Hopp til innhold

Fagstoff

Gloseliste til leksjon 6

Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

第六课:生词

Dì liù kè: shēngcí

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

逛商场

逛商場

guàng shāngchǎng

vo

å se i butikker på et kjøpesenter; å shoppe på et kjøpesenter

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我和妹妹很久没去逛商场了。// 我和妹妹很久沒去逛商場了。  

Wǒ hé mèimei hěn jiǔ méi qù guàng shāngchǎng le.

Jeg og lillesøster har ikke vært og shoppet på kjøpesenteret på lenge.

2

王红觉得逛商场不好玩儿。// 王紅覺得逛商場不好玩兒。
Wáng Hóng juéde guàng shāngchǎng bù hǎowánr.

Wang Hong synes ikke det er noe morsomt å shoppe på kjøpesenteret.

3

今天我们先逛商场,再去吃美国菜吧。// 今天我們先逛商場,再去吃美國菜吧。
Jīntiān wǒmen xiān guàng shāngchǎng, zài qù chī Měiguó cài ba.

I dag kan vi først gå på kjøpesenteret, og så dra for å spise amerikansk mat.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

想要


xiǎngyào

v

å ville (ha)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我肚子饿了,想要吃北京烤鸭。// 我肚子餓了,想要吃北京烤鴨。  

Wǒ dùzi è le, xiǎngyào chī Běijīng kǎoyā.

Jeg er sulten, jeg har lyst til å spise Peking-and.

2

想要什么新衣服?// 你想要什麼新衣服?
xiǎngyào shénme xīn yīfu?

Hva slags nye klær vil du ha?

3

这件衬衫太老了,我不想要了。// 這件襯衫太老了,我不想要了。
Zhè jiàn chènshān tài lǎo le, wǒ bù xiǎngyào le.

Denne skjorta er for gammel, jeg vil ikke ha den lenger.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

去年


qùnián

to

i fjor

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我的衣服都是去年买的。// 我的衣服都是去年買的。  

Wǒde yīfu dōu shì qùnián mǎi de.

Alle klærne mine ble kjøpt i fjor.

2

去年我在美国上大学,今年才回中国了。// 去年我在美國上大學,今年才回中國了。
Qùnián wǒ zài Měiguó shàng dàxué, jīnnián cái huí Zhōngguó le.

I fjor studerte jeg på et universitet i USA, jeg kom tilbake til Kina først i år.

3

今年冬天比去年冬天暖和多了。// 今年冬天比去年冬天暖和多了。
Jīnnián dōngtiān bǐ qùnián dōngtiān nuǎnhuo duō le.

Vinteren i år er mye varmere enn vinteren i fjor.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

长胖

長胖

zhǎngpàng

vk

å legge på seg; å bli tjukk

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

很久不见,你好像一点儿也没长胖。// 很久不見,你好像一點兒也沒長胖

Hěn jiǔ bú jiàn, nǐ hǎoxiàng yìdiǎnr yě méi zhǎngpàng.

Lenge siden sist! Det ser ut som at du ikke har lagt på deg noe i det hele tatt.

2

我最近吃太多了,长胖了。// 我最近吃太多了,長胖了。
Wǒ zuìjìn chī tài duō le, zhǎngpàng le.

Jeg har spist for mye i det siste, jeg har lagt på meg.

3

王红觉得我长胖了,可是我不觉得。// 王紅覺得我長胖了,可是我不覺得。
Wáng Hóng juéde wǒ zhǎngpàng le, kěshì wǒ bù juéde.

Wang Hong synes jeg har blitt tjukk, men det synes ikke jeg.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
pàng

tv

tjukk; feit; fyldig

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这个小男孩很、很可爱。// 這個小男孩很、很可愛。  

Zhè ge xiǎo nánhái hěn pàng, hěn kě’ài.

Denne lille gutten er tjukk og søt.

2

小猫的脸圆圆的、胖胖的。// 小貓的臉圓圓的、胖胖的。
Xiǎo māo de liǎn yuányuán de, pàngpàng de.

Ansiktet til den lille katten er rundt og fyldig.

3

我比你多了,得减肥。// 我比你多了,得減肥。
Wǒ bǐ nǐ pàng duō le, děi jiǎnféi.

