Hopp til innhold

Oppgave

Utforsk kommunikasjonen i "Chattes"

Hvordan preger relasjoner, roller, kjønn, alder og kulturell bakgrunn kommunikasjonen i programmet Chattes?

Del 1

Se Chattes-episoden om rasisme, og bruk det dere har lært om kultur og kommunikasjon, til å beskrive og utforske hvordan deltakerne kommuniserer med hverandre.

 • Gå sammen i grupper på fire. Som relatert innhold ligger det flere artikler med relevant informasjon om kommunikasjon og kultur. Les en av artiklene hver, slik at dere blir eksperter på hvert deres felt.
 • Se episoden sammen, og bruk kunnskap og begreper fra faget til å beskrive kommunikasjonen mellom deltakerne i dette programmet. En i gruppa får i oppdrag å notere kommentarer, sammen med tidsangivelse for det som blir kommentert.

Del 2

Bruk disse spørsmålene til å beskrive og reflektere rundt de ulike faktorene som påvirker kommunikasjonen i denne Chattes-episoden.

 • Hva slags roller har de forskjellige deltakerne, og hvordan påvirker rollene hvordan de kommuniserer? Et eksempel: Faten er i programlederrollen. Hva slags konvensjoner for kommunikasjon finnes det for denne rollen? Følger hun disse spillereglene?
 • Hva slags relasjoner er det mellom deltakerne, og hvordan påvirker dette kommunikasjonen? Et eksempel: Gunnar fra Oslo politidistrikt er i sin profesjonelle rolle en autoritet, han er også voksen. Påvirker dette hvordan han snakker til ungdommene? Påvirker dette hvordan ungdommene snakker tilbake til ham?
 • Legger dere merke til noen opplagte misforståelser eller kommunikasjon som ikke fungerer bra? Beskriv hva som kan være årsaker til dette.
 • Legger dere merke til noen som kommuniserer spesielt godt? Beskriv hva som fungerer godt.
 • Tror dere sosiale og kulturelle faktorer hos dere som observatører har noe å si for hva dere definerer som god kommunikasjon?
 • Hvem snakker mest? Hvem snakker minst? Hva er årsaker til dette, tror dere?
 • Finner dere eksempler på i kommunikasjonen til deltakerne?
 • Er det forskjeller og likheter i kommunikasjonsstilen til ulike deltakere? Dette kan handle om kjønn, alder, status, sosial klasse eller kulturell identitet. Se både på verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Hvordan er samspillet mellom disse faktorene?
 • Er det forskjeller og likheter i måten deltakerne snakker om rasisme på? Hva tror dere er årsaker til disse forskjellene og likhetene?

Del 3

Presenter det dere har funnet ut, for de andre i klassen. Illustrer poengene deres med eksempler fra programmet.

Sist faglig oppdatert 27.01.2021
Skrevet av Caroline Nesbø Baker

Læringsressurser

Kultur og identitet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale