Hopp til innhold

Fagstoff

Hos legen

Tegneserie om en jente som er på legebesøk. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Li Meiyu føler seg dårlig. Ma Hong overtaler henne til å gå til legen.

Hos legen

0:00
-0:00

看病

李美玉:

马红,我今天身体很不舒服,头疼还发烧,你有止疼药吗?

马红:

哦,有啊,我有止疼药。你生病了吧?来,要几片?

李美玉:

我头疼发烧已经三天了,今天比昨天更厉害,好难受,快给我两片吧。

马红:

这样不行,你得去看医生。我今天没有课,我陪你去吧。

李美玉:

我没有力气去看医生,我只想睡觉,还是在这儿休息吧。

马红:

不行,不行,你看上去状态很不好,你得去看病。

李美玉:

好吧。

(在医院)

医生:

你好。怎么不舒服了?

李美玉:

我头疼发烧已经三天了。

医生:

先量一下体温。吃什么药了吗?

马红:

我给了她两片止疼药。

医生:

好。三十八度八,要验血。

(验完血以后)

医生:

看上去你没有炎症,是普通感冒,吃点药就行了。去药店买这个药,这是处方。

李美玉:

这个药我吃过,跟我家里的一样,好像没有效果,有没有比这个好的?

医生:

你可能吃的方法不对,要一天三次,每次两片,吃够一周。这里有个病假单,让你的同学交给老师,回家多喝水,多休息几天就应该好了。

Kinesisk tradisjonell

看病

李美玉:

馬紅,我今天身體很不舒服,頭疼還發燒,你有止疼藥嗎?

馬紅:

哦,有啊,我有止疼藥。你生病了吧?來,要幾片?

李美玉:

我發燒頭疼已經三天了,今天比昨天更厲害,好難受,快給我兩片吧。

馬紅:

這樣不行,你得去看醫生。我今天沒有課,我陪你去吧。

李美玉:

我沒有力氣去看醫生,我祇想睡覺,還是在這兒休息吧。

馬紅:

不行,不行,你看上去狀態很不好,你得去看病。

李美玉:

好吧。

(在醫院)

醫生:

你好。怎麼不舒服了?

李美玉:

我頭疼發燒已經三天了。

醫生:

先量一下體溫。吃什麼藥了嗎?

馬紅:

我給了她兩片止疼藥。

醫生:

好。三十八度八,要驗血。

(驗完血以后)

醫生:

看上去你沒有炎癥,是普通感冒,吃點藥就行了。去藥店買這個藥,這是處方。

李美玉:

這個藥我吃過,跟我家裡的一樣,好像沒有效果,有沒有比這個好的?

醫生:

你可能吃的方法不對,要一天三次,每次兩片,吃夠一周。這裡有個病假單,讓你的同學交給老師,回家多喝水,多休息幾天就應該好了。

Nøkkelord

看病 – kànbìng – å gå til lege

量 – liáng – å måle

身体 – shēntǐ – kropp; helse

体温 – tǐwēn – kroppstemperatur

头 – tóu – hode

度 – dù – grad(er)

疼 – téng – å gjøre vondt

验血 – yànxiě – å ta blodprøve

发烧 – fāshāo – å ha feber

炎症 – yánzhèng – betennelse

止疼药 – zhǐténgyào – smertestillende medisin

跟…一样 – gēn … yíyàng – å være lik som

生病 – shēngbìng – å bli syk

感冒 – gǎnmào – forkjølelse

片 – piàn – tablett

药店 – yàodiàn – apotek

比 – bǐ – å sammenligne

处方 – chǔfāng – resept

厉害 – lìhai – voldsom

普通 – pǔtōng – vanlig

难受 – nánshòu – å ha det ubehagelig

好像 – hǎoxiàng – se ut som

医生 – yīshēng – lege; doktor

效果 – xiàoguǒ – effekt

陪 – péi – å følge; å ledsage

方法 – fāngfǎ – metode

力气 – lìqi – krefter

够 – gòu – nok

看上去 – kànshangqu – å se ut som

病假单 – bìngjiàdān – sykemelding

状态 – zhuàngtài – tilstand

让 – ràng – å få til å

医院 – yīyuàn – sykehus

交 – jiāo – å levere

Tekst skrevet med pinyin:

Kànbìng

Lǐ Měiyù:

Mǎ Hóng, wǒ jīntiān shēntǐ hěn bù shūfu, tóu téng hái fāshāo, nǐ yǒu zhǐténgyào ma?

Mǎ Hóng:

Ò, yǒu a, wǒ yǒu zhǐténgyào. Nǐ shēngbìng le ba? Lái, yào jǐ piàn?

Lǐ Měiyù:

Wǒ tóuténg fāshāo yǐjīng sān tiān le, jīntiān bǐ zuótiān gèng lìhai, hǎo nánshòu, kuài gěi wǒ liǎng piàn ba.

Mǎ Hóng:

Zhèyàng bù xíng, nǐ děi qù kàn yīshēng. Wǒ jīntiān méi yǒu kè, wǒ péi nǐ qù ba.

Lǐ Měiyù:

Wǒ méi yǒu lìqì qù kàn yīshēng, wǒ zhǐ xiǎng shuìjiào, háishi zài zhèr xiūxi ba.

Mǎ Hóng:

Bù xíng, bù xíng, nǐ kànshangqu zhuàngtài hěn bù hǎo, nǐ děi qù kànbìng.

Lǐ Měiyù:

Hǎo ba.

(Zài yīyuàn)

Yīshēng:

Nǐ hǎo. Zěnme bù shūfu le?

Lǐ Měiyù:

Wǒ tóuténg fāshāo yǐjīng sān tiān le.

Yīshēng:

Xiān liáng yíxià tǐwēn. Chī shénme yào le ma?

Mǎ Hóng:

Wǒ gěi le tā liǎng piàn zhǐténgyào.

Yīshēng:

Hǎo. Sānshíbā dù bā, yào yànxiě.

(Yànwán xiě yǐhòu)

Yīshēng:

Kànshangqu nǐ méi yǒu yánzhèng, shì pǔtōng gǎnmào, chī diǎn yào jiù xíng le. Qù yàodiàn mǎi zhè ge yào, zhè shì chǔfāng.

Lǐ Měiyù:

Zhè ge yào wǒ chīguò, gēn wǒ jiālǐ de yíyàng, hǎoxiàng méi yǒu xiàoguǒ, yǒu méi yǒu bǐ zhè ge hǎo de?

Yīshēng:

Nǐ kěnéng chī de fāngfǎ bú duì, yào yì tiān sān cì, měi cì liǎng piàn, chīgòu yì zhōu. Zhèlǐ yǒu ge bìngjiàdān, ràng nǐde tóngxué jiāogěi lǎoshī, huíjiā duō hē shuǐ, duō xiūxi jǐ tiān jiù yīnggāi hǎo le.

Å ta medisin

Legg merke til hvordan man uttrykker hvor mange tabletter man skal ta hvor mange ganger om dagen, på kinesisk: 一天三次,每次两片 yì tiān sān cì, měi cì liǎng piàn, som direkte oversatt blir «én dag – tre ganger, hver gang – to tabletter», altså «to tabletter tre ganger om dagen». Det er viktig å huske at på kinesisk går vi alltid fra større til mindre enhet, i motsetning til hva vi gjør på norsk.

Vis tekst på norsk

Tekst skrevet på norsk:

Hos legen

Li Meiyu:

Ma Hong, jeg føler meg dårlig i dag, jeg har vondt i hodet og feber, har du smertestillende medisin?

Ma Hong:

Å ja, det har jeg, jeg har smertestillende medisin. Du har vel blitt syk? Her, hvor mange tabletter vil du ha?

Li Meiyu:

Jeg har hatt vondt i hodet og feber i tre dager nå, og det er enda verre i dag enn i går. Jeg er skikkelig uvel, skynd deg og gi meg to tabletter.

Ma Hong:

Dette er ikke greit, du må gå til legen. Jeg har ingen timer i dag, så jeg kan dra sammen med deg.

Li Meiyu:

Jeg har ikke krefter til å gå til legen, jeg har bare lyst til å sove, jeg får heller bli her og hvile.

Ma Hong:

Nei, nei, du ser ut til å være veldig dårlig, du må dra til legen.

Li Meiyu:

OK, da.

(På sykehuset)

Lege:

God dag. På hvilken måte er du uvel?

Li Meiyu:

Jeg har allerede hatt vondt i hodet og feber i tre dager nå.

Lege:

Først skal jeg måle temperaturen din. Har du tatt noe medisin?

Ma Hong:

Jeg ga henne to smertestillende tabletter.

Lege:

OK. 38,8 grader, du må ta en blodprøve.

(Etter blodprøvetakingen)

Lege:

Det ser ikke ut til at du har noen betennelse, det er en vanlig forkjølelse, det holder at du tar litt medisin. Gå til apoteket og kjøp denne medisinen, her er resepten.

Li Meiyu:

Denne medisinen har jeg tatt før, det er den samme som jeg har hjemme, den har visst ingen effekt. Har du medisin som er bedre enn denne?

Lege:

Det er mulig du ikke har tatt den på riktig måte, du må ta to tabletter tre ganger om dagen i en hel uke. Her har du en sykemelding, du får be en klassekamerat om å levere den til læreren. Dra hjem og drikk mye vann, og hvil deg godt i noen dager, så burde du bli bra.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted.
Sist faglig oppdatert 03.09.2018

Læringsressurser

Leksjon 5: Hos legen