Hopp til innhold

Fagstoff

Gloseliste til leksjon 5

Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

第五课:生词

Dì wǔ kè: shēngcí

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

看病


kànbìng

vo

å gå til lege; å bli undersøkt av lege

Nr

Tekst

1

我不舒服,得去看病

Wǒ bù shūfu, děi qù kànbìng.

Jeg føler meg dårlig, jeg må gå til legen.

2

是张医生给我看病的。 // 是張醫生給我看病的。
Shì Zhāng yīshēng gěi wǒ kànbìng de.

Det var doktor Zhang som undersøkte meg.

3

张飞一点儿也不喜欢去看病。// 張飛一點兒也不喜歡去看病
Zhāng Fēi yìdiǎnr yě bù xǐhuan qù kànbìng.

Zhang Fei liker ikke å gå til legen i det hele tatt.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
bìng

n

sykdom; syk

Nr

Tekst

1

我好像了。

Wǒ hǎoxiàng bìng le.

Jeg har visst blitt syk.

2

这是不是大?// 這是不是大
Zhè shì bu shì dà bìng?

Er dette en alvorlig sykdom?

3

很快就好了。// 小很快就好了。
Xiǎo bìng hěn kuài jiù hǎo le.

Mindre sykdommer går fort over.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

身体

身體

shēntǐ

n

kropp; helse

Nr

Tekst

1

今年妈妈的身体比去年好多了。// 今年媽媽的身體比去年好多了。 

Jīnnián māma de shēntǐ bǐ qùnián hǎo duō le.

Mors helse er mye bedre i år enn i fjor.

2

这个女孩子身体很好,从来不生病。// 這個女孩子身體很好,從來不生病。 
Zhè ge nǚháizi shēntǐ hěn hǎo, cónglái bù shēngbìng.

Denne jenta har god helse, hun er aldri syk.

3

爷爷身体不舒服,想睡一会儿。// 爺爺身體不舒服,想睡一會兒。
Yéye shēntǐ bù shūfu, xiǎng shuì yíhuìr.

Farfar føler seg uvel, så han har lyst til å sove en stund.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
tóu

n

hode

Nr

Tekst

1

婴儿的真小。// 嬰兒的真小。

Yīng’ér de tóu zhēn xiǎo.

Babyer har veldig små hoder.

2

现在很冷,上得戴帽子。 // 現在很冷,上得戴帽子。 
Xiànzài hěn lěng, tóushàng děi dài màozi.

Det er veldig kaldt nå, du må ha lue på hodet.

3

沈飞很疼,得去看医生。// 沈飛很疼,得去看醫生。
Shěn Fēi tóu hěn téng, děi qù kàn yīshēng.

Shen Fei har veldig vondt i hodet, så han må gå til legen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
téng

v

å gjøre vondt; å smerte

Nr

Tekst

1

请告诉医生你哪里。//
0;請告訴醫生你哪裡

Qǐng gàosù yīshēng nǐ nǎlǐ téng?

Vær så snill og fortell legen hvor du har vondt.

2

昨天夜里我没睡觉,现在头好。// 昨天夜裡我沒睡覺,現在頭好
Zuótiān yèli wǒ méi shuìjiào, xiànzài tóu hǎo téng.

I natt har jeg ikke sovet, og nå har jeg så vondt i hodet.

3

周末我去打手球了,今天手很。// 週末我去打手球了,今天手很
Zhōumò wǒ qù dǎ shǒuqiú le, jīntiān shǒu hěn téng.

I helgen dro jeg og spilte håndball, så i dag har jeg vondt i hendene.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

发烧

發燒

fāshāo

v

å ha feber

Nr

Tekst

1

虽然周丽头疼,但是她不发烧。//
0;雖然周麗頭疼,但是她不發燒

Suīrán Zhōu Lì tóuténg, dànshì tā bù fāshāo.

Selv om Zhou Li har hodepine, så har hun ikke feber.

2

你好烫,好像在发烧。// 你好燙,好像在發燒
Nǐ hǎo tàng, hǎoxiàng zài fāshāo.

Du er glovarm, du har visst feber.

3

只要不发烧,很快就会好了。// 只要不發燒,很快就會好了。 
Zhǐyào bù fāshāo, hěn kuài jiù huì hǎo le.

