Hopp til innhold

Fagstoff

Gloseliste til leksjon 12

Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

第十二课:生词

Dì shí'èr kè: shēngcí

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

工作

gōngzuò

v/n

å arbeide; arbeid

Nr

Tekst

1

你想做什么工作?//
你想做什麼工作

Nǐ xiǎng zuò shénme gōngzuò?

Hva slags jobb vil du ha?

2

这样的工作不好找。 // 這樣的工作不好找。
Zhèyàng de gōngzuò bù hǎo zhǎo.

Det er vanskelig å finne den typen arbeid.

3

我不想上学了,我想工作。// 我不想上學了,我想工作
Wǒ bù xiǎng shàngxué le, wǒ xiǎng gōngzuò.

Jeg har ikke lyst til å gå på skole lenger, jeg vil arbeide.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

商人

shāngrén

n

forretningsmann el. - kvinne; forretningsdrivende

Nr

Tekst

1

我父母都是商人。// 我父母都是商人

Wǒ fùmǔ dōu shì shāngrén.

Begge foreldrene mine er forretningsdrivende.

2

你想做商人吗?// 你想做商人嗎?
Nǐ xiǎng zuò shāngrén ma?

Vil du bli forretningsmann?

3

我不想做商人,因为我对做生意不感兴趣。//我不想做商人, 因為我對做生意不感興趣。
Wǒ bù xiǎng zuò shāngrén, yīnwèi wǒ duì zuò shēngyì bù gǎn xìngqù.

Jeg vil ikke bli forretningsmann fordi jeg ikke er interessert i å drive med forretninger.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

医生

yīshēng

n

lege

Nr

Tekst

1

医生是个很好的工作。// 醫生是個很好的工作。

Yīshēng shì ge hěn hǎo de gōngzuò.

Lege er en veldig bra jobb.

2

医生很有意思。// 做醫生很有意思。
Zuò yīshēng hěn yǒu yìsi.

Det er interessant å være lege.

3

他怕血,一点儿也不想当医生。// 他怕血,一點兒也不想當醫生
Tā pà xuè, yìdiǎnr yě bù xiǎng dāng yīshēng.

Han er redd for blod, så han har ikke det minste lyst til å bli lege.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

护士

護士

hùshi

n

sykepleier

Nr

Tekst

1

高红是护士。// 高小紅是護士

Gāo Hóng shì hùshi.

Gao Hong er sykepleier.

2

护士非常忙。// 做護士非常忙。
Zuò hùshi fēicháng máng.

Det er svært travelt å være sykepleier.

3

护士很会照顾人。// 護士很會照顧人。
Hùshi hěn huì zhàogù rén.

Sykepleiere er veldig flinke til å ta seg av mennesker.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

父母

fùmǔ

n

far og mor; foreldre

Nr

Tekst

1

父母做什么工作?// 你父母做什麼工作?

fùmǔ zuò shénme gōngzuò?

Hva arbeider foreldrene dine med?

2

父母都非常爱自己的孩子。// 父母都非常愛自己的孩子。
Fùmǔ dōu fēicháng ài zìjǐ de háizi.

Foreldre elsker sine egne barn svært høyt.

3

父母会来挪威玩儿吗?// 你父母會來挪威玩兒嗎?
fùmǔ huì lái Nuówēi wánr ma?

Kommer foreldrene dine på besøk til Norge?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

上班

shàngbān

vo

å gå på jobb

Nr

Tekst

1

要挣钱就得上班。// 要掙錢就得上班

Yào zhèngqián jiù děi shàngbān.

Man må gå på jobb om man skal tjene penger.

2

我每天早上八点钟上班。// 我每天早上八點鐘上班
Wǒ měi tiān zǎoshang bā diǎnzhōng shàngbān.

Jeg går på jobb hver morgen kl. 8.00.

3

王老师今天上班上得很早。// 王老師今天上班上得很早。
Wáng lǎoshī jīntiān shàngbān shàng de hěn zǎo.

Lærer Wang gikk på jobb veldig tidlig i dag.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


bān

n

(arbeids)skift; klasse

Nr

Tekst

1

爸爸这周上夜。// 爸爸這週上夜

Bàba zhè zhōu shàng yèbān.

