù de bù yuǎn, jīngcháng yìqǐ hē chá, liáotiān.

De bor ikke langt unna hverandre, så de drikker ofte te og prater sammen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelsecóng

kov

fra

Nr

Tekst

1

学校到我家要走二十分钟。// 學校到我家要走二十分鐘。  

Cóng xuéxiào dào wǒ jiā yào zǒu èrshí fēnzhōng.

Fra skolen og hjem til meg må man gå i 20 minutter.

2

楼上走下来。// 她樓上走下來。
cóng lóushàng zǒuxiàlái.

Hun kommer ned fra andre etasje.

3

王先生是中国来的。// 王先生是中國來的。
Wáng xiānsheng shì cóng Zhōngguó lái de.

Herr Wang kommer fra Kina.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

不到


bùdào

adj

mindre enn; under

Nr

Tekst

1

从家到图书馆,走路要十分钟不到。// 從家到圖書館,走路要十分鐘不到

Cóng jiā dào túshūguǎn, zǒulù yào shí fēnzhōng búdào.

Det tar mindre enn 10 minutter å gå fra hjemmet mitt til biblioteket.

2

中文班有不到十个学生。// 中文班有不到十個學生。
Zhōngwén bān yǒu búdào shí ge xuésheng.

Det er mindre enn ti elever i kinesiskklassen.

3

那个男人看起来不到三十岁。// 那個男人看起來不到三十歲。
Nà ge nánrén kànqǐlái búdào sānshí suì.

Den mannen ser ut til å være yngre enn 30 år.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
wǎng

kov

i retning av

Nr

Tekst

1

你从图书馆一直南走一百米,就到学生活动中心。// 你從圖書館一直南走一百米,就到學生活動中心。 

Nǐ cóng túshūguǎn yìzhí wǎng nán zǒu, jiù dào xuésheng huódòng zhōngxīn.

Gå 100 meter rett sørover fra biblioteket, så kommer du til studentaktivitetssenteret.

2

你如果学校去,我们就一起走。 // 你如果學校去,我們就一起走。
Nǐ rúguǒ wǎng xuéxiào qù, wǒmen jiù yìqǐ zǒu.

Hvis du skal gå mot skolen, kan vi gå sammen.

3

这个航班飞中国重庆。// 這個航班飛中國重慶。
Zhè ge hángbān fēi wǎng Zhōngguó Chóngqìng.

Denne flyavgangen går til Chongqing i Kina.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

西


sto

vest

Nr

Tekst

1

你往西走五分钟,就会看到学校了。// 你往西走五分鐘,就會看到學校了。  

Nǐ wǎng zǒu wǔ fēnzhōng, jiù huì kàndào xuéxiào le.

Om du går rett vestover i 5 minutter, vil du få øye på skolen.

2

火车站在麦当劳的西面。// 火車站在麥當勞的西面。
Huǒchēzhàn zài Màidāngláo de miàn.

Togstasjonen ligger på vestsiden av McDonald’s.

3

西应该是那个方向。// 西應該是那個方向。
yīnggāi shì nà ge fāngxiàng.

Vest burde være i den retningen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

路口


lùkǒu

n

veikryss

Nr

Tekst

1

这个路口的南边有一家很大的中餐馆。// 這個路口的南邊有一家很大的中餐館。  

Zhè ge lùkǒu de nánbian yǒu yì jiā hěn dà de zhōngcānguǎn.

Det er en stor kinesisk restaurant på sørsiden av dette veikrysset.

2

一直往北走,在第二个路口往左拐。// 一直往北走,在第二個路口往左拐。
Yìzhí wǎng běi zǒu, zài dì èr ge lùkǒu wǎng zuǒ guǎi.

Gå rett mot nord, og ta til venstre i det andre krysset.

3

北京的车多,有很多非常大的路口。// 北京的車多,有很多非常大的路口
Běijīng de chē duō, yǒu hěn duō fēicháng dà de lùkǒu.

Det er mange biler i Beijing, og det er mange veldig store veikryss der.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

步行街


bùxíngjiē

n

gågate

Nr

Tekst

1

步行街在十字路口的东边。// 步行街在十字路口的東邊。  

Bùxíngjiē zài shízì lùkǒu de dōngbian.

Gågata ligger øst for veikrysset.

2

王府井步行街在北京市中心。// 王府井步行街在北京市中心。
Wángfǔjǐng bùxíngjiē zài Běijīng shìzhōngxīn.

Wangfujing gågate ligger i sentrum av Beijing.

3

我喜欢到市中心的步行街去逛商店。// 我喜歡到市中心的步行街去逛商店。
Wǒ xǐhuan dào shìzhōngxīn de bùxíngjiē qù guàng shāngdiàn.