Så lenge du ikke har feber, så blir du fort frisk igjen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

止疼药

止疼藥

zhǐténgyào

n

smertestillende medisin

Nr

Tekst

1

哎呀,家里没有止疼药。// 哎呀,家裡沒有止疼藥

Āiyā, jiāli méi yǒu zhǐténgyào.

Uff, vi har ikke smertestillende medisin hjemme.

2

我头疼,你能给我两片止疼药吗?// 我頭疼,你能給我兩片止疼藥嗎? 
Wǒ tóuténg, nǐ néng gěi wǒ liǎng piàn zhǐténgyào ma?

Jeg har vondt i hodet, kan du gi meg to tabletter med smertestillende medisin?

3

止疼药不能吃太多,对身体不好。// 止疼藥不能吃太多,對身體不好。
Zhǐténgyào bù néng chī tài duō, duì shēntǐ bù hǎo.

Du kan ikke ta for mye smertestillende medisiner, det er ikke bra for helsa.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
zhǐ

v

å stoppe; å ende; å hindre

Nr

Tekst

1

我头疼,你有疼药吗? // 我頭疼,你有疼藥嗎?

Wǒ tóuténg, nǐ yǒu zhǐténgyào ma?

Jeg har vondt i hodet, har du smertestillende medisin?

2

这种药不疼。// 這種藥不疼。  
Zhè zhǒng yào bù zhǐ téng.

Denne typen medisin lindrer ikke smerte.

3

小孩子肚子疼,我不住她哭。// 小孩子肚子疼,我不住她哭。
Xiǎoháizi dùzi téng, wǒ zhǐbuzhù tā kū.

Barnet har vondt i magen, jeg klarer ikke å få henne til å slutte å gråte.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
yào

n

medisin; legemiddel

Nr

Tekst

1

如果你有炎症的话,就得吃。// 如果你有炎症的話,就得吃

Rúguǒ nǐ yǒu yánzhèng de huà, jiù děi chī yào.

Dersom du har betennelse, må du ta medisin.

2

这种有很多副作用,我不想吃。// 這種有很多副作用,我不想吃。
Zhè zhǒng yào yǒu hěn duō fùzuòyòng, wǒ bù xiǎng chī.

Denne typen medisin har mange bivirkninger, så jeg har ikke lyst til å ta den.

3

医生说虽然肚子疼,可是不用吃。// 醫生說雖然肚子疼,可是不用吃
Yīshēng shuō suīrán dùzi téng, kěshì búyòng chī yào.

Legen sa at selv om du har vondt i magen, så trenger du ikke ta medisin.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
ò

on

å ja; ja vel

Nr

Tekst

1

,对了,我想起来了,他的名字叫李明。// ,對了,我想起來了,他的名字叫李明。

Ò, duì le, wǒ xiǎngqǐlái le, tāde míngzì jiào Lǐ Míng.

Å ja, nå husker jeg det, navnet hans er Li Ming.

2

,原来是这样的。// 哦,原來是這樣的。
Ò, yuánlái shì zhèyàng de.

Ja vel, det var slik det var.

3

,我以为你不饿,没给你带吃的。// , 我以為你不餓,沒給你帶吃的。
Ò, wǒ yǐwéi nǐ bú è, méi gěi nǐ dài chīde.

Å ja, jeg trodde ikke du var sulten, så jeg tok ikke med noe mat.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

生病


shēngbìng

vo

å bli syk

Nr

Tekst

1

你头怎么这么热,是不是生病了?// 你頭怎麼這麼熱,是不是生病了?

Nǐ tóu zěnme zhème rè, shì bu shì shēngbìng le?

Hvordan har det seg at panna di er så varm, har du blitt syk?

2

医生,我什么了? // 醫生,我什麼了? 
Yīshēng, wǒ shēng shénme bìng le?

Doktor, hva slags sykdom har jeg fått?

3

王红今天生病了,不能来上学。// 王紅今天生病了,不能來上學。
Wáng Hóng jīntiān shēngbìng le, bù néng lái shàngxué.

Wang Hong er syk i dag, så hun kan ikke komme på skolen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
piàn

n/m

tablett

Nr

Tekst

1

这种药一天吃几?//
0;這種藥一天吃幾

Zhè zhǒng yào yī tiān chī jǐ piàn?

