Hopp til innhold

Fagstoff

Gloseliste til leksjon 7

Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

第七课:生词

Dì qī kè: shēngcí

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

餐厅

餐廳

cāntīng

n

restaurant; kantine

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

他去餐厅吃饭。//  他去餐廳吃飯。

Tā qù cāntīng chīfàn.

Han drar på restaurant for å spise.

2

这家餐厅很好。// 這家餐廳很好。
Zhè jiā cāntīng hěn hǎo.

Denne restauranten er veldig bra.

3

我很喜欢日本餐厅。// 我很喜歡日本餐廳
Wǒ hěn xǐhuan Rìběn cāntīng.

Jeg liker japanske restauranter.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

周末

週末

zhōumò

n

helg

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

周末要做什么?// 你週末要做什麼?

zhōumò yào zuò shénme?

Hva skal du gjøre i helgen?

2

我们周末去打球。// 我們週末去打球。
Wǒmen zhōumò qù dǎqiú.

Vi skal dra for å spille ball i helgen.

3

学校周末有一场舞会。// 學校週末有一場舞會。
Xuéxiào zhōumò yǒu yì chǎng wǔhuì.

Skolen skal ha et ball i helgen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse
zhōu

n

uke

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

一个月有四。//
一個月有四

Yí ge yuè yǒu sì zhōu.

Det er fire uker i en måned.

2

我上去北京了。// 我上去北京了。
Wǒ shàng zhōu qù Běijīng le.

Jeg dro til Beijing forrige uke.

3

我们下有英语考试。// 我們下有英語考試。
Wǒmen xià zhōu yǒu yīngyǔ kǎoshì.

Vi har engelskeksamen neste uke.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse
zuò

v

å gjøre; å arbeide med; å lage; å være

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

你明天要什么?//  你明天要什麼?

Nǐ míngtiān yào zuò shénme?

Hva skal du gjøre i morgen?

2

小明在学校作业。// 小明在學校作業。
Xiǎomíng zài xuéxiào zuò zuòyè.

Xiaoming gjør lekser på skolen.

3

你爸爸是什么工作?// 你爸爸什麼工作?
Nǐ bàba zuò shénme gōngzuò?

Hva arbeider pappaen din med?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse
xiǎng

mv

å ha lyst til

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

一起去吃饭?//  一起去吃飯?

Xiǎng bu xiǎng yìqǐ qù chīfàn?

Har du lyst til å dra for å spise sammen?

2

小飞当老师。// 小飛當老師。
Xiǎofēi xiāng dāng lǎoshī.

Xiaofei ønsker å bli lærer.

3

我不去了。
Wǒ bù xiǎng qù le.

Jeg har ikke lyst til å dra lenger.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse
kov

med; sammen med

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

田中太郎想朋友们一起去吃中国菜。//  田中太郎想朋友們一起去吃中國菜。

Tiánzhōng Tàiláng xiǎng péngyoumen yìqǐ qù chī Zhōngguó cài.

Tanaka Taro har lyst til å dra for å spise kinesisk mat sammen med venner.

2

芳芳莉莉打乒乓球。
Fāngfang Lìli dǎ pīngpāngqiú.

Fangfang spiller bordtennis med Lili.

3

我想你在一起。
Wǒ xiǎng nǐ zài yìqǐ.

Jeg har lyst til å være sammen med deg.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

一起


yìqǐ

adv

sammen; i lag

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

同学们一起去跳舞。//  同學們一起去跳舞。

Tóngxuémen yìqǐ qù tiàowǔ.

Elevene drar for å danse sammen.

2

暑假他们一起去旅行。// 暑假他們一起去旅行。
Shǔjià tāmen yìqǐ qù lǚxíng.

De skal reise sammen i sommerferien.

3

王明跟李丽一起吃午饭。// 少頃跟淑貞一起吃午饭。
Wáng Míng gēn Lǐ Lì yìqǐ chī wǔfàn.

Wang Ming spiser lunsj sammen med Li Li.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

安排


ānpái

n/v

planer; å planlegge

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这周你有什么安排?//
這週你有什麼安排

Zhè zhōu nǐ yǒu shénme ānpái?

Hvilke planer har du denne uken?

2

假期的安排很紧张。// 假期的安排很緊張。
Jiàqī de ānpái hěn jǐnzhāng.

Planene for ferien er veldig travle.

3

张菲已安排了她女儿的未来。// 張菲已安排了她女兒的未來。
Zhāng Fēi yǐ ānpái le tā nǚ'ér de wèilái.

Zhang Fei har allerede planlagt framtiden til datteren sin.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

星期


xīngqī

n

uke

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我这个星期很忙。//  我這個星期很忙。

Wǒ zhè ge xīngqī hěn máng.

Jeg er veldig travel denne uken.

2

学生们有一个星期的寒假。// 學生們有一個星期的寒假。
Xuéshengmen yǒu yí ge xīngqī de hánjià.

Elevene har en ukes vinterferie.

3

他们下个星期去中国。// 他們下個星期去中國。
Tāmen xià ge xīngqī qù Zhōngguó.

De drar til Kina neste uke.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelsespo/kv

hvor mange?; noen (få)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

你家有口人?//  你家有口人?

Nǐ jiā yǒu kǒu rén?

Hvor mange personer er det i familien din?

2

你有个姐姐?// 你有個姐姐?
Nǐ yǒu ge jiějie?

Hvor mange storesøstre har du?

3

下周一是号?// 下週一是號?
Xià zhōuyī shì hào?

Hvilken dato er det neste mandag?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelseyào

mv

å ville; å skulle; å ville ha

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

咖啡?//  誰咖啡?

Sheí yào kāfēi?

Hvem vil ha kaffe?

2

明天去看電影?
Míngtiān yào bu yào qù kàn diànyǐng?

Vil du dra og se film i morgen?

3

李友下周去中国。// 李友下週去中國。
Lǐ Yǒu xià zhōu yào qù Zhōngguó.

Li You skal dra til Kina neste uke.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

日本菜

Rìběn cài

nf

japansk mat

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

日本菜好吃吗?//  日本菜好吃嗎?

Rìběn cài hàochī ma?

Er japansk mat godt?

2

很多中国人不喜欢吃日本菜。// 很多中國人不喜歡吃日本菜
Hěn duō zhōngguórén bù xǐhuan chī rìběn cài.

Mange kinesere liker ikke japansk mat.

3

日本菜辣不辣?
Rìběn cài là bu là?

Er japansk mat sterk?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelsecài

n

mat; matrett

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

你喜欢吃什么?//
你喜歡吃什麼

Nǐ xǐhuan chī shénme cài?

Hva slags mat liker du?

2

很多中国人喜欢吃美国// 很多中國人喜歡吃美國
Hěn duō zhōngguórén xǐhuan chī Měiguó cài.

Mange kinesere liker amerikansk mat.

3

这道很好吃。// 這道菜很好吃。
Zhè dào cài hěn hǎochī.

Denne retten var veldig god.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

周六

週六

zhōuliù

n/tu

lørdag

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

小云周六没有安排。// 小雲週六沒有安排。

Xiǎoyún zhōuliù méi yǒu ānpái.

Xiaoyun har ingen planer på lørdag.

2

周六我总是很忙。// 週六我總是很忙。
Zhōuliù wǒ zǒngshì hěn máng.

Jeg er alltid veldig opptatt på lørdager.

3

周六是中秋节。// 下週六是中秋節。
Xià zhōuliù shì zhōngqiūjié.

Neste lørdag er det midthøstfestival.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

中国菜

中國菜

Zhōngguó cài

nf

kinesisk mat

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

中国菜有很多种。// 中國菜有很多種。

Zhōngguó cài yǒu hěn duō zhǒng.

Det er mye forskjellig kinesisk mat.

2

中国菜很辣。// 中國菜很辣。
Zhōngguó cài hěn là.

Kinesisk mat er veldig sterk.

3

孩子们很喜欢吃中国菜。// 孩子們很喜歡吃中國菜
Háizimen hěn xǐhuan chī Zhōngguó cài.