Jeg er mye tjukkere enn deg, jeg må slanke meg.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

穿不了


chuānbuliǎo

vk

å ikke kunne ha på seg (klær)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

妈妈长胖了,去年买的衣服穿不了了。// 媽媽長胖了,去年買的衣服穿不了了。  

Māma zhǎngpàng le, qùnián mǎi de yīfu dōu chuānbuliǎo le.

Mamma har lagt på seg, hun kan ikke ha på seg noen av klærne som ble kjøpt i fjor.

2

这条裤子太松了,我穿不了。// 這條褲子太鬆了,我穿不了
Zhè tiáo kùzi tài sōng le, wǒ chuānbuliǎo.

Denne buksa er for løs, jeg kan ikke gå med den.

3

你那么高,我的衣服你穿不了。// 你那麼高,我的衣服你穿不了
Nǐ nàme gāo, wǒde yīfu nǐ chuānbuliǎo.

Du er så høy, du kan ikke bruke klærne mine.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

穿


chuān

v

å ta på seg (klær); å ha på seg (klær); å kle seg i

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

现在是冬天,不能穿夏天的衣服。// 現在是冬天,不能穿夏天的衣服。  

Xiànzài shì dōngtiān, bù néng chuān xiàtiān de yīfu.

Nå er det vinter, så man kan ikke kle seg i sommerklær.

2

中文老师总是穿得很漂亮。// 中文老師總是穿得很漂亮。
Zhōngwén lǎoshī zǒngshì chuān de hěn piàoliang.

Kinesisklæreren kler seg alltid veldig fint.

3

今天那么热,去穿短裤吧。// 今天那麽熱,去穿短褲吧。
Jīntiān nàme rè, qù chuān duǎnkù ba.

Det er så varmt i dag, gå og ta på deg shorts.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

牌子


páizi

n

(vare)merke

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

你喜欢什么牌子的衣服?// 你喜歡什麼牌子的衣服?  

Nǐ xǐhuan shénme páizi de yīfu?

Hva slags klesmerker liker du?

2

挪威牌子的衣服很大,我穿不了。// 挪威牌子的衣服很大,我穿不了。
Nuówēi páizi de yīfu hěn dà, wǒ chuānbuliǎo.

Klær av norske klesmerker er veldig store, jeg kan ikke ha dem på meg.

3

这是一双老牌子的鞋,质量很好。// 這是一雙老牌子的鞋,質量很好。
Zhè shì yì shuāng lǎo páizi de xié, zhìliàng hěn hǎo.

Dette skoparet er av et gammelt merke og har veldig god kvalitet.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

咱们

咱們

zánmen

ppr

vi (omfatter den som snakker, og den som tilsnakkes)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

咱们明天去逛商场吧。// 咱們明天去逛商場把。  

Zánmen míngtiān qù guàng shāngchǎng ba.

La oss gå på kjøpesenteret i morgen.

2

我们晚上要看电影,你有空的话咱们一起去。// 我們晚上要看電影,你有空的話咱們一起去。
Wǒmen wǎnshang yào kàn diànyǐng, nǐ yǒu kòng de huà zánmen yìqǐ qù.

Vi skal se film i kveld, dersom du har tid, kan vi dra sammen.

3

咱们上楼去看看其它的牌子吧。// 咱們上樓去看看其它的牌子吧。
Zánmen xiān shànglóu qù kànkan qítā de páizi ba.

La oss gå opp en etasje og ta en titt på andre merker.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

售货员

售货员

shòuhuòyuán

n

butikkselger; ekspeditør

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

陈飞在一家电脑店当售货员。// 陳飛在一家電腦店當售貨員

Chén Fēi zài yì jiā diànnǎodiàn dāng shòuhuòyuán.

Chen Fei er butikkselger i en databutikk.

2

这里的售货员都穿得很漂亮。// 這裡的售貨員都穿得很漂亮。
Zhèlǐ de shòuhuòyuán dōu chuān de hěn piàoliang.

Ekspeditørene i denne butikken kler seg veldig pent.

3

售货员每天要工作十个小时。 // 售貨員每天要工作十個小時。
Shòuhuòyuán měi tiān yào gōngzuò shí ge xiǎoshí.

Butikkselgere må jobbe 10 timer om dagen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

黑色


hēisè

tv

svart

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

挪威的衣服很多都是黑色或白色。 

Nuówēi de yīfu hěn duō dōu shì hēisè huò báisè.

Mye av klærne i Norge er svarte eller hvite.

2

总经理总是穿黑色的衣服。// 總經理總是穿黑色的衣服。
Zǒngjīnglǐ zǒngshì chuān hēisè de yīfu.

Direktøren har alltid på seg svarte klær.

3

明天是黑色星期五。// 明天是黑色星期五。
Míngtiān shì hēisè xīngqīwǔ.

I morgen er det Black Friday.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

长裤

長褲

chángkù

n

langbukse(r)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我想要一条黑色的长裤。// 我想要一條黑色的長褲

Wǒ xiǎngyào yì tiáo hēisè de chángkù.

Jeg vil ha et par svarte langbukser.

2

现在那么冷,不能穿短裤,得穿长裤。// 現在那麽冷,不能穿短褲,得穿長褲
Xiànzài nàme lěng, bù néng chuān duǎnkù, děi chuān chángkù.

Det er så kaldt nå, så du kan ikke ha på deg kortbukser, du må ha på deg langbukser.

3

天冷了,我们要去买冬天的长裤。// 天冷了,我們要去買冬天的長褲
Tiān lěng le, wǒmen yào qù mǎi dōngtiān de chángkù.

Været har blitt kaldt, vi må dra og kjøpe langbukser for vinteren.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

灰色


huīsè

tv

grå

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这件灰色的T恤挺好看的。// 這件灰色的T恤挺好看的。  

Zhè jiàn huīsè de T-xù tǐng hǎokàn de.

Denne gråfargede T-skjorta er ganske fin.

2

我觉得灰色的衣服看起来很简单。// 我覺得灰色的衣服看起來很簡單。
Wǒ juéde huīsè de yīfu kànqǐlái hěn jiǎndān.

Jeg synes grå klær ser veldig alminnelige ut.

3

她最喜欢的颜色是灰色。// 她最喜歡的顏色是灰色
Tā zuì xǐhuan de yánsè shì huīsè.

Favorittfargen hennes er grå.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

白色


báisè

tv

hvit

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

你穿白色的衣服很漂亮。// 你穿白色的衣服很漂亮。  

Nǐ chuān báisè de yīfu hěn piàoliang.

Du ser veldig fin ut i hvite klær.

2

我哥哥很喜欢穿白色的衬衫、黑色的长裤。// 我哥哥很喜歡穿白色的襯衫、黑色的長褲。
Wǒ gēge hěn xǐhuan chuān báisè de chènshān, hēisè de chángkù.

Broren min liker å ha på seg hvite skjorter og svarte langbukser.

3

挪威南部有很多白色的房子。// 挪威南部有很多白色的房子。
Nuówēi nánbù yǒu hěn duō báisè de fángzi.

Sør i Norge er det mange hvite hus.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

短裤

短褲

duǎnkù

n

kortbukse; shorts

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我需要买两条短裤。// 我需要買两条短裤

Wǒ xūyāo mǎi liǎng tiáo duǎnkù.

Jeg trenger å kjøpe to shortser.

2

这条灰色的短裤很漂亮。// 這條灰色的短褲很漂亮。
Zhè tiáo huīsè de duǎnkù hěn piàoliang.

Denne grå shortsen er veldig fin.

3

在挪威,我们很少穿短裤。// 在挪威,我們很少穿短褲
Zài Nuówēi, wǒmen hěn shǎo chuān duǎnkù.

I Norge har vi sjelden på oss kortbukser.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
duǎn

tv

kort

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我觉得挪威的夏天太了,冬天太长了。// 我覺得挪威的夏天太了,冬天太長了。  

Wǒ juéde Nuówēi de xiàtiān tài duǎn le, dōngtiān tài cháng le.

Jeg synes sommeren i Norge er for kort, og vinteren for lang.

2

我的裤子太了,得买新的。// 我的褲子太了,得買新的。
Wǒde kùzi tài duǎn le, děi mǎi xīn de.

Buksa mi er for kort, jeg må kjøpe meg ei ny.

3

你的头发剪得好!// 你的頭髮剪得好
Nǐde tóufa jiǎn de hǎo duǎn!

Du har klippet deg så kort på håret!

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
n

nummer; størrelse

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

你穿几的裤子?// 你穿幾的褲子?  

Nǐ chuān jǐ de kùzi?

Hvilken størrelse bruker du i bukser?

2

她长胖了,现在要穿L了。// 她長胖了,現在要穿L了。
Tā zhǎngpàng le, xiànzài yào chuān L le.