Hvor mange tabletter skal man ta om dagen av denne medisinen?

2

一天吃两次,每次三。// 一天吃兩次,每次三
Yī tiān chī liǎng cì, měi cì sān piàn.

Du tar tre tabletter to ganger om dagen.

3

你能给我两止疼药吗?// 你能給我兩止疼藥嗎?
Nǐ néng gěi wǒ liǎng piàn zhǐténgyào ma?

Kan du gi meg to tabletter med smertestillende medisin?

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
v

å sammenligne

Nr

Tekst

1

王红的中文李明的中文好。// 王紅的中文李明的中文好。  

Wáng Hóng de zhōngwén Lǐ Míng de zhōngwén hǎo.

Kinesisken til Wang Hong er bedre enn kinesisken til Li Ming.

2

他的头今天昨天更疼。// 他的頭今天昨天更疼。  
Tāde tóu jīntiān zuótiān gèng téng.

Han har enda mer vondt i hodet i dag enn i går.

3

这部电影不那部电影好看。// 這部電影不那部電影好看。
Zhè bù diànyǐng bù nà bù diànyǐng hǎokàn.

Denne filmen er ikke bedre enn den filmen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

厉害

厲害

lìhai

tv

voldsom; fryktelig

Nr

Tekst

1

王朋吃了昨天的剩菜,现在肚子疼得厉害。// 王朋吃了昨天的剩菜,現在肚子疼得厲害

Wáng Péng chī le zuótiān de shèngcài, xiànzài dùzi téng de lìhai.

Wang Peng spiste rester fra i går, og nå har han fryktelige magesmerter.

2

你吐得这么厉害,得马上去看医生。// 你吐得這麼厲害,得馬上去看醫生。
Nǐ tù de zhème lìhai, děi mǎshàng qù kàn yīshēng.

Du kaster opp så voldsomt at du må dra til legen med en gang.

3

今天头好疼,比昨天还厉害。// 今天頭好疼,比昨天還厲害
Jīntiān tóu hǎo téng, bǐ zuótiān hái lìhai.

Jeg har så vondt i hodet i dag, det er enda verre enn i går.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

难受

難受

nánshòu

v

å ha det ubehagelig; å ha det vondt

Nr

Tekst

1

我头疼发烧三天了,好难受。// 我頭疼發燒三天了,好難受

Wǒ tóuténg fāshāo sān tiān le, hǎo nánshòu.

Jeg har hatt vondt i hodet og feber i tre dager nå, jeg føler meg skikkelig dårlig.

2

我好像吃太多了,肚子很难受。// 我好像吃太多了,肚子很難受
Wǒ hǎoxiàng chī tài duō le, dùzi hěn nánshòu.

Jeg har visst spist for mye, jeg har vondt i magen.

3

这个房间热得难受。// 這個房間熱得難受
Zhè ge fángjiān rè de nánshòu.

Dette rommet er ubehagelig varmt.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
péi

v

å følge; å ledsage; å holde med selskap

Nr

Tekst

1

妈妈想爸爸明天她去买衣服。// 媽媽想爸爸明天她去買衣服。  

Māma xiǎng bàba míngtiān péi tā qù mǎi yīfu.

Mamma vil at pappa skal bli med henne og kjøpe klær i morgen.

2

我今天没课,我你去看医生吧。// 我今天沒課,我你去看醫生吧。
Wǒ jīntiān méi kè, wǒ péi nǐ qù kàn yīshēng ba.

Jeg har ingen timer i dag, jeg kan følge deg til legen.

3

我好无聊,你得我一会儿。// 我好無聊,你得我一會兒。
Wǒ hǎo wúliáo, nǐ děi péi wǒ yíhuìr.

Jeg kjeder meg sånn, du må holde meg med selskap en stund.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

力气

力氣

lìqi

n

(fysisk) styrke; krefter

Nr

Tekst

1

我太累了,没有力气说话了。// 我太累了,沒有力氣說話了。 

Wǒ tài lèi le, méi yǒu lìqi shuōhuà le.

Jeg er så sliten, jeg har ikke krefter igjen til å snakke.