Barna liker kinesisk mat veldig godt.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse
xià

adj

neste

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

周一有中文考试。// 週一有中文考試。

Xià zhōuyī yǒu Zhōngwén kǎoshì.

Neste mandag har vi kinesiskprøve.

2

请看一页。// 請看一頁。
Qǐng kàn xià yí yè.

Vær så snill å se på neste side.

3

我们一个圣诞节去西班牙。// 我們一個聖誕節去西班牙。
Wǒmen xià yí ge shèngdànjié qù Xībānyá.

Neste jul drar vi til Spania.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

星期二


xīngqī’èr

n/tu

tirsdag

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

星期二去逛街,怎么样?// 星期二去逛街,怎麼樣?

Xīngqī'èr qù guàngjiē, zěnmeyàng?

Skal vi dra på shopping på tirsdag?

2

你听说过黑色星期二吗?// 你聽說過黑色星期二嗎?
Nǐ tīngshuōguò hēisè xīngqī'èr ma?

Har du hørt om svart tirsdag?

3

他们是在一个星期二认识的。// 他們是在一個星期二认识的。
Tāmen shì zài yí ge xīngqī'èr rēnshi de.

Det var på en tirsdag at de ble kjent.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

再说

再說

zàishuō

v

å snakke om noe senere; å utsette til senere

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

去旅行的事情再说吧。// 去旅行的事情再說吧。

Qù lǚxíng de shìqing zàishuō ba.

La oss snakke om reisen senere.

2

星期三再说吧。// 星期三再說吧。
Xīngqīsān zàishuō ba.

La oss snakke om det igjen på onsdag.

3

上班的事情再说吧。// 上班的事情再說吧。
Shàngbān de shìqing zàishuō ba.

La oss snakke om jobben senere.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelsezài

adv

igjen

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

请你读一遍课文!// 請你讀一邊課文!

Qǐng nǐ zài dú yí biàn kèwén!

Vennligst les teksten en gang til!

2

希望我们下次见。// 希望我們下次見。
Xīwàng wǒmen xià cì zài jiàn.

Jeg håper vi møtes igjen.

3

欢迎明年来挪威。// 歡迎明年來挪威。
Huānyíng míngnián zài lái Nuówēi.

Velkommen tilbake til Norge neste år.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

shuō

v

å si; å snakke

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

玛丽中文得很好。// 瑪麗中文得很好。

Mǎlì shuō zhōngwén shuō de hěn hǎo.

Mary snakker kinesisk veldig godt.

2

你会法语吗?// 你會法語嗎?
Nǐ huì shuō fǎyǔ ma?

Kan du snakke fransk?

3

了她明天会再来。// 她了她明天會再。
shuō le tā míngtiān huì zài lái.

Hun sa at hun ville komme tilbake igjen i morgen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

星期三


xīngqīsān

n/tu

onsdag

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

星期三商场打折。// 星期三商場打折。

Xīngqīsān shāngchǎng dǎzhé.

På onsdag er det salg på kjøpesenteret.

2

我们下个星期三见面,好吗?// 我們下個星期三見面,好嗎?
Wǒmen xià ge xīngqīsān jiànmiàn, hǎo ma?

Vi møtes neste onsdag, OK?

3

星期三是国庆节。// 星期三是國慶節。
Xīngqīsān shì guóqìngjié.

På onsdag er det nasjonaldag.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

考试

考試

kǎoshì

n/v

prøve; eksamen; å ha prøve; å ha eksamen

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

一年级这学期有很多考试。// 一年級這學期有很多考試。

Yī niánjí zhè xuéqī yǒu hěn duō kǎoshì.

Første trinn har mange prøver dette semesteret.

2

中文考试很难。// 中文考試很難。
Zhōngwén kǎoshì hěn nán.

Kinesiskprøven er vanskelig.

3

考试了吗?// 你考試了嗎?
kǎoshì le ma?

Har du hatt eksamen?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

事情


shìqing

n

sak; forhold

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

今天他有很多事情要做。// 今天他有很多事情要做。

Jīntiān tā yǒu hěn duō shìqing yào zuò.

I dag har han mye å gjøre.