Jeg liker å dra til gågata i sentrum og kikke i butikker.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
kǒu

n

åpning; inngang; munning

Nr

Tekst

1

你过两个路,就可以看到书店了。// 你過兩個路,就可以看到書店了。 

Nǐ guò liǎng ge lùkǒu, jiù kěyǐ kàndào shūdiàn le.

Gå forbi to veikryss, så kan du se bokhandelen.

2

我在你家门等你。// 我在你家門等你。
Wǒ zài nǐ jiā ménkǒu děng nǐ.

Jeg venter på deg utenfor inngangen til huset ditt.

3

商场的出在南边。// 商場的出在南邊。
Shāngchǎng de chūkǒu zài nánbian.

Utgangen fra kjøpesenteret vender mot sør.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
zuǒ

sto

venstre

Nr

Tekst

1

电影院在图书馆的边。// 電影院在圖書館的邊。  

Diànyǐngyuàn zài túshūguǎn de zuǒbian.

Kinoen ligger til venstre for biblioteket.

2

我的手没有力气了。// 我的手沒有力氣了。
Wǒde zuǒ shǒu méi yǒu lìqi le.

Jeg har ingen krefter igjen i den venstre hånden.

3

在第一个路口往拐就到了。// 在第一個路口往拐就到了。
Zài dì yī ge lùkǒu wǎng zuǒ guǎi jiù dào le.

Ta til venstre i det første veikrysset, så er du framme.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
guǎi

v

å snu; å vende; å svinge

Nr

Tekst

1

在第一个路口往右,就到书店了。// 在第一個路口往右,就到書店了。  

Zài dì yī ge lùkǒu wǎng yòu guǎi, jiù dào shūdiàn le.

Ta til høyre i det første veikrysset, så er du framme ved bokhandelen.

2

我看见她进那个胡同。// 我看見她進那個胡同。
Wǒ kànjiàn tā guǎi jìn nà ge hútòng.

Jeg så at hun dreide inn i den krokgata.

3

这条街不可以向左。// 這條街不可以向左
Zhè tiáo jiē bù kěyǐ xiàng zuǒ guǎi.

Du kan ikke svinge til venstre på denne gata.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
n

meter

Nr

Tekst

1

往前走五十,就到中餐馆了。// 往前走五十,就到中餐館了。

Wǎng qián zǒu wǔshí , jiù dào zhōngcānguǎn le.

Gå 50 meter framover, så er du framme ved kinarestauranten.

2

这座山有三千高。// 這座山有三千高。
Zhè zuò shān yǒu sānqiān gāo.

Dette fjellet er 3000 meter høyt.

3

她老公好高,听说是一九。// 她老公好高,聽說是一九。
Tā lǎogōng hǎo gāo, tīngshuō shì yì jiǔ.

Mannen hennes er veldig høy, jeg har hørt han er 1,90 m.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
shǒu

n

hånd

Nr

Tekst

1

小孩子的很小、很可爱。// 小孩子的很小、很可愛。  

Xiǎoháizi de shǒu hěn xiǎo, hěn kě’ài.

Barnehender er små og søte.

2

在你的左边有很多餐馆。// 在你的左邊有很多餐館。
Zài nǐde zuǒ shǒubian yǒu hěn duō cānguǎn.

På din venstre hånd ligger det mange restauranter.

3

他的右受伤了,不能写字。// 他的右受傷了,不能寫字。
Tāde yòu shǒu shòushāng le, bù néng xiězì.

Den høyre hånden hans er skadet, så han kan ikke skrive.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
jìn

tv

nær

Nr

Tekst

1

挪威离瑞典很。// 挪威離瑞典很

Nuówēi lí Ruìdiǎn hěn jìn.

Norge er veldig nær Sverige.

2

我和他住得很。// 我和他住得很
Wǒ hé tā zhù de hěn jìn.

Jeg og han bor veldig nær hverandre.

3

学校离我家很,走路只要五分钟。// 學校離我家很,走路只要五分鐘。
Xuéxiào lí wǒ jiā hěn jìn, zǒulù zhǐ yào wǔ fēnzhōng.

Skolen ligger veldig nær hjemmet mitt, det tar bare 5 minutter å gå.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

问讯处

問訊處

wènxùnchù

n

informasjonsskranke

Nr

Tekst

1

商场的问讯处在一楼。// 商場的問訊處在一樓。  

Shāngchǎng de Wènxùnchù zài yī lóu.

Kjøpesenterets informasjonsskranke ligger i første etasje.

2

这家商店很小,没有问讯处。// 這家商店很小,沒有問訊處
Zhè jiā shāngdiàn hěn xiǎo, méi yǒu wènxùnchù.