2

他天天锻炼身体,力气很大。// 他天天鍛鍊身體,力氣很大。 
Tā tiāntiān duànliàn shēntǐ, lìqi hěn dà.

Han trener hver dag, så han er veldig sterk.

3

你还有没有力气陪我去逛街?// 你還有沒有力氣陪我去逛街?
Nǐ hái yǒu méi yǒu lìqi péi wǒ qù guàngjiē?

Har du fremdeles krefter til å bli med meg og se i butikker?

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

看上去


kànshangqu

vk

å se ut (som); å se ut til; å virke; å synes å være

Nr

Tekst

1

看上去病得很厉害,得马上去看医生。// 你看上去病得很厲害,得馬上去看醫生。  

kànshangqu bìng de hěn lìhai, děi mǎshàng qù kàn yīshēng.

Du ser ut til å være voldsomt syk, du må dra til legen med en gang.

2

看上去很年轻,其实他已經八十了。// 他看上去很年輕,其實他已經八十了。
kànshangqu hěn niánqīng, qíshí tā yǐjiīng bāshí le.

Han ser ut som han er veldig ung, men i realiteten er han allerede 80 år.

3

李丽看上去很开心。// 李麗看上去很開心。
Lǐ Li kànshangqu hěn kāixīn.

Li Li ser ut som hun er veldig lykkelig.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

状态

狀態

zhuàngtài

n

tilstand; forfatning

Nr

Tekst

1

你看上去状态很不好。// 你看上去狀態很不好。

Nǐ kànshangqu zhuàngtài hěn bù hǎo.

Du ser ut til å være i dårlig forfatning.

2

虽然爸爸生病,但他的心里状态很不错。// 雖然爸爸生病,但他的心裡狀態很不錯。  
Suīrán bàba shēngbìng, dànshì tāde xīnlǐ zhuàngtài hěn búcuò.

Selv om pappa er syk, så er den mentale tilstanden hans veldig bra.

3

暑假结束了,得进入学习状态了。// 暑假結束了,得進入學習狀態了。
Shǔjià jiéshù le, děi jìnrù xuéxí zhuàngtài le.

Sommerferien er over, så nå må vi gå inn i studiemodus.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

医院

醫院

yīyuàn

n

sykehus

Nr

Tekst

1

你受伤了,我带你去医院。// 你受傷了,我帶你去醫院

Nǐ shòushāng le, wǒ dài nǐ qù yīyuàn.

Du er skadet, jeg tar deg med til sykehuset.

2

你去哪家医院看病?// 你去哪家醫院看病?
Nǐ qù nǎ jiā yīyuàn kànbìng?

Hvilket sykehus skal du dra til for legeundersøkelse?

3

我哥哥在这家医院当医生。// 我哥哥在這家醫院當醫生。
Wǒ gēge zài zhè jiā yīyuàn dāng yīshēng.

Storebroren min er lege på dette sykehuset.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
liáng

v

å måle

Nr

Tekst

1

一下你的体温,再去验血。// 先一下你的體溫,再去驗血。
Xiān liáng yíxià nǐde tǐwēn, zài qù yànxiě.

La oss først måle temperaturen din, før du går og tar en blodprøve.

2

过你的身高吗?// 你過你的身高嗎? 
liángguo nǐde shēngāo ma?

Har du noen gang målt høyden din?

3

请你一下这张桌子有多长。// 請你一下這張桌子有多长。
Qǐng nǐ liáng yíxià zhè zhāng zhuōzi yǒu duō cháng.

Kan du være snill og måle lengden på dette bordet.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

体温

體溫

tǐwēn

n

kroppstemperatur

Nr

Tekst

1

病人的体温有点高。// 病人的體溫有點高。  

Bìngrén de tǐwēn yǒudiǎn gāo.

Pasientens kroppstemperatur er litt høy.

2

人的体温在三十七度左右。// 人的體溫在三十七度左右。
Rénde tǐwēn zài sānshíqī dù zuǒyòu.

Kroppstemperaturen til mennesker ligger på rundt 37 grader.

3

狗的体温比人的体温高。// 狗的體溫比人的體溫高。
Gǒude tǐwēn bǐ rénde tǐwēn gāo.