2

这件事情不简单。// 這件事情不簡單。
Zhè jiàn shìqing bù jiǎndān.

Denne saken er ikke enkel.

3

读书的事情,你想好了吗?// 讀書的事情,你想好了嗎?
Dúshū de shìqing, nǐ xiǎng hǎo le ma?

Har du bestemt deg når det gjelder det å studere?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

星期六


xīngqīliù

n

lørdag

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

星期六去吃中国菜。// 星期六去吃中國菜。

Xīngqīliù qù chī Zhōngguó cài.

Vi skal dra for å spise kinesisk mat på lørdag.

2

星期六是几号?// 星期六是幾號?
Xīngqīliù shì jǐ hào?

Hvilken dato er det på lørdag?

3

星期六很忙,不能跟你见面。 // 我星期六很忙,不能跟你見面。
xīngqīliù hěn máng, bù néng gēn nǐ jiànmiàn.

Jeg er veldig opptatt på lørdag, så jeg kan ikke treffe deg.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse
zài

kov

i; på; å befinne seg (et sted)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

李宏学校上课。// 李宏學校上課。

Lǐ Hóng zài xuéxiào shàngkè.

Li Hong har time på skolen.

2

王霞家吗?// 王霞家嗎?
Wáng Xiá zài jiā ma?

Er Wang Xia hjemme?

3

他很喜欢海里游泳。 // 他很喜歡海里游泳。
Tā hěn xǐhuan zài hǎilǐ yóuyǒng.

Han liker godt å bade i sjøen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

川菜


Chuāncài

n

Sichuan-mat

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

川菜很好吃,可是很辣。// 川菜很好吃,可是很辣。

Chuāncài hěn hǎochī, kěshì hěn là.

Sichuan-mat smaker godt, men den er veldig sterk.

2

北京有很多川菜餐厅。// 北京有很多川菜餐廳。
Běijīng yǒu hěn duō Chuāncài cāntīng.

Det er mange Sichuan-restauranter i Beijing.

3

他们昨天晚上点了川菜。 // 他們昨天晚上點了川菜
Tāmen zuótiān wǎnshang diǎn le Chuāncài.

De bestilte Sichuan-mat i går kveld.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelsetv

sterk (smak)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

中国菜有的,也有甜的。// 中國菜有的,也有甜的。

Zhōngguó cài yǒu de, yě yǒu tián de.

Det kinesiske kjøkken har matretter som er sterke, og også matretter som er søte.

2

广东人不喜欢吃的。// 廣東人不喜歡吃的。
Guǎngdōngrén bù xǐhuan chī de.

Kantonesere liker ikke sterk mat.

3

川菜辣辣的,香香的,好吃极了! // 川菜辣辣的,香香的,好吃極了!
Chuāncài là là de, xiāng xiāng de, hǎochī jí le!

Sichuan-mat smaker sterkt og lukter godt, det er så godt!

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

但是


dànshì

konj

men

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

中文很难,但是很有意思。// 中文很難,但是很有意思。

Zhōngwén hěn nán, dànshì hěn yǒu yìsi.

Kinesisk er vanskelig, men veldig interessant.

2

妈妈不喜欢跳舞,但是喜欢唱歌。// 媽媽不喜歡跳舞,但是喜歡唱歌。
Māma bù xǐhuan tiàowǔ, dànshì xǐhuan chànggē.

Mamma liker ikke å danse, men hun liker å synge.

3

川菜很辣,但是我都喜欢。 // 川菜很辣,但是我都喜歡。
Chuāncài hěn là, dànshì wǒ dōu xǐhuan.

Sichuan-mat er sterk, men jeg liker all [Sichuan-mat] veldig godt.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

这里

這裡

zhèlǐ

po

her

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这里有可乐吗?// 這裡有可樂嗎?

Zhèlǐ yǒu kělè ma?

Har dere cola her?

2

这里很漂亮。// 這裡很漂亮。
Zhèlǐ hěn piàoliang.

Det er veldig vakkert her.

3

王燕明天来这里喝咖啡。 // 王燕明天來這裡喝咖啡。
Wáng Yān míngtiān lái wǒ zhèlǐ hē kāfēi.