Hun har lagt på seg, så nå må hun bruke størrelse large.

3

你怎么没有我的电话号?// 你怎麼沒有我的電話號
Nǐ zěnme méi yǒu wǒde diànhuà hào?

Hvordan har det seg at du ikke har telefonnummeret mitt?

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

服装

服裝

fúzhuāng

n

klesdrakt; antrekk; klær

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

大学附近有很多服装店。// 大學附近有很多服裝店。  

Dàxué fùjìn yǒu hěn duō fúzhuāngdiàn.

Det ligger mange klesbutikker i nærheten av universitetet.

2

主持人穿的服装很华丽。// 主持人穿的服裝很華麗。
Zhǔchírén chuān de fúzhuāng hěn huálì.

Programlederen hadde på seg et praktfullt antrekk.

3

冬天的服装比夏天的服装贵多了。// 冬天的服裝比夏天的服裝貴多了。
Dōngtiān de fúzhuāng bǐ xiàtiān de fúzhuāng guì duō le.

Vinterklær er mye dyrere enn sommerklær.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

欧洲

歐洲

Ōuzhōu

egn

Europa

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

他们一家人都住在欧洲。// 他們一家人都住在歐洲

Tāmen yì jiā rén dōu zhùzài Ōuzhōu.

Hele familien deres bor i Europa.

2

今年暑假我妹妹要去欧洲旅行。// 今年暑假我妹妹要去歐洲旅行。
Jīnnián shǔjià wǒ mèimei yào qù Ōuzhōu lǚxíng.

I sommerferien skal søstera mi dra på tur til Europa .

3

欧洲有很多美丽的国家。// 歐洲有很多美麗的國家。
Ōuzhōu yǒu hěn duō měilì de guójiā.

Det er mange vakre land i Europa.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
shì

v

å prøve

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我想穿那件裙子。// 我想穿那件裙子。  

Wǒ xiǎng shì chuān nà jiàn qúnzi.

Jeg har lyst til å prøve den kjolen der.

2

服装店有一些衣服不能。// 服裝店有一些衣服不能
Fúzhuāngdiàn yǒu yìxiē yīfu bù néng shì.

I klesbutikker er det noen klær man ikke kan prøve.

3

这个游戏很好玩,你一下吧。// 這個遊戲很好玩,你一下吧。
Zhè ge yóuxì hěn hǎowán, nǐ shì yíxià ba.

Dette spillet er veldig morsomt, prøv litt, da.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

大号

大號

dàhào

adj

stor størrelse; størrelse large

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我得穿大号的裤子。// 我得穿大號的褲子。  

Wǒ děi chuān dàhào de kùzi.

Jeg må bruke bukser i størrelse large.

2

我觉得你最好穿大号,要不然你看起来太胖了。// 我覺得你最好穿大號,要不然你看起來太胖了。
Wǒ juéde nǐ zuìhǎo chuān dàhào, yàoburán nǐ kànqǐlái tài pàng le.

Jeg synes det er best du bruker stor størrelse, ellers ser du så tjukk ut.

3

你们这里有没有大号的鞋?// 你們這裡有沒有大號的鞋?
Nǐmen zhèlǐ yǒu méi yǒu dàhào de xié?

Har dere sko i store størrelser her?

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

中号

仲號

zhōnghào

adj

middels størrelse; størrelse medium

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

中号的衬衫应该挺合适的,我先试试吧。// 仲號的襯衫應該挺合適的,我先試試吧。  

Zhōnghào de chènshān yīnggāi tǐng héshì de, wǒ xiān shìshi ba.

Skjorter i størrelse medium burde passe bra, jeg får prøve først.

2

妈妈穿中号的裤子,小号的T恤。 // 媽媽穿仲號的褲子,小號的T恤。
Māma chuān zhōnghào de kùzi, xiǎohào de T-xù.

Mamma bruker bukser i stor størrelse og T-skjorter i liten størrelse..

3

挪威的中号裙子很大,你穿不了。// 挪威的仲號裙子很大,妳穿不了。
Nuówēi de zhōnghào qúnzi hěn dà, nǐ chuānbuliǎo.

Kjoler i størrelse medium i Norge er altfor store for deg, du kan ikke gå med dem.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

更衣室


gēngyīshì

n

prøverom (for klær); omkledningsrom

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

请问更衣室在哪里?// 請問更衣室在哪裏?  