Kroppstemperaturen til hunder er høyere enn kroppstemperaturen til mennesker.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
n

grad(er)

Nr

Tekst

1

她发烧,体温三十九。// 她發燒,體溫三十九

Tā fāshāo, tǐwēn sānshíjiǔ .

Hun har feber, kroppstemperaturen er 39 grader.

2

今天外面多少
Jīntiān wàimian duōshao ?

Hvor mange grader er det ute i dag?

3

重庆冬天温度在十左右。// 重慶冬天溫度在十左右。
Chóngqìng dōngtiān wēndù zài shí zuǒyòu.

Om vinteren ligger temperaturen i Chongqing på rundt 10 grader.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

验血

驗血

yànxiě

vo

å ta blodprøve

Nr

Tekst

1

你体温很高,要验血。// 你體溫很高,要驗血

Nǐ tǐwēn hěn gāo, yào yànxiě.

Kroppstemperaturen din er veldig høy, så du må ta en blodprøve.

2

医生说王菲是普通感冒,不需要验血。// 醫生說王菲是普通感冒,不需要驗血
Yīshēng shuō Wáng Fēi shì pǔtōng gǎnmào, bù xūyào yànxiě.

Legen sa at Wang Fei har en vanlig forkjølelse, så hun trenger ikke ta blodprøve.

3

护士给我了三次血,现在有点儿头晕。// 護士給我了三次,現在有點兒頭暈。
Hùshi gěi wǒ yàn le sān cì xiě, xiànzài yǒu diǎnr tóuyūn.

Sykepleieren tok tre blodprøver av meg, så nå er jeg litt svimmel.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

炎症

炎癥

yánzhèng

n

betennelse

Nr

Tekst

1

需要消除炎症才能好起来。// 需要消除炎癥才能好起來。  

Xūyào xiāochú yánzhèng cái néng hǎoqǐlái.

Vi må kurere betennelsen før du kan bli bra.

2

你看上去没有炎症,很快就会好。// 你看上去沒有炎癥,很快就會好。 
Nǐ kànshangqu méi yǒu yánzhèng, hěn kuài jiù huì hǎo.

Det ser ikke ut til at du har betennelse, så du kommer snart til å bli bra.

3

医生说她肚子里有炎症,得打针、吃药。// 醫生說她肚子裡有炎癥,得打針、吃藥。
Yīshēng shuō tā dùzili yǒu yánzhèng, děi dǎzhēn, chīyào.

Legen sa at hun hadde betennelse i magen, så hun må ta sprøyte og medisiner.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

普通


pǔtōng

tv

vanlig; ordinær

Nr

Tekst

1

普通感冒很快就会好了。// 普通感冒很快就會好了。 

Pǔtōng gǎnmào hěn kuài jiù huì hǎo le.

Ved vanlig forkjølelse blir man bra igjen veldig fort.

2

这辆车很普通,为什么那么贵?// 這輛車很普通,為什麼那麼貴?
Zhè liàng chē hěn pǔtōng, wèishéme nàme guì?

Denne bilen er helt ordinær, hvorfor er den så dyr?

3

他的父母都是普通的中国人。// 他的父母都是普通的中國人。

Tāde fùmǔ dōu shì pǔtōng de zhōngguórén.

Foreldrene hans er helt vanlige kinesere.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

感冒


gǎnmào

v/n

å være forkjølet; forkjølelse

Nr

Tekst

1

你得了普通感冒,不用吃药。// 你得了普通感冒,不用吃藥。  

Nǐ dé le pǔtōng gǎnmào, búyòng chī yào.

Du har pådratt deg en vanlig forkjølelse, så du trenger ikke ta medisin.

2

我最近身体不舒服,可能感冒了。// 我最近身體不舒服,可能感冒了。
Wǒ zuìjìn shēntǐ bù shūfu, kěnéng gǎnmào le.

Jeg har vært dårlig i det siste, det kan være jeg har blitt forkjølet.

3

感冒了要一个星期才能好。// 我感冒了要一個星期才能好。
gǎnmào le yào yí ge xīngqī cái néng hǎo.

Når jeg har blitt forkjølet, tar det en uke før jeg blir bra.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

药店

藥店

yàodiàn

n

apotek

Nr

Tekst

1

我不舒服了,你去药店帮我买一点感冒药吧。// 我不舒服了,你去藥店幫我買一點感冒藥吧。  

Wǒ bù shūfu le, nǐ qù yàodiàn bāng wǒ mǎi yìdiǎn gǎnmàoyào ba.

