Hopp til innhold

Fagstoff

Gloseliste til leksjon 3

Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

第三课:生词

Dì sān kè: shēngcí

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

家人


jiārén

n

familie(medlemmer)

Nr

Tekst

1

我和我的家人一起去中国。// 我和我的家人一起去中國。

Wǒ hé wǒde jiǎrén yìqǐ qù Zhōngguó.

Familien min og jeg drar sammen til Kina.

2

我的家人住在中国。// 我的家人住在中國。

Wǒde jiǎrén zhùzài Zhōngguó.

Familien min bor i Kina.

3

我的家人很多。

Wǒde jiārén hěn duō.

Det er (veldig) mange i familien min.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


jiā

n

familie; hjem

Nr

Tekst

1

有六个人。// 我有六個人.

jiā yǒu liù ge rén.

Det er seks personer i familien min.

2

在挪威。

jiā zài Nuówēi.

Hjemmet mitt er i Norge.

3

我明天不在

Wǒ míngtiān bú zài jiā.

I morgen er jeg ikke hjemme.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

zhè

po

denne; dette

Nr

Tekst

1

是我妈妈。//是我媽媽。

Zhè shì wǒ māma.

Dette er moren min.

2

是什么?// 是什麼?

Zhè shì shénme?

Hva er dette?

3

个电脑是他的。// 個電腦是他的。

Zhè ge diànnǎo shì tāde.

Denne datamaskinen er hans.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

yǒu

v

å ha; å eksistere

Nr

Tekst

1

他家三个人。// 他家三個人。

Tā jiā yǒu sān ge rén.

Det er tre personer i familien hans.

2

我明天时间。// 我明天時間。

Wǒ míngtiān yǒu shíjiān.

Jeg har tid i morgen.

3

王老师很多学生。// 王老師很多學生。

Wáng lǎoshī yǒu hěn duō xuésheng.

Lærer Wang har mange elever.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

兄弟姐妹

xiōngdì jiěmèi

n

søsken; brødre og søstre

Nr

Tekst

1

我没有兄弟姐妹。// 我沒有兄弟姐妹

Wǒ méi yǒu xiōngdì jiěmèi.

Jeg har ingen søsken.

2

你的兄弟姐妹真多!// 你的兄弟姐妹真多!

Nǐde xiōngdì jiěmèi zhēn duō!

Søsknene dine er virkelig mange!

3

他的兄弟姐妹都是大学生。// 他的兄弟姊妹都是大學生。

Tāde xiōngdì jiěmèi dōu shì dàxuéshēng.

Alle søsknene hans er universitetsstudenter.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

gè / ge

mo

(målord for mange vanlige ting)

Nr

Tekst

1

我家有三人。// 我家有三人。

Wǒ jiā yǒu sān ge rén.

Det er tre personer i familien min.

2

手机比较贵。// 這手機比較貴。

Zhè ge shǒujī bǐjiào guì.

Denne mobiltelefonen er ganske dyr.

3

我有一电脑。// 我有一電腦。

Wǒ yǒu yí ge diànnǎo.

Jeg har en datamaskin.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

哥哥

gēge

n

storebror; eldre bror

Nr

Tekst

1

哥哥是老师。// 我哥哥是老師。

gēge shì lǎoshī.

Storebroren min er lærer.

2

他有三个哥哥。// 他有三個哥哥

Tā yǒu sān ge gēge.

Han har tre eldre brødre.

3

哥哥,你快点儿!// 哥哥,你快點兒!

Gēge, nǐ kuài diǎnr!

Storebror, skynd deg litt!

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

kon

og

Nr

Tekst

1

我哥哥姐姐都是老师。// 我哥哥姐姐都是老師。

Wǒ gēge jiějie dōu shì lǎoshī.

Storebroren og storesøsteren min er begge lærere.

2

挪威的国旗有红色、蓝色白色。// 挪威的國旗有紅色、藍色白色。

Nuówēide guóqí yǒu hóngsè, lánsè báisè.

Norges flagg består av rødt, blått og hvitt.