Qǐngwèn gēngyīshì zài nǎlǐ?

Kan jeg spørre hvor prøverommet er?

2

你先去更衣室试穿一下这件大号的。// 你先去更衣室試穿一下這件大號的。
Nǐ xiān qù gēngyīshì shì chuān yíxià zhè jiàn dàhào de.

Gå først til prøverommet og prøv på denne i størrelse large.

3

更衣室在右边,男更衣室在左边。// 女更衣室在右邊,男更衣室在左邊。
gēngyīshì zài yòubiān, nángēngyīshì zài zuǒbiān.

Omkledningsrommet for kvinner er på høyre side, mens omkledningsrommet for menn er på venstre side.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

合适

合適

héshì

tv

passende; kledelig

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这件裙子你穿得很合适。// 這件裙子你穿得很合適

Zhè jiàn qúnzi nǐ chuān de hěn héshì.

Denne kjolen passer deg veldig godt.

2

这条裤子很好看,但是大小不合适。// 這條褲子很好看,但是大小不合適
Zhè tiáo kùzi hěn hǎokàn, dànshì dàxiǎo bù héshì.

Denne buksa er veldig fin, men størrelsen passer ikke.

3

你觉得价格合适吗?// 你覺得價格合適嗎?
Nǐ juéde jiàgé héshì ma?

Synes du at prisen er passende?

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

柜台

櫃台

guìtái

n

skranke; disk; kasse (i butikk)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我去柜台买单,你在门口等我吧。// 我去櫃台買單,你在門口等我吧。

Wǒ qù guìtái mǎidān, nǐ zài ménkǒu děng wǒ ba.

Jeg går til kassen for å betale, du kan vente på meg ved inngangen.

2

我姐姐在银行柜台工作。// 我姐姐在銀行櫃台工作。
Wǒ jiějie zài yínháng guìtái gōngzuò.

Storesøstera mi jobber i en skranke i banken.

3

商场一共有十个柜台,在每个柜台都可以付钱。// 商場一共有十個櫃台,在每個櫃台都可以付錢。
Shāngchǎng yígòng yǒu shí ge guìtái, zài měi ge guìtái dōu kěyǐ fùqián.

Det er til sammen ti skranker på kjøpesenteret, og man kan betale i alle disse skrankene.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

旁边

旁邊

pángbiān

sto

ved siden av

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

外套都在柜台旁边。// 外套都在櫃台旁邊

Wàitào dōu zài guìtái pángbiān.

Alle frakker henger ved siden av kassen.

2

狗在沙发旁边睡觉。// 狗在沙發旁邊睡覺。
Gǒu zài shāfā pángbiān shuìjiào.

Hunden sover ved siden av sofaen.

3

我家离这儿不远,旁边是一个大公园。 // 我家離這兒不遠,旁邊是一個大公園。
Wǒ jiā lí zhèr bù yuǎn, pángbiān shì yí ge dà gōngyuán.

Hjemmet mitt ligger ikke langt herfra, ved siden av er det en stor park.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

另一边

另一邊

lìng yībiān

sto

på den andre siden

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这边的衣服是我的,另一边的是我妹妹的。// 這邊的衣服是我的,另一邊的是我妹妹的。  

Zhèbiān de yīfu shì wǒde, lìng yìbiān de shì wǒ mèimei de.

Klærne på denne siden er mine, og de som er på den andre siden, er lillesøstera mi sine.

2

学校的左边是咖啡馆,另一边是图书馆。// 學校的左邊是咖啡館,另一邊是圖書館。
Xuéxiào de zuǒbiān shì kāfēiguǎn, lìng yìbiān shì túshūguǎn.

På venstre siden av skolen er det en kafé, og på den andre siden er det et bibliotek.

3

你得去另一边的公交车站坐车回家。// 你得去另一邊的公交車站坐車回家。
Nǐ děi qù lìng yìbiān de gōngjiāochē zhàn zuòchē huíjiā.

Du må gå til bussholdeplassen på den andre siden for å ta buss hjem.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

虽然…,可是…

雖然⋯,可是⋯

suīrán …, kěshì ...

konj

selv om …, så ...

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这条裤子虽然颜色很好,可是太大了。// 這條褲子雖然顏色很好,可是太大了。

Zhè tiáo kùzi suīrán yánsè hěn hǎo, kěshì tài dà le.