Pappa jobber nattskift denne uka.

2

明天的上时间不方便,能跟你换吗?// 明天的上班時間不方便,能跟你換嗎?
Míngtiān de shàngbān shíjiān bù fāngbiàn, néng gen nǐ huànbān ma?

Arbeidstiden passer ikke i morgen, kan jeg bytte skift med deg?

3

我们有二十个学生。// 我們有二十個學生。
Wǒmen bān yǒu èrshí ge xuésheng.
Det er 20 elever i klassen vår.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


duì

kov

(i)mot; (over)for

Nr

Tekst

1

那个女孩子有感情。//#  我那個女孩子有感情。

duì nà ge nǚháizi yǒu gǎnqíng.

Jeg har følelser for den jenta.

2

医学不感兴趣。// 他醫學不感興趣。
duì yīxué bù gǎn xìngqù.

Han er ikke interessert i legevitenskap.

3

这个工作他很重要。// 這個工作他很重要。
Zhè ge gōngzuò duì tā hěn zhòngyào.

Denne jobben er veldig viktig for ham.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

生意

shēngyì

n

forretninger; handel

Nr

Tekst

1

你做什么生意? // 你做什麼生意

Nǐ zuò shénme shēngyì?

Hva slags forretninger driver du med?

2

这种生意不好做。// 這種生意不好做。
Zhè zhǒng shēngyì bù hǎo zuò.

Denne typen handel er ikke lett å gjennomføre.

3

今年生意不太好。
Jīnnián shēngyì bù tài hǎo.

Forretningene går ikke så bra i år.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

感兴趣

感興趣

gǎn xìngqù

vo

å interessere seg for; å være interessert (i)

Nr

Tekst

1

你对什么感兴趣?// 你對什麼感興趣

Nǐ duì shénme gǎn xìngqù?

Hva er du interessert i?

2

我想看这个电视剧,你感兴趣吗?// 我想看這個電視劇,你感興趣嗎?
Wǒ xiǎng kàn zhè ge diànshìjù, nǐ gǎn xìngqù ma?

Jeg har lyst til å se på denne tv-serien, er du interessert?

3

我对游泳很感兴趣。// 我對游泳很感興趣
Wǒ duì yóuyǒng hěn gǎn xìngqù.

Jeg er veldig interessert i svømming.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


gǎn

v

å føle

Nr

Tekst

1

坐公共汽车的时候我总到很恶心。// 坐公共汽車的時候我總到很惡心。

Zuò gōnggòng qìchē de shíhou wǒ zǒng gǎndào hěn ěxin.

Jeg føler meg alltid kvalm når jeg tar bussen.

2

爸爸今天没来看我,我深不悦。// 爸爸今天沒來看我,我深不悅。
Bàba jīntiān méi lái kàn wǒ, wǒ shēn gǎn bú yuè.

Pappa kom ikke på besøk i dag, så jeg føler meg veldig ulykkelig.

3

我对中文很兴趣,我想做中文老师。// 我對中文很興趣,我想做中文老師。
Wǒ duì zhōngwén hěn gǎn xìngqù, wǒ xiǎng zuò zhōngwén lǎoshī.

Jeg har stor interesse for kinesisk, jeg har lyst til å bli kinesisklærer.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

兴趣

興趣

xìngqù

n

interesse

Nr

Tekst

1

我哥哥什么兴趣爱好都没有,他好无聊。// 我哥哥什麼興趣愛好都沒有,他好無聊。

Wǒ gēge shénme xìngqù àihào dōu méi yǒu, tā hǎo wúliáo.

Storebroren min har ingen interesser eller hobbyer, han er skikkelig kjedelig.

2

我的兴趣各种各样。// 我的興趣各種各樣。
Wǒde xìngqù gèzhǒng-gèyàng.

Jeg har all slags interesser.

3

你对这个电影感兴趣吗?// 你對這個電影感興趣嗎?
Nǐ duì zhè ge diànyǐng gǎn xìngqù ma?