Denne butikken er veldig liten, den har ingen informasjonsskranke.

3

我不知道衣服店在几楼,你得去问讯处问问看。// 我不知道衣服店在幾樓,你得去問訊處問問看。
Wǒ bù zhīdào wènxùnchù zài jǐ lóu, nǐ děi qù wènxùnchù wènwen kàn.

Jeg vet ikke hvilken etasje klesbutikkene er i, du må gå til informasjonsskranken og spørre.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

外文


wàiwén

n

(skriftlig) utenlandsk (språk); fremmedspråk

Nr

Tekst

1

外文书很有意思。// 讀外文書很有意思。  

wàiwén shū hěn yǒu yìsi.

Det er veldig interessant å lese bøker på andre språk.

2

新华书店有很多外文书。// 新華書店有很多外文書。
Xīnhuá shūdiàn yǒu hěn duō wàiwén shū.

Xinhua bokhandel har mange fremmedspråklige bøker.

3

听说这所大学的外文学院不错。// 聽說這所大學的外文學院不錯。
Tīngshuō zhè suǒ dàxué de wàiwén xuéyuàn búcuò.

Jeg har hørt at instituttet for utenlandske språk ved dette universitetet er ganske bra.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

英文


yīngwén

n

engelsk (språk)

Nr

Tekst

1

英文书对学英文很有用。// 看英文書對學英文很有用。  

Kàn yīngwén shū duì xué yīngwén hěn yǒuyòng.

Å lese engelske bøker er veldig nyttig for å lære engelsk.

2

我觉得你的英文说得真好。// 我覺得你的英文說得真好。
Wǒ juéde nǐde yīngwén shuō de zhēn hǎo.

Jeg synes du snakker virkelig bra engelsk.

3

挪威人都会讲一点英文。// 挪威人都會講一點英文
Nuówēirén dōu huì jiǎng yìdiǎn yīngwén.

Alle nordmenn kan snakke litt engelsk.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

小说

小說

xiǎoshuō

n

roman; novelle

Nr

Tekst

1

我和妈妈都很喜欢看英文小说。// 我和媽媽都很喜歡看英文小說

Wǒ hé māma dōu hěn xǐhuan kàn yīngwén xiǎoshuō.

Både jeg og mora mi liker godt å lese engelske romaner.

2

这家书店的小说都是爱情小说。// 這家書店的小說都是愛情小說
Zhè jiā shūdiàn de xiǎoshuō dōu shì àiqíng xiǎoshuō.

Alle romanene i denne bokhandelen er kjærlighetsromaner.

3

问讯处的人说法文小说在二楼。// 問訊處的人說法文小說在二樓。
Wènxùnchù de rén shuō fǎwén xiǎoshuō zài èr lóu.

De som jobber i informasjonsskranken, sier at franske romaner befinner seg i andre etasje.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

楼下

樓下

lóuxià

sto

i etasjen under; nedenunder

Nr

Tekst

1

英文小说都在楼下。// 英文小說都在樓下

Yīngwén xiǎoshuō dōu zài lóuxià.

Engelske romaner befinner seg i etasjen under.

2

你的男朋友在楼下等你。// 你的男朋友在樓下等你。
Nǐde nánpéngyou zài lóuxià děng nǐ.

Kjæresten din venter på deg nedenunder.

3

楼下的餐厅超多。// 樓下的餐廳超多。
Lóuxià de cāntīng chāo duō.

Det er kjempemange restauranter i etasjen under.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

前面


qiánmian

sto

foran; på forsiden; fremst

Nr

Tekst

1

挪威文小说在德文小说前面。// 挪威文小說在德文小說前面

Nuówēiwén xiǎoshuō zài déwén xiǎoshuō qiánmian.

Norske romaner er plassert foran tyske romaner.

2

你从前面的路口往左拐,就到了。// 你從前面的路口往左拐,就到了。
Nǐ cóng qiánmian de lùkǒu wǎng zuǒ guǎi, jiù dào le.

Du må ta til venstre i lyskrysset der framme, så er du framme.

3

在大学前面有好多咖啡馆。// 在大學前面有好多咖啡館。
Zài dàxué qiánmian yǒu hǎo duō kāfēiguǎn.

Foran universitetet ligger det mange kafeer.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelsezhuǎn

v

å snu; å vende; å svinge

Nr

Tekst

1

在中餐馆左,就到鞋店了。// 在中餐館前左,就到鞋店了。

Zài zhōngcānguǎn zuǒ zhuǎn, jiù dào xiédiàn le.

Ta til venstre ved kinarestauranten, så er du framme ved skobutikken.

2

这里不可以左。// 這裡不可以左
Zhèlǐ bù kěyǐ zuǒ zhuǎn.

Du kan ikke ta til venstre her.

3

从这里回去吧,我想回家。// 從這裡回去吧,我想回家。
Cóng zhèlǐ zhuǎnhuíqù ba, wǒ xiǎng huíjiā.

La oss dra bort herfra, jeg har lyst til å dra hjem.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

左边


zuǒbian

sto

(på) venstre side; venstre

Nr

Tekst

1

左边都是中文书。// 左邊都是中文書。

Zuǒbian dōu shì zhōngwén shū.

På venstre side er det bare kinesiske bøker.

2

酒店的左边有一个公园。// 酒店的左邊有一個公園。
Jiǔdiàn de zuǒbian yǒu yí ge gōngyuán.

På venstre side av hotellet er det en park.

3

在这个路口转到左边去。// 在這個路口轉到左邊去。
Zài zhè ge lùkǒu zhuǎn dào zuǒbian qù.

Ta til venstre i dette veikrysset.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

楼梯

樓梯

lóutī

n

trapp(er)

Nr

Tekst

1

到二楼得走楼梯上去。// 到二樓得走樓梯上去。  

Dào èr lóu děi zǒu lóutī shàngqù.

For å komme til andre etasje må du gå opp trappa.

2

王红家只有一层楼,没有楼梯。// 王紅家只有一層樓,沒有樓梯
Wáng Hóng jiā zhǐ yǒu yì céng lóu, méi yǒu lóutī.

Wang Hongs hjem har bare én etasje, så det er ingen trapper der.

3

我们下楼梯到一楼去看鞋吧。// 我們下樓梯到一樓去看鞋吧。
Wǒmen xià lóutī dào yì lóu qù kàn xié ba.

La oss gå ned trappa til første etasje og se på sko.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

文学


wénxué

n

litteratur

Nr

Tekst

1

李明在大学学得是中国文学。// 李明在大學學的是中國文學

Lǐ Míng zài dàxué xué de shì Zhōngguó wénxué.

Li Ming studerte kinesisk litteratur da hun gikk på universitetet.

2

我很喜欢读英文文学书。// 我很喜歡讀英文文學書。 
Wǒ hěn xǐhuan dú yīngwén wénxué shū.

Jeg liker godt å lese engelsk litteratur.

3

我觉得美国文学很有意思。// 我覺得美國文學很有意思。
Wǒ juéde Měiguó wénxué hěn yǒu yìsi.

Jeg synes amerikansk litteratur er veldig interessant.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

下楼


xiàlóu

vo

å gå ned en etasje; å gå nedenunder

Nr

Tekst

1

妈妈下楼去了。// 媽媽下樓去了。  

Māma xiàlóu qù le.

Mamma gikk nedenunder.

2

刘文下楼去见他的好朋友了。// 劉文下樓去見他的好朋友了。 
Liú Wén xiàlóu qù jiàn tāde hǎo péngyou le.

Liu Wen gikk ned for å treffe vennen sin.

3

下楼来跟我们一起看电影吧。// 下樓來跟我們一起看電影吧。
Xiàlóu lái gēn wǒmen yìqǐ kàn diànyǐng ba.

Kom ned og se film sammen med oss.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
yòu

sto

høyre

Nr

Tekst

1

英文书在都在楼梯的边。// 英文書都在樓梯的邊。  

Yīngwén shū dōu zài lóutī de yòubian.

Engelske bøker befinner seg på høyre side av trappene.

2

学校在你的手。// 學校在你的手。
Xuéxiào zài nǐde yòu shǒu.

Skolen ligger på din høyre hånd.

3

在下一个路口往转。// 在下一個路口往轉。
Zài xià yí ge lùkǒu wǎng yòu zhuǎn.

Ta til høyre i neste veikryss.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

收银台

收銀台

shōuyíntái

n

kasse (i butikk)

Nr

Tekst

1

李娜在收银台买单。// 李娜在收銀台買單。  

Li Nà zài shōuyíntái mǎidān.

Li Na betaler i kassen.

2

收银台在楼梯的左手边。// 收銀台在樓梯的左手邊。
Shōuyíntái zài lóutī de zuǒ shǒubian.

Kassen ligger på venstre side av trappa.

3

这个收银台不能刷信用卡。// 這個收銀台不能刷信用卡。
Zhè ge shōuyíntái bù néng shuā xìnyòngkǎ.

I denne kassen kan du ikke betale med kredittkort.

Liste over forkortelser

adj – adjektiv
adv – adverb
egn – egennavn
kov – koverb
n – nomen
sto – stedsord
tv – tilstandsverb
v – verb
vo – verb-objekt

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård og Teresa Li Xiang.
Sist faglig oppdatert 16.11.2021

Læringsressurser

Leksjon 8: Å spørre om veien