Selv om fargen på denne buksa er fin, så er den altfor stor.

2

虽然王红工作很忙,可是她特别喜欢。// 雖然王紅工作很忙,可是她特別喜歡。
Suīrán Wáng Hóng gōngzuò hěn máng, kěshì tā tèbié xǐhuan.

Selv om Wang Hong har det veldig travelt på jobb, så liker hun jobben veldig godt.

3

挪威的冬天虽然又冷又长,可是可以滑雪,很好玩儿。// 挪威的冬天雖然又冷又長,可是可以滑雪,很好玩兒。
Nuówēi de dōngtiān suīrán yòu lěng yòu cháng, kěshì kěyǐ huáxuě, hěn hǎowánr.

Selv om vinteren i Norge er både kald og lang, så kan man gå på ski, og det er veldig morsomt.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

图案

圖案

tú’àn

n

mønster; design

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这件毛衣的图案很漂亮。// 這件毛衣的圖案很漂亮。

Zhè jiàn máoyī de tú’àn hěn piàoliang.

Mønsteret på denne ullgenseren er veldig fint.

2

她穿的裙子的图案是花和鸟。// 她穿的裙子的圖案是花和鳥。  
Tā chuān de qúnzi de tú’àn shì huā hé niǎo.

Mønsteret på kjolen hun har på seg, består av blomster og fugler.

3

这种图案虽然很流行,可是我不喜欢。// 這種圖案雖然很流行,可是我不喜歡。
Zhè zhǒng tú’àn suīrán hěn liúxíng, kěshì wǒ bù xǐhuan.

Selv om dette mønsteret er på moten, så liker jeg det ikke.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
tǐng

adv

ganske; veldig; svært

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

李丽跳舞跳得好的。// 李麗跳舞跳得好的。  

Lǐ Lì tiàowǔ tiào de tǐng hǎo de.

Li Li danser veldig bra.

2

凯恩的中文说得好的,可是汉字写得不太好。// 凱恩的中文說得好的,可是漢字寫得不太好。
Kǎi Ēn de zhōngwén shuō de tǐng hǎo de, kěshì hànzì xiě de bú tài hǎo.

Kai En snakker veldig bra kinesisk, men han skriver ikke kinesiske tegn så bra.

3

这双鞋合适的,就要这双。 // 這雙鞋合適的,就要這雙。
Zhè shuāng xié tǐng héshì de, jiù yào zhè shuāng.

Dette skoparet passer veldig godt, jeg tar det.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

就是


jiùshì

konj

bare; det er bare det at

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

他挺帅的,就是不太聪明。// 他很帥,就是不太聰明。  

Tā hěn shuài, jiùshì bú tài cōngming.

Han er ganske kjekk, men han er bare ikke så smart.

2

我晚上想去,就是明天有考试,得复习。// 我晚上想去,就是明天有考試,得複習。
Wǒ wǎnshang xiǎng qù, jiùshì míngtiān yǒu kǎoshì, děi fùxí.

Jeg har lyst til å dra dit i kveld, det er bare det at jeg har prøve i morgen, så jeg må repetere stoffet.

3

王红什么都好,就是太懒了。// 王紅什麼都好,就是太懶了。
Wáng Hóng shénme dōu hǎo, jiùshì tài lǎn le.

Alle sider ved Wang Hong er bra, hun er bare for lat.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

服务台

服務台

fúwùtái

n

(service)skranke; resepsjon; kasse

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

请你去服务台买单。// 請你去服務台買單。  

Qǐng nǐ qù fúwùtái mǎidān.

Vennligst gå til resepsjonen for å betale.

2

这家店的服务台在二楼,那边可以结账。// 這家店的服務台在二樓,那邊可以結帳。
Zhè jiā diàn de fúwùtái zài èr lóu, nàbiān kěyǐ jiézhàng.

Serviceskranken i denne butikken er i andre etasje, der kan man betale.

3

请把服务台上的那本书给我。// 請把服務台上的那本書給我。
Qǐng bǎ fúwùtáishàng de nà běn shū gěi wǒ.

Vennligst gi meg den boka som ligger på disken.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

结账

結賬

jiézhàng

v

å betale (regning); å gjøre opp

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

你等我一下,我先去服务台结账。// 你等我一下,我先去服務台結賬

Nǐ děng wǒ yíxià, wǒ xiān qù fúwùtái jiézhàng.