Er du interessert i denne filmen?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

将来

將來

jiānglái

n/tu

framtid; i framtiden

Nr

Tekst

1

将来想做什么工作?// 你將來想做什麼工作?

jiānglái xiǎng zuò shénme gōngzuò?

Hva har du lyst til å arbeide med i framtiden?

2

将来一定会越来越好。// 將來一定會越來越好。
Jiānglái yídìng huì yuè lái yuè hǎo.

Framtiden kommer til å bli bedre og bedre.

3

将来我希望我能做演员。// 將來我希望我能做演員。
Jiānglái wǒ xīwàng wǒ néng zuò yǎnyuán.

I framtiden håper jeg at jeg kan bli skuespiller.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

演员

演員

yǎnyuán

n

skuespiller

Nr

Tekst

1

演员是一个很有意思的工作。// 演員是一個很有意思的工作。

Yǎnyuán shì yí ge hěn yǒu yìsi de gōngzuò.

Skuespiller er et veldig morsomt arbeid.

2

李连杰是一个著名动作片演员。// 李連傑是一個著名動作片演員
Lǐ Liánjié shì yí ge zhùmíng dòngzuòpiān yǎnyuán.

Jet Li er en berømt skuespiller i actionfilmer.

3

她想将来做演员。// 她想將來做演員
Tā xiǎng jiānglái zuò yǎnyuán.

Hun har lyst til å bli skuespiller i framtiden.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

或者

huòzhě

konj

eller

Nr

Tekst

1

我们去吃中国菜或者挪威菜吧!// 我們去吃中國菜或者挪威菜吧!

Wǒmen qù chī Zhōngguó cài huòzhě Nuówēi cài ba!

La oss dra for å spise kinesisk eller norsk mat!

2

她将来想做演员或者护士。// 她將來想做演員或者護士。
Tā jiānglái xiǎng zuò yǎnyuán huòzhě hùshi.

Hun har lyst til å bli skuespiller eller sykepleier i framtiden.

3

我们明天打球或者滑雪都可以。 // 我們明天打球或者滑雪都可以。
Wǒmen míngtiān dǎqiú huòzhě huáxuě dōu kěyǐ.

Det er OK at vi spiller ball eller går på ski i morgen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

歌手

gēshǒu

n

sanger(inne)

Nr

Tekst

1

这个歌手唱歌唱得真好。// 這個歌手唱歌唱得真好。

Zhè ge gēshǒu chànggē chàng de zhēn hǎo.

Denne sangeren synger virkelig fint.

2

高红将来想做歌手。// 高紅將來想做歌手
Gāo Hóng jiānglái xiǎng zuò gēshǒu.

Gao Hong har lyst til å bli sangerinne i framtiden.

3

我爱听一些中国的流行歌曲歌手。// 我愛聽一些中國的流行歌曲歌手
Wǒ ài tīng yìxiē Zhōngguó de liúxíng gēqǔ gēshǒu.

Jeg liker å høre på noen kinesiske popsangere.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

语言

語言

yǔyán

n

språk

Nr

Tekst

1

美玉很喜欢学语言。// 美玉很喜歡學語言

Měiyù hěn xǐhuan xué yǔyán.

Meiyu liker godt å lære språk.

2

我觉得学语言就不好找工作。// 我覺得學語言就不好找工作。
Wǒ juéde xué yǔyán jiù bù hǎo zhǎo gōngzuò.

Dersom du studerer språk, tror jeg ikke det er lett å finne arbeid.

3

老师会讲八种语言呢!// 老師會講八種語言呢!
Lǎoshī huì jiǎng bā zhǒng yǔyán ne!

Læreren kan snakke åtte språk!

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

商务

商務

shāngwù

n

handel; forretnings-virksomhet

Nr

Tekst

1

商务非常有意思。 // 學商務非常有意思。

Xué shāngwù fēicháng yǒu yìsi.

Å studere handelsfag er svært interessant.

2

商务的学生很容易找工作。// 學商務的學生很容易找工作。
Xué shāngwù de xuésheng hěn róngyì zhǎo gōngzuò.

Det er veldig lett å finne arbeid for studenter som studerer handelsfag.