Wang Yan kommer hit til meg for å drikke kaffe i morgen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

红烧牛肉

紅燒牛肉

hóngshāo niúròu

n

rødkokt oksekjøtt (kokt oksekjøtt i soyasaus)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

晚餐是红烧牛肉。// 晚餐是紅燒牛肉

Wǎncān shì hóngshāo niúròu.

Middagen er rødkokt oksekjøtt.

2

你们餐馆有红烧牛肉吗?// 你們餐館有紅燒牛肉嗎?
Nǐmen cānguǎn yǒu hóngshāo niúròu ma?

Har dere rødkokt oksekjøtt på denne restauranten?

3

红烧牛肉是甜的还是辣的? // 紅燒牛肉是甜的還是辣的?
Hóngshāo niúròu shì tián de háishì là de?

Er rødkokt oksekjøtt søtt eller sterkt?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

lái

v

å komme; å komme med

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

学校吃饭吧。// 你學校吃飯吧。

lái xuéxiào chīfàn ba.

Kom til skolen for å spise, da.

2

服务员,一份红烧牛肉。// 服務員,一份紅燒牛肉。
Fúwùyuán, lái yí fèn hóngshāo niúròu.

Servitør, kom med en porsjon rødkokt oksekjøtt.

3

欢迎您们挪威! // 歡迎您們挪威!
Huānyíng nǐmen lái Nuówēi!

Velkommen til Norge!

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

谢谢

謝謝

xièxie

v

å takke

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

谢谢您!// 謝謝您!

Xièxie nín!

Takk (til Dem)!

2

谢谢你们来我的生日舞会!// 謝謝你們來我的生日舞會!
Xièxie nǐmen lái wǒde shēngrì wǔhuì!

Takk for at dere kom til bursdagsfesten min!

3

谢谢你的礼物! // 謝謝你的禮物!
Xièxie nǐde lǐwù!

Takk for gaven din!

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelsefèn

mo

porsjon

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我来一牛肉。// 我來一牛肉。

Wǒ lái yí fèn niúròu.

Jeg vil ha en porsjon biff.

2

再来一吧!// 再來一吧!
Zài lái yí fèn ba!

Jeg vil ha en porsjon til!

3

她点了两宫保鸡丁。 // 她點了兩宮保雞丁。
Tā diǎn le liǎng fèn gōngbǎo jīdīng.

Hun bestilte to porsjoner med kung pao-kylling.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

宫保鸡丁

宮保雞丁

gōngbǎo jīdīng

en

kung pao-kylling

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我想点一份宫保鸡丁。// 我想點一份宮保雞丁

Wǒ xiǎng diǎn yí fèn gōngbǎo jīdīng.

Jeg har lyst til å bestille en porsjon kung pao-kylling.

2

宫保鸡丁是川菜。// 宮保雞丁是川菜。
Gōngbǎo jīdīng shì Chuāncài.

Kung pao-kylling er en rett fra Sichuan.

3

宫保鸡丁有点辣。 // 宮保雞丁有點辣。
Gōngbǎo jīdīng yǒudiǎn là.

Kung pao-kylling er litt sterk.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

麻婆豆腐


mápó dòufu

en

mapo doufu (doufu med chili og sichuanpepper)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

你们有没有麻婆豆腐?// 你們有沒有麻婆豆腐

Nǐmen yǒu méi yǒu mápó dòufu?

Har dere mapo doufu?

2

马恩很爱吃麻婆豆腐。// 馬恩很愛吃麻婆豆腐。
Mǎ Ēn hěn ài chī mápó dòufu.

Ma En elsker mapo doufu.

3

妈妈做的麻婆豆腐很甜。 // 媽媽做的麻婆豆腐很甜。
Māma zuò de mápó dòufu hěn tián.

Mapo doufuen som mamma lager, er ganske søt.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


tāng

n

suppe

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

中国人都爱喝。// 中國人都愛喝

Zhōngguórén dōu ài hē tāng.

Alle kinesere elsker suppe.

2

豆腐一点儿也不辣。// 豆腐一點兒也不辣。
Dòufutāng yìdiǎnr yě bú là.

Doufu-suppe er ikke sterk i det hele tatt.

3

酸辣也是川菜。 // 酸辣也是川菜。
Suānlàtāng yě shì Chuāncài.

Sursterk suppe er også en rett fra Sichuan.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

酸辣汤

酸辣湯

suānlàtāng

en

sursterk suppe (med eddik og pepper)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

小王要一份酸辣汤。// 小王要一份酸辣湯

Xiǎo Wáng yào yí fèn suānlàtāng.

Lille Wang vil ha en porsjon sursterk suppe.

2

酸辣汤很酸,很辣。// 酸辣湯很酸,很辣。
Suānlàtāng hěn suān, hěn là.

Sursterk suppe er veldig sur og sterk.

3

李娜觉得酸辣汤不好喝。 // 李娜覺得酸辣湯不好喝。
Lǐ Nà juéde suānlàtāng bù hǎohē.

Li Na synes ikke sursterk suppe smaker godt.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelsev

å drikke

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

咖啡还是茶?// 你咖啡還是茶?

kāfēi háishi chá?

Vil du drikke kaffe eller te?

2

我不茶,水。// 我不茶,水。
Wǒ bù chá, shuǐ.

Jeg vil ikke drikke te, jeg drikker vann.

3

李雷喜欢可乐。 // 李雷喜歡可樂。
Lǐ Léi xǐhuan kělè.

Li Lei liker å drikke cola.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelsebēi

mo

glass; kopp

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

服务员,来一可乐!// 服務員,來一可樂!

Fúwùyuán, lái yì bēi kělè!

Kelner, et glass cola!

2

我想喝一橙汁。
Wǒ xiǎng hē yì bēi chéngzhī.

Jeg har lyst på et glass appelsinjus.

3

你要一啤酒吗? // 你要一啤酒嗎?
Nǐ yào yì bēi píjiǔ ma?

Du vil ha et glass øl?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

可乐

可樂

kělè

n

cola

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

服务员,来一杯可乐!// 服務員,來一杯可樂

Fúwùyuán, lái yì bēi kělè!

Kelner, et glass cola!

2

我家没有可乐。// 我家沒有可樂
Wǒ jiā méi yǒu kělè.

Jeg har ikke cola hjemme.

3

她每天都喝很多可乐。 // 她每天都喝很多可樂
Tā měi tiān dōu hē hěn duō kělè.

Hun drikker mye cola hver dag.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

服务员

服務員

fúwùyuán

n

kelner; servitør

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

服务员,来一分宫保鸡丁。// 服務員,來一份宮保雞丁。

Fúwùyuán, lái yí fèn gōngbǎo jīdīng.

Kelner, jeg vil ha en porsjon kung pao-kylling.

2

这儿的服务员很漂亮。// 這兒的服務員很漂亮。
Zhèr de fúwùyuán hěn piàoliang.

Servitørene her er veldig vakre.

3

高红是一名服务员。 // 高紅是一名服務員
Gāo Hóng shì yì míng fúwùyuán.

Gao Hong er en kelner.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

点菜

點菜

diǎncài

vo

å bestille (mat)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我来点菜吧。// 我來點菜吧。

Wǒ lái diǎncài ba.

La meg ta meg av å bestille.

2

服务员,请点菜。// 服務員,請點菜
Fúwùyuán, qǐng diǎncài.

Kelner, jeg vil gjerne bestille.

3

您想什么? // 您想什麼
Nín xiǎng diǎn shénme cài?

Hva ønsker du å bestille?

Liste over forkortelser

adj – adjektiv
adv – adverb
en – egennavn
konj – konjunksjon
kov – koverb
kv – kvantor
mo – målord
mv – modalverb
n – nomen
nf – nominalfrase
po – pekeord
spo – spørreord
tu – tidsuttrykk
tv – tilstandsverb
v – verb
vo – verb-objekt

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård, Øystein Krogh Visted og Teresa Li Xiang.
Sist faglig oppdatert 30.10.2018

Læringsressurser

Leksjon 7: Å spise på restaurant