Jeg føler meg dårlig, dra til apoteket og kjøp litt forkjølelsesmedisin for meg.

2

医院里的药店什么药都有。// 醫院裡的藥店什麼藥都有。
Yīyuànli de yàodiàn shénme yào dōu yǒu.

Apoteket på sykehuset har all slags medisin.

3

除了药以外,药店也卖护肤品。// 除了藥以外,藥店也賣護膚品。
Chúle yào yǐwài, yàodiàn yě mài hùfūpǐn.

I tillegg til medisiner selger apoteket også hudpleieprodukter.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

处方

處方

chǔfāng

n

resept

Nr

Tekst

1

处方上的药这里没有卖的。// 處方上得藥這裡沒有賣的。  

Chǔfāngshàng de yào zhèli méi yǒu mài de.

Her selger vi ikke medisinen på resepten.

2

拿着处方到药店去买药吧。// 拿著處方到藥店去買藥吧。 
Názhe chǔfāng dào yàodiàn qù mǎi yào ba.

Ta resepten med til apoteket, og kjøp medisin.

3

这种药需要处方才能买。// 這種藥需要處方才能買。
Zhè zhǒng yào xūyào chǔfāng cái néng mǎi.

Denne medisinen trenger du resept for å kjøpe.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

跟…一样


gēn … yíyàng

uttr

å være lik som

Nr

Tekst

1

这种药我昨天在药店买的药一样。// 這種藥我昨天在藥店買的藥一樣

Zhè zhǒng yào gēn wǒ zuótiān zài yàodiàn mǎi de yào yíyàng.

Denne medisinen er den samme som den jeg kjøpte på apoteket i går.

2

她妈妈一样高。// 她她媽媽一樣高。 
gēn tā māma yīyàng gāo.

Hun er like høy som moren sin.

3

中文日文不一样。// 中文日文不一樣
Zhōngwén gēn rìwén bù yīyàng.

Kinesisk og japansk er ikke det samme.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

好像


hǎoxiàng

adv

se ut som; synes som

Nr

Tekst

1

明天好像要下雪。// 明天好像要下雪。  

Míngtiān hǎoxiàng yào xiàxuě.

Det skal visst snø i morgen.

2

你女朋友好像不开心。// 你女朋友好像不開心。
Nǐ nǚpéngyou hǎoxiàng bù kāixīn.

Det ser ut som at kjæresten din ikke er glad.

3

王红看起来不舒服,好像生病了。// 王紅看起來不舒服,好像生病了。
Wáng Hóng kànqǐlái bù shūfu, hǎoxiàng shēngbìng le.

Wang Hong ser ut til å være dårlig, det kan synes som hun er blitt syk.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

效果


xiàoguǒ

n

effekt; resultat; nytte

Nr

Tekst

1

这种药的效果不好,得换一种药。 // 這種藥的效果不好,得換一種藥。  

Zhè zhǒng yào de xiàoguǒ bù hǎo, děi huàn yì zhǒng yào.

Den typen medisin har ikke så god effekt, jeg må bytte til en annen medisin.

2

听中文录音对提高中文水平很有效果。// 聽中文錄音對提高中文水平很有效果
Tīng zhōngwén lùyīn duì tígāo zhōngwén shuǐpíng hěn yǒu xiàoguǒ.

Å lytte til kinesiske lydopptak er til veldig god nytte for å heve kinesisknivået.

3

这次教学改革已收到良好的效果。// 這次教學改革已收到良好的效果
Zhè cì jiàoxué gǎigé yǐ shōudào liánghǎo de xiàoguǒ.

Denne utdanningsreformen har gitt gode resultater.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

方法


fāngfǎ

n

metode; (fremgangs)måte

Nr

Tekst

1

你的学习方法好像很不错,你可以教我吗?// 你的學習方法好像很不錯,你可以教我嗎? 

Nǐ de xuéxí fāngfǎ hǎoxiàng hěn búcuò, nǐ kěyǐ jiāo wǒ ma?

Studiemetodene dine er visst veldig bra, kan du lære meg?

2

吃药的方法一定要对。// 吃藥的方法一定要對。 
Chī yào de fāngfǎ yídìng yào duì.

Måten du tar medisinen på er nødt til å være riktig.

3

我妈妈喜欢用传统方法治病。// 我媽媽喜歡用傳統方法治病。
Wǒ māma xǐhuan yòng chuántǒng fāngfǎ zhìbìng.

Mora mi liker å kurere sykdom med tradisjonelle metoder.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
gòu

tv

nok; tilstrekkelig; fullt ut

Nr

Tekst

1

咖啡给我倒半杯就了。// 咖啡給我倒半杯就了。
Kāfēi gěi wǒ dào bàn bēi jiù gòu le.

Du kan skjenke meg en halv kopp kaffe, så holder det.

2

这种药得吃一周,病才能好。 // 這種藥得吃一周,病才能好。
Zhè zhǒng yào děi chīgòu yì zhōu, bìng cái néng hǎo.

Denne medisinen må du ta i en hel uke før du blir frisk.

3

我想买这六件裙子,就是怕我钱不。// 我想買這六件裙子,就是怕我錢不
Wǒ xiǎng mǎi zhè liù jiàn qúnzi, jiùshì pà wǒ qián bú gòu.

Jeg har lyst til å kjøpe disse seks kjolene, jeg er bare redd jeg ikke har nok penger.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

病假单

病假單

bìngjiàdān

n

sykemelding

Nr

Tekst

1

医生给我写了病假单,这周不去工作了。//  醫生給我寫了病假單,這周不去工作了。  

Yīshēng gěi wǒ xiě le bìngjiàdān, zhè zhōu bú qù gōngzuò le.

Legen har skrevet en sykemelding for meg, så jeg går ikke på jobb denne uka.

2

你把病假单交给老师。// 你把病假單交給老師。 
Nǐ bǎ bìngjiàdān jiāogěi lǎoshī.

Lever sykemeldingen til læreren.

3

你三天没来上课,有没有病假单?// 你三天沒來上課,有沒有病假單
Nǐ sān tiān méi lái shàngkè, yǒu méi yǒu bìngjiàdān?

Du har ikke kommet til timen på tre dager, har du sykemelding?

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
ràng

v

å la; å få til å; å tillate

Nr

Tekst

1

你妹妹明天给我打电话。// 妳妹妹明天給我打電話。 

Ràng nǐ mèimei míngtiān gěi wǒ dǎ diànhuà.

Få søsteren din til å ringe meg i morgen.

2

我可以你玩一下我的新电脑。// 我可以你玩一下我的新電腦。 
Wǒ kěyǐ ràng nǐ wán yíxià wǒde xīn diànnǎo.

Jeg kan la deg få bruke den nye datamaskinen litt.

3

我今天晚上不你出去,明天要上学呢。// 我今天晚上不你出去,明天要上學呢。
Wǒ jīntiān wǎnshang bú ràng nǐ chūqù, míngtiān yào shàngxué ne.

Jeg tillater ikke at du går ut i kveld, du skal på skolen i morgen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
jiāo

v

å gi fra seg; å levere

Nr

Tekst

1

你们都作业了吗?// 你們都作業了嗎?  

Nǐmen dōu jiāo zuòyè le ma?

Har dere alle levert inn leksene deres?

2

考试前请学生把手机上来。// 考試前請學生把手機上來。 
Kǎoshì qián qǐng xuésheng bǎ shǒujī jiāoshanglai.

Alle elevene må vennligst levere inn mobilen før eksamen starter.

3

你不能把工作都给他一个人去做。// 你不能把工作都給他一個人去做。
Nǐ bù néng bǎ gōngzuò dōu jiāogěi tā yí ge rén qù zuò.

Du kan ikke gi fra deg alt arbeidet og la ham gjøre det alene.

Liste over forkortelser

adv – adverb
mo – målord
n – nomen
on – onomatopoetikon
tv – tilstandsverb
uttr – uttrykk
v – verb
vk – verb-komplement
vo – verb-objekt

Relatert innhold

Dette må du kunne på kinesisk når du skal oppsøke legen.

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård.
Sist faglig oppdatert 31.10.2018

Læringsressurser

Leksjon 5: Hos legen