Vent på meg en liten stund, jeg må først gå i kassen og betale.

2

你可以拿走这件裙子,你爸爸已经帮你结账了。// 你可以拿走這件裙子, 你爸爸已經幫你結賬了。
Nǐ kěyǐ názǒu zhè jiàn qúnzi, nǐ bàba yǐjīng bāng nǐ jiézhàng le.

Du kan ta med deg denne kjolen, for faren din har allerede gjort opp for deg.

3

在这家餐馆客人得先结账,再吃饭。// 在這家餐館客人得先結賬,再吃飯。
Zài zhè jiā cānguǎn kèrén děi xiān jiézhàng, zài chīfàn.

I denne restauranten må gjestene betale før de kan spise.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

接受


jiēshòu

v

å akseptere

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这家商店接受Visa卡。 // 這家商店接受Visa卡。

Zhè jiā shāngdiàn jiēshòu Visa-kǎ.

Denne butikken aksepterer Visa-kort.

2

妹妹开心地接受了我送的生日礼物。// 妹妹開心地接受了我送的生日禮物。
Mèimei kāixīn de jiēshòu le wǒ sòng de shēngrì lǐwù.

Lillesøstera mi tok imot bursdagsgaven min med et stort smil.

3

对不起,我不能接受这辆车的价格,太贵了。 // 對不起,我不能接受這輛車的價格,太貴了。
Duìbuqǐ, wǒ bù néng jiēshòu zhè liàng chē de jiàgé, tài guì le.

Beklager, jeg kan ikke akseptere prisen på denne bilen, det er for dyrt.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

国外

國外

guówài

n/adj

utlandet; utenlandsk

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这家商场不接受国外的银行卡。// 這家商場不接受國外的銀行卡。  

Zhè jiā shāngchǎng bù jiēshòu guówài de yínhángkǎ.

Dette kjøpesenteret aksepterer ikke utenlandske bankkort.

2

王静买衣服喜欢国外的牌子。// 王靜買衣服喜歡國外的牌子。
Wáng Jìng mǎi yīfu xǐhuan guówài de páizi.

Når Wang Jing kjøper klær, liker hun utenlandske merker.

3

我们常常去国外旅行。// 我們常常去國外旅行。
Wǒmen chángcháng qù guówài lǚxíng.

Vi reiser ofte til utlandet.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

信用卡


xìnyòngkǎ

n

kredittkort

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

中国很多商场都接受信用卡结账。// 中國很多商場都接受信用卡結賬。  

Zhōngguó hěn duō shāngchǎng dōu jiēshòu xìnyòngkǎ jiézhàng.

Mange kinesiske kjøpesentre aksepterer betaling med kredittkort.

2

国外的信用卡在中国不一定能用。// 國外的信用卡在中國不一定能用。
Guówài de xìnyòngkǎ zài Zhōngguó bù yídìng néng yòng.

Utenlandske kredittkort kan ikke nødvendigvis brukes i Kina.

3

你的信用卡是哪个银行的?// 你的信用卡是哪個銀行的?
Nǐde xìnyòngkǎ shì nǎ ge yínháng de?

Fra hvilken bank kommer kredittkortet ditt?

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

信用


xìnyòng

n

kreditt; troverdighet; pålitelighet

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

李芳是个讲信用的人。// 李芳是個講信用的人。  

Lǐ Fāng shì ge jiǎng xìnyòng de rén.

Li Jing er en kvinne man kan stole på.

2

我拿到了一个信用贷款。// 我拿到了一個信用貸款。
Wǒ nádào le yí ge xìnyòng dàikuǎn.

Jeg har fått et lån uten sikkerhet.

3

我的银行信用很好,信用卡在全世界都可以用。// 我的銀行信用很好,信用卡在全世界都可以用。
Wǒ de yínháng xìnyòng hěn hǎo, xìnyòngkǎ zài quán shìjiè dōu kěyǐ yòng.

Banken min er svært pålitelig, kredittkortet mitt kan brukes over hele verden.

Liste over forkortelser

adj – adjektiv
adv – adverb
egn – egennavn
konj – konjunksjon
n – nomen
sto – stedsord
to – tidsord
tv – tilstandsverb
v – verb
vk – verb-komplement
vo – verb-objekt

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård.
Sist faglig oppdatert 31.10.2018

Læringsressurser

Leksjon 6: Å handle klær