3

我喜欢跳舞唱歌。// 我喜歡跳舞唱歌。

Wǒ xǐhuan tiàowǔ chànggē.

Jeg liker å danse og synge.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

弟弟

dìdi

n

lillebror; yngre bror

Nr

Tekst

1

弟弟今天三岁。// 我弟弟今天三歲。

dìdi jīntiān sān suì.

Lillebroren min er tre år i dag.

2

马红想要一个弟弟。// 馬紅想要一個弟弟

Mǎ Hóng xiǎngyào yí ge dìdi.

Ma Hong ønsker seg en lillebror.

3

弟弟是小学生。// 我弟弟是小學生。

dìdi shì xiǎoxuéshēng.

Lillebroren min er elev på barneskolen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

hái

adv

i tillegg; også

Nr

Tekst

1

我有两个弟弟,有一个妹妹。// 我有兩個弟弟,有一個妹妹。

Wǒ yǒu liǎng ge dìdi, hái yǒu yí ge mèimei.

Jeg har to yngre brødre, og også en lillesøster.

2

我喜欢唱歌,喜欢跳舞。// 我喜歡唱歌,喜歡跳舞。

Wǒ xǐhuān chànggē, hái xǐhuan tiàowǔ.

Jeg liker å synge, og i tillegg liker jeg å danse.

3

她学中文和日文,学英文。// 她學中文和日文,學英文。

Tā xué zhōngwén hé rìwén, hái xué yīngwén.

Hun studerer kinesisk og japansk, og i tillegg studerer hun engelsk.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

妹妹

mèimei

n

lillesøster; yngre søster

Nr

Tekst

1

妹妹五岁。// 我妹妹五歲。

mèimei wǔ suì.

Lillesøsteren min er fem år.

2

我有两个妹妹。// 我有兩個妹妹

Wǒ yǒu liǎng ge mèimei.

Jeg har to lillesøstre.

3

妹妹是小学生。// 他妹妹是小學生。

mèimei shì xiǎoxuéshēng.

Lillesøsteren hans er elev på barneskolen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

zhēn

adv

virkelig

Nr

Tekst

1

有意思!

Zhēn yǒu yìsi!

Så interessant!

2

这件衣服漂亮!// 這件衣服漂亮!

Zhè jiàn yīfu zhēn piàoliang!

Dette klesplagget er veldig fint!

3

我今天高兴!// 我今天高興!

Wǒ jīntiān zhēn gāoxìng!

Jeg er virkelig glad i dag!

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

duō

adv/spo

mye/mange; hvor mye/mange?

Nr

Tekst

1

你的家人很

Nǐ de jiārén hěn duō.

Det er (veldig) mange i familien din.

2

我有很书。// 我有很書。

Wǒ yǒu hěn duō shū.

Jeg har (veldig) mange bøker.

3

大?

duō dà?

Hvor gammel er du?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

méi

adv

(nektingsadverb); (har) ikke; ingen

Nr

Tekst

1

有妹妹。// 我有妹妹。

méi yǒu mèimei.

Jeg har ingen yngre søstre.

2

去上课。// 我去上課。

méi qù shàngkè.

Jeg dro ikke til timen.

3

问题!// 問題!

Méi wèntí!

Null problem!

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

zhǐ

adv

bare; kun

Nr

Tekst

1

有一个哥哥。// 她有一個哥哥。

zhǐ yǒu yí ge gēge.

Hun har bare én storebror.

2

喜欢白色。// 我喜歡白色。

zhǐ xǐhuan báisè.

Jeg liker bare hvitt.

3

马红认识王老师。// 馬紅認識王老師。

Mǎ Hóng zhǐ rènshi Wáng lǎoshī.

Ma Hong kjenner kun lærer Wang.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

爸爸

bàba

n

far; pappa

Nr

Tekst

1

爸爸四十五岁。// 我爸爸四十五歲。

bàba sìshíwǔ suì.

Faren min er førtifem år.

2

王田的爸爸是老师。// 王田的爸爸是老師。

Wáng Tián de bàba shì lǎoshī.

Wang Tians far er lærer.