3

李先生写的商务报告非常好。 // 李先生寫的商務報告非常好。
Lǐ xiānsheng xiě de shāngwù bàogào fēicháng hǎo.

Forretningsrapporten som herr Li skrev, var svært bra.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

希望

xīwàng

v/n

å håpe; å ønske; håp; ønske

Nr

Tekst

1

希望以后能做英文老师。// 我希望以後能做英文老師。

xīwàng yǐhòu néng zuò yīngwén lǎoshī.

Jeg håper jeg kan bli engelsklærer i framtiden.

2

妈妈希望你晚上不要太晚回家。// 媽媽希望你不要太晚回家。
Māma xīwàng nǐ bú yào tài wǎn huíjiā.

Mor ønsker at du ikke skal komme for sent hjem i kveld.

3

他对未来充满希望。// 他對未來充滿希望
Tā duì wèilái chōngmǎn xīwàng.

Han er fylt av håp for framtiden.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

重要

zhòngyào

tv

viktig; betydningsfull; vesentlig

Nr

Tekst

1

这件事对我很重要。// 這件事對我很重要

Zhè jiàn shì duì wǒ hěn zhòngyào.

Denne saken er veldig viktig for meg.

2

他是个重要人物。//他是個重要人物。
Tā shì ge zhòngyào rénwù.

Han er en betydningsfull person.

3

我觉得做自己喜欢的工作最重要。 // 我覺得做自己喜歡的工作最重要
Wǒ juéde zuò zìjǐ xǐhuan de gōngzuò zuì zhòngyào.

Jeg synes det viktigste er å arbeide med noe jeg selv liker.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


de

hjo

(binder sammen verb og komplement for å uttrykke resultat eller grad)

Nr

Tekst

1

你写字写很好。// 你寫字寫很好。

Nǐ xiězì xiě de hěn hǎo.

Du skriver veldig fint.

2

她唱歌唱真好听。// 她唱歌唱真好聽。
Tā chànggē chàng de zhēn hǎotīng.

Hun synger virkelig fint.

3

这个男孩子玩儿很开心。// 這個男孩子玩兒很開心。
Zhè ge nánháizi wánr de hěn kāixīn.

Denne gutten har det veldig gøy.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


néng

v

å kunne; å være i stand til

Nr

Tekst

1

你晚上什么时候来?// 你晚上什麼時候來?

Nǐ wǎnshang shénme shíhou néng lái?

Når kan du komme i kveld?

2

我希望你做自己喜欢做的事。// 我希望你做自己喜歡做的事。
Wǒ xīwàng nǐ néng zuò zìjǐ xǐhuan zuò de shì.

Jeg ønsker at du kan få drive med noe du selv liker.

3

我今天很忙,不跟你一起吃午饭。// 我今天很忙,不跟你一起吃午飯。
Wǒ jīntiān hěn máng, bù néng gēn nǐ yìqǐ chī wǔfàn.

Jeg er veldig travel i dag, så jeg kan ikke spise lunsj sammen med deg.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

训练

xùnliàn

v/n

å øve opp; å lære opp; å trene opp; øvelse; trening

Nr

Tekst

1

妈妈要训练宝宝说话。// 媽媽要訓練寶寶說話。

Māma yào xùnliàn bǎobao shuōhuà.

Mor må lære barnet å snakke.

2

要做歌手,还需要很多训练 。// 要做歌手,還需要很多訓練
Yào zuò gēshǒu, hái xūyào hěn duō xùnliàn.

Hvis jeg skal bli sanger, så trenger jeg fremdeles mye øvelse.

3

要学好中文,训练很重要。// 要學好中文,訓練很重要。
Yào xuéhǎo zhōngwén, xùnliàn hěn zhòngyào.

Dersom du skal lære kinesisk godt, er det veldig viktig å trene seg opp.

Liste over forkortelser

hjo – hjelpeord
konj – konjunksjon
kov – koverb
n – nomen
tu – tidsuttrykk
tv – tilstandsverb
v – verb
vo – verb-objekt

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård, Øystein Krogh Visted og Teresa Li Xiang.
Sist faglig oppdatert 30.10.2018

Læringsressurser

Leksjon 12: Arbeid