3

爸爸喜欢做饭。// 爸爸喜欢做饭。

Bàba xǐhuan zuòfàn.

Pappa liker å lage mat.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

妈妈

媽媽

māma

n

mor; mamma

Nr

Tekst

1

妈妈四十岁。// 媽媽四十歲。

Māma sìshí suì.

Mamma er førti år.

2

妈妈是医生。// 我媽媽是醫生。

māma shì yīshēng.

Moren min er lege.

3

我爱妈妈。// 我愛媽媽

Wǒ ài māma.

Jeg elsker mamma.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

spo/to

hvor mange; noen (få)

Nr

Tekst

1

你家有个人?// 你家有個人?

Nǐ jiā yǒu ge rén?

Hvor mange personer er det i familien din?

2

我带了本书。// 我帶了本書。

Wǒ dài le běn shū.

Jeg tok med noen bøker.

3

现在点钟?// 現在點鐘?

Xiànzài diǎnzhōng?

Hvor mye er klokken?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

liǎng

to

to

Nr

Tekst

1

我有个哥哥。// 我有個哥哥。

Wǒ yǒu liǎng ge gēge.

Jeg har to storebrødre.

2

他有本中文书。// 他有本中文書。

Tā yǒu liǎng běn zhōngwén shū.

Han har to bøker på kinesisk.

3

这本书我看过遍。// 這本書我看過遍。

Zhè běn shū wǒ kànguo liǎng biàn.

Jeg har lest denne boken to ganger.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

姐姐

jiějie

n

storesøster; eldre søster

Nr

Tekst

1

姐姐是大学生。// 我姐姐是大學生。

jiějie shì dàxuéshēng.

Storesøsteren min er universitetsstudent.

2

她有三个姐姐。// 她有三個姐姐

Tā yǒu sān ge jiějie.

Hun har tre eldre søstre.

3

姐姐二十岁。// 我姐姐二十歲。

jiějie èrshí suì.

Storesøsteren min er 20 år.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

tv

stor; gammel

Nr

Tekst

1

你多

Nǐ duō ?

Hvor gammel er du?

2

中国很。// 中國很

Zhōngguó hěn .

Kina er (veldig) stort.

3

我有一个很的书包。// 我有一個很的書包。

Wǒ yǒu yí ge hěn de shūbāo.

Jeg har en (veldig) stor sekk.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

suì

n

(alders)år

Nr

Tekst

1

我妹妹十八。// 我妹妹十八

Wǒ mèimei shíbā suì.

Lillesøsteren min er 18 år.

2

你弟弟几?// 你弟弟幾

Nǐ dìdi jǐ suì?

Hvor gammel er lillebroren din?

3

妈妈今年五十。// 媽媽今年五十

Māma jīnnián wǔshí suì.

Mamma er 50 år i år.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

学生

學生

xuésheng

n

student; elev

Nr

Tekst

1

姐姐是老师,我是学生。// 姐姐是老師,我是學生

Jiějie shì lǎoshī, wǒ shì xuésheng.

Storesøster er lærer, jeg er student.

2

我们都是学生。// 我們都是學生

Wǒmen dōu shì xuésheng.

Vi er alle studenter.

3

我的学生在图书馆看书。// 我的學生在圖書館看書。

Wǒ de xuésheng zài túshūguǎn kàn shū.

Studentene mine er på biblioteket og leser.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

dōu

adv

begge; alle

Nr

Tekst

1

我们是学生。// 我們是學生。

Wǒmen dōu shì xuésheng.

Vi er alle studenter.

2

王玉丶李朋和我是挪威人。

Wáng Yù, Lǐ Péng hé wǒ dōu shì nuówēirén.

Wang Yu, Li Peng og jeg er alle nordmenn.

3

王红和李玉喜欢学中文。// 王紅和李玉喜歡學中文。

Wáng Hóng hé Lǐ Yù dōu xǐhuan xué zhōngwén.

Wang Hong og Li Yu liker begge å studere kinesisk.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

大学生

大學生

dàxuéshēng

n

universitetsstudent

Nr

Tekst

1

我哥哥是大学生。// 我哥哥是大學生

Wǒ gēge shì dàxuéshēng.

Storebroren min er universitetsstudent.

2

挪威的大学生很优秀。// 挪威的大學生很優秀。

Nuówēide dàxuéshēng hěn yōuxiù.

Universitetsstudentene i Norge er fremragende.

3

中国有很多大学生。// 中國有很多大學生

Zhōngguó yǒu hěn duō dàxuéshēng.

Kina har (veldig) mange universitetsstudenter.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

大学

大學

dàxué

n

universitet

Nr

Tekst

1

我爸爸在大学工作。// 我爸爸在大學工作。

Wǒ bàba zài dàxué gōngzuò.

Faren min jobber på universitetet.

2

中国最好的大学是哪一个?// 中國最好的大學是哪一個?

Zōngguó zuì hǎo de dàxué shì nǎ yí gè?

Hvilket universitet er det beste i Kina?

3

我上大学。// 我上大學

Wǒ shàng dàxué.

Jeg går på universitetet.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

小学生

小學生

xiǎoxuéshēng

n

barneskoleelev

Nr

Tekst

1

我弟弟是小学生。// 我弟弟是小學生

Wǒ dìdi shì xiǎoxuéshēng.

Lillebroren min er barneskoleelev.

2

那些小学生在踢足球。// 那些小學生在踢足球。

Nà xiē xiǎoxuéshēng zài tī zúqiú.

De barneskoleelevene sparker fotball.

3

小学生的作业不多。// 小學生的作業不多。

Xiǎoxuéshēng de zuòyè bù duō.

Barneskoleelever har ikke mye lekser.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

小学

小學

xiǎoxué

n

barneskole

Nr

Tekst

1

我妹妹上小学。// 我妹妹上小學

Wǒ mèimei shàng xiǎoxué.

Lillesøsteren min går på barneskolen.

2

妈妈是小学老师。// 媽媽是小學老師。

Māma shì xiǎoxué lǎoshī.

Moren min er lærer på barneskolen.

3

北京有很多小学。// 北京有很多小學

Běijīng yǒu hěn duō xiǎoxué.

Beijing har (veldig) mange barneskoler.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

高中生

gāozhōngshēng

n

elev på videregående skole

Nr

Tekst

1

我是高中生

Wǒ shì gāozhōngshēng.

Jeg er elev på videregående skole.

2

高中生有很多作业。// 高中生有很多作業。

Gāozhōngshēng yǒu hěn duō zuòyè.

Elever på videregående skole har (veldig) mye lekser.

3

有一些高中生在超市打工。

Yǒu yìxiē gāozhōngshēng zài chāoshì dǎgōng.

Noen elever på videregående skole jobber på supermarked.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

高中

gāozhōng

n

videregående skole

Nr

Tekst

1

我上高中

Wǒ shàng gāozhōng.

Jeg går på videregående skole.

2

这个高中有四百个学生。// 這個高中有四百個學生。

Zhège gāozhōng yǒu sìbǎi ge xuésheng.

Denne videregående skolen har fire hundre elever.

3

我爸爸在高中学校工作。

Wǒ bàba zài gāozhōng xuéxiào gōngzuò.

Faren min jobber på videregående skole.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

中文

zhōngwén

n

kinesisk (språk)

Nr

Tekst

1

我学中文。// 我學中文

Wǒ xué zhōngwén.

Jeg studerer kinesisk.

2

我会说一点儿中文。// 我會說一點兒中文

Wǒ huì shuō yìdiǎnr zhōngwén.

Jeg kan snakke litt kinesisk.

3

中文很难。// 中文很難。

Zhōngwén hěn nán.

Kinesisk er (veldig) vanskelig.

Liste over forkortelser

adv – adverb
kon – konjunksjon
mo – målord
n – nomen
po – pekeord
spo – spørreord
to – tallord
tv – tilstandsverb
v – verb

Relatert innhold

Slik snakker du om familien din på kinesisk.

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted.
Sist faglig oppdatert 30.10.2018

Læringsressurser

Leksjon 3: Familie